NOTICE: The text below was created automatically and may contain errors and differences from the contract's original PDF file. Learn more here

ÀÇßÐÁÀÉÆÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛAZERBAIJAN REPUBLICAGREEMENT

ÝßÄßÁßÉ, ÃÎØÀ, ÎÐÄÓÁÀÄ ÃÐÓÏÓON THE EXPLORATION, DEVELOPMENT(ÏÈÉÀÇÁÀØÛ, ÀÜÉÓÐÄ, ØßÊßÐÄßÐß, ÊßËßÊÈ),AND PRODUCTION SHARING FOR THE PROSPECTIVEÑÞÉÖÄËÖ, ÃÛÇÛËÁÓËÀà Âß ÂÅÚÍßËÈ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈ ÃÛÇÛË ÔÈËÈÇGOLD MINING AREAS: KEDABEK, GOSHA, ORDUBAD GROUPÉÀÒÀÃËÀÐÛÍÛÍ ÊßØÔÈÉÉÀÒÛ, ÈØËßÍÌßÑÈ(PIAZBASHI, AGYURT, SHAKARDARA, KILIYAKI),Âß ÙÀÑÈËÀÒÛÍ ÏÀÉ ÁÞËÝÖÑÖSOUTELY, KYZLBULAG AND VEJNALY DEPOSITSÙÀÃÃÛÍÄÀBETWEENÀÇßÐÁÀÉÆÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛTHE STATE COMPANYÀÇßÐÃÛÇÛË"AZERGYZIL"ÄÞÂËßÒ ØÈÐÊßÒÈOF THE AZERBAIJAN REPUBLICÈËßANDR.V. INVESTMENT GROUP SERVICES, LLCR.V. INVESTMENT GROUP SERVICES, LLCUSAUSAÀÐÀÑÛÍÄÀÑ À Ç È ØÁÀÊÛ-1997BAKU-1997MÖNDßRÈCATTABLE OF CONTENTSÌÀÄÄßËßÐ.......................................................................................................... ÑßÙ.ARTICLES................................................................................................................ PGS.1-æè ÌÀÄÄßÒß’ÐÈÔËßÐ ............................................................................................. 2ARTICLE 1DEFINITIONS ............................................................................................... 22-æè ÌÀÄÄßÙÖÃÓÃËÀÐÛÍ ÂÅÐÈËÌßÑÈ Âß

ÑÀÇÈØÈÍ ßÙÀÒß ÄÀÈÐßÑÈ.................................................................... 7ARTICLE 2GRANT OF RIGHTS

AND SCOPE ................................................................................................. 73-æö ÌÀÄÄßÒßÐßÔËßÐÈÍ Òß’ÌÈÍÀÒËÀÐÛ,

ÖÌÓÌÈ ÙÖÃÓÃËÀÐÛ Âß ÞÙÄßËÈÊËßÐÈ......................................... 8ARTICLE 3WARRANTIES AND GENERAL RIGHTS

AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES .................................................... 84-æö ÌÀÄÄßÑÀÇÈØÈÍ ÃÖÂÂßÉßÌÈÍÌß ÒÀÐÈÕÈ ................................................. 10ARTICLE 4EFFECTIVE DATE ......................................................................................105-æè ÌÀÄÄßÙÀÇÛÐËÛà ÄÞÂÐÖ, ÊßØÔÈÉÉÀÒ ÄÞÂÐÖ,ARTICLE 5PRELIMINARY PERIOD, EXPLORATION PERIOD, ADDITIONALßËÀÂß ÊßØÔÈÉÉÀÒ ÄÞÂÐÖ,

ÈØËßÍÌß Âß ÙÀÑÈËÀÒ ÄÞÂÐÖ ........................................................ 11EXPLORATION PERIOD AND DEVELOPMENT AND PRODUCTION PERIOD

......................................................................................................................116-æè ÌÀÄÄßËÀÉÈÙßÍÈ ÈÄÀÐß ÅÄßÍ ÐßÙÁßÐ ÊÎÌÈÒß

Âß ÈËËÈÊ ÈØ ÏÐÎÃÐÀÌËÀÐÛ Âß ÁÖÄÆßËßÐÈ ................................. 16ARTICLE 6STEERING COMMITTEE FOR PROJECT MANAGEMENT

AND ANNUAL WORK PROGRAMS AND BUDGETS ..............................167-æè ÌÀÄÄßßÌßËÈÉÉÀÒ ØÈÐÊßÒÈ,

ÈØ×È ÙÅÉ’ßÒÈ Âß ÏÅØß ÒßÙÑÈËÈ ......................................................... 19ARTICLE 7OPERATING COMPANY.

PERSONNEL AND TRAINING ...................................................................198-æè ÌÀÄÄßÒÎÐÏÀÃÄÀÍ ÈÑÒÈÔÀÄß ..................................................................... 21ARTICLE 8USE OF LAND ..............................................................................................219-æö ÌÀÄÄßÎÁÉÅÊÒËßÐÄßÍ ÈÑÒÈÔÀÄß .............................................................. 22ARTICLE 9USE OF FACILITIES ....................................................................................2210-æö ÌÀÄÄß ßÌËÀÊÀ ÑÀÙÈÁËÈÊ, ÎÍÄÀÍ ÈÑÒÈÔÀÄß

Âß ßÌËÀÊÛÍ ËßÜ ÅÄÈËÌßÑÈ ......................................................... 23ARTICLE 10OWNERSHIP, USE

AND ABANDONMENT OF ASSETS ..........................................................2311-æè ÌÀÄÄßÌß’ÄßÍ-ÔÈËÈÇ ßÌßËÈÉÉÀÒËÀÐÛÍÀ ×ßÊÈËßÍ

ÌßÑÐßÔËßÐÈÍ ßÂßÇÈÍÈÍ ÏÎÄÐÀÒ×ÛÉÀ

ÞÄßÍÈËÌßÑÈ Âß ÙÀÑÈËÀÒÛÍ ÏÀÉ ÁÞËÝÖÑÖ ................................ 25ARTICLE 11CONTRACTOR'S RECOVERY

OF MINING COSTS AND

PRODUCTION SHARING............................................................................2512-æè ÌÀÄÄßßÌÒßßËÈÊ ÌßÙÑÓËÓÍ ÃÈÉÌßÒËßÍÄÈÐÈËÌßÑÈ ............................

Âß ÊÅÉÔÈÉÉßÒÈÍÈÍ ÞË×ÖËÌßÑÈ .................................................... 27ARTICLE 12EVALUATION AND MEASUREMENT

OF COMMERCIAL PRODUCT QUALITY .................................................2713-æè ÌÀÄÄßßÌÒßßËÈÊ ÌßÙÑÓËÓÍ ÄßÉßÐÈÍÈÍ

ÌÖßÉÉßÍ ÅÄÈËÌßÑÈ......................................................................... 28ARTICLE 13VALUATION OF

COMMERCIAL PRODUCT .........................................................................2814-æö ÌÀÄÄßÈÄÕÀË Âß ÈÕÐÀÆ................................................................................ 30ARTICLE 14IMPORT AND EXPORT ...............................................................................3015-æè ÌÀÄÄßÑßÐÁßÑÒ ÄÞÍßÐËÈ ÂÀËÉÓÒÀ ......................................................... 32ARTICLE 15FOREIGN EXCHANGE ................................................................................3216-æû ÌÀÄÄßÂÅÐÝÈ ÃÎÉÓËÌÀÑÛ ............................................................................ 33ARTICLE 16TAXATION...................................................................................................33ii17-æè ÌÀÄÄßÌÖÙÀÑÈÁÀÒ Ó×ÎÒÓ ÌÅÒÎÄÓ......................................................... 40ARTICLE 17ACCOUNTING METHOD............................................................................4018-æè ÌÀÄÄßÑÛÜÎÐÒÀ, ÌßÑ’ÓËÈÉÉßÒ

Âß ÌßÑ’ÓËÈÉÉßÒIN ÞÄßÍÌßÑÈ Òß’ÌÈÍÀÒËÀÐÛ ......................... 41ARTICLE 18INSURANCE, LIABILITIES

AND INDEMNITIES ....................................................................................4119-æö ÌÀÄÄß ÔÎÐÑ-ÌÀÚÎÐ ÙÀËËÀÐÛ ..................................................................... 43ARTICLE 19FORCE MAJEURE .......................................................................................4320-æè ÌÀÄÄßÅ’ÒÈÁÀÐËÛËÛÃ, ÙÖÃÓà Âß ÞÙÄßËÈÊËßÐÈÍ

ÁÀØÃÀËÀÐÛÍÀ ÂÅÐÈËÌßÑÈ Âß Òß’ÌÈÍÀÒËÀÐ ............................. 45ARTICLE 20VALIDITY, ASSIGNMENT

AND GUARANTEES ...................................................................................4521-æè ÌÀÄÄßÒßÒÁÈà ÅÄÈËß ÁÈËßÍ ÙÖÃÓÃ,

ÈÃÒÈÑÀÄÈ ÑÀÁÈÒËßØÌß Âß ÀÐÁÈÒÐÀÚ ............................................. 47ARTICLE 21APPLICABLE LAW, ECONOMIC

STABILIZATION AND ARBITRATION .....................................................4722-æè ÌÀÄÄßÁÈËÄÈÐÈØËßÐ ........................................................................................ 49ARTICLE 22NOTICES ......................................................................................................4923-æö ÌÀÄÄß ßÒÐÀÔ ÌÖÙÈÒÈÍ ÌÖÙÀÔÈÇßÑÈ

Âß ÒßÙËÖÊßÑÈÇËÈÊ ........................................................................... 50ARTICLE 23ENVIRONMENTAL PROTECTION

AND SAFETY...............................................................................................5024-æö ÌÀÄÄß ÌßÕÔÈËÈÊ ............................................................................................. 51ARTICLE 24CONFIDENTIALITY ....................................................................................5125-æè ÌÀÄÄßÑÀÇÈØÈÍ ÃÖÂÂßÑÈÍß ÕÈÒÀÌ ÂÅÐÈËÌßÑÈ ....................................... 52ARTICLE 25TERMINATION ............................................................................................5226-æû ÌÀÄÄßÄÈÝßÐ ÌßÑßËßËßÐ ........................................................................... 55ARTICLE 26MISCELLANEOUS ......................................................................................55ßËÀÂßËßÐAPPENDICES1-æè ßËÀÂßÊÎÍÒÐÀÊÒ ÑÀÙßÑÈ Âß ÕßÐÈÒß ....................................................... 56APPENDIX 1CONTRACT AREA AND MAP ....................................................................562-æè ßËÀÂßÌÖÙÀÑÈÁÀÒ Ó×ÎÒÓÍÓÍ ÀÏÀÐÛËÌÀÑÛ ÃÀÉÄÀÑÛ.......................64APPENDIX 2ACCOUNTING PROCEDURE .....................................................................643-æö ßËÀÂßÀÇßÐÁÀÉÆÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÙÞÊÓÌßÒÈÍÈÍ

Òß’ÌÈÍÀÒÛ Âß ÞÙÄßËÈÊËßÐÈ .......................................................... 71APPENDIX 3GUARANTEE AND UNDERTAKING OF THE

GOVERNMENT OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC .................................714-æö ßËÀÂßËÀÉÈÙß ÑÒÀÍÄÀÐÒËÀÐÛ Âß ÒÅÕÍÈÊÈ ØßÐÒËßÐ ......................... 75APPENDIX 4DESIGN STANDARDS AND SPECIFICATIONS .......................................755-æè ßËÀÂßÁÅÉÍßËÕÀËà Ìß’ÄßÍ-ÔÈËÈÇ

ÑßÍÀÉÅÑÈ ÑÒÀÍÄÀÐÒËÀÐÛ .............................................................. 76APPENDIX 5INTERNATIONAL

MINING INDUSTRY STANDARDS ............................................................76ÝßÄßÁßÉ, ÃÎØÀ, ÎÐÄÓÁÀÄ ÃÐÓÏÓ (ÏÈÉÀÇÁÀØÛ, ÀÜÉÓÐÄ, ØßÊßÐÄßÐß,

ÊßËßÊÈ), ÑÞÉÖÄËÖ, ÃÛÇÛËÁÓËÀà Âß ÂÅÚÍßËÈ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂ

ÃÛÇÛË ÔÈËÈÇ ÉÀÒÀÃËÀÐÛÍÛÍ ÊßØÔÈÉÉÀÒÛ, ÈØËßÍÌßÑÈ

Âß ÙÀÑÈËÀÒÛÍ ÏÀÉ ÁÞËÝÖÑÖ ÙÀÃÃÛÍÄÀ

ÑÀÇÈØAGREEMENT

ON THE EXPLORATION, DEVELOPMENT AND PRODUCTION SHARING FOR THE

PROSPECTIVE GOLD MINING AREAS: KEDABEK, GOSHA, ORDUBAD GROUP

(PIAZBASHI, AGYURT, SHAKARDARA, KILIYAKI), SOUTELY,

KYZLBULAG AND VEJNALY DEPOSITSÁÓ ÑÀÇÈØÈTHIS AGREEMENT, made and entered into in Baku the Azerbaijan Republic, this _____ day of

_____________ 1997 by and between:áèð òəðəôäəí, Ùþêóìəò îðãàíû îëàðàã ÀÇƏÐÁÀÉÆÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÀÇßÐÃÛÇÛË

ÄÞÂËƏÒ ØÈÐÊƏÒÈ (ÀÇßÐÃÛÇÛË) ÂƏTHE STATE COMPANY AZERGYZIL OF THE

(AZERGYZIL) a Government body on the one hand; andäèýəð òəðəôäəí ÀÁØ-ûí Äåëàâåð øòàòûíäà ãåéäə àëûíìûø R.V.INVESTMENT GROUPR.V. INVESTMENT GROUP SERVICES, LLC, a company incorporated in the state ofiiiAZERBAIJANREPUBLICSERVICES, LLC ØÈÐÊƏÒÈDelaware, the USA;òəðòèá åòìèø âə 1997-æè èë ____________ àéûíûí _____ äə Àçəðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Áàêû

øəùəðèíäə áàüëàìûøëàð, ùəì äə Òəðəôëəðèí ùəð èêèñè ùöãóãè øəõñëəðäèð êè, áó äà îíëàðûí ãåéäə

àëûíäûãëàðû þëêəëəðèí ãàíóíâåðèæèëèéè âə ìöâàôèã ãåéäèééàò ñəíəäëəðè èëə òəñäèã åäèëèð.on the other hand, both Parties being legal persons in accordance with the legislation of the

countries of their registration as confirmed by appropriate documentation thereof.ÍßÇßÐß ÀËÀÐÀà ÊÈ,WITNESSETHÀçəðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Êîíñòèòóñèéàñûíà, Àçəðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Äþâëəò

ìöñòəãèëëèéè ùàããûíäà 1991-æè èë 18 îêòéàáð òàðèõëè Êîíñòèòóñèéà Àêòûíà âə Àçəðáàéæàí

Ðåñïóáëèêàñûíäà Ìöëêèééəò ùàããûíäà 1991-æè èë 9 íîéàáð òàðèõëè Ãàíóíà óéüóí îëàðàã,

Àçəðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà òəáèè ùàëäà ìþâæóä îëàí áöòöí ìèíåðàë åùòèéàòëàðûí öçəðèíäə

ìöëêèééəò ùöãóãó Àçəðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíà ìəõñóñäóð âə àøàüûäà ñàäàëàíàæàã

ñàíêñèéàëàðà əñàñəí ãèéìəòëè ìåòàëëàð âə ìèíåðàëëàð, î æöìëəäəí ãûçûë, ýöìöø, ãèéìəòëè âə

éàðûìãèéìəòëè äàøëàð éàòàãëàðûíû èäàðəåòìə âə îíëàðà íəçàðəò ñəëàùèééəòëəðè ÀÇßÐÃÛÇÛË-à

ùəâàëə åäèëìèøäèð; âəWHEREAS, in accordance with the Constitution of the Azerbaijan Republic and the

Constitutional Act of State Independence of the Azerbaijan Republic, dated 18 October 1991, and

the Law on Ownership in the Azerbaijan Republic, dated 9 November 1991, ownership of all

mineral resources existing in its natural state is vested in the Azerbaijan Republic, and based upon

the referenced authorizations the authority to control and manage precious metals and minerals

including gold, silver, precious and semi-precious stones has been vested in AZERGYZIL; andÀçəðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû ÀÇßÐÃÛÇÛË Äþâëəò Øèðêəòèíèí éàðàäûëìàñû ùàããûíäà Àçəðáàéæàí

Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 1992-æè èë 11 îêòéàáð òàðèõëè 268 íþìðəëè Ôəðìàíû âə øèðêəòèí

Íèçàìíàìəñè èëə ýþñòəðèëəí ìèíåðàë åùòèéàòëàðûíûí êəøôèééàòû, èøëəíìəñè âə èñòåùñàëû öçðə áöòöí

ñəëàùèééəòëəð ÀÇßÐÃÛÇÛË-à ùəâàëə åäèëìèøäèð; âəWHEREAS, pursuant to Presidential Edict No 268 concerning the creation of the State Company

AZERGYZIL of the Azerbaijan Republic dated 11 October 1992 and its Statute, AZERGYZIL is

vested with the authority to carry out the exploration and development and productions of the said

mineral resources; andÀçəðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòèíèí 1996-æû èë 5 ôåâðàë òàðèõëè 266-15 íþìðəëè Ñəðəíæàìû

èëə ÀÇßÐÃÛÇÛË-à áó Ñàçèø áàðəñèíäə äàíûøûãëàð àïàðìàã, Ñàçèøè ùàçûðëàìàã âə èìçàëàìàã

ùöãóãëàðû âåðèëìèøäèð; âəWHEREAS, pursuant to Presidential Decree N266-15 dated 5 February 1996, AZERGYZIL is

granted the rights to carry out negotiations and conclude this Agreement; andÒəðəôëəð àøàüûäà ñàäàëàíàí ïåðñïåêòèâ ãûçûë ôèëèçè ñàùəëəðèíèí êəøôèééàòû, èøëəíìəñè âə ùàñèëàòûí

ïàé áþëýöñö ùàããûíäà Ñàçèøèí əñàñ øəðòëəðèíə âə ìöääəàëàðûíà äàèð 1996-æû èë 6 ôåâðàë òàðèõäə

Ìöãàâèëə èìçàëàìûøëàð âə áó øəðòëəð âə ìöääəàëàð áó Ñàçèø ö÷öí əñàñ ýþòöðöëìöøäöð; âəWHEREAS, the Parties have executed the Agreement on the Basic Principles and Provisions with

respect to the Exploration, Development and Production Sharing for the referenced prospective

gold mining areas on February 6, 1996 and such principles and provisions have constituted the

framework of this Agreement; andÀÇßÐÃÛÇÛË Êîíòðàêò ñàùəñèíäə ìöəééəí èøëəð ýþðìöøäöð, ñîí ìəùñóëóí, êîíêðåò îëàðàã

ãûçûëûí, ùàáåëə êîììåðñèéà æəùəòäəí ñəðôəëè îëàðñà, îíóíëà áèðëèêäə ÷ûõàí ìåòàëëàðûí,

ìèíåðàëëàðûí âə äèýəð ìəùñóëëàðèí êəøôèééàòûíà, èøëəíìəñèíə âə èñòåùñàëûíà äàâàì åòìəê

íèééəòèíäəäèð; âəWHEREAS, AZERGYZIL has carried out certain work in the Contract Area and now wishes to

promote the exploration for, development and production of final product, namely, gold and also

in the event of commerciality any associated metals, minerals and other products respectively; andÑàçèø ñàùəñèíäə ìèíåðàë åùòèéàòëàðûí ñəìəðəëè êəøôèééàòû, èøëəíìəñè âə îíëàðäàí ñîí ìəùñóë

èñòåùñàë åäèëìəñè ö÷öí Ïîäðàò÷ûíûí ëàçûìè òåõíèêè áèëèêëəðè, òəæðöáəñè âə ìàëèééə åùòèéàòëàðû,

èíçèáàò÷ûëûã âə èäàðəåòìə ñàùəñèíäə ñəðèøòəñè âàðäûð âə áó ìəãñəäëə âə ÀÇßÐÃÛÇÛË èëə

ìöãàâèëə ìöíàñèáəòëəðèíə ýèðìəéè àðçóëàéûð.WHEREAS, Contractor has the technical knowledge and experience, the administrative and

managerial expertise, and financial resources to efficiently explore and develop the mineral

resources from the Contract Area, and produce the final products, and desires to contract with

AZERGYZIL for that purposeÒəðəôëəð áóíóíëà òəñäèã åäèðëəð êè, îíëàð éóõàðûäà øəðù åäèëəíëəðèí âə àøàüûäà ýþñòəðèëəæəê

ãàðøûëûãëû þùäəëèêëəðèí ìöãàáèë ñóðəòäə éåðèíə éåòèðèëìəñè ö÷öí àøàüûäàêûëàð áàðəäə ðàçûëûüà

ýəëìèøëəð:NOW THEREFORE, for and in consideration of the premises and mutual covenants hereinafter

set forth, the Parties agree as follows:iv1-æè ÌÀÄÄßARTICLE 1Òß’ÐÈÔËßÐDEFINITIONSÁó Ñàçèøäə èøëəäèëìèø àøàüûäàêû ñþçëəðèí âə èôàäəëəðèí ìəíàñû áåëəäèð:In this Agreement the following words and expressions shall have the following

meanings:Ìöùàñèáàò ó÷îòóíóí àïàðûëìàñû ãàéäàëàðû - ó÷îòà âə ùåñàáàòà äàèð âə 2-æè ßëàâəäə ýþñòəðèëəí

èø öñóëëàðû âə òəëəáëəð äåìəêäèð.Accounting Procedure means the procedures and reporting requirements set forth in Appendix 2.ßëàâə Êəøôèééàò äþâðö - ìəíàñû 5.4 áəíäèíäə âåðèëìèøäèð.Additional Exploration Period shall have the meaning given to it in Article 5.4.Îðòàã øèðêəòAffiliate means,(à)ùəð ùàíñû Òəðəôə àèä îëàíäà:(a)in relation to any Party, either(i)

åëə øèðêəò, êîðïîðàñèéà âə éà ùəð ùàíñû áàøãà ùöãóãè øəõñäèð êè,

ýþñòəðèëəí Òəðəô ùəìèí øèðêəòèí, êîðïîðàñèéàíûí âə éà ùəð ùàíñû äèýəð ùöãóãè øəõñèí öìóìè

éûüûíæàüûíäà ñəñëəðèí əëëè (50) ôàèçèíäəí ÷îõóíó òəìèí åäəí ñəùìëəðèí áèëàâàñèòə âə éà äîëàéûñû

èëə ñàùèáèäèð, éàõóä(i)

a company, corporation or other legal entity in which the Party holds

directly or indirectly shares carrying more than fifty (50) percent of the votes at a general meeting

of such legal entity; or(ii)

åëə øèðêəò, êîðïîðàñèéà âə éà ùəð ùàíñû áàøãà ùöãóãè øəõñäèð êè, ùəìèí

Òəðəôèí öìóìè éûüûíæàüûíäà ñəñëəðèí əëëè (50) ôàèçèíäəí ÷îõóíó òəìèí åäəí ñəùìëəðèí

áèëàâàñèòə âə éà äîëàéûñû èëə ñàùèáèäèð, éàõóä(ii)

a company, corporation or other legal entity holding directly or

indirectly shares carrying more than fifty (50) percent of the votes at a general meeting of such

Party; or(iii)

åë øèðê ò, êîðïîðàñèéà â éà ù ð ùàíñû áàøãà ùöãóãè ø õñäèð êè, ù ìèí ùöãóãè

ø õñèí öìóìè éûüûíæàüûíäà ñ ñë ðèí ëëè (50) ôàèçèíä í ÷îõóíó ò ’ìèí åä í ñ ùìë ðèí

áèëàâàñèò â éà äîëàéûñû èë ñàùèáè îëàí ùöãóãè ø õñ ù ì ä ù ìèí Ò ð ôèí öìóìè

éûüûíæàüûíäà ñ ñë ðèí ëëè (50) ôàèçèíä í ÷îõóíó ò ìèí åä í ñ ùìë ðèí ä áèëàâàñèò â éà

äîëàéûñû èë ñàùèáèäèð;(iii)

a company, corporation or other legal entity of which shares carrying more

than fifty (50) percent of the votes at a general meeting of such legal entity are held directly or

indirectly by a legal entity which also holds directly or indirectly shares carrying more than fifty

(50) percent of the votes at a general meeting of such Party; and(iv)

ÀÇÅÐÃÛÇÛË - àèä îëàíäà - åëə ìöəññèñə âə éà òəøêèëàòäûð êè, áóðàäà îíóí

èøòèðàê ïàéû âàðäûð âə î, ùəìèí ìöóəññèñə âə òəøêèëàòûí ôəàëèééəòèíə íəçàðəò åòìəê, îíó èäàðə

åòìəê âə éà èñòèãàìəòëəíäèðìəê ùöãóãóíà ìàëèêäèð;(iv)

in relation to AZERGYZIL any enterprise, organization in which it has

interest and the right to control, manage or direct the action thereof. As used herein.(b)

nəçàðəò ñəùìäàðëàðûí öìóìè éûüûíæàãëàðûíäà ñəñâåðìə ùöãóãó, éàõóä

ñəùìäàðëàðûí öìóìè éûüûíæàüûíäà âə éà øèðêəòèí èæðà, éàõóä ðəùáəð îðãàíûíûí ùəð ùàíñû

öìóìè éûüûíæàüûíäà ãəðàð ãəáóë åòìəê âə éà ãəðàð ãəáóë îëóíìàñûíû òəìèí åòìəê (ñəñâåðìə

éàõóä áàøãà éîëëà) èìêàíû âåðəí ñəùìëəðèí əëëè (50) ôàèçèíäəí ÷îõóíà ñàùèáëèê äåìəêäèð.(b)

control shall mean the ownership of more than fifty (50) percent of the shares

authorized to vote at a general meeting of shareholders, or the ability to pass or procure the passing

of a decision (whether by casting of votes or otherwise) at a general meeting of share holders, or at

any meeting of the executive or management body of the company.Àýåíò - ùəð ùàíñû áèð ôèçèêè øəõñèí âə éàõóä ùöãóãè òəøêèëàòûí òə’ëèìàòû èëə ôəàëèééəò ýþñòəðəí

øəõñäèð.Agent means a person, acting on the instructions of any physical person or juridical organization.Ñàçèø - Ò ð ôë ðèí ãàðøûëûãëû ñóð òä ðàçûëàøäûðà â èìçàëàéà áèë æ êë ðè ù ð æöð éàçûëû ëàâ ë ð,

ò ç ë ì ë ð, â çåòì ë ð â éà ä éèøäèðì ë ðë áèðý ù ìèí áó ñ í ä, â îíà àèä 1-5

ßëàâ ë ðè äåì êäèð.Agreement means this instrument and its Appendices 1 to 5 attached, together with any written

extension, renewals, replacement or modification hereto which have been mutually agreed and

signed by the Parties.Èëëèê èø ïðîãðàìû - Ïîäðàò÷ûíûí Òəãâèì èëè əðçèíäə ùəéàòà êå÷èðìəëè îëäóüó Ìə’äəí-ôèëèç

əìəëèééàòëàðûíû áəíä-áəíä ýþñòəðəí âə òəñäèã öæöí Ðəùáəð êîìèòəéə òəãäèì åäèëəí ñəíəääèð.Annual Work Program means the document submitted to the Steering Committee for approval,

describing item by item, the Mining Operations to be carried out by Contractor during a Calendar

Year.Àðáèòðàú öñóëó - ìəíàñû 21.3 (à) áəíäèíäə âåðèëəí àðáèòðàú àðàøäûðìàëàðû ãàéäàñû äåìəêäèð.Arbitration Procedure means the arbitration procedure set forth in Article 21.3 (a).Áöäæə - Èëëèê èø ïðîãðàìûíà äàõèë åäèëìèø áöòöí Ìəäəí-ôèëèç əìəëèééàòëàðûíà ÷əêèëəí õəðæëəðèí

ìàääə-ìàääə ùåñàáëàíìàñû äåìəêäèð.Budget means estimates of itemized expenditures of all Mining Operations included in an Annual

Work Program.

Calendar Quarter means a period of three (3) consecutive months commencing on the 1 st ofÒəãâèì êâàðòàëû - ùəð ùàíñû Òəãâèì èëèíäə éàíâàðûí 1-äə, àïðåëèí 1-äə, èéóëóí 1-äə âəvîêòéàáðûí 1-äə áàøëàíàí ö÷ (3) àðäûæûë àéäàí èáàðəò äþâð äåìəêäèð.January, the 1st of April, the 1st of July, or the 1st of October in any Calendar Year.Òəãâèì èëè - Ãðèãîðè òəãâèìè öçðə éàíâàðûí 1-äəí áàøëàíàí âə îíäàí ñîíðàêû äåêàáðûí 31-äə

ãóðòàðàí îí èêè (12) àðäûæûë àéäàí èáàðəò äþâð äåìəêäèð.

ßìòəəëèê ìəùñóë - Êîíòðàêò ñàùəñèíäə ÷ûõàðûëàí ìèíåðàë åùòèéàòëàðûíûí å’ìàëû íəòèæəñèíäə

əëäə åäèëìèø ãûçûë, ýöìöø, åëəæə äə äèýəð íàäèð âə ãèéìəòëè ìåòàëëàð, ãèéìəòëè âə éàðûìãèéìəòëè

äàøëàð âə ùəð ùàíñû äèýəð ìəùñóë äåìəêäèð.Calendar Year means a period of twelve (12) consecutive months beginning on the 1st of January

and ending on the following 31st of December according to the Gregorian Calendar.

Commercial Products means gold, silver and any other rare and precious metals, precious and

semi-precious stones and any other products obtained as a result of treatment of mineral resources

mined on the Contract Area.Êîíòðàêò ñàùəñè - áó Ñàçèøèí ãöââəäə îëàæàüû ìöääəò âə îíóí ìöìêöí óçàäûëìàëàðû ìöääəòè

əðçèíäə áó Ñàçèøèí ìəãñəäëəðè ö÷öí ùəð âàõò èøëəíèëə áèëəí ñəòùäəí òóòìóø ãàçìàíûí òåõíèêè

æəùəòäəí ìöìêöí îëàí ùəð ùàíñû äəðèíëèêëəðèíəäəê 1-æè ßëàâəäə àøàüûäàêû øəêèëäə âåðèëìèø

òəñâèðə âə êîíòóðëàðà óéüóí îëàí ñàùə:Contract Area means the area (from the surface to any and all depths accessible to drilling

technology as may be developed at any time during the term of this Agreement and as may be

extended) as described and delineated in Appendix 1, as follows:Ý ä á é ì ’ä í-ôèëèç éàòàüûKedabek Mining Property-Ãîøà ì ’ä í-ôèëèç éàòàüûßëàâ 1.1;

-Ïèéàçáàøû, Àüéóðä, Ø ê ðä ð â Ê ë êè

éàòàãëàðûíûí äàõèë îëäóüó Îðäóáàä

ì ’ä í-ôèëèç éàòàãëàðû ãðóïó-ßëàâ 1.2;-Gosha Mining Property

Appendix 1.2;ßëàâ 1.3;Appendix 1.1;

-Ordubad Group of Mining Properties

which include Piazbashi, Agyurt, Shakardara

and Kiliyaki mining properties-Appendix 1.3;Ñþéöäëö ì ’ä í-ôèëèç éàòàüû-ßëàâ 1.4,Soutely Mining Property-Appendix 1.4;Ãûçûëáóëàã ì ’ä í-ôèëèç éàòàüû-ßëàâ 1.5, ùàáåëKyzlbulag Mining Property

and-AppendixÂåæíəëè ìə’äəí ôèëèç éàòàüû-ßëàâə 1.6Vejnaly Mininig Property-Appendix 1.61.5:Ïîäðàò÷û - R.V.INVESTMENT GROUP SERVICES, LLC âə îíóí ùəð ùàíñû ãàíóíè ùöãóã

âàðèñëəðè, éàõóä ìöëêèééəò ùöãóãó âåðèëìèø äèýəð øəõñëəð äåìəêäèð.Contractor means R.V. INVESTMENT GROUP SERVICES, LLC and any of its legal successors

or assignees.Ïîäðàò÷ûíûí îáéåêòë ðè - ì íàñû 9.3 á íäèíä âåðèëìèøäèð.Contractor Facilities shall have the meaning given to it in Article 9.3.ßñàñëû ìəñðəôëəð -Ðəùáəð Êîìèòəíèí òəñäèã åòäèéè Èëëèê èø ïðîãðàìëàðû âə áöäæəëəð ÷əð÷èâəñèíäə

Êîíòðàêò ñàùəñèíäə âə éà îíóíëà əëàãəäàð ÷əêèëəí âə ùəð áèðèíèí ãèéìəòè ____________ äàí

÷îõ îëóá óçóí ìöääəò èñòèôàäə åäèëəí áèíàëàð, ãóðüóëàð, àâàäàíëûã, ãóéóëàð, øàõòàëàð,

ìə'äəíëəð, êîììóíèêàñèéàëàð, éîëëàð âə äèýəð äàøûíàð âə äàøûíìàç əìëàê øəêëèíäə

êàïèòàëëàøäûðûëìàñûíà ÷əêèëəí ìàëèééə ìəñðəôëəðè èëə áèðýə 11.4 áəíäèíə ìöâàôèã îëàðàã

æəìëəíìèø ìəñðəôëəð äåìəêäèð.Capital Costs means all costs incurred in or in relation to the Contract Area within the framework

of the Annual Work Program and Budgets approved by the Steering Committee and capitalized in

the form of premises, buildings, equipment, bore holes, shafts and mines, communications, roads,

and other movable and immovable property with the long term use with the unit cost of more than

___________ together with Finance Costs which have been aggregated with such costs in

accordance with Article 11.4.Ì ñð ôë ðèí â çèíèí þä íèëì ñè - Ïîäðàò÷ûíûí Ì ä í -ôèëèç ì ëèééàòëàðûíà ì ñð ôë ðèíèí

â çèíèí þä íèëì ñè ö÷öí Êîíòðàêò ñàù ñèíä ùàñèë åäèëìèø ßìò ëèê ì ùñóëóí áèð

ùèññ ñèíèí Ïîäðàò÷ûéà àéðûëìàñû ïðîñåñè äåì êäèð: áó çàìàí ßâ çè þä íèë í ì ñð ôë ð

äåäèêä ý ë æ êä â çè þä íèë ñè ì ñð ôë ð, ßâ çè þä íèëìèø ì ñð ôë ð äåäèêä èñ â çè

þä íèëèá ãóðòàðìûø ì ñð ôë ð áàøà äöøöëöð.Cost Recovery means the process by which Contractor is allocated Commercial Products for the

recovery of its Mining Costs provided that Cost Recoverable means such Contractors costs to be

recovered in the future and Cost Recovered means such costs recovered in the past.Ì ñð ôë ðèí â çèíèí þä íèëì ñè ö÷öí ßìò ëèê ì ùñóë - ì ’íàñû 11.3 á íäèíä âåðèëìèøäèð.Cost Recovery Commercial Products shall have the meaning given to it in Article 11.3.Ëàéèù ñòàíäàðòëàðû- 4-æö ßëàâ ä âåðèëìèø ñòàíäàðòëàð â òåõíèêè ø ðòë ð äåì êäèð.Design Standards means standards and specifications set forth in Appendix 4.Èøëəíìə âə ùàñèëàò äþâðö - ìəíàñû 5.11 áəíäèíäə âåðèëìèøäèð.Development and Production Period shall have the meaning given to it in Article 5.11.Èøë íì â ùàñèëàò ïðîãðàìû - ì íàñû 5.12 á íäèíä âåðèëìèøäèð.Development and Production Program shall have the meaning given to it in Article 5.12.Êəøô - Êîíòðàêò ñàùəñè ùöäóäëàðûíäà êəøôèééàò èøëəðè íəòèæəñèíäə àøêàð åäèëìèø íàäèð âəDiscovery means deposits discovered, accumulation of rare and precious metals and other mineralviãèéìəòëè ìåòàëëàðûí âə îíëàðëà áèðëèêäə ÷ûõàí äèýəð ìèíåðàë åæòèûàòëàðûí éûüûìëàðû äåìəêäèð.resources explored and discovered within the Contract Area.Äîëëàð âə éà $ - Àìåðèêà Áèðëəøìèø Øòàòëàðûíûí âàëéóòàñû äåìəêäèð.Dollars or $ means the currency of the United States of America.Èêèãàò âåðýè ùàããûíäà ìöãàâèëə - Ýəëèðëəðə èêèãàò âåðýè ãîéóëìàìàñû ö÷öí Àçəðáàéæàí

Ðåñïóáëèêàñûíäà ãöââəäə îëàí âə òəðəôëəðə òəòáèã åäèëə áèëəí ùəð ùàíñû áåéíəëõàëã âåðýè

ìöãàâèëəñè âə éà ìöàùèäəñè äåìəêäèð.Double Tax Treaty means any international treaty or convention with respect to Taxes which is

applicable to the Azerbaijan Republic for the avoidance of double taxation of income.Ãöââəéəìèíìə òàðèõè - ìəíàñû 4.1 áəíäèíäə âåðèëìèøäèð.Effective Date shall have the meaning given to it in Article 4.1.Ê øôèééàò èøë ðè - Êîíòðàêò ñàù ñèíèí ò êèíä éåðë ø í Ôèëèç éàòàãëàðûíû ê øô åòì ê â /éàõóä

Êîíòðàêò ñàù ñèíèí ò êèíä éåðë ø í ì ’ëóì Ôèëèç éàòàãëàðûíûí ù æìèíè â éà þë÷öñöíö

ãèéì òë íäèðì ê ì ãñ äè èë áó Ñàçèøèí 5.1 â 5.4 á íäë ðèí ìöâàôèã ñóð òä ò ðòèá åäèëìèø

ìöô ññ ë ê øôèééàò ïðîãðàìëàðûíà óéüóí îëàðàã àïàðûëàí áöòöí èøë ð äåì êäèð. Ê øôèééàò

èøë ðèí Àç ðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ðàçèñèíä , éàõóä îíóí ùöäóäëàðûíäàí ê íàðäà

àïàðûëìàñûíäàí àñûëû îëìàéàðàã â ù ìèí èøë ðèí áó Ñàçèø éåðèí éåòèðèë í ä ê

àïàðûëäûüûíäàí àñûëû îëìàéàðàã ýåîëîúè, ýåîôèçèêè â ýåîêèìé âè ò äãèãàòëàð, àõòàðûøëàð, àíàëèç

â àðàøäûðìàëàð, êåðí íöìóí ñè ýþòöðöëì ñè ö÷öí ãàçìà, èð ëèë ì , øàõòà ëöë ë ðèíèí ë üâ

åäèëì ñè â éà áàøà ÷àòäûðûëìàñû (î æöìë ä í, ëàêèí áóíëàðëà ì ùäóäëàøäûðûëìàäàí, èø÷è

ùåé’ òèíä í þòðö áàçà äöø ðý ñè â

éàðäûì÷û èøë ð) äàõèëäèð, ëàêèí áóíëàðëà

ì ùäóäëàøäûðûëìûð.Exploration Operations means all operations conducted in accordance with the detailed

exploration programs made pursuant to Articles 5.1 or 5.4 or this Agreement for the purpose of

discovering Ore Deposits underlying the Contract Area and/or appraising the extent and size of

known Ore Deposits underlying the Contract Area. Exploration Operations shall include, but not

be limited to, geological, geophysical and geochemical surveys, prospecting, analyses and studies,

the drilling, deepening, abandonment or completion of mine shafts for core sampling and all

operations incidental thereto (including, but not limited to, base camp and personnel support

operations), regardless of whether such operations are conducted within or outside the territory of

the Azerbaijan Republic and regardless of whether such operations were conducted prior to the

execution of this Agreement.Êəøôèééàò äþâðö - ìə’íàñû 5.2 áəíäèíäə âåðèëìèøäèð.Exploration Period shall have the meaning given to it in Article 5.2.Êəøôèééàò èøëəðè ïðîãðàìû - 5.1, 5.2, 5.4 âə 5.10 áəíäëəðèíäə ýþñòəðèëəí êəøôèééàò èøëəðè

ïðîãðàìû äåìəêäèð.Exploration Work Program shall mean the exploration work program defined in Article 5.1.,

5.2, 5.4 and 5.10.Ìàëèééə ìəñðəôëəðè - ËÈÁÎÐ ìəáëəüèíèí äþðääə áèð ùèññəñè öñòəýəë èëëèê äþðä (4) ôàèçèíèí ùəð

Òəãâèì êâàðòàëûíûí àõûðûíäà ßñàñëû ìəñðəôëəðèí âə ßìəëèééàò ìəñðəôëəðèíèí þäəíèëìəìèø

ñàëäîñó èëə ùàñèëè äåìəêäèð.Finance Costs means a charge of one-quarter of the sum of LIBOR plus four (4) percent

multiplied by the unrecovered balances of Capital Costs and Operating Costs at the end of each

Calendar Quarter.Ôîðñ-ìàúîð ùàëëàðû - ìə’íàñû 19-æö Ìàääəäə âåðèëìèøäèð.Force Majeure shall have the meaning given to it in Article 19.Ñəðáəñò äþíəðëè âàëéóòà - Äîëëàð âə/éàõóä áåéíəëõàëã áàíê àëəìèíäə ùàìûëûãëà ãəáóë åäèëìèø

äèýəð ñəðáəñò äþíəðëè õàðèæè âàëéóòà äåìəêäèð.Foreign Exchange means Dollars and/or other freely convertible foreign currency generally

accepted in the international banking community.ÖÄÌ äåôëéàòîðóíóí èíäåêñè - ÀÁØ Òèæàðəò Íàçèðëèéèíèí Èãòèñàäè Òəùëèë Áöðîñó òəðəôèíäəí

Ìöàñèð òəñəððöôàò ôəàëèééəòèíèí èæìàëû (Survey of Current Business) àäëû àéëûã íəøðäə åëàí

åäèëəí èíäåêñ äåìəêäèð. Áó íəøðèí áóðàõûëûøû äàéàíäûðûëäûãäà Òəðəôëəð Áåéíəëõàëã Âàëéóòà

Ôîíäóíóí Áåéíəëõàëã ìàëèééə ñòàòèñòèêàñû (International Financial Statistics) íəøðèíäəí,

éàõóä Òəðəôëəð àðàñûíäà ãàðøûëûãëû ðàçûëûüà ýþðə äèýəð ìöíàñèá íəøðäəí èñòèôàäə åäəæəêëəð.GDP Deflator Index means the Index issued by the Bureau of Economic Analysis (BEA) of the

United States Department of Commerce, as reported in the monthly publication Survey of Current

Business. If this publication ceases to exist the Parties will use International Financial Statistics of

the International Monetary Fund, or other suitable publication as mutually agreed by the Parties.Ùþêóì ò îðãàíû â éà Ùþêóì ò îðãàíëàðû - Àç ðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ùþêóì òè â îíóí

èäàð åòì ê, ãàíóíëàð ã áóë åòì ê, íèçàìà ñàëìàã, âåðýè â éà ðöñóìëàð ãîéìàã â

éûüìàã, ëèñåíçèéàëàð â èæàç ë ð âåðì ê, Ñàçèøë áàüëû Ïîäðàò÷ûíûí â ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí

ùöãóãëàðûíû, þùä ëèêë ðèíè â éà ô àëèéé òèíè ò ãäèð åòì ê â éà áàøãà æöð ò ’ñèð åòì ê

ñ ëàùèéé òë ðè âåðèëìèø ù ð ùàíñû éåðëè ùþêóì ò â éà ò ìñèëåäèæè îðãàíëàð â éà àýåíòëèêë ð

ä äàõèë îëìàãëà ù ð ùàíñû ñèéàñè â éà äèý ð îðãàíû äåì êäèð, ëàêèí êîììåðñèéà, éàõóä

äèý ð ò ñ ððöôàò ô àëèéé òè èë ì øüóë îëàí, ùå÷ áèð ùþêóì ò ôóíêñèéàñû äàøûìàéàí á ë äèéé

îðãàíëàðû, äèý ð îðãàíëàð â äþâë ò ìö ññèñ ë ðè, ò øêèëàòëàðû Ùþêóì ò îðãàíû ì ôùóìóíà

äàõèë äåéèë.Governmental Authority or Governmental Authorities means the government of the

Azerbaijan Republic and any political or other subdivision thereof, including any local

government, or other representative or agency, which has the authority to govern, legislate,

regulate, levy or collect taxes or duties, grant licenses and permits, approve or otherwise impact

any of Contractor and AZERGYZIL rights, obligations or activities under the Agreement;

provided, however, that any state enterprise, as well as any municipal body, which in engaged in

the conduct of commercial or other business activities (and is not engaged in any act of governing)

shall be excluded from such definitions.Ùþêóì ò ò ’ìèíàòû - 3-æö ßëàâ ä ýþñò ðèë í ñ í ä äåì êäèð.Government Guarantee means the document in the form set forth in Appendix 3.Áåéíəëõàëã Ìə’äəí-ôèëèç ñəíàéåñè ñòàíäàðòëàðû - 5-æè ßëàâəäə òəñâèð åäèëəí ñòàíäàðòëàðInternational Mining Industry Standards means those standards as set out in Appendix 5.viiäåìəêäèð.

ËÈÁÎÐ - Ëîíäîí áàíêëàðàðàñû äåïîçèòëəð áàçàðûíäà Äîëëàð òəêëèôëəðè äəðəæəëəðèíèí Òəãâèì

êâàðòàëû äþâðö ö÷öí ýþòöðöëìöø îðòà əäəäè ãèéìəòè êèìè ùåñàáëàíàí ôàèç äəðəæəñè äåìəêäèð;

áó äəðəæə ùəð ýöí Ëîíäîíóí “Ôàéíəíøë Òàéìñ” (The Financial Times) ãəçåòèíäə äəðæ åäèëèð

(“Ôàéíəíøë Òàéìñ” ãəçåòèíèí íəøðè äàéàíäûðûëäûãäà äəðəæəíèí å’ëàí îëóíäóüó ìəíáə

Òəðəôëəðèí ãàðøûëûãëû ðàçûëûüû èëə ìöəééəí åäèëèð).LIBOR means a rate of interest calculated from the arithmetic average over a Calendar Quarter of

the Dollar London Interbank offer rate quoted daily in the London Financial Times (or in the event

that the London Financial Times ceases to be published then such other publication as the Parties

shall agree).Êþêëö ïîçóíòó - ìə’íàñû 25.1(à) áəíäèíäə âåðèëìèøäèð.Material Breach shall have the meaning given to it in Article 25.1(a).Ìə’äəí-ôèëèç əìəëèééàòëàðû ìəñðəôëəðè - Ïîäðàò÷û òəðəôèíäəí Ìə’äəí-ôèëèç əìəëèééàòëàðûíà

ôàêòèêè ÷əêèëəí âə Ìöùàñèáàò ó÷îòóíóí àïàðûëìàñû ãàéäàñûíà óéüóí îëàðàã Ìəäəí-ôèëèç

əìəëèééàòëàðû Ùåñàáûíà ëàçûìè ãàéäàäà ñàëûíàí ßìəëèééàò ìəñðəôëəðè âə ßñàñëû ìəñðəôëəð

äåìəêäèð.Mining Costs means Operating Costs and Capital Costs actually incurred by Contractor for the

purposes of the Mining Operations and properly debited to the Mining Operations Account in

accordance with the Accounting Procedure.Ìə’äəí-ôèëèç əìəëèééàòëàðû - Êîíòðàêò ñàùəñèíèí ùöäóäëàðûíäà àøêàðà ÷ûõàðûëàí âə èøëəíəí

ìèíåðàë åùòèûàòëàðûí êəøôèééàòû, ãèéìəòëəíäèðèëìəñè, èøëəíìəñè, ñàõëàíìàñû, íəãë åäèëìəñè âə

å’ìàëû, ùàáåëə ßìòəəëèê ìəùñóëóí ñàõëàíìàñû, éöêëəíìəñè, áîøàëäûëìàñû âə ìàðêåòèíãè èëə

áàüëû əìəëèééàòëàð äåìəêäèð.Mining Operations means all operations relating to the exploration, appraisal, development,

production, storage, transporting and processing of the mineral resources as discovered and

developed within the Contract Area including extraction, handling, lifting and marketing of

Commercial Products and waste recovery.Ìə’äəí-ôèëèç əìəëèééàòëàðû ùåñàáû - ìə’íàñû Ìöùàñèáàò ó÷îòóíóí àïàðûëìàñû ãàéäàñûíûí 1.2

áəíäèíäə âåðèëìèøäèð.Mining Operations Account shall have the meaning given to it in paragraph 1.2 of the

Accounting Procedure.Ìə’äəí-ôèëèç éàòàüû - Êîíòðàêò ñàùəñè ùöäóäëàðûíäà ìöəééəí åäèëəí ùəð áèð əëàùèääə ìə’äəíôèëèç éàòàüû, êîíñåññèéà âə éà ìəíàôå äåìəêäèð.Mining Property means each individual mining property, concession or interest as set out within

the Contract Area.Êəøô âə îíóí Êîììåðñèéà äəéəðè ùàããûíäà áèëäèðèø - ìə’íàñû 5.8 áəíäèíäə âåðèëìèøäèð.Notice of Discovery and its Commerciality shall have the meaning given to it in

Article 5.8.ßìəëèééàò øèðêəòè - 7-æè Ìàääəéə öéüóí îëàðàã Ïîäðàò÷ûíûí àäûíäàí Ìə’äəí-ôèëèç əìəëèééàòëàðû

àïàðìàã ö÷öí éàðàäûëìûø âə éà òə’éèí åäèëìèø øèðêəò äåìəêäèð.Operating Company means a company formed or appointed for the time being to conduct Mining

Operations on behalf of Contractor in accordance with Article 7.ßì ëèééàò ì ñð ôë ðè - Ð ùá ð Êîìèò íèí ò ñäèã åòäèéè Èëëèê èø ïðîãðàìû â Áöäæ

÷ ð÷èâ ñèíä Êîíòðàêò ñàù ñèíä â éà îíóíëà ëàã äàð ìèíåðàë åùòèûàòëàðûíûí ÷ûõàðûëìàñûíà,

ñàõëàíìàñûíà, éöêë íì ñèí , áîøàëäûëìàñûíà, å’ìàëûíà â

Å’ìàë ì íò ã ñèí ä ê

äàøûíìàñûíà, òåõíèêè õèäì ò â æàðè ò ’ìèð , ëàéèù íèí èäàð îëóíìàñûíà, áîø ñöõóðóí â

òóëëàíòûëàðûí óòèëèçàñèéàñûíà, òðàô ìöùèòèí ìöùàôèç ñèí , èø÷è ùåé òèíèí ñàüëàìëûüûíûí

ìöùàôèç ñèí ÷ êèëìèø, ëàêèí ßñàñëû ì ñð ôë ð ò ðèôèí àèä îëìàéàí ýöíä ëèê Ì ä í-ôèëèç

ì ëèééàòëàðûíûí éåðèí éåòèðèëì ñè ö÷öí ÷ êèëìèø Ìàëèéé ì ñð ôë ðè èë áèðý 11.4 á íäèí

óéüóí îëàðàã æ ìë íìèø ì ñð ôë ð äåì êäèð.Operating Costs means those costs incurred in day to day Mining Operations in or related to the

Contract Area within the framework of Annual Work Program and Budget, approved by the

Steering Committee, including handling, lifting, processing and transportation of the mineral

resources to the Processing Point, maintenance, service, project management, barren rock and

waste recovery, health, safety and environmental protection, not covered by the definition of

Capital Costs, together with Finance Costs which have been aggregated with such costs in

accordance with Article 11.4.Ôèëèç éàòàüû - áèð â éà áèð íå÷ äàìàðäà, ëèíçàäà, ôèëèç æèñìèíä , éàõóä éóõàðû ùîðèçîíòäà

éàòìûø ù ð ùàíñû ì íø ëè â éà ù ð ùàíñû íþâ ìåòàë, éàõóä ãåéðè-ìåòàë ìèíåðàëëàðûí ñ íàéå

ù æìë ðè äåì êäèð. Áó ò ’ðèôä ñ íàéå ù æìë ðè í ç ðä òóòóëìóø ù ð ùàíñû ìöää òä

ì íô òë ÷ûõàðûëà áèë í ìèíåðàëëàðûí ìèãäàðû äåì êäèð.Ore Deposit means commercial quantities of metallic or non-metallic minerals of whatsoever

nature or kind which are located in one or more veins, lenses, bodies or overlaying horizons. For

the purpose of this definition, commercial quantities means a quantity of minerals which can be

produced at a profit at any given point in time.Ò ð ôë ð - ÀÇßÐÃÛÇÛË â R.V.INVESTMENT GROUP SERVICES, LLC, îíëàðûí ù ð

ùàíñû ùöãóã âàðèñë ðè â ìöëêèéé ò ùöãóãó âåðèëìèø äèý ð ø õñë ð äåì êäèð. Ò ð ô - àéðûàéðûëûãäà áó Ò ð ôë ðä í ù ð ùàíñû áèðèäåì êäèð.Parties means AZERGYZIL and R.V. Investment Group Services, LLC any of their respective

successors and assignees. The term Party means any of the Parties.Ùàçûðëûã äþâðö - ìə’íàñû 5.1 áəíäèíäə âåðèëìèøäèð.Preliminary Period shall have the meaning given to it in Article 5.1.Å’ìàë ìəíòəãəñè - ßìòəəëèê ìəùñóëóí å’ìàë åäèëìəñè, ñàõëàíìàñû âə ñåðòèôèêàòëàøäûðûëìàñû

ö÷öí èñòèôàäə åäèëəæ÷ê ñəíàéå îáéåêòèíèí éåðëəøäèéè éåð äåìəêäèð.Processing Point means the location of a facility to be used for refining Commercial Product, its

storage and certification.viiiÌəíôəəò ìəùñóëëàðû - 11.5 áəíäèíäə ýþñòəðèëäèéè êèìè, ßìəëèééàò ìəñðəôëəðèíèí âə ßñàñëû

ìəñðəôëəðèí əâəçè þäəíèëäèêäəí ñîíðà ßìòəəëèê ìəùñóëëàðûí ãàëàí âə Òəðəôëəð àðàñûíäà

áþëöøäöðöëəí ùèññəñè äåìəêäèð.Profit Products means a part of Commercial Products remaining after recovery of Operating

Costs and Capital Costs and shared between the Parties as provided in Article 11.5.Ìəíôəəò âåðýèñè - ìə’íàñû 16.1(à) áəíäèíäə âåðèëìèøäèð.Profit Tax shall have the meaning given to it in Article 16.1 (a).Ëàéèùəëəøäèðèëəí Ãàïàëû ìàëèééə äþâðəñè - àéðûëûãäà ùəð Ôèëèç éàòàüû öçðə ìəñðəôëəðèí ó÷îòó,

əâəçèíèí þäəíèëìəñè âə Ìəíôəəò ßìòəəëèê ìəùñóëóí áþëöøäöðöëìəñè (áó òåðìèíèí 11-æè

Ìàääəäə ìöəééəíëəøäèðèëäèéè êèìè) äåìəêäèð.Project Financial Closed Cycle means the accounting, cost recovery and share of Profit

Commercial Products (as such term is defined in Article 11) with respect to each individual

Mining Property.Ðəùáəð êîìèòə - 6.1 âə 6.2 áəíäëəðèíə óéüóí îëàðàã éàðàäûëàí âə ôəàëèééəò ýþñòəðəí êîìèòə

äåìəêäèð.Steering Committee means the committee established and operating pursuant to

Article 6.1 and 6.2.

Sub-contractor means any juridical entity contracted by or on behalf of Contractor or by or on

behalf of the Operating Company, to supply goods, work or services related to Mining Operations.Ñóáïîäðàò÷û - Ïîäðàò÷û âə éà ßìəëèééàò øèðêəòè èëə ìöãàâèëə öçðə âə éà îíëàðûí àäûíäàí

Ìə’äəí-ôèëèç əìəëèééàòëàðû èëə əëàãəäàð ìàëëàðëà òəæùèç åäəí, èøëəð ýþðəí âə éà õèäìəòëəð

ýþñòəðəí ùəð ùàíñû áèð ùöãóãè øəõñ äåìəêäèð.

Âåðýèëəð - Ïîäðàò÷ûíûí âə/éàõóä ßìəëèééàò øèðêəòèíèí ùəð ùàíñû Ùþêóìəò îðãàíûíà þäəäèéè âə

éà ùəìèí îðãàíûí ãîéäóüó áöòöí ìþâæóä âə éà ýəëəæəê ðöñóìëàð, ýþìðöêëəð, òəäèéəëəð,

ãîíîðàðëàð, âåðýèëəð, ùàãëàð äåìəêäèð.Taxes means all existing or future levies, duties, payments, fees, taxes or contributions payable by

Contractor and/or the Operating Company to any Governmental Authority or imposed by such

authorities.Ö÷öíæö òəðəô - áó Ñàçèøèí Òəðəôè îëìàéàí, éàõóä Òəðəôëəðäəí ùəð ùàíñû áèðèíèí Îðòàã øèðêəòè

îëìàéàí ôèçèêè âə éà ùöãóãè øəõñ äåìəêäèð.Third Party means a natural person or juridical entity, other than a Party hereto or an Affiliate of

a Party.ßÄ - Àçəðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí əëàâə äəéəð âåðýèñè äåìəêäèð.VAT means the Azerbaijan Republic value added tax.Ãəðəçëè õəòà - áåéíəëõàëã Ìə’äəí-ôèëèç ñəíàéåñè ïðàêòèêàñûíäà ãəáóë åäèëìèø éàõøû âə

åùòèéàòêàð Ñòàíäàðòëàðà, éàõóä áó Ñàçèøèí øəðòëəðèíə ãəñäəí, ãəðəçëə âə øöóðëó ñöðəòäə

å’òèíàñûçëûã äåìəê îëàí ùəð ùàíñû ùàãã ãàçàíäûðûëà áèëìəéəí ôəàëèééəò âə éà ôəàëèééəòñèçëèê

äåìəêäèð.Willful Misconduct means any unjustifiable act or omission which constitutes an intentional,

deliberate and conscious disregard of good and prudent International Mining Industry Standards or

the terms of this Agreement.Ñûôûð áàëàíñû - Èøëəíìə âə ùàñèëàò äþâðö áàøëàíäûãäàí ñîíðà Ìöùàñèáàò ó÷îòóíóí àïàðûëìàñû

ãàéäàñûíà ìöâàôèã ñóðəòäə ßñàñëû ìəñðəôëəðèí əâəçèíèí þäəíèëìəñè èëə əëàãəäàð Ïîäðàò÷ûíûí

àïàðäûüû ùåñàáäà ñûôûð áàëàíñûíûí əëäə åäèëìəñè äåìəêäèð.Zero Balance means the achievement after the commencement of the Development and

Production Period of zero balance in the accounts maintained by Contractor with respect to Capital

Costs in accordance with the Accounting Procedure.ix2.12-æè ÌÀÄÄßARTICLE 2ÙÖÃÓÃËÀÐÛÍ ÂÅÐÈËÌßÑÈ Âß ÑÀÇÈØÈÍ ßÙÀÒß ÄÀÈÐßÑÈGRANT OF RIGHTS AND SCOPEÌöñòəñíà ùöãóã âåðèëìəñè2.1Grant of Exclusive RightÁó Ñàçèøëə ÀÇßÐÃÛÇÛË Ïîäðàò÷ûéà áó Ñàçèøèí øəðòëəðèíə óéüóí îëàðàã âə

îíóí ãöââəäə îëäóüó ìöääəò əðçèíäə, 1-æè ßëàâəäə ìöəééəí åäèëäèéè êèìè, Êîíòðàêò

ñàùəñèíèí ùöäóäëàðû äàõèëèíäə âə ùəìèí ñàùə èëə áàüëû Ìəäəí-ôèëèç əìəëèééàòëàðû àïàðìàã

ö÷öí ìöñòəñíà ùöãóã âåðèð. Áóðàäà õöñóñè ýþñòəðèëəí ùöãóãëàð èñòèñíà îëìàãëà, áó Ñàçèø

Ìə’äəí-ôèëèç əìəëèééàòëàðûíäàí ñàâàéû ùəð ùàíñû áàøãà ôəàëèééəò íþâö èëə ìəøüóë îëìàã ö÷öí

ùöãóãëàð íəçəðäə òóòìóð. Áó ùöãóãà äèýəð ìəñəëəëəðëə éàíàøû, àøàüûäàêûëàð äàõèëäèð:AZERGYZIL hereby grants to Contractor the sole and exclusive right to conduct

Mining Operations within and with respect to the Contract Area as defined in Appendix 1 in

accordance with the terms of this Agreement and during the term hereof. Except for the rights

expressly provided for herein, this Agreement shall not include rights for any activity other than

Mining Operations. Such rights shall include, among others:(à)

áó ñəíəäèí ìəãñəäëəðèíə íàèë îëìàã ö÷öí âàõòàøûðû Êîíòðàêò ñàùəñèíə

ìàíåəñèç ýəëìəê, îðàäàí ýåòìəê âə éà ãàéûòìàã ùöãóãó;(a)

the unimpeded right of access to, ingress, egress or regress, from time to time, to

and from the Contract Area for the purposes hereof;(b)

áöòöí Ìə’äəí-ôèëèç əìəëèééàòëàðû, îíëàðûí èäàðə îëóíìàñû âə îíëàðà íəçàðəò

ö÷öí òàì ìəñóëèééəò;(b)(æ)

áó ñ í ä öçð âåðèë í áöòöí ùöãóãëàðäàí ìöñò ãèë ø êèëä , éàõóä àýåíòë ð â

ìöñò ãèë ïîäðàò÷ûëàð âàñèò ñè èë èñòèôàä åòì ê â ìöâàôèã ñóð òä , îíëàðûí ÷ êäèêë ðè áöòöí

õ ðæë ðè â ì ñð ôë ðè Ïîäðàò÷ûíûí ñå÷äèéè éåðèíä â âàëéóòàäà þä ì ê ñ ëàùèéé òè;(c)

authority to exercise any of the rights conferred hereby by itself or through agents

and independent contractors, and, accordingly, to pay all of their expenses and costs in the place

and currency chosen by Contractor;(d)(d)ù ð ùàíñû âàõò ê øôèééàò â éà ãèéì òë íäèðì èøë ðè àïàðìàã ùöãóãó; âfull responsibility for, management of and control over all Mining Operations;the right at any time to perform exploration operations or appraisal operations; and(å)

əýəð Ìəäəí-ôèëèç əìəëèééàòëàðûíûí éåðèíə éåòèðèëìəñè ö÷öí çəðóðè îëàðñà,

Êîíòðàêò ñàùəñèíèí ùöäóäëàðûíäàí êəíàðäà âə Ö÷öíæö òəðəôëəðə ìəõñóñ îëàí, éàõóä îíëàðûí

íəçàðəòè àëòûíäà îëàí òîðïàã ñàùəëəðèíäə àâàäàíëûã ãóðàøäûðìàã ùöãóãó.(e)

the right, if necessary for Mining Operations, to install facilities outside the

Contract Area and across lands belonging to or under the control of Third Parties.2.2

Ö÷öíæö òəðəôëəðäəí àäəòəí òóòóëàí ðöñóìëàðû þäəìəê øəðòè èëə, Ïîäðàò÷û

òîðïàüûí öñò ãàòûíû, éåòêèí ìåøə ñàæəñèíè, ýèëè, ãóìó, əùəíýäàøûíû, ýèïñè, äàøëàðû âə Ìə’äəíôèëèç əìəëèééàòëàðûíûí éåðèíə éåòèðèëìəñè ö÷öí ëàçûì îëà áèëəæəê äèýəð ìöâàôèã ìàòåðèàëëàðû

êəíàðëàøäûðìàã âə îíëàðäàí èñòèôàäə åòìəê ùöãóãóíà ìàëèêäèð.2.2

Contractor shall have the right, subject to the payment of the fees usually charged to

Third Parties, to remove and use the surface soil, mature timber, clay, sand, limestone, gypsum,

stones and other similar materials which may be necessary for the performance of Mining

Operations.23-æö Ìàääəíèí ìöääəàëàðûíà óéüóí îëàðàã, Ïîäðàò÷û àäəòəí Ö÷öíæö

òəðəôëəðäəí òóòäóëàí ðöñóìëàðû þäəìəê øəðòè èëə Ìə’äəí-ôèëèç əìəëèééàòëàðûíûí éåðèíə

éåòèðèëìəñè ö÷öí çəðóðè îëàí ñó åùòèéàòëàðûûíäàí èñòèôàäə åäə áèëəð, áó øəðòëə êè, ìþâæóä

èððèãàñèéà âə éà íàâèãàñèéà ñèñòåìèíə çèéàí âóðóëìàñûí âə, òîðïàã, åâëəð âə éà åâ ùåéâàíëàðûû

ö÷öí íəçəðäə òóòóëàí ñóâàòëàð ñóäàí ÷əòèíëèê ÷əêìə÷ñèíëəðð.In accordance with the provisions of Article 23, Contractor may use the water

necessary for Mining Operations in payment of the fees usually charged to Third Parties, provided

that existing irrigation or navigation is not impaired and that land, houses or watering places for

livestock are not deprived of a reasonable quantity of water.2.3

Áó Ñàçèøèí áàøãà ùèññ ë ðèíä õöñóñè í ç ðä òóòóëìóø ùàëëàð èñòèñíà

îëìàãëà,4-æö Ìàää ä í ç ðä òóòóëàí óçàäûëìûø ìöää òë ð ä äàõèë îëìàãëà áó Ñàçèøèí

ãöââ ä îëäóüó ìöää ò ãóðòàðäûãäà Êîíòðàêò ñàù ñèíä Ì ä í-ôèëèç ì ëèééàòëàðû

í òèæ ñèíä ßìò ëèê ì ùñóëóí ù æìè áó Ñàçèøèí ø ðòë ðèí óéüóí îëàðàã Ïîäðàò÷ûíûí ßñàñëû

ì ñð ôë ðèíèí â ßì ëèééàò ì ñð ôë ðèíèí â çèíèí þä íèëì ñè ö÷öí êèôàé ò åòìèðñ ,

Ëàéèù ë øäèðèë í Ãàïàëû ìàëèéé äþâð ñè ïðèíñèïèí ì ë åäèëì ñè ø ðòèë Ïîäðàò÷ûéà â çè

þä íèëì ìèø ì ñð ôë ðèíèí þä íèëì ñè â éà êîìïåíñàñèéà îëóíìàñû ùöãóãó âåðèëèð.2.3

Except as expressly provided elsewhere herein, in the event production of the

Commercial Products resulting from Mining Operations in the Contract Area at the end of the term

of this Agreement, inclusive of all extensions provided in Article 4 is insufficient for full recovery

of Contractors Capital Costs and Operating Costs as provided hereunder, then Contractor shall not

be entitled to any reimbursement or compensation for any of its costs not recovered pursuant to

Project Financial Cycle.x3.13-æö ÌÀÄÄßARTICLE 3ÒßÐßÔËßÐÈÍ Òß’ÌÈÍÀÒËÀÐÛ, ÖÌÓÌÈ ÙÖÃÓÃËÀÐÛ Âß ÞÙÄßËÈÊËßÐÈWARRANTIES AND GENERAL RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIESÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí òə’ìèíàòëàðû3.1ÀÇßÐÃÛÇÛË áəéàí åäèð âə òə’ìèíàò âåðèð êè:Warranties of AZERGYZIL

AZERGYZIL represents and warrants that:(à)

î, þç Íèçàìíàìəñèíèí øəðòëəðèíə óéüóí îëàðàã ëàçûìè ãàéäàäà òəøêèë åäèëìèøäèð

âə ìþâæóäëóüó ãàíóíèäèð; âə(a)

and(b)

áó Ñàçèøè áàüëàìàã âə èæðà åòìəê, áó Ñàçèøèí øəðòëəðèíə əñàñəí Ïîäðàò÷ûéà

ùöãóãëàð âə ìəíàôåëəð âåðìəê âə áó Ñàçèø öçðə þç þùäəëèêëəðèíè éåðèíə éåòèðìəê ö÷öí

Àçəðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ãàíóíâåðèæèëèéèíäə íəçəðäə òóòóëìóø áöòöí ñəëàùèééəòëəðə

ìàëèêäèð.(b)

it has full authority under the laws of the Azerbaijan Republic to execute and

perform this Agreement, to grant the rights and interests to Contractor as provided under this

Agreement and to fulfill its obligations under this Agreement.3.2ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí öìóìè þùäəëèêëəðè3.2it is duly organized and validly existing in accordance with the terms of its Statute;General Obligations of AZERGYZIL(à)

Ìəäəí-ôèëèç əìəëèééàòëàðûíû ùəéàòà êå÷èðìəê ö÷öí Ïîäðàò÷ûíûí òəëəáèíə əñàñəí

ÀÇßÐÃÛÇÛË Ùþêóìəò îðãàíëàðû ãàðøûñûíäà þç ñəëàùèééəòëəðèíèí òàì ùəæìè äàõèëèíäə ãàíóí

÷əð÷èâəñèíäə ìöìêöí îëàí áöòöí ñə’éëəðè ýþñòəðèð êè, Ïîäðàò÷ûíûí àøàüûäàêûëàðû àëìàñûíà

êþìəê åòñèí:(a)

Upon the request of Contractor for the implementation of Mining Operations,

AZERGYZIL within the full limits of its authority shall use its best lawful endeavors with respect

to Governmental Authorities to assist Contractor to obtain the following:(i)

áöòöí

ç ðóðè

èæàç ë ðè,

î

æöìë ä í,

ëàêèí

áóíóíëà

ì ùäóäëàøäûðûëìàäàí, ýþìðöê ñ í äë ðèíè, âèçàëàðû, éàøàéûø â ñèã ë ðèíè, ðàáèò

âàñèò ë ðèíä í, òîðïàã ñàù ë ðèíä í èñòèôàä ö÷öí èæàç ë ðè, èäõàë â èõðàæ ëèñåíçèéàëàðûíû,

áàíê ùåñàáëàðû à÷ûëìàñûíû, õèäì ò îòàãëàðû â èø÷èë ð ö÷öí ì íçèëë ð ëä åäèëì ñèíè; ùàáåë(i)

any necessary approvals, including but not limited to customs

clearances, visas, residence permits, access to communication facilities, licenses to enter land,

import and export licenses, the opening of bank accounts, the acquisition of office space and

employee accommodation; and(ii)

Êîíòðàêò ñàùəñèíə àèä îëàí, ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí èõòèéàðûíäà âə éà íəçàðəòè

àëòûíäà îëìàéàí áöòöí ýåîëîúè, ýåîêèìéəâè, òåõíèêè âə ñàèð ìəëóìàòëàðû;(ii)

all geological, geophysical, geochemical and technical data and any

other information of relevance to the Contract Area not in AZERGYZIL'S possession or under its

control.(b)

Ïîäðàò÷û ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí éóõàðûäà ýþñòəðèëəí èøëəðëə əëàãəäàð ÷əêäèéè áöòöí

ãàíóíàóéüóí, ôàêòèê, ìöñòəãèì õəðæëəðè þäəéèð, áó øəðòëə êè, áóíëàð ìöâàôèã ñəíəäëəðëə

òəñäèã åäèëìèø îëñóí;(b)

Contractor shall reimburse AZERGYZIL for any lawful reasonable actual direct

costs incurred with respect to the provision of the foregoing, provided such costs are supported by

appropriate documentary evidence.(æ)

Ïîäðàò÷ûíûí õàùèøè èë ÀÇßÐÃÛÇÛË þçöíä â éà Îðòàã øèðê òë ðèíä , éàõóä

îíóí/îíëàðûí í çàð òè àëòûíäà îëàí â Êîíòðàêò ñàù ñèí àèä îëàí ýåîëîúè, ýåîêèìé âè,

òåõíèêè â äèý ð ì ëóìàòëàðû â èíôîðìàñèéàíû Ïîäðàò÷ûéà ò ãäèì åäèð. Ïîäðàò÷û áó

ì ëóìàòëàðûí â éà èíôîðìàñèéàíûí òîïëàíìàñû, ãàéäàéà ñàëûíìàñû â Ïîäðàò÷ûéà

÷àòäûðûëìàñû ýåäèøèíä ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí ÷ êäèéè áöòöí ôàêòèê ìöñò ãèì ì ñð ôë ðè þä éèð;

ÀÇßÐÃÛÇÛË Ïîäðàò÷ûéà ì íô ò ýþòöðì ì ê â ç ð ð äöøì ì ê ïðèíñèïè ñàñûíäà ùåñàá

ò ãäèì åäèð. ßý ð Ïîäðàò÷û ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí ò ãäèì åòäèéè ùåñàáëà â éà îðàäàêû ù ð ùàíñû

á íäë ðë ðàçû äåéèëñ , Ò ð ôë ð èð ëè ñöðöëìöø åòèðàçëàðû íèçàìà ñàëìàã ö÷öí õîø ì ðàìëà

áöòöí ëàçûìè ò äáèðë ðè ýþðöðë ð. ÀÇßÐÃÛÇÛË áó þùä ëèéè éåðèí éåòèðì ê ö÷öí òîïëàíìûø

ù ð ùàíñû ì ’ëóìàòûí â éà èíôîðìàñèéàíûí äöçýöíëöéöí , ñ ùèùëèéèí â éà äîëüóíëóüóíà

ò ’ìèíàò âåðìèð.(c)

Upon the request of Contractor, AZERGYZIL shall provide to Contractor all

geological, geochemical and technical data and information in the possession or control of

AZERGYZIL or its Affiliates of relevance to the Contract Area. Contractor shall pay the actual

direct costs incurred by AZERGYZIL in gathering together, handling and delivering any such data

or information to Contractor, which costs will be invoiced to Contractor by AZERGYZIL on the

basis that AZERGYZIL is to suffer no loss and obtain no gain. If Contractor does not accept that

any items as invoiced by AZERGYZIL satisfy this requirement, the Parties shall take all necessary

steps to amicably resolve all objections. AZERGYZIL makes no warranties as to the accuracy or

completeness of any such data or information in connection with the performance of such

obligation.3.33.3Ïîäðàò÷ûíûí òəìèíàòëàðû, öìóìè ùöãóãëàðû âə þùäəëèêëəðè(à)

Ïîäðàò÷û áèëäèðèð êè, î þç ò ’ñèñ ñ í äë ðèíèí ø ðòë ðèí óéüóí îëàðàã ëàçûìè

ãàéäàäà ò øêèë åäèëìèøäèð, ìþâæóäëóüó ãàíóíèäèð â ùþêóì ò èæàç ë ðèíèí àëûíìàñû ø ðòèë

áó Ñàçèøèí ìöää àëàðûíà ìöâàôèã ñóð òä Ì ’ä í-ôèëèç ì ëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñûíäàí

þòðö, êîíêðåò îëàðàã Àç ðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà, ëàçûìè ôèëèàëëàðûíû â îôèñë ðèíè éàðàòìàã

â ñàõëàìàã ö÷öí â êèë åäèëìèøäèð, áó ø ðòë êè, áåë èäàð ë ð, íöìàé íä ëèêë ð â îíëàðûí

ò ñ ððöôàò ô àëèéé òè Àç ðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ãàíóíâåðèæèëèéèíä í ç ðä òóòóëìóøWarranties, General Rights and Obligations of Contractor(a)

Contractor represents that it is duly organized and validly existing in accordance

with the terms of its foundation documents and is authorized, subject to governmental

authorizations, to establish and maintain such branches and offices, namely in the Azerbaijan

Republic to conduct Mining Operations in accordance with the terms and conditions of this

Agreement provided such establishments, branches and other forms of business comply with the

formalities and procedures of laws of the Azerbaijan Republic in respect thereof;xið ñìèéé òë ð â èø ãàéäàëàðûíà óéüóí îëñóí;

(b)

Ïîäðàò÷û áó Ñàçèøèí øəðòëəðèíə óéüóí îëàðàã Ìə’äəí-ôèëèç əìəëèééàòëàðûíûí

âàõòûíäà âə ñəìəðəëè øəêèëäə éåðèíə éåòèðèëìəñèíè ëàçûìè ïóë âəñàèòè èëə ùəì äə Ìə’äəí-ôèëèç

əìəëèééàòëàðûíû Áåéíəëõàëã Ìəäəí-ôèëèç ñəíàéåñè Ñòàíäàðòàëàðûíà óéüóí îëàðàã, æàí-áàøëà,

òəùëöêəñèç âə ñəìəðəëè øəêèëäə òə’ìèí åäèð;(b)

Contractor shall provide the necessary funds for timely and efficient

implementation of Mining Operations in accordance with the terms and conditions set forth in this

Agreement in a diligent, safe and efficient manner and in accordance with International Mining

Industry Standards;(æ)

Òåõíîëîúè îáéåêòëəðèí âə àâàäàíëûüûí ëàéèùə ñòàíäàðòëàðû âə òåõíèêè øəðòëəðè Áåéíəëõàëã

Ìəäəí-ôèëèç ñəíàéåñè Ñòàíäàðòàëàðûíà âə Ëàéèùə ñòàíäàðòëàðûíà óéüóí ýəëìəëèäèð.(c)

Design standards and specifications for facilities and equipment shall comply with

International Mining Industry Standards and the Design Standards.3.43.4ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí âə Ïîäðàò÷ûíûí öìóìè þùäəëèêëəðèÁó Ñàçèøëə âə îíäàí èðəëè ýəëəí þùäəëèêëəðëə, ãəðàðëàðëà âə ìəñóëèééəòëə əëàãəäàð

îëàðàã ùəì ÀÇßÐÃÛÇÛË âə ùəì äə Ïîäðàò÷û ìàêñèìóì õîø ìəðàì ðóùóíäàÁåéíəëõàëã

Ìəäəí-ôèëèç ñəíàéåñè Ñòàíäàðòëàðûíà óéüóí îëàðàã ùəðəêəò åäèðëəð.General Obligations of AZERGYZIL and ContractorAZERGYZIL and Contractor shall each act in utmost good faith and in accordance

with International Mining Industry Standards concerning all obligations, decisions and

responsibilities in connection with this Agreement.xii4.14-æö ÌÀÄÄßARTICLE 4ÑÀÇÈØÈÍ ÃÖÂÂßÉßÌÈÍÌß ÒÀÐÈÕÈEFFECTIVE DATEÑàçèøèí ãöââəéəìèíìə òàðèõè4.1Effective DateÀç ðáàéæàí

Ðåñïóáëèêàñû

ãàíóíâåðèæèëèê

îðãàíëàðûíûí

Àç ðáàéæàí

Ðåñïóáëèêàñû Êîíñòèòóñèéàñûíà, ò ë á îëóíàí ùöãóãè ð ñìèéé òë ð , ìö éé í åäèëìèø

ãàéäàëàðà â ïðîñåäóðàëàðà òàì ì ë åä ð ê, Àç ðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà áó Ñàçèø â

îíóí áöòöí ßëàâ ë ðèí òàì ãàíóí ãöââ ñè âåð í ãàíóíâåðèæèëèê àêòû ã áóë åòäèéè ùàããûíäà

ìöâàôèã ñ í ä ÀÇßÐÃÛÇÛË ò ð ôèíä í Ïîäðàò÷ûéà ùàíñû òàðèõä ò ãäèì åäèëèðñ , î òàðèõ

Ñàçèøèí Ãöââ é ìèíì òàðèõè ñàéûëûð, ëàêèí áó ø ðòë êè, àøàüûäàêû èëêèí ø ðòë ð

ì ë

åäèëì éèíæ , Ò ð ôë ð éóõàðûäà ýþñò ðèëäèéèí óéüóí îëàðàã áó æöð àêò ã áóë åäèëì ñèíè

ò ë á åòì ñèíë ð (áåë ùàëäà Ãöââ é ìèíì òàðèõè áàøëàíìàéàæàã):The Effective Date shall be the date upon which AZERGYZIL delivers to

Contractor written evidence of the enactment by the legislature of the Azerbaijan Republic in full

compliance with the Constitution and all requisite legal formalities and procedures in the

customary manner of legislation giving this Agreement including all Appendices, the full force of

law in the Azerbaijan Republic, provided however, that the enactment as aforesaid shall not be

sought by the Parties (and the Effective Date shall not occur) until the following conditions

precedent have been satisfied:(i)

ìəêòóáó âåðìəñè;(i)

delivery to AZERGYZIL of Contractors Letter of Assurance as

required in Article 20.3; and(ii)20.3 áəíäèíə óéüóí îëàðàã Ïîäðàò÷ûíûí ÀÇßÐÃÛÇÛË-à Òə’ìèíàò

Ïîäðàò÷ûéà Ùþêóìəò òə’ìèíàòûíûí âåðèëìəñè.(ii)4.2

ßý ð áó Ñàçèø Àç ðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïàðëàìåíòè ò ð ôèíä í ð ää åäèëñ , éàõóä

áó Ñàçèøèí Ïàðëàìåíòä ðàòèôèêàñèéàñû ö÷öí îíà ëàçûìè ä éèøèêëèêë ð êå÷èðèëì ñè ùàããûíäà

ÀÇßÐÃÛÇÛË-äàí ì ’ëóìàò àëìûø Ïîäðàò÷û áó æöð ä éèøèêëèêë ð ðàçû îëäóüóíó îòóç (30)

ò ãâèì ýöíö ðçèíä éàçûëû ø êèëä ÀÇßÐÃÛÇÛË-à áèëäèðì ñ â éà áó æöð ä éèøèêëèêë ðèí

Ïîäðàò÷û ö÷öí ì ãáóë îëìàäûüûíû ù ìèí îòóç (30) ýöí ðçèíä éàçûëû ø êèëä ÀÇßÐÃÛÇÛË-à

áèëäèðñ , áó Ñàçèø ãöââ é ìèíìèð; â áó Ñàçèø â Êîíòðàêò ñàù ñèí àèä ââ ëë ð áàüëàíìûø

ù ð ùàíñû äèý ð ñàçèøë ð öçð ùöãóãëàð, ì íàôåë ð â þùä ëèêë ð ë üâ åäèëèð.delivery to Contractor of the Government Guarantee.4.2

In the event this Agreement is rejected by the Azerbaijan Parliament and Contractor

has failed to notify AZERGYZIL in writing within thirty (30) calendar days after AZERGYZIL'S

notification on revisions to this Agreement, if any, necessary for its ratification by the Parliament

or Contractor has notified AZERGYZIL within the said thirty (30) days that any further revisions

to this Agreement are unacceptable to Contractor, this Agreement shall not become effective, the

rights, interest and obligations hereunder and any previous agreements pertaining to the Contract

Area shall be extinguished.xiii5.15-æè ÌÀÄÄßARTICLE 5ÙÀÇÛÐËÛà ÄÞÂÐÖ, ÊßØÔÈÉÉÀÒ ÄÞÂÐÖ,

ßËÀÂß ÊßØÔÈÉÉÀÒ ÄÞÂÐÖ,

ÈØËßÍÌß Âß ÙÀÑÈËÀÒ ÄÞÂÐÖPRELIMINARY PERIOD, EXPLORATION PERIOD,

ADDITIONAL EXPLORATION PERIOD AND DEVELOPMENT

AND PRODUCTION PERIODÙàçûðëûã äþâðö5.1Preliminary PeriodÏîäðàò÷û ÀÇßÐÃÛÇÛË-äà îëàí áöòöí èíôîðìàñèéàíû â ì ’ëóìàòû áó Ñàçèøèí

Ãöââ é ìèíì òàðèõèíä í ñîíðàêû àëòû (6) àé ðçèíä þéð í æ ê, Êîíòðàêò ñàù ñèíä

àéðûëûãäà ù ð éàòàã ö÷öí ìèíåðàë åùòèéàòëàðûíûí ê øôèééàòûíà â ãèéì òë íäèðèëì ñèí äàèð

ìöô ññ ë Ïðîãðàì (Ê øôèééàò èøë ðè Ïðîãðàìû) ùàçûðëàéàæàã â ÀÇßÐÃÛÇÛË-à ò ãäèì

åä æ êäèð. ÀÇßÐÃÛÇÛË þç ð "éè ëàâ îëóíìàãëà ù ìèí Ïðîãðàìû ìöâàôèã èæðà

ùàêèìèéé òè îðãàíûíûí ò ñäèãèí âåðèð. Áó Ïðîãðàì áèð àé ðçèíä ò ñäèã åäèëì çñ â

Ïîäðàò÷û ìöâàôèã èæðà ùàêèìèéé òè îðãàíû èë ðàçûëàøìàçñà, ù ìèí Ïðîãðàìûí áó ñàù ä

åêñïåðòèçàñû ö÷öí ò æðöá ñè îëàí àóäèòîð øèðê òè ÀÇßÐÃÛÇÛË â Ïîäðàò÷û ò ð ôèíä í ä "â ò

îëóíóð. Áó Ïðîãðàì ùàããûíäà ù ìèí àóäèòîðóí ð "éè ã 'òè ùåñàá îëóíóð. Àóèäèò ÷ êèë í

õ ðæë ð ì ëèééàò õ ðæë ðèí äàõèëäèð â îíëàð ßâ ñè þä íèë í ì ñð ôë ðäèð. Ëàêèí ý ð

Ïîäðàò÷û ýþñò ðèë í àëòû (6) àé ãóðòàðàíàä ê ÀÇßÐÃÛÇÛË-à Êîíòðàêò ñàù ñèíä êè Ì ’ä íôèëèç éàòàãëàðûíäàí ù ð ùàíñû áèðèíèí ìèíåðàë åùòèéàòëàðûíûí ê øôèééàòûíà â

ãèéì òë íäèðèëì ñèí äàèð Ïðîãðàì ò ãäèì åòì ñ , Ïîäðàò÷û áó Ñàçèø öçð ù ìèí éàòàüà

îëàí ùöãóãëàðûíûí ùàìûñûíû èòèðèð â áó æöð Ì ’ä í-ôèëèç éàòàüû èë áàüëû Ïîäðàò÷ûíûí ÷ êäèéè

ì ñð ôë ðèí â çè þä íèëìèð.Contractor shall within six (6) months following the Effective Date study all

information and data in the possession of AZERGYZIL, prepare and submit to AZERGYZIL a

detailed Program (the Exploration Work Program) to carry out exploration and appraisal of the

mineral resources in the Contract Area for each individual Mining Property. Along with the

AZERGYZIL resolution the Program shall be affirmed by the corresponding executive authorities.

If the Program isn’t affirmed within the period of one month and the Contractor does not agree

with the corresponding executive authorities, the said Program shall be examined by an

experienced Auditor company, invited by the AZERGYZIL and the Contractor. The Auditor's

reference on the Program shall be obligatory. The audit costs shall be included in the operational

expense and it is Cost Recoverable. However, in the event Contractor does not submit to

AZERGYZIL the Program to carry out exploration and appraisal of the mineral resources for any

of the Mining Properties in the Contract Area by the end of the said six (6) month period,

Contractor shall lose all rights pertaining to such Mining Property under this Agreement and costs

incurred by Contractor with respect to such Mining Property shall not be Cost Recoverable.5.25.2Êəøôèééàò äþâðöExploration PeriodÊəøôèééàò äþâðö Ìèíåðàë åùòèûàòëàðûíûí êəøôèééàòûíà âə ãèéìəòëəíäèðèëìəñèíə äàèð

Ïîäðàò÷ûíûí òəãäèì åòäèéè Ïðîãðàì ÀÇßÐÃÛÇÛË òəðəôèíäəí éàçûëû øəêèëäə áəéəíèëäèéè ýöíäəí

áàøëàíûð âə îíóí ìöääəòè ãûðõ ñəêêèç (48) àéäàí ÷îõ îëà áèëìəç.The Exploration Period shall commence on the date of submission of a written

approval of the Contractors Program by AZERGYZYL to carry out exploration and appraisal of

the mineral resources, submitted by the Contractor, to the extent that the Exploration Period shall

not exceed forty eight (48) months.5.3

Ïîäðàò÷û 5.2 á íäèí ñàñ í Ê øôèééàò äþâðö ðçèíä þùä ñèí ãîéóëàí èøë ðèí

ùàìûñûíû, éàõóä ëàùèää ýþòöðöëìöø ù ð ùàíñû áèð éàòàüà àèä èøë ðèí áèð ãèñìèíè Ôîðñìàúîðëà áàüëû îëìàéàí ñ á áë ð öçöíä í éåðèí éåòèðì äèêä , áó Ïîäðàò÷ûíûí Ñàçèø öçð

ù ìèí ëàùèää éàòàüà àèä þç þùä ëèêë ðèíè êþêëö ø êèëä ïîçìàñû ñàéûëûð. Áó ùàëäà

ÀÇßÐÃÛÇÛË þç ìöëàùèç ñè èë áó Ñàçèøèí ù ìèí ëàùèää éàòàüà àèä ùèññ ñèí õèòàì âåð

áèë ð â Ïîäðàò÷ûíûí áó Ñàçèøë

ëàã äàð ÷ êäèéè áöòöí ì ñð ôë ðèí â çè þä íèëìèð.

ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí 5.3 á íäèí óéüóí îëàðàã áó Ñàçèøè ãöââ ä í ñàëìàñû Êþêëö ïîçóíòóéà

ýþð Ïîäðàò÷ûéà ãàðøû ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí éåýàí ùöãóãè ìöäàôè âàñèò ñèäèð. Ñàçèøèí ãöââ ñèí

áó æöð õèòàì âåðèëì ñè ù ìèí õèòàìà ã ä ð èñò ð ÀÇßÐÃÛÇÛË-äà, èñò ðñ ä Ïîäðàò÷ûäà îëà

áèë æ ê èääèàëàðà ùå÷ áèð õ ë ë ý òèðì ä í ù éàòà êå÷èðèëèð.5.3

Contractor's failure to perform all or a portion of its obligations as set out in Article

5.2 during the Exploration Period with respect to any individual Mining Property other than as a

result of Force Majeure shall constitute a Material Breach by Contractor of its obligations under

this Agreement with respect to such particular individual Mining Property. In this case

AZERGYZIL has every right on its own consideration to terminate the Agreement with respect to

such individual Mining Property and all the costs incurred by Contractor shall not be Cost

Recoverable. The termination of the Contract on the part of AZERGYZIL in accordance with the

Article 5.3 is the only means of legal protection of AZERGYZIL against the Contractor for the

Material Breach. Such termination shall be without prejudice to any claims either AZERGYZIL or

Contractor may have which arose prior to such termination.5.45.4ßëàâə êəøôèééàò äþâðöAdditional Exploration Periodßý ð Ïîäðàò÷û Ê øôèééàò èøë ðè ïðîãðàìûíû òàì â âàõòûíäà éåðèí éåòèðèðñ ,

Ïîäðàò÷û Ê øôèééàò äþâðöíöí ñîíóíà äîõñàí (90) ýöí ãàëìûø ÀÇßÐÃÛÇÛË-à ëàâ ê øôèééàò

èøë ðè àïàðìàã íèéé òèíä îëäóüóíó éàçûëû ø êèëä áèëäèðèð â áó ëàâ ê øôèééàò èøë ðèíèí

íþâë ðèíèí â ù æìë ðèíèí ñèéàùûñûíû ò ãäèì åä ð ê îíëàðûí âàæèáëèéèíè ñàñëàíäûðûð.

ÀÇßÐÃÛÇÛË Ïîäðàò÷ûíûí éàçûëû ñîðüóñóíó àëäûãäàí ñîíðà äîõñàí (90) ýöí ðçèíä ðàçû

îëóá-îëìàäûüûíû éàçûëû ø êèëä áèëäèðèð (Áåë ðàçûëûã âåðì êä í ñàññûç èìòèíà åäèëì ì ëèäèð).

Ïîäðàò÷û îí èêè (12) àéäàí ÷îõ îëìàéàí ßëàâ ê øôèééàò äþâðöí áàøëàäûãäà ßëàâ ê øôèééàò

ì ëèééàòëàðû éåðèí éåòèðì ëäèð.Subject to the complete and timely fulfillment by Contractor of the Exploration

Work Program, Contractor may within ninety (90) days before the end of the Exploration Period,

notify AZERGYZIL in writing of its desire to carry out additional exploration work and provide a

list of types and scope of work and justification of such additional exploration work to the extent

that AZERGYZIL shall declare in writing its approval or disapproval (such approval not to be

unreasonably withheld) within ninety (90) days of receipt of such written request from Contractor.

If Contractor proceeds to the Additional Exploration Period which shall not exceed twelve (12)

months then Contractor shall carry out additional Exploration Operations.5.55.5Ôîðñ-ìàúîð ùàëëàðû èñòèñíà åäèëì êë , ßëàâ ê øôèééàò äþâðö ðçèíä Ïîäðàò÷ûxivContractor’s failure to perform the additional exploration work (or any portionþçöíöí 5.4 á íäèíä ýþñò ðèëìèø ëàâ ê øôèééàò èøë ðèíè (â éà îíóí ù ð ùàíñû áèð ùèññ ñèíè)

â éà ëàùèää ýþòöðöëìöø ù ð ùàíñû áèð éàòàüà àèä èøë ðèí áèð ùèññ ñèíè ù éàòà êå÷èðìèðñ ,

áó, Ïîäðàò÷ûíûí áó Ñàçèø öçð ù ìèí ëàùèää éàòàüà àèä þùä ëèêë ðèíèí Êþêëö ïîçóíòóñó

ùåñàá îëóíóð. Áó ùàëäà ÀÇßÐÃÛÇÛË þç ìöëàùèç ñè èë áó Ñàçèøèí ù ìèí ëàùèää éàòàüà àèä

ùèññ ñèíè ãöââ ä í ñàëà áèë ð â Ïîäðàò÷ûíûí áó Ñàçèøë áàüëû ÷ êäèéè áöòöí ì ñð ôë ðèí â çè

þä íèëìèð. Áó 5.5 á íäèí óéüóí îëàðàã ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí áó Ñàçèøè ãöââ ä í ñàëìàñû áó 5.5

á íäè öçð Êþêëö ïîçóíòóéà ýþð Ïîäðàò÷ûéà ãàðøû ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí éåýàí ùöãóãè ìöäàôè

âàñèò ñèäèð. Áåë õèòàìâåðì èñò ð ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí, èñò ðñ ä Ïîäðàò÷ûíûí õèòàìâåðì ä í

ââ ë ìåéäàíà ÷ûõà áèë í èääèàëàðûíà ùå÷ áèð õ ë ë ý òèðì ä í ù éàòà êå÷èðèëèð.thereof) to be performed during the Additional Exploration Period as set out in Article 5.4 with

respect to any individual Mining Property other than as a result of Force Majeure shall constitute a

Material Breach by Contractor of its obligations with respect to such individual Mining Property .

In this case AZERGYZIL has every right on its own consideration to terminate this Agreement

with respect to such individual Mining Property and all costs incurred by Contractor under this

Agreement shall not be Cost Recoverable. Termination of the Agreement in accordance with the

Article 5.5 is the only means of the legal protection of AZERGYZIL against the Contractor for

Material Breach as set out in Article 5.5. Such termination shall be without prejudice to any claims

either AZERGYZIL or Contractor may have which arose prior to such termination.5.6

Ñþéöäëö ì ä í-ôèëèç éàòàüû, Ãûçûëáóëàã ì ä í-ôèëèç éàòàüû â Âåúí ëè ì ä íôèëèç éàòàüû Åðì íèñòàí ñèëàùëû ãöââ ë ðè ò ð ôèíä í èøüàë åäèëìèø ðàçèë ðä ãàëäûüûíà ýþð 5æè ìàää íèí 1, 2 â 3-æö á íäë ðèíä ãåéä îëóíàí Ùàçûðëûã äþâðö, Ê øôèééàò äþâðö â

ßëàâ ê øôèééàò äþâðö èë ëàã äàð í ç ðä òóòóëàí ì ëèééàòëàð ù ìèí ðàçèë ð èøüàëäàí

àçàä åäèëäèêä í ñîíðà àïàðûëûð. Áó éàòàãëàðûí ù ð ùàíñû áèðèíä , éàõóä îíëàðûí ùàìûñûíäà

èøüàë ø ðàèòè àðàäàí ãàëäûðûëäûãäàí ñîíðà, Ùàçûðëûã äþâðö, Ê øôèééàò äþâðö â ßëàâ ê øôèééàò

äþâðö ö÷öí ïðîãðàìëàðûí ùàçûðëàíìàñû âàõòû àâòîìàòèê ñóð òä àëòû (6) àé óçàäûëûð; áó

ìöää ò ÀÇßÐÃÛÇÛË Ïîäðàò÷ûíû Àâðîïàäà Ò ùëöê ñèçëèê â ßì êäàøëûã Ò øêèëàòû (ÀÒßÒ),

éàõóä àíàëîúè Áåéí ëõàëã Ò øêèëàò ò ð ôèíä í ù ìèí ðàçèë ðèí èøüàëäàí àçàä îëóíìàñû â

äþéöø ì ëèééàòëàðûíûí äàéàíäûðûëìàñû ôàêòûíûí ò ñäèã åäèëì ñè áàð ä áèëäèðèø âåðèëäèéè

òàðèõä í áàøëàíûð.5.6

Because of occupation by the Armenian armed forces of the territories of Soutely

Mining Property, Kyzlbulag Mining Property and Vejnaly Mining Property the Preliminary

Period, Exploration Period and Additional Exploration Period referred to in this Article 5 shall be

realized when the mentioned territories are liberated; then the preparation period for the programs

for the Preliminary Period, Exploration Period and Additional Exploration Period shall be

automatically extended for six (6) months, such extension to begin on the date that AZERGYZIL

provides notice to Contractor that the Organization on Security and Cooperation in Europe

(OSCE) or a comparable international organization acknowledges a liberation of the mentioned

territories and cessation from all hostilities.5.7

Èíôðàñòðóêòóðóí ùəð ùàíñû ãóðüóñóíóí îëìàìàñû, éàõóä əë÷àòìàçëûüû Ïîäðàò÷ûíûí

Êəøôèééàò äþâðö əðçèíäə éåðèíə éåòèðèëìəñè íəçəðäə òóòóëàí ùəð ùàíñû èøëəðè ìîäèôèêàñèéà

åòìəñè, äəéèøäèðìəñè, ìöəééəí ìöääəòə, éàõóä òàìàìèëə äàéàíäûðìàñû âə éà áó äþâðëəðè

óçàòìàñû ö÷öí əñàñ îëà áèëìəç.5.7.

The absence or non-availableness of some facilities, infrastructure cannot be

grounds for the Contractor for modifications, alterations, delay or termination of any work,

provided for carrying out during the Exploration Period or Additional Exploration Period or for

extension of these periods.5.8

Ê øôèééàò äþâðöíä â éà ßëàâ ê øôèééàò äþâðöíä Ïîäðàò÷ûíûí þç

þùä ëèêë ðèíè éåðèí éåòèðì ì ñèí éåýàí ñ á á Ôîðñ-Ìàúîð ùàëëàðû îëà áèë ð.5.8.

The sole excuse for Contractor’s failure to carry out the obligations during the

Exploration Period or the Additional Exploration Period shall be the occurrence of Force Majeure

circumstances.5.9

ßýəð ìèíåðàë åùòèéàòëàðûí êəøôèééàòûíà âə ãèéìəòëəíäèðèëìəñèíə äàèð Ïðîãðàìûí

ÀÇßÐÃÛÇÛË òəðəôèíäəí éàçûëû øəêèëäə áəéəíèëäèéè òàðèõäəí ñîíðà áèð (1) èë əðçèíäə Ïîäðàò÷û

Ôîðñ-ìàúîð ùàëëàðû èñòèñíà åäèëìəêëə ùəð ùàíñû ñəáəá öçöíäəí Ñàçèø ñàùəñèíäə Ìə'äəí-ôèëèç

əìəëèééàòëàðû àïàðûëìàñûíà áàøëàìûðñà, ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí áó Ñàçèøə õèòàì âåðìəê ùöãóãó

âàðäûð âə áó çàìàí Ïîäðàò÷ûíûí ìəñðəôëəðèíèí əâəçè ãàéòàðûëìûð.5.9

If Contractor fails to commence Exploration Operations with respect to any

individual Mining Property in the Contract Area by any reason other than Force Majeure within

one (1) year of the date of the start of the Exploration Period as referred in Article 5.2,

AZERGYZIL shall have the right to terminate Contractor's rights with respect to such individual

Mining Property and any costs incurred by Contractor with respect to such Mining Property shall

not be Cost Recoverable.5.105.10ÊəøôDiscoveryÊəøôèééàò äþâðö ãóðòàðàíàäəê âə éà Ïîäðàò÷ûíûí ßëàâə êəøôèééàò äþâðöíə êå÷äèéè

ùàëäà ßëàâə êəøôèééàò äþâðö ãóðòàðàíàäəê Ïîäðàò÷û àéðûëûãäà ùəð Ìəäəí-ôèëèç éàòàüû öçðə

Êəøô âə îíóí êîììåðñèéà äəéəðè ùàããûíäà ÀÇßÐÃÛÇÛË-à éàçûëû áèëäèðèø ýþíäəðèá áó Êəøôə

äàèð ìöâàôèã ìəëóìàòëàðûí õöëàñəñèíè, î æöìëəäəí, ëàêèí áóíóíëà ìəùäóäëàøäûðûëìàäàí

àøàüûäàêû ìəëóìàòëàðû òəãäèì åäèð:Before the end of the Exploration Period or if Contractor enters the Additional

Exploration Period, then before the end of the Additional Exploration Period, Contractor shall

notify AZERGYZIL in writing of a Discovery and its Commerciality for each individual Mining

Property respectively, summarizing relevant information relating to said Discovery, including but

not limited to the following:Ôèëèç éàòàãëàðûíûí éàéûëäûüû əðàçèíèí ñəòùèíèí ìöâàôèã òîïîãðàôèê õəðèòəëəðäə əëàãəäàð

ýåîëîúè âə òåõíèêè ìə’óìàòëàðëà áèðëèêäə òəñâèð åäèëäèéè ïëàí, éàõóä õəðèòə; âə- an outline or map of the surface extent of the Ore Deposit located on the applicable topographical

maps together with the related geological and technical data; andêîíêðåò éåðä ýåîëîúè åùòèéàòëàðûí â ì íá ë ðèí ãèéì òë íäèðèëì ñè (òîííàú â ñîðò),

îðàäàêû ïðîãíîçëàøäûðûëìûø ñ íàéå åùòèéàòëàðû, ÷ûõàðûëàæàã åùòèéàòëàðûí ãèéì òë íäèðèëì ñè,

ò êëèô åäèë í ùàñèëàò ìåòîäëàðû â Ôèëèç éàòàãëàðûíûí ýþçë íèë í ì íô òëèëèéè èë áèðëèêä èëëèê

ùàñèëàòûí ìöâàôèã ïðîãíîçó, ùàáåë Áåéí ëõàëã Ì ’ä í-ôèëèç ñ íàéåñèíèí Ñòàíäàðòëàðûíà- an estimate of the geologic reserves and resources in place (tonnage and grade), the estimated

mineable reserves contained therein, an estimate of the recoverable reserves and the corresponding

estimated annual production, together with the proposed methods of recovery and possible

commercialization of the Ore Deposit and other information consistent with International Miningxvóéüóí îëàðàã âåðèë í äèý ð ì ’ëóìàòëàð (Ê øô â

áèëäèðèø).îíóí êîììåðñèéà ä é ðè ùàããûíäàIndustry Standards (Notice of Discovery and its Commerciality).ßý ð Ê øôèí ãèéì òë íäèðèëì ñè Ê øôèí ò áèè ñ ðù äë ðèíèí 1.1 1-6

ßëàâ ë ðèíä ò ñâèð åäèë í Ì ’ä í-ôèëèç éàòàãëàðûíûí ùöäóäëàðûíäàí ê íàðà ÷ûõäûüûíû

ýþñò ðèðñ â Ïîäðàò÷û ÀÇßÐÃÛÇÛË-à áó Ì ä í-ôèëèç éàòàãëàðûíûí ùöäóäëàðûíû áó Ê øôë

ëàã äàð îëàðàã ýåíèøë íäèðì ê ùàããûíäà éàçûëû ø êèëä ëàçûìè ì ëóìàòëà ò ñäèã åäèëìèø

ñîðüó ýþíä ðèðñ , ÀÇßÐÃÛÇÛË ëàâ ñàù ë ðèí âåðèëì ñè ö÷öí áöòöí ñ éë ðè ýþñò ðèð â

âåðèëèðñ , áåë ñàù ë ð áó Ñàçèø àèä åäèëèð.In the event the appraisal of a Discovery indicates that the natural boundary of a

Discovery extends to areas outside the Mining Properties defined in Appendices 1.1 to 1.6 and

Contractor submits to AZERGYZIL a written request including relevant information pertaining to

such Discovery and its Commerciality to extend the boundaries of such Mining Properties,

AZERGYZIL shall make every effort to grant the additional areas to Contractor and if granted

such additional areas shall become the subject of this Agreement.ßý ð Ïîäðàò÷û Ê øôèééàò äþâðö ðçèíä áó Ñàçèøèí îáéåêòè îëàí ù ð ùàíñû áèð

Ì ä í-ôèëèç éàòàüûíûí Ê øôè â îíóí êîììåðñèéà ä é ðè ùàããûíäà ÀÇßÐÃÛÇÛË-à Áèëäèðèø

ò ãäèì åòìèðñ , â éà ý ð ßëàâ ê øôèééàò äþâðöí êå÷èðñ , ßëàâ ê øôèééàò äþâðö ðçèíä

ù ìèí Ì ä í-ôèëèç éàòàüûíà äàèð Ñàçèø õèòàì âåðèëèð â Ïîäðàò÷ûíûí áó Ì ä í-ôèëèç éàòàüû

öçð , éàõóä îíóíëà ëàã äàð ÷ êäèéè áöòöí ì ñð ôë ðèí â çè þä íèëìèð.In the event Contractor does not submit to AZERGYZIL a Notice of Discovery and

its Commerciality relating to any Mining Property hereunder during the Exploration Period or if

Contractor proceeds to the Additional Exploration Period during the Additional Exploration

Period, this Agreement with respect to such Mining Property shall terminate and any costs of

relevance to such Mining Property incurred by Contractor shall not be Cost Recoverable.5.115.11Èøëəíìə âə ùàñèëàò äþâðöDevelopment and Production Period(à)

Ìèíåðàë åùòèéàòëàðûíûí èøë íì ñè â ùàñèëàò â ßìò ëèê ì ùñóë èñòåùñàëû äþâðö

àéðûëûãäà ù ð éàòàã ö÷öí Ïîäðàò÷ûíûí ÀÇßÐÃÛÇÛË-à Ê øô â îíóí êîììåðñèéà ä é ðè

ùàããûíäà áèëäèðèø ò ãäèì åòäèéè òàðèõä í áàøëàíûð â Ê øô â îíóí êîììåðñèéà ä é ðè

ùàããûíäà ù ìèí Áèëäèðèøèí òàðèõèíä í ñîíðà îí áåø (15) èëëèê äþâð ãóðòàðàíàä ê, éàõóä

ÀÇßÐÃÛÇÛË-ëà ðàçûëàøäûðûëìûø ëàâ ìöää ò ãóðòàðàíàä ê äàâàì åäèð.(a)

The Development and Production Period with respect to Ore Deposit and

Commercial Products for each individual Mining Property shall begin from the date of the Notice

of Discovery and its Commerciality given by Contractor to AZERGYZIL and shall continue until

fifteen (15) years from the date of such notice of Discovery and Commerciality.(b)

ßý ð Èøë íì â ùàñèëàò äþâðöíöí îí áåø (15) èëè áàøà ÷àòàíäàí ñîíðà Ì ä íôèëèç éàòàüûíûí êîììåðñèéà èñòèñìàðû éåí ä ìöìêöíäöðñ â áó, ìöää ò áàøà ÷àòìàçäàí

ìèíèìóì îí èêè (12) àé ââ ë Ïîäðàò÷ûíûí ÀÇßÐÃÛÇÛË-à ò ãäèì åòäèéè èëêèí òåõíèêè

ì ëóìàòëàðëà ñàñëàíäûðûëìûøñà, ù ìèí Ì ä í-ôèëèç éàòàüûíäà Èøë íì â ùàñèëàò äþâðö

ñîíðàêû áåø (5) èëëèê ëàâ äþâð ã ä ð óçàäûëûð, áó ø ðòë êè, Ïîäðàò÷û Èøë íì â ùàñèëàò äþâðö

ðçèíä þçöíöí áöòöí þùä ëèêë ðèíè éåðèí éåòèðìèøäèð.(b)

If, upon expiration of the fifteen (15) year Development and Production Period,

commercial exploitation of a Mining Property remains possible as substantiated by technical

supporting data submitted by Contractor to AZERGYZIL at least twelve (12) months prior to

expiration, an extension of the Development and Production Period for said Mining Property shall

forthwith occur for an additional period of up to five (5) years, provided that CONTRACTOR has

fulfilled all of its obligations during the Development and Production Period.(æ)

ßý ð Èøë íì â ùàñèëàò äþâðöíöí 5.11 (b) á íäèíä ýþñò ðèë í ëàâ áåø (5) èëè áàøà

÷àòäûãäàí ñîíðà Ì ä í-ôèëèç éàòàüûíûí êîììåðñèéà èñòèñìàðû éåí ä ìöìêöíäöðñ â áó,

ìöää ò áàøà ÷àòìàçäàí ìèíèìóì îí èêè (12) àé ââ ë Ïîäðàò÷ûíûí ÀÇßÐÃÛÇÛË-à ò ãäèì

åòäèéè èëêèí òåõíèêè ì ëóìàòëàðëà ñàñëàíäûðûëìûøñà â ÀÇßÐÃÛÇÛË ðàçûëûã âåð ðñ ù ìèí

Ì ä í-ôèëèç éàòàüûíäà Èøë íì â ùàñèëàò äþâðö ñîíðàêû áåø (5) èëëèê ëàâ äþâð ã ä ð óçàäûëûð,

áó ø ðòë êè, Ïîäðàò÷û ëàâ Èøë íì â ùàñèëàò äþâðö ðçèíä þçöíöí áöòöí þùä ëèêë ðèíè éåðèí

éåòèðìèø îëñóí.(c)

If, upon expiration of the five (5) year extended Development and Production

Period referred to in Article 5.11 (b), commercial exploitation of a Mining Property continues to

remain possible as substantiated by technical supporting data submitted by Contractor to

AZERGYZIL at least twelve (12) months prior to expiration, if the AZERGYZIL gives its

consent, an additional extension of the Development and Production Period for said Mining

Property shall forthwith occur for an additional period of up to five (5) years, provided that

CONTRACTOR has fulfilled all of its obligations during the extended Development and

Production Period.5.125.12Ìèíåðàë åùòèéàòëàðà âə ßìòəəëèê ìəùñóëà äàèð Èøëəíìə âə ùàñèëàò ïðîãðàìû(à)

ßý ð Ïîäðàò÷û ÀÇßÐÃÛÇÛË-à Ê øô â îíóí êîììåðñèéà ä é ðè ùàããûíäà

Áèëäèðèøè Ê øôèééàò äþâðöíöí, éàõóä ßëàâ ê øôèééàò äþâðöíöí ñîíóíàä ê ò ãäèì åäèðñ , î,

áóíëàðäàí ùàíñûíà ò òáèã åäèë áèëì ñèíä í àñûëû îëàðàã àéðûëûãäà ù ð Ì ä í-ôèëèç éàòàüû

ö÷öí Ôèëèç éàòàãëàðûíûí Èøë íì â ùàñèëàò â ßìò ëèê ì ùñóë èñòåùñàëû Ïðîãðàìûíû Ê øô â

îíóí êîììåðñèéà ä é ðè ùàããûíäà áèëäèðèøèí ò ãäèì åäèëäèéè òàðèõä í ÷îõó àëòû (6) àé

êå÷ í ä ê ÀÇßÐÃÛÇÛË-à ò ãäèì åäèð.Development and Production Program

relating to mineral resources and Commercial Products(a)

In the event Contractor submits to AZERGYZIL a Notice of Discovery and its

Commerciality before the end of the Exploration Period or if applicable the Additional Exploration

Period, Contractor shall submit the Development and Production Program relating to Ore Deposits

and Commercial Products for each individual Mining Property to AZERGYZIL no later than six

(6) months after the date of such Notice of Discovery and its Commerciality provided that such

program shall include Contractor's commitments and terms to start producing Commercial

Products and annual output to be specified;.

(b)

In the event Contractor does not submit the Development and Production Program

for any Mining Property within the six (6) months period referred to above, AZERGYZIL shall

have the right to terminate this Agreement with respect to such Mining Property by giving written(b)

ßý ð Ïîäðàò÷û ù ð ùàíñû Ì ä í-ôèëèç éàòàüû ö÷öí Èøë íì â ùàñèëàò

ïðîãðàìûíû éóõàðûäà ýþñò ðèë í àëòû (6) àé ðçèíä ò ãäèì åòìèðñ , ÀÇßÐÃÛÇÛË áó àëòû (6)

àéëûã ìöää ò ãóðòàðäûãäàí ñîíðà îòóç (30) ò ãâèì ýöíö ðçèíä Ïîäðàò÷ûéà éàçûëû áèëäèðèøxviýþíä ð ð ê ù ìèí Ì ä í-ôèëèç éàòàüûíà äàèð áó Ñàçèø õèòàì âåð áèë ð â Ïîäðàò÷ûíûí áó

Ñàçèøë

ëàã äàð îëàðàã ù ìèí Ì ä í-ôèëèç éàòàüû öçð ÷ êäèéè áöòöí ì ñð ôë ðèí â çè

ãàéòàðûëìûð.notice to Contractor within thirty (30) calendar days following expiry of the said six (6) month

period, and any costs relating to such Mining Property under this Agreement incurred by

Contractor shall not be Cost Recoverable(æ)

Èøë íì â ùàñèëàò ïðîãðàìû Áåéí ëõàëã Ì ä í-ôèëèç ñ íàéåñè Ñòàíäàðòëàðûíà óéüóí

ñóð òä àéðûëûãäà ù ð Ì ä í-ôèëèç éàòàüû ö÷öí ìèíåðàë åùòèéàòëàðûíûí ñ ì ð ëè ø êèëä â

ñöð òë èøë íèá ÷ûõàðûëìàñûíà â ßìò ëèê ì ùñóë èñòåùñàëûíà äàèð óçóíìöää òëè ïëàíäûð â

àøàüûäàêûëàðû ùàò åäèð, àììà áóíëàðëà ì ùäóäëàøäûðûëìûð:

Ôèëèç éàòàãëàðûíûí éåðëəøäèéè əðàçèí ñəòùèíèí ìöâàôèã òîïîãðàôèê õəðèòəëəðäə

əëàãəäàð ýåîëîúè âə òåõíèêè ìə’ëóìàòëàðëà áèðëèêäə òəñâèð åäèëäèéè ïëàí, éàõóä õəðèòə;

êîíêðåò éåðäə ýåîëîúè åùòèéàòëàðûí ãèéìəòëəíäèðèëìəñè (òîííàú âə ñîðò), ñàùəäə

éàòàí ïðîãíîçëàøäûðûëìûø ñəíàéå åùòèéàòëàðû, ÷ûõàðûëàæàã åùòèéàòëàðûí ãèéìəòëəíäèðèëìəñè,

òəêëèô åäèëəí ùàñèëàò ìåòîäëàðû âə Ôèëèç éàòàãëàðûíäàêû ßìòəəëèê ìəùñóëóí ýþçëəíèëəí

ìəíôəəòëèëèéè èëə áèðëèêäə èëëèê ùàñèëàòûí ìöâàôèã ïðîãíîçó;

ßìòəəëèê ìəùñóëóí ÷ûõàðûëìàñû, ôðåçëəíìəñè, əðèäèëìəñè, òəìèçëəíìəñè âə

áóðàõûëìàñû ö÷öí òəëəá åäèëəí ãóðüóíóí, àâàäàíëûüûí, ìàëëàðûí âə èøëəðèí òəñâèðè;

Èñòåùñàëà áàøëàíìàñû ö÷öí ýþðöë ñè èøë ðèí ãðàôèêè â ëàéèù òàðèõè;

Ôèëèç éàòàüûíûí êîììåðñèéà ä é ðèíèí íöìàéèø åòäèðèëäèéè èãòèñàäè ñàñëàíäûðìà

èë áèðëèêä ò ë á åäèë í êàïèòàë ãîéóëóøóíóí, ëàçûìè äþâðèéé êàïèòàëûíûí â èñòèñìàð

õ ðæë ðèíèí ñìåòàëàðû, ùàáåë

Ìə’äəí-ôèëèç əìəëèééàòëàðûíûí òə’ñèðèíə ìə’ðóç ãàëàí òîðïàã ñàùəëəðèíèí âə

əìëàêûí áəðïàñû âə òəðê åäèëìəñè (Áåéíəëõàëã Ìəäəí-ôèëèç ñəíàéåñè Ñòàíäàðòëàðûíà óéüóí

îëàðàã) èøëəðèíèí ìàëèééəëəøäèðèëìəñè ö÷öí çəðóðè îëàí ìəñðəôëəðèí ìöôəññəë ñìåòàñû.

(d)

Èøëəíìə âə ùàñèëàò ïðîãðàìû ðəñìè ñöðəòäə òəãäèì åäèëäèêäəí ñîíðà îòóç (30)

ýöí ìöääəòèíäə ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí èõòèéàðû âàð êè, Ïîäðàò÷ûäàí Èøëəíìə âə ùàñèëàò ïðîãðàìûíûí

ãèéìəòëəíäèðèëìəñè ö÷öí ÀÇßÐÃÛÇÛË-à ýəðəê îëà áèëəí əëàâə èíôîðìàñèéà òəëəá åòñèí.

(å)

Èøëəíìə âə ùàñèëàò ïðîãðàìû ðəñìè ñóðəòäə òəãäèì åäèëäèêäəí ñîíðà äîõñàí

(90) ýöí əðçèíäə ÀÇßÐÃÛÇÛË ùəìèí ïðîãðàìäà ùəð ùàíñû äəéèøèêëèêëəð åäèëìəñè ö÷öí

Ïîäðàò÷ûéà éàçûëû ñîðüó âåðìèðñə, Èøëəíìə âə ùàñèëàò ïðîãðàìû òəñäèã åäèëìèø ñàéûëûð.

ÀÇßÐÃÛÇÛË ýþñò ðèë í ïðîãðàìäà ù ð ùàíñû ä éèøèêëèêë ð åäèëì ñè áàð ä

ñîðüó âåðäèêä ù ìèí ñîðüóíó ìöçàêèð åòì ê ì ãñ äèë Ò ð ôë ð ò êëèô îëóíàí

ä éèøèêëèêë ð áàð ä ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí éàçûëû áèëäèðèøèíè Ïîäðàò÷ûíûí àëäûüû òàðèõä í í ÷îõó îí

áåø (15) ýöí êå÷ í ä ê ýþðöøöðë ð. Ïîäðàä÷û ìöçàêèð í òèæ ñèíä ðàçûëàøäûðûëìûø áöòöí

ä éèøèêëèêë ðè ýþñò ðèë í ïðîãðàìà äàõèë åäèð. ßý ð áó æöð ìöçàêèð ë ð áàøëàíäûãäàí ñîíðà

àëòìûø (60) ýöí ðçèíä ÀÇßÐÃÛÇÛË ù ð ùàíñû áèð éàòàã ö÷öí Èøë íì â ùàñèëàò

ïðîãðàìûíû ò ñäèã åòìèðñ , Ïîäðàò÷û ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí Èøë íì â ùàñèëàò ïðîãðàìûíû ò ñäèã

åòì êä í ñàññûç îëàðàã èìòèíà åòì ñè ì ñ ë ñè áàð ä Àðáèòðàú ãàéäàñûíà óéüóí îëàðàã

ñîíðàêû ãûðõ (40) ýöí ðçèíä àðáèòðàú àðàøäûðìàñûíà áàøëàéà áèë ð. ßý ð àðáèòðë ðèí

ã ðàðûíäà ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí Èøë íì â ùàñèëàò ïðîãðàìûíû ò ñäèã åòì êä í ñàññûç îëàðàã

èìòèíà åòäèéè ýþñò ðèëèðñ , Ïîäðàò÷û ýþñò ðèë í Èøë íì â ùàñèëàò ïðîãðàìûíûí ÀÇßÐÃÛÇÛË

ò ð ôèíä í ò ñäèã åäèëìèø êèìè ùåñàá åä ð ê Ì 'ä í-ôèëèç ì ëèééàòëàðû àïàðìàüà áàøëàéà

áèë ð. Ëàêèí ý ð àðáèòð ã ðàðû ÷ûõàðûëàíäàí ñîíðà àëòû (6) àé ðçèíä Ïîäðàò÷û Èøë íì â

ùàñèëàò ïðîãðàìûíà óéüóí îëàðàã ëàùèää ýþòöðöëìöø ù ð ùàíñû áèð éàòàüûí Ì 'ä í-ôèëèç

ì ëèééàòëàðûíà áàøëàìûðñà, éóõàðûäà ýþñò ðèë í äþâðä í ñîíðà àëòìûø (60) ýöí ðçèíä

ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí èõòèéàðû âàð êè, Ïîäðàò÷ûéà éàçûëû áèëäèðèø ýþíä ðèá áó Ñàçèøèí ù ìèí(c)

The Development and Production Program shall be a long range plan for the

efficient and prompt development and production of mineral resources for each individual Mining

Property to produce Commercial Products in accordance with International Mining Industry

Standards and shall include but not be limited to the following:

an outline or map of the surface extent of the Ore Deposit located on the applicable

topographical maps together with the related geological and technical data;

an estimate of the geologic reserves in place (tonnage and grade), the estimated mineable

reserves contained therein, an estimate of the recoverable reserves and the corresponding estimated

annual production, together with a study of the proposed methods of recovery and possible

commercialization of the Commercial Products contained in the Ore Deposit;

a description of the requisite plant, equipment, supplies and work necessary for the mining,

milling, smelting, refining and minting of the Commercial Products therefrom;

the estimated schedule for implementation and the projected date of production start-up;

the estimates of capital investment required, operating capital needed and exploitation costs

together with economic projections demonstrating the commercial viability of the Ore Deposit;

and

a description of the work necessary to rehabilitate and abandon the lands and assets

impacted by Mining Operations (in accordance with International Mining Industry Standards),

including a detailed estimate of the funds necessary to finance such work.

(d)

Within thirty (30) days of receipt of the Development and Production Program

AZERGYZIL may request Contractor to provide such further information as is readily available

and as AZERGYZIL may reasonably need to evaluate the Development and Production Program.

(e)

Unless AZERGYZIL requests in writing to Contractor any changes to the

Development and Production Program within ninety (90) days of formal receipt thereof, the

Development and Production Program shall be deemed acceptable to AZERGYZIL.

In the event that AZERGYZIL requests any changes to the said Program then the

Parties shall meet within fifteen (15) days of receipt by Contractor of AZERGYZIL's written

notification of requested changes and shall discuss such request. Any agreed revision to the said

Program shall be incorporated into the Program by Contractor. In the event that the Development

and Production Program for each individual Mining Property has not been approved by

AZERGYZIL within sixty (60) days of the commencement of such discussion, Contractor may

within a further forty (40) days commence arbitration under the Arbitration Procedure on the

question as to whether or not AZERGYZYL's approval of the development and production

program has been unreasonably withheld. If the decision of Contractor’s arbitrators is that

approval was withheld by AZERGYZIL unreasonably Contractor shall be entitled to commence

Mining Operations in accordance with the said Development and Production Program in all

respects as if the said Program had been approved by AZERGYZYL. However, if Contractor fails

to commence Mining Operations in respect for each individual Mining Property within six (6)

months of date of the arbitrators' decision pursuant to the above Development and Production

Program AZERGYZYL shall have right to terminate this Agreement in respect to such Mining

Property by giving Contractor notice in writing within sixty (60) days after the expiration of thexviiëàùèää ýþòöðöëìöø éàòàüà àèä ùèññ ñèí õèòàì âåðñèí.

ßý ð àðáèòðë ðèí ã ðàðûíäà ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí Ïîäðàò÷û ò ð ôèíä í ò ãäèì

îëóíìóø Èøë íì â ùàñèëàò ïðîãðàìûíû ò ñäèã åòì êä í ñàñëû îëàðàã èìòèíà åòäèéè

ýþñò ðèëñ , ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí èõòèéàðû âàð êè, àðáèòðë ðèí ã ðàðû àëûíàíäàí ñîíðà àëòìûø (60) ýöí

ðçèíä þç ã ðàðûíû Ïîäðàò÷ûéà éàçûëû ø êèëä áèëäèðì êë áó Ñàçèøèí ù ìèí ëàùèää

ýþòöðöëìöø éàòàüà àèä ù ññ ñèí õèòàì âåðñèí. Áó Ñàçèøèí ãöââ ä í ñàëûíäûüûíà àèä éàòàãëà

áàüëû Ïîäðàò÷ûíûí ÷ êäèéè ì ñð ôë ðèí â çè þä íèëìèð.

(f)

Èøëəíìə âə ùàñèëàò ïðîãðàìû òəñäèã åäèëèá ùəéàòà êå÷èðèëìəéə áàøëàíäûãäà

Òəðəôëəð ìöâàôèã Ùþêóìəò îðãàíëàðûíäàí áöòöí ëàçûìè èæàçəëəðèí àëûíìàñû ö÷öí ãàíóí

÷əð÷èâəñèíäə ùəð æöð àüëàáàòàí ñə’éëəð ýþñòəðəæəêëəð.

(g)

Ïîäðàò÷û Ìə’äəí-ôèëèç əìəëèééàòëàðûíû Èëëèê èø ïðîãðàìëàðûíûí âə Áöäæəëəðèí

èæðàñû éîëó èëə ùəéàòà êå÷èðèð âə áóíà Èøëəíìə âə ùàñèëàò ïðîãðàìûíûí ëàçûìè äəðəæəäə

íəçəðäəí êå÷èðèëèá äəéèøäèðèëìəñè êèìè áàõûëûð.

(ù)

Èøëəíìə âə ùàñèëàò ïðîãðàìû ùəéàòà êå÷èðèëäèêæə âə Ìəäəí-ôèëèç əìəëèééàòëàðû

íəòèæəñèíäə éåíè ìəëóìàò âə èíôîðìàñèéà əëäə åäèëäèêæə Ïîäðàò÷ûíûí èõòèéàðû âàð êè, Ðəùáəð

êîìèòəíèí ìöçàêèðəñèíə ùəìèí Ïðîãðàìûí òəêìèëëəøäèðèëìəñèíə âə îíóí ùəéàòà êå÷èðèëìəñèíə

äàèð òəêëèôëəð âåðñèí âə áó òəêëèôëəð Ðəùáəð êîìèòə òəðəôèíäəí òəñäèã åäèëəðñə, îíëàðûí ùəéàòà

êå÷èðèëìəñèíə áàøëàñûí.

(i)

Ëàêèí ùəð ùàíñû âəçèééəòäəí, Ôîðñ-ìàúîð ùàëëàðû èñòèñíà îëìàãëà, əýəð Èøëəíìə

âə ùàñèëàò ïðîãðàìû ÀÇßÐÃÛÇÛË òəðəôèíäəí òəñäèã åäèëäèéè ýöíäəí ñîíðà áèð (1) èë əðçèíäə

Ïîäðàò÷û áó Ñàçèøèí àèä îëäóüó ùəð ùàíñû éàòàãäà ìèíåðàë åùòèéàòëàðûíûí èøëəíìəñèíə âə

ùàñèëàòûíà áàøëàìàìûøäûðñà âə äèýəð éàçûëû ðàçûëàøäûðìàëàð éîõäóðñà, ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí èõòèéàðû

âàð êè, Ïîäðàò÷ûéà éàçûëû øəêèëäə áèëäèðìəêëə ùəìèí Ìə’äəí-ôèëèç éàòàüû áàðəñèíäə áó Ñàçèøə

õèòàì âåðñèí âə áåëə æàëäà Ïîäðàò÷ûíûí áó Ìə’äəí-ôèëèç éàòàüû èëə áàüëû ÷əêäèéè áöòöí

ìəñðəôëəðèí əâəçè þäəíèëìèð.said period of six (6) months.

If the arbitrators' decision is that AZERGYZYL reasonably withheld approval of

the Development and Production Program submitted by the Contractor AZERGYZYL shall have

the right by giving written notice to Contractor of its decision to terminate this Agreement in

respect to that individual Mining Property within sixty (60) days after the date of the notification

of the decision of the arbitrators, and any costs incurred by Contractor with respect to the field as

caused termination of this Agreement shall not be Cost Recoverable.

(f)

In the event of the implementation of the Development and Production Period the

Parties shall use all reasonable lawful endeavors to obtain any requisite approvals thereof from the

relevant Governmental Authorities.

(g)

Implementation of Mining Operations by Contractor shall be through Annual Work

Programs and Budgets, which shall be deemed to amend the Development and Production

Program to the extent necessary.

(h)

During the implementation of the Development and Production Program new

information and data may be obtained as the result of Mining Operations and Contractor may

submit to the Steering Committee proposals to improve the said Program and to commence their

implementation.6-æû ÌÀÄÄß

ËÀÉÈÙßÍÈ ÈÄÀÐß ÅÄßÍ ÐßÙÁßÐ ÊÎÌÈÒß

Âß ÈËËÈÊ ÈØ ÏÐÎÃÐÀÌËÀÐÛ Âß ÁÖÄÆßËßÐÈARTICLE 6

STEERING COMMITTEE FOR PROJECT MANAGEMENT

AND ANNUAL WORK PROGRAMS AND BUDGETS6.1(i)

However, excluding Force Majeure circumstances, if within one (1) year of the date

of agreement between the Parties concerning the Development and Production Program,

Contractor has not commenced the development and production of mineral resources from the

Mining Property to which the Development and Production Program pertains then unless

otherwise agreed in writing, AZERGYZIL shall be entitled by giving written notice to Contractor

to terminate this Agreement relating to such Mining Property and any costs incurred by Contractor

with respect to such Mining Property shall not be Cost Recoverable.Ëàéèùÿíè èäàðÿ åäÿí Ðÿùáÿð êîìèòÿ6.1Steering Committee for Project ManagementÈøëÿíìÿ âÿ ùàñèëàò äþâðöíöí áàøëàíäûüû òàðèõäÿí ñîíðà îòóç (30) ýöí ìöääÿòèíäÿ

ÀÇßÐÃÛÇÛË âÿ Ïîäðàò÷û ëàéèùÿíèí èäàðÿ îëóíìàñû ö÷öí Ðÿùáÿð êîìèòÿ éàðàäûðëàð. Ðÿùáÿð

êîìèòÿíèí ôóíêñèéàëàðû àøàüûäàêûëàðäàí èáàðÿòäèð, ëàêèí áóíëàðëà ìÿùäóäëàøäûðûëìûð:AZERGYZIL and Contractor shall within thirty (30) days from the commencement of the

Development and Production Period establish the Steering Committee for project management

which functions shall include but not be limited to:(à)

Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééÿòëàðûíà íÿçàðÿò;

(b)

èëëèê èø ïðîãðàìëàðûíà âÿ Áöäæÿëÿðÿ áàõûëìàñû âÿ òÿñäèãè;

(æ)

Ìöùàñèáàò ó÷îòóíóí àïàðûëìàñû ãàéäàñûíà óéüóí îëàðàã ìÿñðÿôëÿðèí âÿ õÿðæëÿðèí

ó÷îòóíà íÿçàðÿò;

(d)

èø÷è ùåé’ÿòèí ùàçûðëàíìàñûíà âÿ òÿ’ëèìèíÿ äàèð ïðîãðàìëàðà áàõûëìàñû âÿ îíëàðûí

òÿñäèãè;

(å)

ëàçûì ýÿëÿðñÿ, Ðÿùáÿð êîìèòÿíèí éàðäûì÷û êîìèòÿëÿðèíèí éàðàäûëìàñû âÿ îíëàðûí

ôÿàëèééÿòèíÿ íÿçàðÿò;

(f)

ëÿüâåòìÿ èøëÿðè ïëàíëàðûíà âÿ ëÿüâåòìÿ èøëÿðèíèí äÿéÿðèíÿ âÿ îíëàðûí òÿñäèãè.

6.2

Ëàéèùÿíè èäàðÿ åäÿí Ðÿùáÿð êîìèòÿíèí èøè âÿ èæëàñëàðû àøàüûäà ýþñòÿðèëÿí ãàéäàëàðëà

àïàðûëûð:(a)

overseeing Mining Operations;

(b)

examination and affirmation of Annual Work Programs and Budgets;

(c)

supervising the accounting of costs and expenses in accordance with the Accounting

Procedure;

(d)

reviewing and approving training programs;

(e)

establishing sub-committees of the Steering Committee as appropriate and reviewing the

work of such sub-committees;

(f)

review and approval of the abandonment plan and cost of abandonment operations.

6.2

The following rules shall apply with respect to the Steering Committee for project

management and meetings thereof:xviii(à)

Ðÿùáÿð êîìèòÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí âÿ Ïîäðàò÷ûíûí ùÿð Òÿðÿôäÿí ö÷ (3) íÿôÿð îëìàãëà

áÿðàáÿð ñàéäà íöìàéÿíäÿëÿðèíäÿí èáàðÿòäèð. Áèð Òÿðÿô þç íöìàéÿíäÿëÿðèíè äèýÿð Òÿðÿôÿ

ýþíäÿðäèéè éàçûëû áèëäèðèøäÿ ùÿìèí íöìàéÿíäÿëÿðèí ôàìèëèéàëàðûíû âÿ àäëàðûíû, èø éåðèíè âÿ

âÿçèôÿñèíè ýþñòÿðìÿêëÿ òÿéèí åäèð. Òÿðÿôèí òÿéèí åòäèéè íöìàéÿíäÿëÿðäÿí ùÿð ùàíñû áèðèíèí

õÿñòÿëÿíìÿñè âÿ éà ùÿð ùàíñû äèýÿð ñÿáÿá öçöíäÿí Ðÿùáÿð êîìèòÿíèí èæëàñëàðûíäà èøòèðàê åäÿ

áèëìÿìÿñè íÿçÿðÿ àëûíàðàã êâîðóìóí (ùÿð òÿðÿôäÿí ö÷ (3) íöìàéÿíäÿ) òÿ’ìèí åäèëìÿñèíäÿí

þòðö ùÿð áèð Òÿðÿô Ðÿùáÿð êîìèòÿéÿ èæëàñäà øÿõñÿí âÿ éà òåëåêîíôðàíñûí ýåäèøèíäÿ ðàáèòÿ

õÿòòèíäÿ îëìàãëà èøòèðàê åäÿí øÿõñëÿðè ÿâÿç åäÿí ÿâÿç÷è íöìàéÿíäÿëÿð òÿéèí åòìÿê æöãóãóíà

ìàëèêäèð.

Òÿðÿôëÿðèí ýþñòÿðèëÿí íöìàéÿíäÿëÿðè âÿ îíëàðûí ÿâÿç÷èëÿðè áèð Òÿðÿôèí äèýÿð Òÿðÿôÿ

ìöâàôèã ñóðÿòäÿ éàçûëû áèëäèðèø âåðìÿñèíäÿí ñîíðà äÿéèøäèðèëÿ áèëÿðëÿð.

(b)

Ðÿùáÿð êîìèòÿíèí èæëàñëàðûíäà ñÿñâåðìÿ çàìàíû ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí âÿ Ïîäðàò÷ûíûí

ùÿðÿñèíèí áèð (1) ñÿñè âàðäûð âÿ Ðÿùáÿð êîìèòÿíèí ãÿðàðëàðû ùÿð èêè Òÿðÿôèí ñÿñâåðìÿ ùöãóãó

îëàí íöìàéÿíäÿëÿðèíèí éàëíûç éåêäèëëèêëÿ ñÿñ âåðäèêëÿðè ùàëäà ãÿáóë îëóíóð. Òÿðÿôëÿð áèðáèðèíÿ éàçûëû áèëäèðèø ýþíäÿðèá Ðÿùáÿð êîìèòÿäÿ îíëàðûí àäûíäàí ñÿñ âåðìÿéÿ âÿêèë åäèëìèø

íöìàéÿíäÿëÿð ùàããûíäà ìÿ’ëóìàò âåðèðëÿð.

(æ)

Ðÿùáÿð êîìèòÿíèí ñÿäðèíè ÀÇßÐÃÛÇÛË þçöíöí Ðÿùáÿð êîìèòÿéÿ òÿéèí åòäèéè

íöìàéÿíäÿëÿð ñûðàñûíäàí òÿéèí åäèð. Ñÿäð Ðÿùáÿð êîìèòÿíèí èæëàñëàðûíû àïàðûð âÿ Òÿðÿôëÿðèí

ðàçûëàøäûðäûãëàðû Ðÿùáÿð êîìèòÿ ïðîòîêîëëàðûíû âÿ ãÿòíàìÿëÿðèíè Ðÿùáÿð êîìèòÿíèí êàòèáè èëÿ

áèðëèêäÿ èìçàëàéûð.

(d)

Ðÿùáÿð êîìèòÿíèí êàòèáèíè Ïîäðàò÷û þçöíöí Ðÿùáÿð êîìèòÿéÿ òÿéèí åòäèéè

íöìàéÿíäÿëÿð ñûðàñûíäàí òÿéèí åäèð; êàòèá ôóíêñèéàñûíà àøàüûäàêûëàð äàõèëäèð:

(i)

Ðÿùáÿð êîìèòÿíèí ùÿð èæëàñûíûí ýöíäÿëèéèíè òÿðòèá åòìÿê âÿ Òÿðÿôëÿðëÿ

ðàçûëàøäûðìàã;

(ii)

Ðÿùáÿð êîìèòÿíèí èæëàñûíûí ïðîòîêîëóíó òÿðòèá åòìÿê âÿ îíó Ðÿùáÿð

êîìèòÿíèí ñÿäðè èëÿ ðàçûëàøäûðäûãäàí ñîíðà Ðÿùáÿð êîìèòÿíèí áöòöí öçâëÿðè àðàñûíäà éàéìàã.(a)

The Steering Committee shall be comprised of an equal number of members from

AZERGYZIL and Contractor: three (3) representatives appointed by AZERGYZIL and three (3)

representatives appointed by Contractor, provided that the Parties shall each advise the other of the

names, place of work and position of its representatives. In the event of disease or absence or any

other reason whatsoever of any representative appointed by the Parties to participate at the

Steering Committee meetings and for the purpose of a quorum (consisting of three (3)

representatives from each Party present either in person or by telephone conference call) each

Party shall be entitled to appoint an alternate for each of its representatives to the Steering

Committee.

Such representatives and their alternates may be replaced by the Party upon written notice

to the other.

(b)

AZERGYZIL and Contractor shall each have one (1) vote to cast at the Steering

Committee meetings and decisions of the Steering Committee shall require the affirmative vote of

representatives as authorized to cast vote of both Parties. Each of the Parties shall give written

notice to the other specifying the identity of the individual representative, who shall be authorized

to cast such vote on its behalf.

(c)

The chairman of the Steering Committee shall be appointed by AZERGYZIL from one of

its appointed representatives to the Steering Committee and shall be entitled together with the

secretary to sign any minutes as agreed between the Parties and resolutions of the Steering

Committee.

(d)

The secretary to the Steering Committee shall be appointed by Contractor from one of its

appointed representatives to the Steering Committee and shall be responsible for:

(i)

the production of an agenda of each Steering Committee meeting, such agenda to

be agreed between the Parties;

(ii)

the production of minutes, which minutes shall be approved by the chairman of the

Steering Committee and circulation of minutes of the Steering Committee meeting among all

representatives.

(e)

Each Party shall be entitled to send advisers and experts to meetings of the Steering

Committee. Unless the Steering Committee agrees, the cost of such advisors and experts in

attending the meetings shall not be Cost Recoverable.(å)

Ùÿð áèð Òÿðÿôèí þç ìÿñëÿùÿò÷èëÿðèíè âÿ åêñïåðòëÿðèíè Ðÿùáÿð êîìèòÿíèí èæëàñëàðûíà

ýþíäÿðìÿê ùöãóãó âàðäûð. Áó ìÿñëÿùÿò÷èëÿð âÿ åêñïåðòëÿð ö÷öí ÷ÿêèëÿí õÿðæëÿð, Ðÿùáÿð

êîìèòÿíèí þç ãÿðàðû èëÿ ðàçûëûã âåðäèéè ùàëëàð èñòèñíà îëìàãëà, ßâÿçè þäÿíèëÿí ìÿñðÿôëÿðÿ àèä

åäèëìèð.

(f)

Áàøãà ðàçûëàøìà îëìàäûãäà Ðÿùáÿð êîìèòÿ Òÿãâèì èëèíäÿ èêè (2) äÿôÿäÿí àç

îëìàéàðàã Áàêûäà òîïëàíûð.

(g)

Ùÿð áèð Òÿðÿô àçû îí áåø (15) ýöí ÿââÿëäÿí äèýÿð Òÿðÿôÿ éàçûëû áèëäèðèø ýþíäÿðìÿêëÿ

Ðÿùáÿð êîìèòÿíèí ÿëàâÿ èæëàñëàðûíû ÷àüûðìàã ùöãóãóíà ìàëèêäèð.

6.3

Èëëèê èø ïðîãðàìëàðû âÿ Áöäæÿëÿð

Ðÿùáÿð êîìèòÿíèí òÿøêèë åäèëäèéè òàðèõäÿí ÷îõó îòóç (30) ýöí êå÷ÿíÿäÿê âÿ áóíäàí

ñîíðà íþâáÿòè Òÿãâèì èëèíèí áàøëàíìàñûíà ùå÷ îëìàñà ö÷ (3) àé ãàëäûãäà, Èøëÿíìÿ âÿ ùàñèëàò

äþâðö ÿðçèíäÿ Ïîäðàò÷û ãàðøûäàêû Òÿãâèì èëè ö÷öí ïëàíëàøäûðäûüû Ìÿäÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíû

íÿçÿðäÿ òóòàí Èëëèê èø ïðîãðàìû âÿ îíà ìöâàôèã Áöäæÿ ùàçûðëàéûð âÿ áàõûëìàñû âÿ òÿñäèã

åäèëìÿñè ö÷öí Ðÿùáÿð êîìèòÿéÿ âåðèð. Èëëèê èø ïðîãðàìû âÿ Áöäæÿ òÿãäèì åäèëäèêäÿí ñîíðà

îòóç (30) ýöíäÿí òåç îëìàéàðàã Èëëèê èø ïðîãðàìûíà âÿ Áöäæÿéÿ, ùÿì÷èíèí îíëàðëà áàüëû

òÿêëèô îëóíàí äÿéèøèêëèêëÿðÿ áàõìàã, ùàáåëÿ Èëëèê èø ïðîãðàìûíûí âÿ Áöäæÿíèí ãÿòè âàðèàíòûíû

òÿñäèã åòìÿê ìÿãñÿäèëÿ Ðÿùáÿð êîìèòÿíèí èæëàñû ÷àüûðûëûð. Ïîäðàò÷û Èëëèê èø ïðîãðàìûíû âÿ îíà

ìöâàôèã Áöäæÿíè èæðà ö÷öí ãÿáóë åäèð. Ïîäðàò÷ûíûí Èëëèê èø ïðîãðàìûíäàí âÿ Áöäæÿäÿí ùÿð(f)

The Steering Committee will meet at least two (2) times in a Calendar Year. Meetings shall

be held in Baku, unless otherwise agreed.

(g)

Each Party shall have the right to call additional meetings of the Steering Committee upon

fifteen (15) days prior written notice to each other.

6.3

Annual Work Programs and Budgets

Not more than thirty (30) days following the formation of the Steering Committee and

thereafter at least three (3) months before the beginning of each Calendar Year during the

Development and Production Period, Contractor shall prepare and submit to the Steering

Committee for review and approval an Annual Work Program together with the related Budget in

respect of the Mining Operations Contractor proposes to be carried out in such a calendar year.

The Steering Committee shall meet within thirty (30) days of receipt of the Annual Work Program

and Budget to consider same and any revisions thereto and to approve the Annual Work Program

and the Budget in its final form. Thus Contractor shall fulfill the Annual Work Program and

related Budget and shall not conduct any operations which deviate from the Annual Work Programxixùàíñû äÿðÿæÿäÿ êÿíàðà ÷ûõàí ÿìÿëèééàò ùÿéàòà êå÷èðìÿéÿ èõòèéàðû éîõäóð, ëàêèí èøèí éåðèíÿ

éåòèðèëìÿñè ýåäèøèíäÿ Ïîäðàò÷ûíûí Èëëèê èø ïðîãðàìûíà âÿ ìöâàôèã Áöäæÿéÿ ìöâàôèã äöçÿëèøëÿð

âÿ éà òÿêìèëëÿøäèðìÿëÿð êå÷èðèëìÿñèíÿ äàèð õàùèøëÿ Ðÿùáÿð êîìèòÿéÿ ìöðàæèÿò åòìÿê ö÷öí

Ïîäðàò÷ûéà êèôàéÿò ãÿäÿð ÿñàñ âåðÿí éåíè ìÿëóìàò âÿ éà èíôîðìàñèéà ìåéäàíà ÷ûõûðñà,

Ïîäðàò÷ûíûí èõòèéàðû âàð êè, Ðÿùáÿð êîìèòÿéÿ ìöðàæèÿò åòñèí âÿ Ðÿùáÿð êîìèòÿ òÿñäèã åäÿðñÿ

ïðîãðàìà ìöâàôèã äöçÿëèøëÿð âÿ éà òÿêìèëëÿøäèðìÿëÿð êå÷èðñèí.

Èëëèê èø ïðîãðàìûíûí éåðèíÿ éåòèðèëìÿñè ö÷öí çÿðóðè ùàëëàðäà Ïîäðàò÷ûéà ìöâàôèã

Òÿãâèì èëè ÿðçèíäÿ ãÿáóë åäèëìèø Áöäæÿäÿí ÿëàâÿ àðòûã âÿñàèò õÿðæëÿìÿéÿ èæàçÿ âåðèëèð, ëàêèí

áó ìÿáëÿüèí æÿìè Áöäæÿíèí îí (10) ôàèçäÿí ÷îõ îëàáèëìÿç. Îí (10) ôàèçäÿí àðòûã âÿñàèòèí

õ÷ðöëÿíìÿñè éàëíûç áó áàðÿäÿ Ðÿùáÿð êîìèòÿíèí ãÿðàðû ÷ûõàðûëäûüû ùàëëàðäà áàø âåðÿ áèëÿð.and related Budget, however, as the work proceeds new data or information acquired may justify

changes or modifications to the details of the Annual Work Program and related Budget: thus

Contractor may propose amendments or modifications to the Annual Work Program and related

Budget and shall submit such amendments or modifications to the Steering Committee for review

to amend or modify the Annual Work Program and related Budget subject to the Steering

Committee approval.

If necessary to carry out an Annual Work Program, Contractor is authorized to make

expenditures during the relevant Calendar Year that are in excess of the Budget adopted therefore

so long as the aggregate of such excess expenditures does not exceed ten (10) percent of the

Budget unless such expenditures exceeding ten (10) percent are approved by the Steering

Committee.

In accordance with the other provisions of this Agreement, after approval of an Annual

Work Program and Budget, Contractor shall conduct the Mining Operations in accordance

therewith.

6.4. In the event the Annual Work Program and Budget has not been approved by the Steering

Committee by the first days of the Calendar Year to which it relates Contractor shall be entitled,

but not obligated to carry out Mining Operations in accordance with some or all of its proposed

Annual Work Program and Budget until such time as the Annual Work Program and Budget is

agreed by the Steering Committee or any dispute relating to the Annual Work Program and Budget

has been resolved by reference to arbitration in accordance with the Arbitration Procedures. As

soon as agreement on an Annual Work Program and Budget is reached by the Steering Committee

or the decision of the arbiters is rendered, Contractor shall amend the then current and/or next

following Annual Work Program and Budget, as appropriate, to conform with such agreement or

decision; provided that Contractor shall not be obligated to undo work already performed , may

complete any work in progress to the extent Contractor deems necessary and that all costs incurred

by Contractor in performing Mining Operations under its proposed Annual Work Program and

Budget shall be deemed to be Mining Costs subject to Cost Recovery under this Agreement.

The foregoing notwithstanding, if the arbitration award is issued in favor of either Party,

Contractor shall be entitled to Cost Recovery of the following items:

(i)

ongoing commitments of Contractor, including contracts entered into prior to the

initiation of any such arbitration; and

(ii)

work, Contractor considers necessary for the protection of the mine workings,

equipment, communication systems and facilities as used for and in relation to Mining Operations;

and

(iii)

work Contractor considers necessary for the protection of the environment, health

and safety.

6.5 Emergency Measures

Notwithstanding any provision of this Agreement to the contrary, in the case of an

emergency or anticipated emergency, Contractor shall take all measures reasonably considered

necessary by Contractor for the protection of life, health, the environment and property.

The costs of taking such measures shall be included automatically as an approved addition

to the then current Budget and shall be deemed to be Mining Costs subject to Cost Recovery under

this Agreement, unless such accident or other emergency was the result of Contractor's Willful

Misconduct.Áó Ñàçèøèí ãàëàí ìöääÿàëàðûíà óéüóí îëàðàã, Ïîäðàò÷û Èëëèê èø ïðîãðàìû âÿ Áöäæÿ

òÿñäèã åäèëäèêäÿí ñîíðà Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû àïàðìàüà áàøëàéûð âÿ ÿìÿëèééàòëàðû áó

ñÿíÿäëÿðÿ æèääè ñóðÿòäÿ ìöâàôèã îëàðàã àïàðûð.

6.4

ßýÿð Èëëèê èø ïðîãðàìû âÿ Áöäæÿ àèä îëäóãëàðû Òÿãâèì èëèíèí èëê ýöíëÿðèíÿäÿê Ðÿùáÿð

êîìèòÿ òÿðÿôèíäÿí òÿñäèã åäèëìÿéèáñÿ, Ïîäðàò÷ûíûí èõòèéàðû âàðäûð êè (ëàêèí áóíà áîðæëó

äåéèëäèð) Èëëèê èø ïðîãðàìû âÿ Áöäæÿ Ðÿùáÿð êîìèòÿ òÿðÿôèíäÿí òÿñäèã åäèëÿíÿäÿê âÿ éà Èëëèê èø

ïðîãðàìû âÿ Áöäæÿ èëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã Òÿðÿôëÿð àðàñûíäà éàðàíàí ìöáàùèñÿ Àðáèòðàú

ãàéäàëàðûíäàíÿçÿðäÿ òóòóëäóüó êèìè, àðáèòðàú éîëó èëÿ ùÿëë åäèëÿíÿäÿê, þçöíöí òÿêëèô åòäèéè

Èëëèê èø ïðîãðàìûíà âÿ Áöäæÿéÿ òàì âÿ éà ãèñìÿí ÿìÿë åòìÿêëÿ Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû

àïàðñûí,. Ðÿùáÿð êîìèòÿ òÿãäèì îëóíìóø Èëëèê èø ïðîãðàìûíû âÿ Áöäæÿíè òÿñäèã åäÿí êèìè âÿ

éà àðáèòðëÿðèí ãÿðàðû å'ëàí îëóíàí êèìè, Ïîäðàò÷û æàðè âÿ/éàõóä ñûðà èëÿ îíäàí ñîíðàêû Èëëèê èø

ïðîãðàìûíäà âÿ ìöâàôèã Áöäæÿäÿ éà Ðÿùáÿð êîìèòÿíèí ãåéäëÿðèíÿ, éàõóä àðáèòðëÿðèí

ãÿðàðûíà óéüóí îëàðàã äöçÿëèøëÿð åäèð, áó øÿðòëÿ êè, Ïîäðàò÷û ýþðìöø îëäóüó èøëÿðè ëÿüâ åòìÿëè

îëìàñûí áàøëàäûüû èøëÿðè þç ìöëàùèçÿñèíÿ ýþðÿ ëàçûìè ùÿæìäÿ ãóðòàðà áèëñèí âÿ Ìÿ'äÿí-ôèëèç

ÿìÿëèééàòëàðû àïàðûëàðêÿí Ïîäðàò÷ûíûí ÷ÿêäèéè áöòöí ìÿñðÿôëÿð Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû

Ìÿñðÿôëÿðè ñàéûëàñûí âÿ ÿâÿçè áó Ñàçèøäÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ãàéäàäà þäÿíèëñèí.

Éóõàðûäà äåéèëÿíëÿðÿ áàõìàéàðàã, àðáèòðëÿðèí êèìèí õåéðèíÿ ãÿðÿð ÷ûõàðìàëàðûíäàí

àñûëû îëìàéàðàã Ïîäðàò÷ûíûí àøàüûäàêû ìàääÿëÿð öçðÿ Ìÿñðÿôëÿðèíèí ÿâÿçè þäÿíèëìÿëèäèð:

(i) Ïîäðàò÷ûíûí äàâàì åäÿí þùäÿëèêëÿðèíèí, î æöìëÿäÿí àðáèòðàú àðàøäûðìàëàðû

áàøëàíàíàäÿê áàüëàíìûø ñàçèøëÿðèí îëäóüó ùàëëàðäà ;

(ii) Ïîäðàò÷ûíûí Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ö÷öí âÿ îíëàðëà ÿëàãÿäàð èñòèôàäÿ åòäèéè

ìÿ'äÿí éåðëÿðèíèí, àâàäàíëûüûí, êîììóíèêàñèéàëàðûí âÿ äèýÿð îáéåêòëÿðèí ãîðóíìàñûíäàí

þòðö ëàçûì áèëäèéè èøëÿðèí ýþðöëäöéö ùàëëàðäà;

(iii) Ïîäðàò÷ûíûí ðÿ'éèíæÿ ÿòðàô ìöùèòèí, èø÷èëÿðèí ñàüëàìëûüûíûí ìöùàôèçÿñèíè âÿ

òÿùëöêÿñèçëèéèíè òÿ'ìèí åòìÿê ö÷öí çÿðóðè ñàéûëàí èøëÿðèí ýþðöëäöéö ùàëëàðäà.

6.5

Ãÿçà èëÿ áàüëû òÿäáèðëÿð

Áó Ñàçèøèí ùÿð ùàíñû ìöääÿàñûíà çèää îëñà áåëÿ, Ïîäðàò÷û áîðæëóäóð êè, ãÿçà âÿçèééÿòè

çàìàíû âÿ éà ãÿçà âÿçèééÿòèíèí ãàðøûñûíû àëìàãäàí þòðö ùÿéàòûí, ñàüëàìëûüûí, ÿòðàô ìöùèòèí

âÿ ìöëêèééÿòèí ìöùàôèçÿñè ö÷öí çÿðóðèëèéèíè àüëàáàòàí ñàéäûüû áöòöí òÿäáèðëÿðè ýþðñöí.

Áåëÿ òÿäáèðëÿðèí ýþðöëìÿñèíÿ ÷ÿêèëÿí õÿðæëÿð ñàíêñèéà âåðèëìèø ÿëàâÿ õÿðæëÿð êèìè

àâòîìàòèê ñóðÿòäÿ ùÿìèí äþâð ö÷öí ãöââÿäÿ îëàí Áöäæÿéÿ äàõèë åäèëèð âÿ ãÿçà âÿçèééÿòèíèí

Ïîäðàò÷ûíûí Ãÿðÿçëè õÿòàñû íÿòèæÿñèíäÿ ÿìÿëÿ ýÿëäèéè ùàëëàð èñòèñíà îëìàãëà, Ìÿ'äÿí-ôèëèç

ÿìÿëèééàòëàðû ìÿñðÿôëÿðè êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèëèð âÿ ÿâÿçè áó Ñàçèøÿ ÿñàñÿí þäÿíèëèð.xx7.17-æè ÌÀÄÄßARTICLE 7ßÌßËÈÉÉÀÒ ØÈÐÊßÒÈ, ÈØ×È ÙÅÉßÒÈ Âß ÏÅØß ÒßÙÑÈËÈOPERATING COMPANY, PERSONNEL AND TRAININGßìÿëèééàò øèðêÿòè7.1Operating CompanyÁó Ñàçèøèí øÿðòëÿðèíÿ óéüóí îëàðàã Ïîäðàò÷û ýöíäÿëèê Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû

àïàðìàã ö÷öí Ãöââÿéÿìèíìÿ òàðèõèíäÿí äÿðùàë ñîíðà ßìÿëèééÿò øèðêÿòè éàðàäûð.The Operating Company shall be formed to carry out the day to day Mining Operations in

accordance with the terms of this Agreement after the Effective Date.ßìÿëèééàò øèðêÿòè Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäàí êÿíàðäà òÿ'ñèñ åäèëÿ âÿ éà éàðàäûëà

áèëÿð, ëàêèí Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà ôÿàëèééÿò ýþñòÿðìÿê ö÷öí Àçÿðáàéæàí

ãàíóíâåðèæèëèéèíÿ óéüóí îëàðàã ãåéäÿ àëûíìàëû âÿ Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà áàø îôèñè

îëìàëûäûð.The Operating Company may be incorporated or created outside of the Azerbaijan

Republic but shall be registered to do business in the Azerbaijan Republic in accordance with

Azerbaijan law, provided that its principal office be located in the Azerbaijan Republic.7.2

ßìÿëèééàò øèðêÿòè áó Ñàçèøÿ óéüóí îëàðàã Ïîäðàò÷ûíûí àäûíäàí Ìÿ'äÿí-ôèëèç

ÿìÿëèééàòëàðûíûí ýöíäÿëèê èäàðÿ îëóíìàñûíà, ÿëàãÿëÿíäèðèëìÿñèíÿ, ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíÿ âÿ

àïàðûëìàñûíà æàâàáäåùäèð, ùàáåëÿ áó Ñàçèø ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ Ïîäðàò÷ûíûí òàïøûðäûüû èëÿ áàøãà

ôóíêñèéàëàðû éåðèíÿ éåòèðèð.7.2

The responsibilities of the Operating Company shall be management, coordination,

implementation and conduct on behalf of Contractor of the day to day Mining Operations, and

such other functions, as may be delegated to it from time to time by Contractor under this

Agreement.Ïîäàò÷ûíûí âåðäèéè ñÿëàùèééÿòëÿð äàõèëèíäÿ Èëëèê èø ïðîãðàìëàðûíû ùÿéàòà êå÷èðìÿê ö÷öí

çÿðóðè îëàí ùÿð ùàíñû èøëÿðÿ äàèð ñóáïîäðàò ìöãàâèëÿñè áàüëàìàüà èõòèéàðû ßìÿëèééàò øèðêÿòèíèí

âàðäûð.The Operating Company shall have, to the extent authorized by Contractor, the right to

subcontract any day to day work required to implement any Annual Work Program.7.3

ßìÿëèééàò øèðêÿòè áó Ñàçèø ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñû ö÷öí

çÿðóðè ùåñàá åòäèéè òàêòèêà, öñóë âÿ ìåòîäëàðäàí èñòèôàäÿ åòìÿê ùöãóãóíà ìàëèêäèð.7.3

The Operating Company shall be free to adopt such policies, practices and procedures as it

deems necessary for the conduct of Mining Operations in accordance with this Agreement.7.47.4ßìÿëèééàò Øèðêÿòèíèí ñòàòóñóStatus of Operating Companyßìÿëèééàò øèðêÿòèíèí ùå÷ áèð ÿñàñ ôîíäó âÿ éà àâàäàíëûüû éîõäóð (ùÿð÷ÿíä Ìÿ'äÿí-ôèëèç

ÿìÿëèééàòëàðû àïàðûëàðêÿí Ïîäðàò÷û àäûíäàí îíà Ïîäðàò÷ûíûí ñàùèá îëäóüó âÿ éà èñòèôàäÿ

åòäèéè ÿìëàêäàí âÿ éà àâàäàíëûãäàí ñÿðáÿñò èñòèôàäÿ åòìÿê ùöãóãó âåðèëÿ áèëÿð); ßìÿëèééàò

øèðêÿòè áó Ñàçèøÿ ÿñàñÿí éàëíûç îïåðàòîð êèìè ôÿàëèééàò ýþñòÿðèð âÿ Ïîäðàò÷ûíûí ýþñòÿðèøëÿðèíè

âÿ òÿ'ëèìàòëàðûíû éåðèíÿ éåòèðèð; î, Êîíòðàêò ñàùÿñèíäÿ ùàñèë åäèëÿí ìèíåðàë åùòèéàòëàðûíûí âÿ éà

èñòåùñàë îëóíàí ßìòÿÿëèê ìÿùñóëóí ùÿð ùàíñû ùèññÿñèíèí ñàùèáè îëìàã ùöãóãóíà ìàëèê

äåéèëäèð, ìÿíôÿÿòñèç âÿ çÿðÿðñèç èøëÿéèð. Áó Ñàçèøÿ óéüóí îëàðàã Ïîäðàò÷ûíûí áöòöí ìàëèééÿ

ÿìÿëèééàòëàðû, ßìÿëèééàò øèðêÿòè êîììåðñèéà òÿøêèëàòû äåéèëìèø êèìè, îíóí ìöùàñèáàò ó÷îòó

êèòàáëàðûíà âÿ ùåñàáëàðûíà éàçûëûð âÿ ßìÿëèééàò øèðêÿòèíèí áöòöí ìÿãñÿäëÿð ö÷öí Âåðýè

òóòóëàí ìÿíôÿÿòè ñûôûðà (0) áÿðàáÿðäèð. Ìÿñðÿôëÿðè Èëëèê èø ïðîãðàìûíäà âÿ Áöäæÿäÿ íÿçÿðäÿ

òóòóëìàéàí ùÿð ùàíñû äàõèëè éîõëàìàëàð, òÿôòèøëÿð, àóäèò, ñòðóêòóð äÿéèøèêëèêëÿð, éåíèäÿíòÿøêèë

âÿ è.à. Ïîäðàò÷ûíûí ùåñàáûíà àïàðûëûð âÿ áåëÿ ìÿñðÿôëÿðèí ßâÿçè þäÿíèëìèð.The Operating Company shall own no assets or equipment (though it shall have the right to

freely use assets or equipment owned or used by Contractor in conducting Mining Operations on

behalf of Contractor); shall act only as operator hereunder upon Contractors instructions and

directions; shall not be entitled to any share of mineral resources or Commercial Products

produced from the Contract Area and shall neither make a profit nor incur a loss. The Operating

Company shall record all financial flows and transactions of Contractor under this Agreement as

though the Operating Company did not exist as a commercial entity, and for all purposes the

amount of its Taxable Profit shall be zero (0). Contractor shall bear all costs of the Operating

Company related to the conduct of internal inspections, inventories, audits, reorganizations,

structural changes and the like and where such costs are not provided for in the Annual Work

Program and Budget, such costs shall not be Cost Recoverable.7.57.5Èø÷è ùåé'ÿòèPersonnel(à)

ßìÿëèééàò øèðêÿòè Ïîäðàò÷û àäûíäàí Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñû ö÷öí

çÿðóðè îëàí èø÷è ùåé'ÿòè, î æöìëÿäÿí, ëàêèí áóíóíëà ìÿùäóäëàøäûðûëìàäàí, èäàðÿåòìÿ, òåõíèêè,

ÿìÿëèééàò, èñòèñìàð âÿ èíçèáàòè èø÷è ùåé'ÿòè òóòóð. Ïîäðàò÷û âÿ îíóí Ñóáïîäðàò÷ûëàðû, ùàáåëÿ

ßìÿëèééàò øèðêÿòè âÿ îíóí Ñóáïîäðàò÷ûëàðû Ïîäðàò÷ûíûí, îíóí Ñóáïîäðàò÷ûëàðûíûí, ùàáåëÿ

ßìÿëèééàò øèðêÿòèíèí âÿ îíóí Ñóáïîäðàò÷ûëàðûíûí çÿðóðè ñàéäûãëàðû àäàìëàðû àøàüûäàêû øÿðòëÿðÿ

ðèàéÿò åòìÿêëÿ Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñû ö÷öí èøÿ ýþòöðìÿê ùöãóãóíà

ìàëèêäèðëÿð;(a)

The Operating Company shall employ on behalf of Contractor such personnel as required

for efficient conduct of Mining Operations, including but not limited to managerial, technical,

operating, administrative personnel. Contractor and its Sub-contractors and the Operating

Company and its Sub-contractors, shall be free to employ such personnel as in Contractors and its

Sub-contractors and the Operating Company and its Sub-contractors respective opinions are

required for the purpose of carrying out Mining Operations.(b)

Ïîäðàò÷û, ùàáåëÿ îíóí òÿëÿáè èëÿ ßìÿëèééàò øèðêÿòè, Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíûí

àïàðûëìàñû ö÷öí Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ëàçûìè áèëèéÿ, èõòèñàñà âÿ òÿæðöáÿéÿ ìàëèê îëàí

âÿòÿíäàøäàðûíûí èøÿ ýþòöðöëìÿñèíÿ öñòöíëöê âåðèðëÿð. 7.6 áÿíäèíÿ óéüóí îëàðàã áó

âÿòÿíäàøëàðûí ïåøÿ þéðÿíìÿê ùöãóãó âàðäûð. Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû âÿòÿíäàøëàðûíûí èøÿ

ýþòöðöëìÿñè áàðÿäÿ Ïîäðàò÷û àøàüûäàêûëàðà ðàçûäûð:(b)

Contractor shall require the Operating Company to give preference to employing citizens

of the Azerbaijan Republic in the performance of Mining Operations to the extent reasonably

practicable, provided that such citizens have the required knowledge, qualifications and

experience. Such citizens shall be eligible for training in accordance with Article 7.6. With respect

to the employment of citizens of the Azerbaijan Republic, Contractor agrees as follows:xxi(i)

ëàçûì ýÿëäèêæÿ ßìÿëèééàò øèðêÿòè ÀÇßÐÃÛÇÛË-à èø éåðëÿðèíèí ñàéû, ïåøÿëÿð âÿ ùÿð

ùàíñû õöñóñè òÿëÿáëÿð ýþñòÿðèëìÿêëÿ ßìÿëèééàò øèðêÿòè ö÷öí çÿðóðè îëàí èø÷è ùåé'ÿòèíèí ñèéàùûñûíû

òÿãäèì åäèð âÿ ßìÿëèééàò øèðêÿòèíèí ýþñòÿðèøè èëÿ îíóí Ñóáïîäðàò÷ûëàðû äà áó æöð ñèéàùûëàð

òÿãäèì åäèðëÿð;

(ii)

ÀÇßÐÃÛÇÛË òÿðÿôèíäÿí òþâñèéÿ åäèëìèø íàìèçÿäëÿð èøÿ ýþòöðöëäöêäÿí ñîíðà

ßìÿëèééàò øèðêÿòèíäÿ, éàõóä Ñóáïîäðàò÷ûëàðûí òÿøêèëàòëàðûíäà áîø èø éåðëÿðè ãàëûðñà, ßìÿëèééàò

øèðêÿòèíèí âÿ éà îíóí Ñóáïîäðàò÷ûëàðûíûí ìöëàùèçÿñè èëÿ áó éåðëÿð ßìÿëèééàò øèðêÿòè âÿ

Ñóáïîäðàò÷ûëàð òÿðÿôèíäÿí Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû âÿòÿíäàøëàðû èëÿ äîëäóðóëà áèëÿð;(i)

the Operating Company shall provide AZERGYZIL from time to time with a list

showing the numbers and job specifications to the extent that the Operating Company shall also

require its Sub-contractors to provide AZERGYZIL from time to time with an appropriate list;(iii)

ßìÿëèééàò øèðêÿòèíèí âÿ îíóí Ñóáïîäðàò÷ûëàðûíûí øòàòëàðûíûí Àçÿðáàéæàí

Ðåñïóáëèêàñû âÿòÿíäàøëàðû èëÿ êîìïëåêòëÿøäèðèëìÿñèíÿ äàèð öìóìè òàïøûðûã àøàüûäà

ýþñòÿðèëÿíëÿðÿ óéüóí îëìàëûäûð:(iii)

overall target manning levels of the Operating Company and its Sub-contractors for

citizen employees of the Azerbaijan Republic shall be as follows:ÌöääÿòëÿðPeriods(ii)

if vacant positions still remain in the Operating Company or Sub-contractors

organizations after employment of persons from the list provided by AZERGYZIL the Operating

Company and Sub-contractors shall be entitled to fill these vacant positions with such citizens of

the Azerbaijan Republic as the Operating Company or its Sub-contractors choose;Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí

âÿòÿíäàøëàðû1. Ãöââÿéÿìèíìÿ òàðèõèíäÿí

Èøëÿíìÿ âÿ ùàñèëàò ïðîãðàìû

òÿñäèã åäèëÿíÿäÿê:

Ìöùÿíäèñ-òåõíèê èø÷èëÿð

Ôÿùëÿ ùåé'ÿòè1. From the Effective Date and prior

to approval of the Development and

Production Program:

àçû 50%

àçû 80%Professionals

Non-professionals2. Èøëÿíìÿ âÿ ùàñèëàò ïðîãðàìûíûí òÿñäèã

åäèëäèéè òaðèõäÿí ìèíåðàë åùòèéàòëàðûíûí

ùàñèëàòûíà áàøëàíàíàäÿê:

Ìöùÿíäèñ-òåõíèê èø÷èëÿð

Ôÿùëÿ ùåé'ÿòèat least 50%

at least 80%2. From the date of the approval of

the Development and Production

Program and prior to commencement

of mineral resources production:

àçû 70%

àçû 85%Professionals

Non-professionals3. Ìèíåðàë ðåñóðñëàðûíûí ùàñèëàòû

áàøëàíàíäàí ö÷ (3) èë ñîíðà:

Ìöùÿíäèñ-òåõíèê èø÷èëÿð

Ôÿùëÿ ùåé'ÿòèCitizens of the

Azerbaijan Republicat least 70%

at least 85%3. Three (3) years after commencement

of mineral resources production:

àçû 90%

àçû 95%Professionals

Non-professionalsat least 90%

at least 95%(æ)

7.5 (b) áÿíäèíÿ ÿìÿë åòìÿê øÿðòèëÿ Ïîäðàò÷û, ßìÿëèééàò øèðêÿòè âÿ îíëàðûí ùÿð ùàíñû

Ñóáïîäðàò÷ûëàðû áó ñÿíÿäëÿ âÿêèë åäèëìèøëÿð âÿ èõòèéàðëàðû ÷àòûð êè, áó Ñàçèøèí ãöââÿäÿ îëäóüó

áöòöí ìöääÿòäÿ Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñû ö÷öí ëàçûì îëàí áöòöí êàäðëàðû

ñàéæà ìöÿééÿíëÿøäèðñèíëÿð âÿ ñå÷ñèíëÿð.(c)

Subject to Article 7.5(b), Contractor, Operating Company and any Sub-contractors are

hereby authorized and shall be free, throughout the term of this Agreement, to determine the

number and selection of all employees to be hired by them in connection with the conduct of

Mining Operations.(d)

Ïîäðàò÷ûíûí, ßìÿëèééàò øèðêÿòèíèí âÿ Ñóáïîäðàò÷ûëàðûí èøÿ ýþòöðäöêëÿðè áöòöí

Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû âÿòÿíäàøëàðû èøÿ ôÿðäè ÿìÿê ìöãàâèëÿëÿðèíÿ ÿñàñÿí ãÿáóë åäèëèðëÿð.

Ìöãàâèëÿäÿ èøÿ ýþòöðìÿíèí ÿñàñ øÿðòëÿðè, éÿíè èø ýöíöíöí ìöääÿòè, ÿìÿê ùàããûíûí ìÿáëÿüè,

âåðèëÿí ýöçÿøòëÿð, ùàáåëÿ áöòöí ãàëàí èø øÿðòëÿðè ìöÿééÿíëÿøäèðèëèð. Ïîäðàò÷ûíûí, ßìÿëèééàò

øèðêÿòèíèí âÿ îíëàðûí Ñóáïîäðàò÷ûëàðûíûí èõòèéàðû âàð êè, êàäðëàðûí èøÿ ýþòöðöëìÿñè âÿ èøäÿí

÷ûõàðûëìàñû, èøýöçàð êåéôèééÿòëÿðèíèí ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñè ñàùÿñèíäÿ áåéíÿëõàëã ìÿ'äÿí-ôèëèç

ñÿíàéåñè ïðàêòèêàñûíäà ùàìûëûãëà ãÿáóë åäèëìèø ñèéàñÿò éåðèòñèíëÿð, èøèí ÿí éöêñÿê

ñÿìÿðÿëèëèéèíè âÿ ùåé'ÿòèí èøÿ ÿí áþéöê ìàðàã ýþñòÿðìÿñèíè òÿ'ìèí åòìÿê ö÷öí Ïîäðàò÷ûíûí,

ßìÿëèééàò øèðêÿòèíèí âÿ îíëàðûí Ñóáïîäðàò÷ûëàðûíûí òÿæðöáÿñèíÿ âÿ ìöëàùèçÿëÿðèíÿ ÿñàñÿí

òÿ'ëèì ïðîãðàìëàðû âÿ ìåòîäëàðû âÿ ìàääè ùÿâÿñëÿíäèðìÿ òÿòáèã åòñèíëÿð.(d)

All citizens of the Azerbaijan Republic hired by Contractor, the Operating Company and

any Sub-contractors shall be hired pursuant to written employment contracts which shall specify

the hours of work required of the employee, the compensation and benefits to be paid or furnished

by the employer and all other terms of employment by the Operating Company and Subcontractors shall be free to implement recruitment, dismissal, performance review and incentive

compensation programs and practices that are customary in international mining operations and in

Contractors, the Operating Company's and Sub-contractors experience and judgment are best able

to promote an efficient and motivated workforce.7.67.6Ïåøÿ òÿùñèëèxxiiTrainingÏîäðàò÷û Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí âÿòÿíäàøëàðû îëàí èø÷è ùåé'ÿòèíÿ Ìÿ'äÿí-ôèëèç

ÿìÿëèééàòëàðû èëÿ áàüëû ïåøÿ þéðÿäèëìÿñèíè, ùàáåëÿ ëàçûì ýÿëäèêæÿ òÿêðàð ïåøÿ òÿ'ëèìèíè òÿ'ìèí

åäèð. Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí âÿòÿíäàøëàðû îëàí èø÷è ùåé'ÿòèíÿ ïåøÿ þéðÿäèëìÿñè âÿ îíëàðûí

òÿêðàð ïåøÿ òÿ'ëèìè ö÷öí Ïîäðàò÷ûíûí ÷ÿêäèéè õÿðæëÿð ßâÿçè þäÿíèëÿí ìÿñðÿôëÿðÿ äàõèëäèð.Contractor shall provide training (including retraining) for citizens of the Azerbaijan

Republic with respect to the Mining Operations. Expenditures by Contractor relating to training

and retraining for citizens of the Azerbaijan Republic shall be Cost Recoverable.xxiii8-æè ÌÀÄÄßARTICLE 8ÒÎÐÏÀÃÄÀÍ ÈÑÒÈÔÀÄßUSE OF LANDÀÇßÐÃÛÇÛË Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñû ö÷öí çÿðóðè îëàí Êîíòðàêò

ñàùÿñè àäëû I-æè ßëàâÿäÿ ýþñòÿðèëÿí ñàùÿíè âÿ þç íÿçàðÿòè àëòûíäà îëàí áàøãà òîðïàã ñàùÿëÿðèíè

ùÿì, èñòèôàäÿ ö÷öí Ïîäðàò÷ûíûí ñÿðÿíæàìûíà âåðèð, áó øÿðòëÿ êè, Ïîäðàò÷ûíûí ùÿìèí èñòèôàäÿñè

ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí áóíëàðäàí þç äàõèëè ÿìÿëèééàòëàðûíäà èñòèôàäÿ åòìÿñèíÿ ÿñàññûç ìàíåÿëÿð

òþðÿòìÿñèí, ùÿì÷èíèí áó øÿðòëÿ êè, ÀÇßÐÃÛÇÛË Ïîäðàò÷ûíûí ýþñòÿðèëÿí òîðïàã ñàùÿëÿðèíäÿí

áó æöð èñòèôàäÿ åòìÿñè íÿòèæÿñèíäÿ Ùþêóìÿò îðãàíëàðûíà þäÿíèøëÿð äÿ äàõèë îëìàãëà ùÿð ùàíñû

õÿðæëÿð ÷ÿêÿðñÿ, îíäà ÀÇßÐÃÛÇÛË ùÿìèí õÿðæëÿðèí âÿ þäÿíèøëÿðèí òÿñäèã ñÿíÿäëÿðèíè

Ïîäðàò÷ûéà òÿãäèì åòäèêäÿí ñîíðà îòóç (30) ýöí ÿðçèíäÿ Ïîäðàò÷û ôàêòèêè ÷ÿêèëìèø áó æöð

õÿðæëÿðèí ÿâÿçèíè ÀÇßÐÃÛÇÛË-à þäÿñèí. Ïîäðàò÷û òÿðÿôèíäÿí ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí áó æöð

õÿðæëÿðèíèí âÿ éà þäÿíèøëÿðèíèí ÿâÿçèíèí âåðèëìÿñè ÀÇßÐÃÛÇÛË-à ùå÷ áèð ìÿíôÿÿò

ãàçàíäûðìàìàëû âÿ éà çèéàí âóðìàìàëûäûð. ÀÇßÐÃÛÇÛË þç ñÿëàùèééÿòëÿðèíèí òàì ùÿæìè

äàõèëèíäÿ ãàíóí ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ìöìêöí îëàí áöòöí ñÿ'éëÿðè ýþñòÿðèð êè, Ìÿ'äÿí-ôèëèç

ÿìÿëèééàòëàðû àïàðìàã, î æöìëÿäÿí éîëëàð ñàëìàã, ùàâà âÿ/éàõóä êàáåë åëåêòðèê õÿòëÿðè

÷ÿêìÿê, äèýÿð êîììóíèêàñèéàëàð éàðàòìàã, áèíàëàð, ãóðüóëàð òèêìÿê âÿ è.à. ö÷öí Ïîäðàò÷û

Ö÷öíæö òÿðÿôëÿðèí âÿ éà Ùþêóìÿò îðãàíëàðûíûí íÿçàðÿòè àëòûíäà îëàí òîðïàã ñàùÿëÿðè àëà

áèëñèí. Ýþñòÿðèëÿí òîðïàã ñàùÿëÿðèíèí àéðûëìàñû âÿ áåëÿ òîðïàã ñàùÿëÿðèíäÿ Ïîäðàò÷ûíûí òèêäèéè

îáéåêòëÿðèí éåðëÿøäèðèëìÿñè Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ãàíóíâåðèæèëèéèíÿ óéüóí ñóðÿòäÿ

àïàðûëûð.AZERGYZIL shall make available to Contractor the use of land defined in Appendix 1

Contract Area and any other land under its control as necessary to carry out Mining Operations,

provided such use by Contractor does not interfere unreasonably with AZERGYZIL'S use thereof

and further provided that if such use by Contractor results in expense for AZERGYZIL, including

payments to the Governmental Authorities, Contractor shall reimburse AZERGYZIL for any

actual direct costs within thirty (30) days from the date of AZERGYZIL'S invoice to Contractor,

provided such costs are supported by appropriate documentary evidence. Contractor shall

reimburse AZERGYZIL for such expense, without creating any profit or loss for the latter.

AZERGYZIL within the full limits of its authority shall use its best lawful endeavors to make

available to Contractor all other land necessary to carry out Mining Operations under control of the

Third Parties or the Governmental Authorities including, but not limited to, the road construction,

aerial and/or cable power transmission, communication systems, buildings, facilities and the like.

Land allocation and location of facilities constructed by Contractor on such land shall be in

accordance with legislation of the Azerbaijan Republic.xxiv9.19-æö ÌÀÄÄßARTICLE 9ÎÁÉÅÊÒËßÐÄßÍ ÈÑÒÈÔÀÄßUSE OF FACILITIESÀÇßÐÃÛÇÛË-à ìÿõñóñ îáéåêòëÿð9.1AZERGYZIL FacilitiesÏîäðàò÷ûíûí èõòèéàðû âàð êè, Êîíòðàêò ñàùÿñèíäÿ Ãöââÿéÿìèíìÿ òàðèõèíÿäÿê ìþâæóä

îëìóø, Ïîäðàò÷ûíûí ôèêðèíæÿ, Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû àïàðìàã ö÷öí çÿðóðè îëàí ìÿ'äÿí-ôèëèç

ãàçìàëàðûíäàí ïóëñóç èñòèôàäÿ åòñèí. ÀÇßÐÃÛÇÛË þçöíöí ìöñòÿãèì âÿ éà äîëàéû

ñàùèáëèéèíäÿ, éàõóä íÿçàðÿòè àëòûíäà îëàí îáéåêòëÿðäÿí Òÿðÿôëÿð àðàñûíäà ðàçûëàøäûðûëìûø

øÿðòëÿðëÿ Ìÿäÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñû ö÷öí çÿðóðè îëàí äÿðÿæÿäÿ èñòèôàäÿ

åäèëìÿñèíäÿ Ïîäðàò÷ûéà öñòöíëöê ùöãóãó âåðèëìÿñèíè òÿ'ìèí åäèð, áó øÿðòëÿ êè, Ïîäðàò÷û

òÿðÿôèíäÿí áó îáéåêòëÿðèí ÿñàñëû òÿ'ìèð åäèëìÿñè, éåíèäÿí ãóðóëìàñû âÿ éà ìîäåðíëÿøäèðèëìÿñè,

ùàáåëÿ îíëàðäàí èñòèôàäÿéÿ ýþðÿ èæàðÿ ùàããûíûí ìÿáëÿüè âÿ è.à. äàõèë îëìàãëà, ëàêèí áóíëàðëà

ìÿæäóäëàøìàéàðàã, îáéåêòëÿðèí, èíôðàñòðóêòóðóí, ãóðüóëàðûí, àâàäàíëûüûí, íÿãëèééàò

âàñèòÿëÿðèíèí, òÿæùèçàò áàçàëàðûíûí, àíáàðëàðûí âÿ è.à. áó ãàéäà èëÿ èñòèôàäÿéÿ âåðèëìÿñè

ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí äàõèëè ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñûíà ìàíå îëìàñûí âÿ éà îíó

ìÿùäóäëàøäûðìàñûí.

9.2

ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí éàðäûìûContractor shall have the right to use, at no cost to Contractor, mine workings in the

Contract Area at the Effective Date if deemed by Contractor to be necessary for the conduct of

Mining Operations. AZERGYZIL shall ensure that Contractor has prior right to use facilities

under AZERGYZIL'S direct or indirect ownership or control deemed necessary for the conduct of

Mining Operations on terms agreed by the Parties, including but not limited to material

refurbishment, upgrading or improvement by Contractor of any such facilities and rent fees,

provided such use of facilities, infrastructure, equipment, rigs, means of transportation, supply

bases, warehouses and the like does not interfere with or restrict AZERGYZIL'S use thereof.ÀÇßÐÃÛÇÛË Ùþêóìÿò îðãàíëàðû âÿ Ö÷öíæö òÿðÿôëÿð ãàðøûñûíäà þç ñÿëàùèééÿòëÿðèíèí

òàì ùÿæìè äàõèëèíäÿ ãàíóí ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ìöìêöí îëàí áöòöí ñÿ'éëÿðè ýþñòÿðèð êè, þç ßìòÿÿëèê

ìÿùñóë ïàéûíû Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà áöòöí çÿðóðè íÿãëåòìÿ, ùàçûðëàìà âÿ äàøûìà

âàñèòÿëÿðèíäÿ, ùàáåëÿ èíôðàñòðóêòóðà ÷àòäûðìàñû ö÷öí Ïîäðàò÷ûéà ùÿìèí îáéåêòëÿðèí âÿ éà

èíôðàñòðóêòóðóí ùÿð ùàíñû äèýÿð ðåàë èñòèôàäÿ÷èñèíÿ êîììåðñèéà ÿñàñûíäà âåðèëÿí âÿ éà

ðàçûëàøäûðûëàí øÿðòëÿðäÿí àç øÿðòëÿðëè îëìàéàí øÿðòëÿðëÿ èìêàí éàðàäûëñûí.AZERGYZIL shall within the full limits of its authority use its best lawful endeavors with

respect to Governmental Authorities and Third Parties to provide Contractor access for its share of

Commercial Products to all necessary transportation, treatment and export facilities and

infrastructure in the Azerbaijan Republic on terms no less favorable to Contractor than those

granted to, or agreed with, any other bona fide arms length user of such facilities and

infrastructure.9.39.39.2Ïîäðàò÷ûíûí îáéåêòëÿðèÏîäðàò÷û Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ö÷öí âÿ áó ÿìÿëèééàòëàðëà ÿëàãÿäàð îëàðàã èñòèñìàð

âÿ éà íÿçàðÿò åòäèéè, î æöìëÿäÿí ùÿì äÿ èæàðÿ ôîðìàñûíäà èñòèñìàð âÿ éà íÿçàðÿò åòäèéè áöòöí

îáéåêòëÿðèí (Ïîäðàò÷ûíûí îáéåêòëÿðè) ëàéèùÿëÿøäèðèëìÿñèíÿ, òÿ'ìèðèíÿ, éåíèäÿí ãóðóëìàñûíà,

ìîäåðíëÿøäèðèëìÿñèíÿ æàâàáäåùäèð. Ïîäðàò÷ûíûí îáéåêòëÿðèíäÿí Ö÷öíæö òÿðÿôëÿðèí èñòèôàäÿ

åòìÿñè ìöãàáèëèíäÿ âåðèëÿí ùàãã Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ùåñàáûíà äàõèë îëóð.

ÀÇßÐÃÛÇÛË Ïîäðàò÷ûíûí îáéåêòëÿðèíäÿ îëàí àðòûã ãóðüóëàðäàí èñòèôàäÿ åòìÿê

ùöãóãóíà ìàëèêäèð, áó øÿðòëÿ êè, ùÿìèí èñòèôàäÿ Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñûíà

ìàíå îëìàñûí âÿ îíëàðûí ñÿìÿðÿëèëèéèíÿ ìÿíôè òÿ'ñèð ýþñòÿðìÿñèí. Ö÷öíæö òÿðÿôëÿðèí éàëíûç

Ïîäðàò÷û èëÿ ðàçûëàøäûðûëìûø øÿðòëÿðëÿ àðòûã ãóðüóëàðäàí èñòèôàäÿ åòìÿëÿðèíÿ èæàçÿ âåðèëèð. Ñûôûð

áàëàíñû ÿëäÿ åäèëÿíÿäÿê Ïîäðàò÷ûíûí îáéåêòëÿðèíäÿí èñòèôàäÿ åäèëìÿñèíäÿ öñòöíëöê ÿââÿëæÿ

Ïîäðàò÷ûéà, ñîíðà Ö÷öíæö òÿðÿôëÿðÿ âÿ íÿùàéÿò, ÀÇßÐÃÛÇÛË-à âåðèëèð, ùÿì äÿ Ö÷öíæö òÿðÿôëÿð

âÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË Ïîäðàò÷ûíûí îáéåêòëÿðèíäÿí ãàðøûëûãëû ñóðÿòäÿ ðàçûëàøäûðûëàí âÿ Ìÿ'äÿí-ôèëèç

ÿìÿëèééàòëàðû ùåñàáûíà äàõèë åäèëÿí ùàããû þäÿìÿêëÿ èñòèôàäÿ åäÿ áèëÿðëÿð. ßýÿð Ïîäðàò÷û ùÿð

ùàíñû Îáéåêòäÿí ìöâÿãÿòòè îëàðàã èñòèôàäÿ åòìèðñÿ âÿ Ïîäðàò÷ûíûí áó Îáéåêòèíè éàëíûç

ÀÇßÐÃÛÇÛË èñòèñìàð åäèðñÿ, áåëÿ Îáéåêòèí æàðè ïëàíëû òÿ'ìèðè Òÿðÿôëÿðèí ãàðøûëûãëû ðàçûëàøìàñû

öçðÿ ùÿéàòà êå÷èðèëèð. Áó Ñàçèøèí ùÿð ùàíñû ìöääÿàëàðûíà çèää îëñà áåëÿ Ïîäðàò÷ûíûí èõòèéàðû âàð

êè, Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ö÷öí éàðàìàéàí âÿ ôàéäàëû èø åùòèéàòû òöêÿíìèø àâàäàíëûüû âÿ

îáéåêòëÿðè ñàòñûí. Ïîäðàò÷û áåëÿ àâàäàíëûüû âÿ îáéåêòëÿðè 10.2 (d) áÿíäèíèí ìöääÿàëàðûíûí øàìèë

åäèëäèéè ßñàñ ôîíäëàð èñòèñíà îëìàãëà ñàòìàã íèééÿòè áàðÿñèíäÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË-à ãàáàãæàäàí

ìÿ'ëóìàò âåðèð. ßýÿð áó ìÿ'ëóìàòûí àëûíäûüû òàðèõäÿí å'òèáàðÿí îòóç (30) ýöí ÿðçèíäÿ

ÀÇßÐÃÛÇÛË áó àâàäàíëûüû âÿ îáéåêòëÿðè þç áàëàíñûíà ãÿáóë åòìèðñÿ, Ïîäðàò÷ûíûí îíëàðû òÿêëèô

åäèëÿí ÿí ñÿðôÿëè ãèéìÿòëÿ ñàòìàüà èõòèéàðû âàðäûð. Áó æöð ñàòûøëàðäàí ÿëäÿ åäèëÿí âÿñàèò Ïîäðàò÷û

òÿðÿôèíäÿí Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ùåñàáûíà äàõèë åäèëèð. Áó Ñàçèøèí ùÿð ùàíñû ìöääÿàëàðûíàAZERGYZIL'S AssistanceContractor FacilitiesContractor shall be responsible for the design, repair, refurbishment, upgrading of all

facilities controlled and operated by Contractor, including rent fees in connection with Mining

Operations (Contractor Facilities). Fees from Third Parties access to Contractor Facilities shall be

credited to the Mining Operations Account.

AZERGYZIL shall have the right to use excess capacity in Contractor Facilities provided

such use does not interfere with or adversely affect Mining Operations. Third Parties may use such

excess capacity on terms agreed with Contractor. Prior to Zero Balance the priority of such use of

Contractor Facilities shall be first Contractor, second Third Parties, and finally AZERGYZIL,

provided that AZERGYZIL and Third Parties may pay a mutually agreed fee for such use of

Contractors Facilities to be credited to the Mining Operations Account. Maintenance of Contractor

Facilities, for the time being not used by Contractor and being utilized exclusively by

AZERGYZIL, shall be on terms to be mutually agreed. Notwithstanding anything to the contrary

in this Agreement, Contractor shall have the right to dispose of equipment and facilities which for

the purpose of Mining Operations are either obsolete or are nearing the end of their useful

economic life, except in the case of fixed assets to which the provisions of Article 10.2(d) shall

apply by giving a prior written notice to AZERGYZIL of its intent. Unless AZERGYZIL elects,

within thirty (30) days to assume responsibility for and take delivery thereof, Contractor shall be

free to dispose of any such equipment and facilities at the best price obtainable. Funds from such

sales will be credited to the Mining Operations Account. Notwithstanding any provision herein to

the contrary, AZERGYZIL and Contractor shall have equal priority to capacity in Contractor

Facilities to store and to transport its share of Commercial Products.xxvçèää îëñà äà, ÀÇßÐÃÛÇÛË þç ßìòÿÿëèê ìÿùñóë ïàéûíûí ñàõëàíûëìàñûíäà âÿ äàøûíìàñûíäà

Ïîäðàò÷ûíûí îáéåêòëÿðèíäÿí èñòèôàäÿ åäÿðêÿí Ïîäðàò÷û èëÿ áÿðàáÿð öñòöíëöê ùöãóãóíà ìàëèêäèð.xxvi10-æö ÌÀÄÄßARTICLE 10ßÌËÀÊÀ ÑÀÙÈÁËÈÊ, ÎÍÄÀÍ ÈÑÒÈÔÀÄß

Âß ßÌËÀÊÛÍ ËßÜ ÅÄÈËÌßÑÈ

10.1 ßìëàêà ñàùèáëèê, îíäàí èñòèôàäÿ

Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñû ö÷öí íÿçÿðäÿ òóòóëàí ßñàñ ôîíäëàðûí âÿ

äàøûíàð ÿìëàêûí àøàüûäàêû êàòåãîðèéàëàðûíûí ìöëêèééÿò ùöãóãó ÀÇßÐÃÛÇÛË-à àøàüûäà

ýþñòÿðèëÿí ãàéäàäà êå÷èð:

(à)

òîðïàã ñàùÿëÿðèíèí ñàòûí àëûíìàñûíà Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà ãàíóíëà èæàçÿ

âåðèëÿæÿéè òÿãäèðäÿ Ïîäðàò÷ûíûí Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ö÷öí ñàòûí àëàæàüû òîðïàã ñàùÿëÿðè

àëûíäûüû àíäàí ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí ìöëêèééÿòè îëóð;OWNERSHIP, USE AND ABANDONMENT OF ASSETS

10.1Ownership and Use

Title to the following categories of fixed and moveable assets for use in Mining Operations

shall pass to AZERGYZIL in accordance with the following:

(a)

When legally permissible to purchase land, any land purchased by Contractor in the

Azerbaijan Republic for Mining Operations shall become the property of AZERGYZIL, as soon as

it is purchased.(b)

Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíäà Ïîäðàò÷ûíûí èñòèôàäÿ åòäèéè áöòöí ßñàñ ôîíäëàð âÿ

äàøûíàð ÿìëàê - áóíëàðûí äÿéÿðè Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ö÷öí Ìÿñðÿôëÿðÿ àèä åäèëèð öçÿðèíäÿ ìöëêèééÿò ùöãóãó ÀÇßÐÃÛÇÛË-à àøàüûäà ýþñòÿðèëÿí òàðèõëÿð è÷ÿðèñèíäÿ ÿí åðêÿí

òàðèõäÿ êå÷èð:

(i)

Ñûôûð áàëàíñûíà íàèë îëóíàíäàí ñîíðà ýÿëÿí Òÿãâèì êâàðòàëûíûí ñîíóíäà âÿ éà(b)

Title to fixed and moveable assets employed by Contractor in the performance of Mining

Operations and the cost of which is claimed as Mining Costs shall be transferred to AZERGYZIL

upon the earlier to occur of(ii)

Ìèëëèëÿøäèðìÿ âÿ ìöñàäèðÿ èëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã Ñàçèøèí ãöââÿñèíÿ õèòàì âåðèëäèéè

ùàëëàð èñòèñíà åäèëìÿêëÿ, Ïîäðàò÷û âèæäàíëà âÿ éà Áåéíÿëõàëã Ìÿ'äÿí-ôèëèç ñÿíàéåñè

Ñòàíäàðòëàðûíà ìöâàôèã ñóðÿòäÿ ôÿàëèééÿò ýþñòÿðìÿäèêäÿ Ñàçèøèí ãöââÿñèíÿ õèòàì âåðèëÿíäÿí

ñîíðà. ßñàñ ôîíäëàð âÿ äàøûíàð ÿìëàê öçÿðèíäÿ ìöëêèééÿò ùöãóãó áó Ñàçèø öçðÿ îíà àèä

åäèëÿí ìÿñðÿôëÿðèí ÿâÿçèíèí þäÿíèëèá-þäÿíèëìÿìÿñèíäÿí àñûëû îëìàéàðàã ÀÇßÐÃÛÇÛË-à êå÷èð.

Ñûôûð áàëàíñûíà íàèë îëóíàíäàí ñîíðà ìöëêèééÿò ùöãóãó ÀÇßÐÃÛÇÛË-à âåðèëÿí ßñàñ ôîíäëàð

âÿ äàøûíàð ÿìëàê, éàëíûç èãòèñàäè ñÿìÿðÿëèëèéè ìÿùäóä îëàí ÿìëàê âàùèäëÿðèíäÿí áàøãà,

èñòèñìàðà éàðàðëû îëìàëû âÿ àøûíìàñû íÿçÿðÿ àëûíìàãëà, Áåéíÿëõàëã Ìÿ'äÿí-ôèëèç ñÿíàéåñè

ñòàíäàðòëàðûíà óéüóí ýÿëìÿëèäèð.

(æ)

Ïîäðàò÷ûíûí èõòèéàðû âàð êè, áó 10.1 áÿíäèíÿ ÿñàñÿí ÿìëàê öçÿðèíäÿ ìöëêèééÿò

ùöãóãóíóí ÀÇßÐÃÛÇÛË-à êå÷èá-êå÷ìÿìÿñèíäÿí àñûëû îëìàéàðàã, Ìÿ'äÿí-ôèëèç

ÿìÿëèééàòëàðûíû àïàðìàã

ìÿãñÿäèëÿ àëûíìûø áöòöí òîðïàã ñàùÿëÿðèíäÿí, áöòöí ÿñàñ

ôîíäëàðäàí âÿ äàøûíàð ÿìëàêäàí ùå÷ áèð ÿëàâÿ õÿðæ ãîéìàäàí áó Ñàçèøèí ãöââÿäÿ îëàæàüû

áöòöí ìöääÿò ÿðçèíäÿ òàì âÿ ìöñòÿñíà ùöãóãëà èñòèôàäÿ åòñèí.

(d)

Ùÿð ùàíñû ñÿáÿáëÿðÿ ýþðÿ, î æöìëÿäÿí 25.5 áÿíäèíÿ óéüóí ñóðÿòäÿ ãèñìÿí òÿùâèë

ùàããûíäà ðàçûëàøìàéà ÿñàñÿí Ïîäðàò÷û òÿùâèë âåðèëÿí ñàùÿäÿêè ÿìëàêäàí èìòèíà åòäèéèíè,

îíäàí èñòèôàäÿ åòìÿê âÿ éà îíó Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû èëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã Êîíòðàêò

ñàùÿñèíèí ùÿð ùàíñû áàøãà éåðèíÿ êþ÷öðìÿê íèééÿòèíäÿ îëìàäûüûíû ÀÇßÐÃÛÇÛË-à

áèëäèðäèêäÿ, áó áèëäèðèøèí àëûíäûüû òàðèõäÿí åòèáàðÿí àëòìûø (60) ýöí ÿðçèíäÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË éà

ùÿìèí ÿìëàêäàí èìòèíà åòäèéèíè, éà äà îíóí öçÿðèíäÿ ìöëêèééÿò ùöãóãóíó, ñàùèáëèéè âÿ

íÿçàðÿòè þç þùäÿñèíÿ ýþòöðìÿê ãÿðàðûíà ýÿëäèéèíè Ïîäðàò÷ûéà áèëäèðìÿëèäèð.

(å)

Áó Ñàçèøèí ãöââÿäÿ îëäóüó ìöääÿò ÿðçèíäÿ Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíûí ùÿéàòà

êå÷èðèëìÿñè ýåäèøèíäÿ Ïîäðàò÷ûíûí òîïëàäûüû âÿ ùàçûðëàäûüû ìÿ'ëóìàòûí âÿ áàøãà èíôîðìàñèéàíûí

áèðýÿ ñàùèáè ÀÇßÐÃÛÇÛË âÿ Ïîäðàò÷ûäûð. Ùÿð ùàíñû ÿëàùèääÿ Ìÿ'äÿí-ôèëèç éàòàüû âÿ éà áöòöí

Êîíòðàêò ñàùÿñè öçðÿ áó Ñàçèøèí ãöââÿñèíÿ õèòàì âåðèëäèêäÿí ñîíðà ùÿìèí ìÿ'ëóìàòûí âÿ

èíôîðìàñèéàíûí ùàìûñûíûí öçÿðèíäÿ ìöëêèééÿò ùöãóãó ÀÇßÐÃÛÇÛË-à êå÷èð.(ii)

the termination of this Agreement in circumstances where Contractor has not acted

in good faith or not in accordance with International Mining Industry Standards, except as

termination of this Agreement by nationalization or expropriation, title to fixed assets will pass to

AZERGYZIL irrespective of whether the costs thereof have been cost recovered under this

Agreement. Except in respect of items which have limited residual economic life, fixed and

moveable assets the title to which is transferred to AZERGYZIL following the achievement of

Zero Balance shall be in reasonable working order and shall comply with International Mining

Industry Standards, subject to wear and tear.10.210.2(i)the end of the Calendar Quarter following the achievement of Zero Balance or(c)

Contractor is entitled, at no additional cost, to the full and exclusive use and enjoyment of

all land and fixed and moveable assets acquired for the purpose of Mining Operations throughout

the term of this Agreement irrespective of whether title to such asset has passed to AZERGYZIL

in accordance with this Article 10.1.

(d)

With respect to any fixed asset Contractor shall, upon agreement of partial relinquishment

pursuant to Article 25.5, give AZERGYZIL notice of abandonment of such assets in the area to be

relinquished which Contractor does not intend to use or relocate elsewhere in the Contract Area in

connection with Mining Operations. AZERGYZIL shall within sixty (60) days of receipt of such

notice elect to abandon or to assume ownership, possession and custody of such fixed assets.(e)

Data and other information collected and generated by Contractor in the course of Mining

Operations shall, during the term of this Agreement, be jointly owned by AZERGYZIL and

Contractor. Following the termination of this Agreement with respect to any individual Mining

Property or the entire Contract Area ownership of all such data and information shall revert to

AZERGYZIL.ßìëàêûí ëÿüâ åäèëìÿñè(à)

Ïîäðàò÷ûíûí Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíäà âÿ éà áó ÿìÿëèééàòëàðëà ÿëàãÿäàð îëàðàã

èñòèôàäÿ åòäèéè ßñàñ ôîíäëàð ñûðàäàí ÷ûõäûãäà, îíëàðûí ðåñóðñ åùòèéàòû òöêÿíäèêäÿ, éàõóä

Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíûí ìÿãñÿäëÿðè ö÷öí îíëàðà òÿëÿáàò ãàëìàäûãäà ëÿüâ åäèëìÿëèäèð.Abandonment(a)

Fixed assets employed by Contractor for or in relation to Mining Operations which are

either obsolete or are nearing the end of their useful economic life shall be abandoned. Following

the achievement of Zero Balance the Parties shall within ninety (90) days form on terms mutuallyxxviiÑûôûð áàëàíñûíà íàèë îëóíäóãäàí äÿðùàë ñîíðà äîõñàí (90) ýöí ÿðçèíäÿ Òÿðÿôëÿð éóõàðûäà

ýþñòÿðèëÿí áåëÿ ÿìëàêûí ëÿüâ åäèëìÿñè ö÷öí ãàðøûëûãëû ñóðÿòäÿ ðàçûëàøäûðûëìûø øÿðòëÿð ÿñàñûíäà

õöñóñè ôîíä éàðàäàæàãëàð âÿ áó ôîíä ùÿìèí ñàòûøäàí ÿëäÿ åäèëÿí ïóë âÿñàèòèíè éöêñÿê

áåéíÿëõàëã íöôóçà ìàëèê îëàí, Òÿðÿôëÿð àðàñûíäà ðàçûëàøäûðûëìûø áèð áàíêäà Òÿðÿôëÿðèí áèðýÿ

à÷àæàãëàðû âÿ áèðýÿ èäàðÿ åäÿæÿêëÿðè õöñóñè ìÿãñÿäëè ùåñàáà òîïëàìàã éîëó èëÿ éàðàäûëàæàãäûð.

Ìÿãñÿäëè ùåñàáûí ñòðóêòóðó âÿ îíóí, ùàáåëÿ áó áèðýÿ ìÿãñÿäëè ùåñàáäàêû âÿñàèòèí èäàðÿ

åäèëìÿñèíèí øÿðòëÿðè éàçûëû øÿêèëäÿ ðàçûëàøäûðûëàæàã âÿ éóõàðûäà ýþñòÿðèëÿí äîõñàí (90) ýöí

ÿðçèíäÿ Òÿðÿôëÿð îíëàðû èìçàëàéàæàãëàð, áó øÿðòëÿ êè, ùÿìèí âÿñàèòäÿí éàëíûç áó 10.2 áÿíäèíäÿ

íÿçÿðäÿ òóòóëàí ìÿãñÿäëÿð - ßñàñ ôîíäëàðûí ëÿüâ åäèëìÿñè ìÿãñÿäëÿðè - ö÷öí èñòèôàäÿ

îëóíàæàãäûð.agreed a special fund for abandoning the said assets, provided that such fund will be formed from

sales of an agreed portion of Commercial Products and funds derived from such sales to be

deposited at a joint escrow account opened and administered by the Parties at a bank of good

international repute to be agreed by the Parties. The structure of the escrow account and the terms

for the administration of such monies shall be mutually agreed in writing and shall be signed by

the Parties within the said ninety (90) days, to the extent that all monies may be used only for the

purposes of fixed assets set out in this Article 10.2.(b)

ßýÿð ùÿð ùàíñû áèð àíäà Ïîäðàò÷û Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ö÷öí âÿ éà îíëàðëà

ÿëàãÿäàð îëàðàã èñòèôàäÿ åäèëÿí ßñàñ ôîíäóí áó Ñàçèø ãöââÿäÿí äöøÿíÿäÿê ëÿüâ îëóíìàñûíû

òþâñèéÿ åäèðñÿ, áó áàðÿäÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË-à éàçûëû ìÿ'ëóìàò âåðìÿëèäèð. Ïîäðàò÷ûíûí ìÿ'ëóìàòû

àëûíäûãäàí ñîíðà îòóç (30) ýöí ÿðçèíäÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË ùÿìèí ôîíäóí èñòèñìàðûíû þç ãöââÿñè èëÿ

äàâàì åòäèðìÿéè ãÿðàðà àëìàã ùöãóãóíà ìàëèêäèð âÿ áó ùàëäà þçö ö÷öí ìöíàñèá îëàí áèð

âàõòäà ùÿìèí ßñàñ ôîíäóí ëÿüâ åäèëìÿñè ìÿñ'óëèééÿòèíè äÿ þç öçÿðèíÿ ýþòöðöð; 10.2 (à)

áÿíäèíäÿ ýþñòÿðèëìèø ëÿüâåòìÿ ôîíäóíóí ìöâàôèã ùèññÿñè ÀÇßÐÃÛÇÛË-à éà ùÿìèí ßñàñ

ôîíäó ëÿüâ åòìÿéÿ áàøëàäûüû àíäà, éà äà áó Ñàçèø ãöââÿäÿí äöøÿíäÿí ñîíðà - áóíëàðäàí

ùàíñûíûí äàùà ÿââÿë áàø âåðìÿñèíäÿí àñûëû îëàðàã - âåðèëèð. ßýÿð ÀÇßÐÃÛÇÛË ßñàñ ôîíäóí

èñòèñìàðûíû äàâàì åòäèðìÿêäÿí èìòèíà åòäèéèíè Ïîäðàò÷ûéà áèëäèðèðñÿ, Ïîäðàò÷û ßñàñ ôîíäó

ëÿüâ åäèð âÿ 10.2 (à) áÿíäèíäÿ ýþñòÿðèëÿí ëÿüâåòìÿ ôîíäóíóí ìöâàôèã ùèññÿñè Ïîäðàò÷ûíûí ßñàñ

ôîíäó ëÿüâ åòìÿéÿ áàøëàäûüû àíäà Ïîäðàò÷ûéà âåðèëèð.(b)

If, at any time, Contractor recommends abandonment of a fixed asset employed in

connection with Mining Operations prior to the termination of this Agreement, Contractor shall

notify in writing AZERGYZIL. AZERGYZIL may elect, within thirty (30) days of receipt of such

notice, to continue using such fixed asset at its own means, in which event AZERGYZIL shall be

responsible for abandoning such fixed asset as and when it decides, and the appropriate portion of

the abandonment fund pursuant to Article 10.2(a) shall be transferred to AZERGYZIL at the time

it commences abandonment of such fixed asset or termination of this Agreement, whichever is

earlier. If AZERGYZIL fails to elect to continue using such fixed asset by giving notice to

Contractor, then Contractor shall abandon such fixed asset and appropriate share of the

abandonment fund pursuant to Article 10.2(a) shall be transferred to Contractor at the time it

commences abandonment of such fixed asset.(æ)

Áó Ñàçèø ÿëàùèääÿ Ìÿ'äÿí-ôèëèç éàòàüû âÿ éà áöòöí Êîíòðàêò ñàùÿñè áàðÿñèíäÿ

ãöââÿäÿí äöøäöêäÿ Ïîäðàò÷û ëÿüâ åäèëìÿëè îëàí áöòöí ßñàñ ôîíäëàð ùàããûíäà ÀÇßÐÃÛÇÛËà ìÿ'ëóìàò âåðèð. ÀÇßÐÃÛÇÛË Ïîäðàò÷ûíûí ìÿ'ëóìàòûíû àëäûãäàí ñîíðà îòóç (30) ýöí

ìöääÿòèíäÿ Ïîäðàò÷ûéà èñòèñìàðûíû äàâàì åòäèðìÿê íèééÿòèíäÿ îëäóüó ßñàñ ôîíäëàð

ùàããûíäà ìÿ'óìàò âåðèð âÿ áåëÿ ßñàñ ôîíäëàð Òÿðÿôëÿð àðàñûíäà ðàçûëàøäûðûëìûø ôîðìàäà

ýÿëÿæÿê èñòèñìàð ö÷öí ÀÇßÐÃÛÇÛË-à âåðèëèð, ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí ýÿëÿæÿê èñòèñìàð ö÷öí ãÿáóë

åòìÿäèéè ãàëàí ßñàñ ôîíäëàð èñÿ Ïîäðàò÷û òÿðÿôèíäÿí ëÿüâ åäèëìÿëèäèð âÿ áó ôîíäëàð Ïîäðàò÷û

òÿðÿôèíäÿí ëÿüâ åäèëäèêæÿ, 10.2 (à) áÿíäèíäÿ ýþñòÿðèëÿí ëÿüâåòìÿ ôîíäóíóí ìöâàôèã ùèññÿñè

Ïîäðàò÷ûíûí ùåñàáûíà êþ÷öðöëöð, ÀÇßÐÃÛÇÛË áåëÿ ôîíäëàðû þç ãöââÿñè èëÿ ëÿüâ åòìÿê

ãÿðàðûíà ýÿëäèêäÿ èñÿ ùÿìèí ôîíäëàð ÀÇßÐÃÛÇÛË òÿðÿôèíäÿí ëÿüâ åäèëìÿëèäèð âÿ áó ùàëäà

ôîíäëàð ëÿüâ åäèëäèêæÿ ëÿüâåòìÿ ôîíäóíóí ìöâàôèã ùèññÿñè ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí ùåñàáûíà

êþ÷öðöëöð.(c)

Upon termination of this Agreement with respect to an individual Mining Property or the

entire Contract Area Contractor shall in an appropriate way notify AZERGYZIL of all fixed assets

to be abandoned. AZERGYZIL shall, within thirty (30) days of receipt of such notice, notify

Contractor of such fixed assets which AZERGYZIL elects to continue to use and such assets in the

form as agreed between the Parties shall be transferred to AZERGYZIL to continue using;

provided, however, remaining fixed assets which AZERGYZIL fails to elect to continue to use

shall be abandoned by Contractor, to the extent that appropriate portion of the abandonment fund

pursuant to Article 10.2(a) shall be transferred to Contractor; however, if AZERGYZIL elects to

abandon such assets AZERGYZIL shall be responsible for abandoning such assets and appropriate

portion of the abandonment fund shall be transferred to AZERGYZIL.xxviii11-æè ÌÀÄÄßARTICLE 11Ìß'ÄßÍ-ÔÈËÈÇ ßÌßËÈÉÉÀÒËÀÐÛÍÀ ×ßÊÈËßÍ ÌßÑÐßÔËßÐÈÍ ßÂßÇÈÍÈÍ

ÏÎÄÐÀÒ×ÛÉÀ ÞÄßÍÈËÌßÑÈ Âß ÙÀÑÈËÀÒÛÍ ÏÀÉ ÁÞËÝÖÑÖCONTRACTORS RECOVERY OF MINING COSTS

AND PRODUCTION SHARING11.1 Ïîäðàò÷ûíûí ùÿð áèð ÿëàùèääÿ Ìÿ'äÿí-ôèëèç éàòàüû öçðÿ Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíà

÷ÿêäèéè Ìÿñðÿôëÿðèí ÿâÿçè Ëàéèùÿëÿøäèðèëÿí ìàëèééÿ äþâðèééÿñè ïðèíñèïè öçðÿ ùÿìèí ßëàùèääÿ

Ìÿ'äÿí-ôèëèç éàòàüûíûí ßìòÿÿëèê ìÿùñóëóíäàí þäÿíèëèð âÿ áó ìöääÿà áó 11-æè Ìàääÿíèí

ñîíðàêû áÿíäëÿðèíèí ùàìûñûíà øàìèë åäèëèð.11.1 Contractor’s recovery of Mining Costs for each individual Mining Property shall be

achieved from Commercial Products of each individual Mining Property in a manner of Project

Financial Cycle, provided that such provision shall be applied to any clause of this Article 11.11.2 Ïîäðàò÷ûíûí èõòèéàðû âàð êè, Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíà ÷ÿêäèéè Ìÿñðÿôëÿðèí ÿâÿçèíè

ßìòÿÿëèê ìÿùñóë èñòåùñàëûíûí Öìóìè ìèãäàðûíäàí àøàüûäàêû ãàéäàäà àëñûí:11.2 Contractor shall be entitled to the recovery of Mining Costs from total quantities of

Commercial Products as follows:(à)

èñòåùñàë åäèëìèø ßìòÿÿëèê ìÿùñóëóí Öìóìè ìèãäàðûíäàí áèðèíæè íþâáÿäÿ Ïîäðàò÷ûíûí

ôàêòèêè îëàðàã ÷ÿêäèéè ßìÿëèééàò ìÿñðÿôëÿðèíèí ÿâÿçè þäÿíèëèð;(a)

All actual direct Operating Costs incurred by Contractor shall first be recovered from total

quantities;(b)

ñîíðà ßìòÿÿëèê ìÿùñóëóí öìóìè ìèãäàðûíäàí Ïîäðàò÷ûíûí ôàêòèêè îëàðàã ÷ÿêäèéè

ßñàñëû ìÿñðÿôëÿðèí ÿâÿçè þäÿíèëèð;(b)

All actual direct Capital Costs incurred by Contractor shall then be recovered from total

quantities;(æ)

áóíóíëà Òÿðÿôëÿð ùÿì÷èíèí áåëÿ áèð ðàçûëûüà ýÿëèðëÿð êè, ßìÿëèééàò ìÿñðÿôëÿðèíèí âÿ

ßñàñëû ìÿñðÿôëÿðèí ÿâÿçèíèí þäÿíèëìÿñè ö÷öí ßìòÿÿëèê ìÿùñóëóí öìóìè ìèãäàðûíûí öñò-öñòÿ

ÿí ÷îõó éåòìèø áåø (75) ôàèçè àéðûëà áèëÿð.(c)

The Parties hereby agree: a maximum seventy five (75) percent from total quantities of

Commercial Products may be allocated to the recovery of all Operating Costs and all Capital

Costs.(d)

11.2 (à), (b), (æ) áÿíäëÿðè öçðÿ Ìÿñðÿôëÿðèí ÿâÿçèíèí þäÿíèëìÿñè Ìöùàñèáàò ó÷îòóíóí

àïàðûëìàñû ãàéäàñûíäà ãåéä îëóíìóø áåéíÿëõàëã ìöùàñèáàò ó÷îòó ïðèíñèïëÿðèíÿ óéüóí

ñóðÿòäÿ àïàðûëûð.(d)

Cost Recovery in accordance with Article 11.2 (a), (b), (c) shall be in a manner consistent

with international accounting principles as set out in the Accounting Procedure.11.3 Ìÿñðÿôëÿðèí ÿâÿçèíèí þäÿíèëìÿñè ö÷öí ßìòÿÿëèê ìÿùñóë öçÿðèíäÿ ìöëêèééÿò ùöãóãóíóí

âåðèëìÿñè11.3Ïîäðàò÷ûíûí ìÿñðÿôëÿðèíèí ÿâÿçèíèí þäÿíèëìÿñè Å'ìàë ìÿíòÿãÿñèíäÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË

òÿðÿôèíäÿí îíà ßìòÿÿëèê ìÿùñóë öçÿðèíäÿ ìöëêèééÿò ùöãóãóíóí âåðèëìÿñè éîëó èëÿ òÿ'ìèí

åäèëèð; ùÿìèí ßìòÿÿëèê ìÿùñóëóí äÿéÿðè áó Ìàääÿéÿ ìöâàôèã øÿêèëäÿ ÿâÿçè þäÿíèëìÿëè îëàí

Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû Ìÿñðÿôëÿðèíÿ åêâèâàëåíò îëìàëûäûð (åêâèâàëåíòëèê 12-æè Ìàääÿäÿ

ýþñòÿðèëÿí ãàéäàéà óéüóí îëàðàã ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿêëÿ) (Ìÿñðÿôëÿðèí ÿâÿçèíèí þäÿíèëìÿñè

ö÷öí ßìòÿÿëèê ìÿùñóë).Cost Recovery by Contractor shall be achieved by transferring to Contractor by

AZERGYZIL title at the Processing Point to quantities of Commercial Products of equivalent

value (as determined pursuant to Article 12) to the Mining Costs to be recovered in accordance

with this Article (Cost Recovery Commercial Products).11.4 Ìÿñðÿôëÿðèí ÿâÿçèíèí þäÿíèëìÿñè ùåñàáû âÿ Ìÿñðÿôëÿðèí ÿâÿçèíèí þäÿíèëìÿñèíèí ôèçèêè

øÿêèëäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè Òÿãâèì êâàðòàëû ÿñàñûíäà àïàðûëûð.11.4 Calculation of Cost Recovery and implementation of Cost Recovery shall be on a Calendar

Quarter basis.(à)

Ùÿð Òÿãâèì êâàðòàëû ãóðòàðäûãäà Ìàëèééÿëÿøäèðìÿ ìÿñðÿôëÿðè, î æöìëÿäÿí ÿâÿçè

þäÿíèëìÿìèø ßñàñëû ìÿñðÿôëÿð âÿ ÿââÿëêè Òÿãâèì êâàðòàëûíäàí êå÷èðèëìèø, ëàêèí àäû ÷ÿêèëÿí

æàðè Òÿãâèì êâàðòàëûíäà ÿâÿçè þäÿíèëìÿìèø ßìÿëèééàò ìÿñðÿôëÿðè ÿâÿçè þäÿíèëìÿìèø ßñàñëû

ìÿñðÿôëÿðÿ âÿ/éàõóä ßìÿëèééàò ìÿñðÿôëÿðèíÿ ÿëàâÿ åäèëèð.(a)

At the end of each Calendar Quarter, Finance Costs shall be applied to any unrecovered

Capital Costs and/or Operating Costs, including any unrecovered Capital Costs and Operating

Costs carried forward from any previous Calendar Quarter, which have not been recovered in such

current Calendar Quarter;(b)

Ùÿð Òÿãâèì êâàðòàëû öçðÿ ÿâÿçè þäÿíèëìÿìèø ßñàñëû ìÿñðÿôëÿðèí ìàëèééÿëÿøäèðèëìÿñèíÿ

÷ÿêèëÿí õÿðæëÿð ùÿð Òÿãâèì êâàðòàëû ãóðòàðàíäàí ñîíðà ùÿìèí ýöíÿäÿê ÿâÿçè þäÿíèëìÿìèø

ßñàñëû ìÿñðÿôëÿðèí ñàëäîñó èëÿ æÿìëÿíèð âÿ ñîíðàëàð ßñàñëû ìÿñðÿôëÿð êèìè þäÿíèëèð.(b)

Finance Costs in respect of unrecovered Capital Costs for each Calendar Quarter shall, at

the end of each Calendar Quarter, be aggregated with the unrecovered balance of Capital Costs at

that date and thereafter be recovered as Capital Costs;(æ)

Ùÿð Òÿãâèì êâàðòàëû öçðÿ ÿâÿçè þäÿíèëìÿìèø ßìÿëèééàò ìÿñðÿôëÿðèíèí

ìàëèééÿëÿøäèðèëìÿñèíÿ ÷ÿêèëÿí õÿðæëÿð ùÿð Òÿãâèì êâàðòàëû ãóðòàðäûãäàí ñîíðà ùÿìèí ýöíÿäÿê

ÿâÿçè þäÿíèëìÿìèø ßìÿëèééàò ìÿñðÿôëÿðèíèí ñàëäîñó èëÿ æÿìëÿíèð âÿ ñîíðàëàð ßìÿëèééàò

ìÿñðÿôëÿðè êèìè þäÿíèëèð.(c)

Finance Costs in respect of unrecovered Operating Costs for each Calendar Quarter shall,

at the end of each Calendar Quarter, be aggregated with the unrecovered balance of Operating

Costs at that date and thereafter be recovered as Operating Costs;(d)

Ïîäðàò÷ûíûí Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòàðûíà ÷ÿêäèéè âÿ ÿâÿçè þäÿíèëìÿëè îëàí, ëàêèí ÿââÿëêè

Òÿãâèì êâàðòàëëàðûíäà ÿâÿçè þäÿíèëìÿìèø êóìóëéàòèâ ìÿñðÿôëÿðè ñîíðàêû Òÿãâèì êâàðòàëûíà(d)

Contractor shall have the right to carry over to subsequent Calendar Quarter accumulated

Mining Costs which are recoverable but which have not been recovered in previous CalendarxxixTransfer of Title to Cost Recovery Commercial Products.êå÷èðìÿéÿ èõòèéàðû âàðäûð.Quarters.11.511.5Ìÿíôÿÿò ìÿùñóëóßìÿëèééàò ìÿñðÿôëÿðèíèí âÿ ßñàñëû ìÿñðÿôëÿðèí ÿâÿçè þäÿíèëìÿñè ö÷öí ëàçûì îëàí

ìèãäàðäà ßìòÿÿëèê ìÿùñóë ÷ûõûëàíäàí ñîíðà ãàëàí ßìòÿÿëèê ìÿùñóë èñòåùñàëûíûí Öìóìè

ìèãäàðûíûí ñàëäîñó (Ìÿíôÿÿò ßìòÿÿëèê ìÿùñóë) Òÿãâèì êâàðòàëû ÿñàñûíäà ùåñàáëàíàæàã âÿ

Òÿðÿôëÿð àðàñûíäà àøàüûäàêû íèñáÿòäÿ áþëöøäöðöëÿæÿêäèð:

ÀÇßÐÃÛÇÛË

Ïîäðàò÷û

11.6-Profit Commercial ProductsThe balance of total quantities of Commercial Products after deducting the quantities of

Commercial Products necessary to enable recovery of Operating Costs and Capital Costs (Profit

Commercial Products) shall be calculated on a Calendar Quarter basis and shall be shared between

the Parties as follows:51%AZERGYZIL

Contractor49%Ìÿíôÿÿò ßìòÿÿëèê ìÿùñóë öçÿðèíäÿ ìöëêèééÿò ùöãóãóíóí âåðèëìÿñè11.6Ïîäðàò÷ûíûí Ìÿíôÿÿò ßìòÿÿëèê ìÿùñóëóíäàí îíà ÷àòàæàã ïàéû öçÿðèíäÿ ìöëêèééÿò

ùöãóãó ÀÇßÐÃÛÇÛË-äàí Ïîäðàò÷ûéà Å'ìàë ìÿíòÿãÿñèíäÿí êå÷èð.-51%

49%Title to Profit Commercial ProductsTitle to Contractor’s share of Profit Commercial Products shall be out of Commercial

Products and shall be transferred by AZERGYZIL to Contractor at the Processing Point.xxx12.112-æè ÌÀÄÄßARTICLE 12ßÌÒßßËÈÊ ÌßÙÑÓËÓÍ ÃÈÉÌßÒËßÍÄÈÐÈËÌßÑÈ Âß ÊÅÉÔÈÉÉßÒÈÍÈÍ

ÞË×ÖËÌßÑÈEVALUATION AND MEASUREMENT

OF COMMERCIAL PRODUCT QUALITYÌåòàëëàðûí þë÷öëìÿñè12.1Measurement of Metallic MineralsÏîäðàò÷û ãûçûë êöë÷ÿëÿðèíè ùÿð àé ÷ÿêìÿëè, îíëàðäàí, ùÿì÷èíèí ãûçûë êöë÷ÿëÿðèíèí âÿ

êîíòåéíåðëÿðèíèí å'ìàë ìÿíòÿãÿñèíÿ íÿãë åäèëìÿñèíÿ ãÿäÿð èñòåùñàë âÿ õûðäàëàíìà íÿòèæÿñèíäÿ

àëûíàí ÷þêìöø ìåòàëëàðäà èøòèðàê åäÿ áèëÿæÿê êàðáîíëó éàõóä ùÿð ùàíñû áàøãà ìàòåðèàëëàðäàí

íöìóíÿ ýþòöðìÿëèäèð. Áåëÿ þë÷ìÿëÿð ÀÇßÐÃÛÇÛË âÿ Ïîäðàò÷û òÿðÿôèíäÿí ñå÷èëìèø ìöñòÿãèë

ÿéàð ëàáîðàòîðèéàñûíäà éîõëàíìàëûäûð.With respect to metals, AZERGYZIL and Contractor shall weigh and sample on a monthly

basis all dore bars and containers of carbon materials or any other materials which may contain

precipitated metallic minerals produced from mining and milling operations prior to transporting

such dore bars or containers to the Processing Point. Such measurements shall be verified by an

independent assay laboratory which shall be determined jointly by AZERGYZIL and Contractor.ÀÇßÐÃÛÇÛË âÿ Ïîäðàò÷û ùÿð áèð êöë÷ÿäÿ éàõóä êîíòåéíåðäÿ ìåòàëëàðûí òÿðêèáèíè,

ùÿì÷èíèí îíëàðäàêû ãàðûøûãëàðû ìöÿééÿíëÿøäèðèð.Contractor and AZERGYZIL shall specify the metallic composition within each dore bar

or container, as the case may be, as well as all impurities contained therein.12.212.2Ôèëèç ìèíåðàëëàð ö÷öí Å'ìàë ìÿíòÿãÿñèíèí ñå÷èëìÿñèSelection of Processing Point for Ore MineralsÏîäðàò÷û âÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË þç ìöëàùèçÿëÿðèíÿ ýþðÿ Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí

ùöäóäëàðûíäàí êÿíàðäà éåðëÿøÿí âÿ Áåéíÿëõàëã Ôèëèç-ìÿ'äÿí ñÿíàéåñè ñòàíäàðòëàðûíà óéüóí

ñóðÿòäÿ ßìòÿÿëèê ìÿùñóë å'ìàë åòìÿê òÿæðöáÿñè îëàí ñàôëàøäûðìà çàâîäóíó âÿ/éàõóä Å'ìàë

ìÿíòÿãÿñè îëà áèëÿæÿê èñòåùñàë ìöÿññèñÿñèíè ñå÷èðëÿð. Ãûçûëûí êåéôèééòèíè éöêñÿëòìÿê ìÿãñÿäè èëÿ

Ïîäðàò÷û âÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË Ëîíäîí ãèéìÿòëè ìåòàëëàð áàçàðû àññîñèàñèéàñûíûí àøàüûäà

ýþñòÿðèëÿí Éöêñÿê êåéôèééÿòëè êöë÷ÿíè ýþíäÿðìÿê ö÷öí õöñóñè ýþñòÿðèæèëÿðÿ óéüóí îëàí ãûçûë

êöë÷ÿëÿð áóðàõìàã íöôóçóíà ìàëèê ñàôëàøäûðìà çàâîäó ñå÷èðëÿð:Contractor and AZERGYZIL, at their sole discretion, shall select a refiner and/or mint

which may be a Processing Point outside of the boundaries of the Azerbaijan Republic and which

is competent to refine Commercial Products in accordance with International Mining Industry

Standards. With respect to gold refining, Contractor and AZERGYZIL shall select a reputable

refiner which produces gold bars in accordance with the following Good Delivery Specifications

for a Good Delivery Bar of the London Bullion Market Association:(à)

×ÿêè: òÿðêèáäÿ ìèíèìóì ãûçûë - éöêñÿê ÿéàðëû 350 óíñèéà; òÿðêèáäÿ ìàêñèìóì ãûçûë éöêñÿê ÿéàðëû 430 óíñèéà; ùÿð êöë÷ÿíèí ÷ÿêèñè Ëîíäîí ãèéìÿòëè ìåòàëëàð áàçàðû

àññîñèàñèéàñûíûí ìöÿééÿí åòäèéè ãàéäàëàðà óéüóí îëàðàã 0.025 n óíñèéàéà âóðóëìóø Òðîéà

óíñèéàñû èëÿ èôàäÿ îëóíóð.(a)

Weight:

minimum gold content - 350 fine ounces; maximum gold content - 430 fine

ounces; the weight of each bar shall be expressed in troy ounces in multiples of 0.025 of n ounce

complying with the procedures established by the London Bullion Market Association.(b)(b)ßéàð: éöêñÿê ÿéàðëû ãûçûëûí 1000 çÿððÿæèéèíÿ ìèíèìóì 995 çÿððÿæèê.Fineness:Minimum 995 parts per 1000 fine gold.(æ)

Íèøàíëàìà: Ñåðèéà íþìðÿñè; òàíûíìûø ÿðèäèæèíèí âÿ ëàáîðàíòûí øòàìïëàðû âÿ ÿéàð. ßéàð

âÿ òàíûíìûø ëàáîðàíòûí øòàìïû ãåéä åäèëìÿéÿí êöë÷ÿëÿð òàíûíìûø ëàáîðàíòûí òÿðòèá åòäèéè

ñåðòèôèêàòäà êöë÷ÿíèí ñåðèéà íþìðÿñè âÿ ÿéàð ýþñòÿðèëìÿêëÿ ìöøàéèÿò îëóíìàëûäûð. ßýÿð

êöë÷ÿäÿ áèðäÿí ÷îõ ëàáîðàòîðèéà øòàìïû âàðñà, öñòöíëöê Áðèòàíèéà ëàáîðàòîðèéàñûíà âåðèëèð,

ÿýÿð êöë÷ÿäÿ Áðèòàíèéà ëàáîðàòîðèéàñûíûí ýþñòÿðèæèëÿðè éîõäóðñà, ÿí àøàüû êÿìèééÿò ýþòöðöëöð.

Ùåñàá åäèëèð êè, éöêñÿê ÿéàðëû 1000 çÿððÿæèê ãûçûë ö÷öí íèøàíëàíìàäà 999,9 ÿéàðû

ýþñòÿðèëÿæÿêäèð.(c)

Marks: Serial number; stamps of acceptable melter and assayer; and fineness. Bars not

marked with the fineness and stamp of an acceptable assayer, must be accompanied by a certificate

issued by an acceptable assayer stating the serial number of the bar and the fineness. If a bar bears

more than one assay stamp, preference shall be given to the British assay and where a bar bears no

British assay, the lowest figure will be taken. Gold said to be 1000 fine will be marked down to

999.9 fine.(d)

Çàùèðè ýþðêÿì: Êöë÷ÿëÿð ýþç îõøàìàëû, îíëàðäà ÷àòëàãëàð âÿ éà äèýÿð êÿëÿ-êþòöðëÿð,

ãàòëàð, ùÿääÿí àðòûã áöçöøìÿëÿð îëìàìàëû, ùàáåëÿ éöíýöëëöê òÿñ'èðè áàüûøëàìàëû âÿ ðàùàò

ãàáëàøäûðûëìàëûäûð.(d)

Appearance: Bars should be of good appearance, free from surface cavities or other

irregularities, layering and excessive shrinkage, and must be easy to handle and convenient to

stack.12.312.3Äèýÿð ìåòàëëàð âÿ ãåéðè-ìåòàë ìèíåðàëëàðÄèýÿð ìåòàëëàð âÿ ãåéðè-ìåòàë ìèíåðàëëàðà àèä îëàíäà ùÿð Ìÿ'äÿí-ôèëèç éàòàüû ö÷öí

Èøëÿíìÿ âÿ ùàñèëàò ïðîãðàìûíäà àéëûã ùàñèëàòûí þë÷öëìÿñè ìåòîäó âÿ ñå÷èëÿí Å'ìàë ìÿíòÿãÿñè

ýþñòÿðèëèð. Äèýÿð ìåòàëëàðûí âÿ ãåéðè-ìåòàë ìèíåðàëëàðûí áþëöíìÿñè áó Ñàçèøäÿ ãÿáóë åäèëìèø

ïðèíñèïÿ ÿñàñÿí ùÿéàòà êå÷èðèëèð.Other Metals and non-metallic MineralsWith respect to other metals and non-metallic minerals the method of measuring amounts

produced on a monthly basis and the selection of a Processing Point shall be set out in the

Development and Production Program for each Mining Property. Production sharing for other

metals and non-metallic minerals shall be in a manner consistent with principles as set out in the

present Agreement.xxxi13-æö ÌÀÄÄß

ßÌÒßßËÈÊ ÌßÙÑÓËÓÍ ÄßÉßÐÈÍÈÍ ÌÖßÉÉßÍ ÅÄÈËÌßÑÈ

13.1 Áó Ñàçèøèí ìÿãñÿäëÿðè áàõûìûíäàí ßìòÿÿëèê ìÿùñóëóí ãèéìÿòè ÔÎÁ øÿðòëÿðè öçðÿ

Å'ìàë ìÿíòÿãÿñèíÿäÿê (ìÿíòÿãÿëÿðèíÿäÿê) Áàçàð ãèéìÿòè îëìàëû, Äîëëàðëà èôàäÿ åäèëìÿëè âÿ

ùÿð Òÿãâèì êâàðòàëû ö÷öí àøàüûäà ìöÿééÿíëÿøäèðèëäèéè êèìè, êîíîñàìåíò (èõðàæ îëàíäà) âÿ éà

ùåñàá (ßìòÿÿëèê ìÿùñóë èõðàæ åäèëìÿéÿíäÿ) àëûíàíäàí ñîíðà îòóç (30) ýöí ÿðçèíäÿ

þäÿíèëìÿëèäèð. Áàçàð ãèéìÿòè Ìÿ'äÿí-ôèëèç ìÿùñóëóíóí ùÿð êîìïîíåíòè ö÷öí ìöÿééÿí åäèëèð.

13.2 Òÿãâèì êâàðòàëû ÿðçèíäÿ ÷ûõàðûëàí ßìòÿÿëèê ìÿùñóëà òÿòáèã åäèëÿí Áàçàð ãèéìÿòè

(ãèéìÿòëÿðè) ýþñòÿðèëÿí Òÿãâèì êâàðòàëûíûí àõûðûíäà ìöÿééÿíëÿøäèðèëèð âÿ áó Òÿãâèì êâàðòàëû

Ïîäðàò÷ûíûí âÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí ßìòÿÿëèê ìÿùñóë ö÷öí ìöñòÿãèë àëûæûëàðäàí ÔÎÁ øÿðòëÿðèíèí

âÿ òÿ'äèéÿ øÿðòëÿðèíèí ôÿðãëÿðè òÿñùèù åäèëìÿêëÿ àëäûãëàðû ãèéìÿòëÿðèíèí îðòàã ãèéìÿòèíÿ

áÿðàáÿðäèð. Áó çàìàí íÿçÿðäÿ òóòóëóð êè, Òÿãâèì êâàðòàëû ÿðçèíäÿ ìöñòÿãèë àëûæûëàðà ñàòûëàí

ùÿæìëÿð Ìÿ'äÿí-ôèëèç éàòàüûíäàí ÷ûõàðûëàí Ìÿ'äÿí-ôèëèç ìÿùñóëóíóí öìóìè ìèãäàðûíûí

ìèíèìóì ö÷äÿ áèðèíÿ (1/3) áÿðàáÿðäèð.ARTICLE 13

VALUATION OF COMMERCIAL PRODUCT

13.1 For the purposes of this Agreement, the prices for Commercial Products shall be the

Market Price F.O.B. the Processing Point(s), expressed in Dollars and payable within thirty (30)

days after the date of the bill of lading (in the case of exports) or invoice (in the case of

Commercial Products not exported), as determined below for each Calendar Quarter. A Market

Price shall be determined for each component of Mining Product.

13.2 The Market Price(s) applicable to extraction of Commercial Products produced during a

Calendar Quarter shall be calculated at the end of said Calendar Quarter and shall be equal to the

weighted average of the prices obtained for Commercial Products from the Mining Property during

said Calendar Quarter, by CONTRACTOR and by AZERGYZIL, from independent buyers,

adjusted for differences in F.O.B. delivery terms and payment conditions, provided that the

quantities sold to independent buyers during the Calendar Quarter concerned equal at least one-third

of the total quantities of Mining Product from the Mining Property sold during said Calendar

Quarter.

13.3 In the event sales to independent buyers are not made, or do not represent one-third (1/3) of

the total quantities of Mining Product sold during the applicable Calendar Quarter, the Market

Price(s) shall be determined in the following manner:

(a)

For all metallic Commercial Products, the reference Market Price of each component of

metallic Mining Product shall be the average Quarterly price as posted by Englehard Minerals &

Chemical Corp. (or comparable mineral refining and extraction company); and13.3 Ìöñòÿãèë àëûæûëàðà ñàòûøëàð áàø òóòìàäûãäà âÿ éà ìöâàôèã Òÿãâèì êâàðòàëû ÿðçèíäÿ

ñàòûëàí öìóìè ìèãäàðûí ö÷äÿ áèðèíè (1/3) òÿøêèë åòìèðñÿ, Áàçàð ãèéìÿòè (ãèéìÿòëÿðè) àøàüûäàêû

ãàéäàäà ìöÿééÿí îëóíóð:

(à)

Ìåòàë ßìòÿÿëèê ìÿùñóëóí ùàìûñû ö÷öí - ìåòàë Ìÿ'äÿí-ôèëèç ìÿùñóëóíóí ùÿð

êîìïîíåíòèíèí Áàçàð ãèéìÿòè Òÿãâèì êâàðòàëû ÿðçèíäÿ Englthard Minerals and Chemical

Corp. êîðïîðàñèéàñûíûí (éàõóä ìèíåðàë ùàñèëàòû âÿ å'ìàëû ñàùÿñèíäÿ òàíûíìûø øèðêÿòèí) å'ëàí

åòäèéè îðòà ãèéìÿòäèð, ùàáåëÿ

(b)

ãåéðè-ìåòàë ßìòÿÿëèê ìÿùñóëóí ùàìûñû ö÷öí - èëêèí Áàçàð ãèéìÿòè ùÿð Ìÿ'äÿí-ôèëèç

éàòàüûíà äàèð Èøëÿíìÿ âÿ ùàñèëàò ïðîãðàìûíûí òÿðêèá ùèññÿñè îëàí ãåéðè-ìåòàë ßìòÿÿëèê

ìÿùñóëóí êîíòðàêò ãèéìÿòèäèð (ãèéìÿòëÿðèäèð).

13.4 Àøàüûäàêû ÿìÿëèééàòëàð ßìòÿÿëèê ìÿùñóëóí Áàçàð ãèéìÿòè (ãèéìÿòëÿðè)

ùåñàáëàìàëàðûíà äàõèë äåéèëäèð:

(à)

ñàòûæûíûí Îðòàã øèðêÿòè àëûæû îëäóüó ùàëäà ñàòûø, ùàáåëÿ Ïîäðàò÷ûíû òÿøêèë åäÿí

ìöÿññèñÿëÿð àðàñûíäà ñàòûø ÿìÿëèééàòëàðû;

(b)

äþíÿðëè îëìàéàí âàëéóòàäà þäÿíèøëÿðèí ÿâÿçèíÿ ñàòûø, ùÿì÷èíèí áåéíÿëõàëã áàçàðäà

ßìòÿÿëèê ìÿùñóëó ñàòûøëàðûíäà àäè èãòèñàäè ñòèìóëëàøäûðìà ÷ÿð÷èâÿñèíäÿí êÿíàðà ÷ûõàí

ñÿáÿáëÿðÿ ýþðÿ òàìàìèëÿ âÿ éà ãèñìÿí ùÿéàòà êå÷èðèëÿí ñàòûø (î æöìëÿäÿí áàðòåð

ñþâäÿëÿøìÿëÿðè, ùþêóìÿò òÿøêèëàòëàðûíà ñàòûø) ÿìÿëèééàòëàðû; ùàáåëÿ

(æ)

ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí âÿ éà ßìòÿÿëèê ìÿùñóë Ïîäðàò÷ûsyíûí åùòèéàòëàð éàðàòìàã, ìàë

áàçàðûíäà ìþùòÿêèðëèê åòìÿê âÿ éà ùÿð ùàíñû äèýÿð ìÿãñÿäëÿãûçûë âÿ éà ýöìöø, ëàêèí áóíëàðëà

ìÿùäóäëàøäûðûëìàäàí, éûüìàñû, éàõóä èíâåíòàðëàøäûðìàñû ÿìÿëèééàòëàðû.

13.5 Ùÿð Òÿãâèì êâàðòàëûíûí àõûðûíäàí å'òèáàðÿí èéèðìè (20) ýöí ÿðçèíäÿ Òÿðÿôëÿð Êîíòðàêò

ñàùÿñèíäÿí ÷ûõàðûëìûø âÿ ùÿìèíÒÿãâèì êâàðòàëû ÿðçèíäÿ ìöñòÿãèë àëûæûëàðà ñàòûëìûø ßìòÿÿëèê

ìÿùñóëóí þç ïàéëàðûíà äöøÿí ùèññÿñèíèí ãèéìÿòëÿðèíè áèð-áèðëÿðèíÿ áèëäèðèð, áó çàìàí ùÿð ñàòûø,

àëûæûíûí øÿõñèééÿòè, ñàòûøûí ùÿæìè, ùàáåëÿ ìàëûí ýþíäÿðèëìÿñèíèí âÿ ãèéìÿòèíèí þäÿíèëìÿñè

øÿðòëÿðè ùàããûíäà ìöôÿññÿë ìÿ'ëóìàò âåðèðëÿð.

Ùÿð Òÿãâèì êâàðòàëûíûí àõûðûíäàí å'òèáàðÿí îòóç (30) ýöí ÿðçèíäÿ 13.2 âÿ 13.3

áÿíäëÿðèíèí ìöääÿàëàðûíà óéüóí îëàðàã Ïîäðàò÷û ýþñòÿðèëÿí Òÿãâèì êâàðòàëû ö÷öí ìÿãáóë

îëàí Áàçàð ãèéìÿòè (ãèéìÿòëÿðè), î æöìëÿäÿí Ëîíäîí áèðúàñûíûí ãèéìÿòëÿðè ùàããûíäà

ìÿ'ëóìàòû âÿ áóíóíëà ÿëàãÿäàð þç òÿêëèôëÿðèíè ùàçûðëàéàðàã ÀÇßÐÃÛÇÛË-à éàçûëû øÿêèëäÿ(b)

For all non-metallic Commercial Products, the reference Market Price shall be the contract

price(s) for such non-metallic Commercial Products as made part of a Development and

Production Program for each Mining Property.

13.4 The following transactions shall be excluded from the calculation of the Market Price(s) of

Commercial Products:

(a)

sales in which the buyer is an Affiliate of the seller as well as sales between entities

constituting Contractor;

(b)

sales in exchange for payment other than in freely convertible currencies and sales wholly

or partially made for reasons other than the usual economic incentives involved in Commercial

Products sales on the international market (such as barter arrangements, sales from government to

government or to government agencies); and

(c)

stockpiling or inventorying by AZERGYZIL or by Contractor of Commercial Products,

such as but not limited to gold or silver, for purposes of establishing reserves, speculating on

commodity prices or for any other purpose.

13.5 Within twenty (20) days following the end of each Calendar Quarter, the Parties shall

advise each other of the prices obtained for their share of production of Commercial Products from

the Contract Area sold to independent buyers during the applicable Calendar Quarter, detailing for

each sale the identity of the buyer, the quantities sold and the delivery and payment terms.

Within thirty (30) days following the end of each Calendar Quarter, Contractor shall

determine in accordance with the provisions of Article 13.2 or Article 13.3 the Market Price(s)

applicable for said Calendar Quarter, and shall notify AZERGYZIL of that Market Price(s) and

London Exchange Price(s) in writing, indicating the method of calculation and all data used in thexxxiiòÿãäèì åäèð. Ìÿ'ëóìàòäà ùåñàáëàìà ìåòîäóíó âÿ Áàçàð ãèéìÿòè (ãèéìÿòëÿðè) ùåñàáëàíàðêÿí

èñòèôàäÿ åäèëÿí áöòöí äÿëèëëÿðè ýþñòÿðèð.calculation of that Market Price(s).ÀÇßÐÃÛÇÛË Òÿãâèì êâàðòàëû ö÷öí ìÿãáóë Áàçàð ãèéìÿòè (ãèéìÿòëÿðè) ùàããûíäà

ìÿ'ëóìàòû àëäûüû àíäàí ñîíðà îí (10) ýöí ÿðçèíäÿ îíóíëà ðàçûëàøäûüûíû âÿ éà ðàçûëàøìàäûüûíû

Ïîäðàò÷ûéà áèëäèðèð. ßýÿð îí (10) ýöí ÿðçèíäÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí å'òèðàçû îëìóðñà, Ïîäðàò÷ûíûí

ìÿ'ëóìàòûíäà ýþñòÿðèëÿí Áàçàð ãèéìÿòè (ãèéìÿòëÿðè) ÀÇßÐÃÛÇÛË òÿðÿôèíäÿí ãÿáóë åäèëìèø

ñàéûëûð. ßýÿð ÀÇßÐÃÛÇÛË Áàçàð ãèéìÿòè (ãèéìÿòëÿðè) èëÿ ðàçûëàøìàäûüûíû éàçûëû øÿêèëäÿ

Ïîäðàò÷ûéà áèëäèðèðñÿ, ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí áèëäèøèíäÿí ñîíðà îí (10) ýöí ÿðçèíäÿ Òÿðÿôëÿð Áàçàð

ãèéìÿòèíè (ãèéìÿòëÿðèíè) ãàðøûëûãëû ñóðÿòäÿ ðàçûëàøäûðìàãäàí þòðö ýþðöøìÿéè íÿçÿðäÿ òóòóðëàð.

ßýÿð Òÿðÿôëÿð áó Òÿãâèì êâàðòàëûíûí àõûðûíäàí ñîíðà àëòìûø (60) ýöí ÿðçèíäÿ ùÿìèí Òÿãâèì

êâàðòàëû ö÷öí ìÿãáóë îëàí Áàçàð ãèéìÿòè (ãèéìÿòëÿðè) áàðÿäÿ ðàçûëûüà ýÿëÿ áèëìÿñÿëÿð,

ÀÇßÐÃÛÇÛË âÿ éà Ïîäðàò÷û ìÿñÿëÿíè äÿðùàë àðáèòðàú áàõûøûíà âåðÿ áèëÿðëÿð.Within ten (10) days following receipt of the notice of the applicable Market Price(s) for a

Calendar Quarter, AZERGYZIL shall notify Contractor of its acceptance or objections. Should

AZERGYZIL make no objection within ten (10) days, the Market Price(s) provided for in

Contractors notice shall be deemed to have been accepted by AZERGYZIL. In the event

AZERGYZIL should notify Contractor, in writing, of objections to the Market Price(s), then the

Parties shall meet to mutually agree on the Market Price within ten (10) days following

AZERGYZIL'S notification. If the Parties fail to agree on the Market Price(s) applicable for a

given Calendar Quarter within sixty (60) days after the end of that Calendar Quarter,

AZERGYZIL or Contractor may immediately submit the matter for determination by arbitration.13.6 Òÿãâèì êâàðòàëû ÿðçèíäÿ Ìÿñðÿôëÿðèí ÿâÿçèíèí þäÿíèëìÿñè ö÷öí ßìòÿÿëèê ìÿùñóëóí æàðè

áþëöøäöðöëìÿñè âÿ Ìÿíôÿÿò ßìòÿÿëèê ìÿùñóë áþëýöñö ùÿìèí Òÿãâèì êâàðòàëû ö÷öí ñîíóíæö

äÿôÿ ìöÿééÿí åäèëÿí Áàçàð ãèéìÿòèíÿ (ãèéìÿòëÿðèíÿ) ÿñàñëàíûð. Òÿãâèì êâàðòàëû ö÷öí éåíè

Áàçàð ãèéìÿòè (ãèéìÿòëÿðè) ìöÿééÿí åäèëÿðêÿí, ßìòÿÿëèê ìÿùñóë ñàòûøëàðûíûí éåíè Áàçàð

ãèéìÿòèíèí (ãèéìÿòëÿðèíèí) ÿêñ îëóíäóüó Òÿãâèì êâàðòàëû ÿðçèíäÿ ÿââÿëëÿð òÿòáèã åäèëÿí äÿéÿð

ßìòÿÿëèê ìÿùñóëà àèä åäèëèð, ñîíðà áó ùåñàáäà òÿñùèù àïàðûëûð, áó çàìàí þäÿíèëìÿìèø

ìÿñðÿôëÿðèí ìÿáëÿüè âÿçèééÿòäÿí àñûëû îëàðàã àðòûð âÿ éà àçàëûð, áåëÿëèêëÿ, ßìòÿÿëèê ìÿùñóëóí

éåíè ãèéìÿòèíäÿ ÿââÿëëÿð òÿòáèã îëóíàí äÿéÿð ÿêñ åòäèðèëèð.13.6 Current allocations of Cost Recovery Commercial Products and the sharing of Profit

Commercial Products during a Calendar Quarter shall be based on the Quarterly Market Price(s)

last determined. When a new Quarterly Market Price(s) is determined, that Commercial Products

value shall be applied retroactively for the Calendar Quarter whose sales the new Commercial

Products Market Price(s) reflects, and adjustments shall then be made in the accounts by

increasing or decreasing the amount of unrecovered costs, as applicable, to reflect the retroactive

application of the new Commercial Products value.14-æö ÌÀÄÄßARTICLE 14ÈÄÕÀË Âß ÈÕÐÀÆIMPORT AND EXPORT14.1 Áó Ñàçèø öçðÿ Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíû éåðèíÿ éåòèðìÿê ìÿãñÿäèëÿ Ïîäðàò÷û, îíóí

àýåíòëÿðè âÿ Ñóáïîäðàò÷ûëàðû ùå÷ áèð Âåðýè òóòóëìàäàí âÿ ùå÷ áèð ìÿùäóäèééÿò ãîéóëìàäàí

Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíà ëàçûìè àâàäàíëûã, ãóðüóëàð, äÿçýàùëàð, àëÿòëÿð, íÿãëèééàò

âàñèòÿëÿðè, åùòèéàò ùèññÿëÿð, ìàòåðèàëëàð ýÿòèðìÿê ùöãóãóíà ìàëèêäèðëÿð, ëàêèí áó øÿðòëÿ êè, áó

ìàëëàð ñàòûí àëûíàðêÿí Àçÿðáàéæàíûí ìàëýþíäÿðÿíëÿðè ìàëëàðûí ãèéìÿòè, êåéôèééÿòè âÿ

ìþâæóäëóüó áàõûìûíäàí ùÿð ùàíñû äèýÿð ìàëýþíäÿðÿíëÿðëÿ ðÿãàáÿò àïàðìàã ãàáèëèééÿòèíÿ

ìàëèê îëäóãäà, Ïîäðàò÷û Àçÿðáàéæàí ìàëêþíäÿðÿíëÿðèíè öñòöí òóòàæàãäûð, ùÿì äÿ áó çàìàí

Àçÿðáàéæàí ìàëýþíäÿðÿíëÿðè äåéèëäèêäÿ, Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà êîðïîðàñèéàéà ýèðìèø

âÿ ãåéäÿ àëûíìûø, Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà ãàíóíè ÿñàñëàðëà ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí øèðêÿòëÿð,

òÿøêèëàòëàð íÿçÿðäÿ òóòóëóð.14.1 For the purposes of Mining Operations in accordance with this Agreement Contractor, its

agents and Sub-contractors, shall have the right to import into the Azerbaijan Republic free of any

Taxes and restrictions necessary equipment, rigs, machinery, tools, vehicles, spare parts, materials

and goods, provided, however, that with respect to the purchase thereof Contractor shall give

preference to Azerbaijani suppliers in those cases in which such Azerbaijani suppliers are in all

material respects competitive in price, quality and availability with those available from other

sources; in this respect Azerbaijani suppliers shall mean companies and entities registered and

incorporated in the Azerbaijan Republic, legally operating in the Azerbaijan Republic.14.2 Ïîäðàò÷û Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ö÷öí àëûíìûø, 14.1 áÿíäèíäÿ ýþñòÿðèëÿí âÿ

ìÿñðÿôëÿðè Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ùåñàáûíà äàõèë åäèëìèø ùÿð ùàíñû ìàääè ñÿðâÿò

âàùèäëÿðèíè Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäàí êÿíàðà ÷ûõàðìàã ùöãóãóíà ìàëèê äåéèëäèð.14.2 Contractor shall not have the right to export from the Azerbaijan Republic any items set out

in Article 14.1 as purchased for Mining Operations, the costs of which have been included in the

Mining Operations Account.Éóõàðûäà äåéèëÿíëÿðÿ áàõìàéàðàã, Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäàí êÿíàðäà Ìÿ'äÿíôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû àïàðìàã ìÿãñÿäèëÿ èñòèôàäÿ åäèëìèø àéðû-àéðû ìàääè ñÿðâÿò âàùèäëÿðèíè

òÿ'ìèð åòìÿê, ìîäåðíëÿøäèðìÿê, éåíèäÿí ãóðìàã ëàçûì ýÿëäèêäÿ Ïîäðàò÷û òÿ'ìèð åäèëìèø,

ìîäåðíëÿøäèðèëìèø âÿ éà éåíèäÿí ãóðóëìóø áó æöð âàùèäëÿðè ÿñàñëàíäûðûëìûø àüëàáàòàí

ìöääÿòëÿðäÿ Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíà ãàéòàðàæàüûíû þùäÿñèíÿ ýþòöðìÿêëÿ îíëàðû

Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäàí êÿíàðà ÷ûõàðìàã ùöãóãóíà ìàëèêäèð.Notwithstanding the foregoing, when necessary for repair, refurbishment, upgrading of any

items set out in Article 14.1 as used for Mining Operations outside the Azerbaijan Republic,

Contractor shall have such right to export provided that, within a reasonable time after completion

of repair, refurbishment or upgrading, such items shall be re - imported into the Azerbaijan

Republic.14.3 Ïîäðàò÷ûíûí, îíóí àýåíòëÿðèíèí âÿ Ñóáïîäðàò÷ûëàðûíûí Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû

ÿðàçèñèíäÿ Ìÿ'ÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíäà äàèìè âÿ éà ìöâÿããÿòè ÷àëûøàí ÿæíÿáè ÿìÿêäàøëàðû

(àèëÿ öçâëÿðè äàõèë îëìàãëà) ìÿùäóäèééÿò ãîéóëìàäàí âÿ Âåðýè òóòóëìàäàí Àçÿðáàéæàí

Ðåñïóáëèêàñûíà ìåáåë, ìÿèøÿò òåõíèêàñû, íÿãëèééàò âàñèòÿëÿðè, åùòèéàò ùèññÿëÿð, ïàëòàð âÿ øÿõñè14.3 The foreign employees (including their family members) of Contractor, its agents and Subcontractors involved in Mining Operations in the Azerbaijan Republic on temporary or permanent

basis shall have the right to import into and re-export from the Azerbaijan Republic free of Taxes

and restrictions furniture, household appliances, vehicles, spare parts, clothing and all personalxxxiiièñòèôàäÿäÿí þòðö ùÿð ùàíñû äèýÿð ÿìëàê ýÿòèðìÿê âÿ áóíëàðû ýåðè àïàðìàã ùöãóãóíà

ìàëèêäèðëÿð.effects for personal use.14.4 Ïîäðàò÷û, îíóí àýåíòëÿðè, Ñóáïîäðàò÷ûëàðû, îíëàðûí ÿìÿêäàøëàðû (àèëÿ öçâëÿðè äàõèë

îëìàãëà) òÿðÿôèíäÿí 14.1 âÿ 14.3 áÿíäëÿðèíÿ ÿñàñÿí ýÿòèðèëÿí ìàëëàðûí, ÿìëàêûí Àçÿðáàéæàí

Ðåñïóáëèêàñûíäà øÿõñè ñàòûøëàðû çàìàíû Àçÿðáàéæàí ãàíóíâåðèæèëèéèíÿ óéüóí îëàðàã Âåðýè

ãîéóëóð.14.4 Subject to Articles 14.1 and 14.3, private sales of imported goods by Contractor, its agents,

Sub-contractors and their employees (including their families) in the Azerbaijan Republic to any

Third Party will be taxable in accordance with legislation of the Azerbaijan Republic.14.5 Ïîäðàò÷û âÿ/éàõóä îíóí éàðàòäûüû ßìÿëèééàò øèðêÿòè òÿðÿôèíäÿí éöç ìèí (100 000)

Äîëëàðäàí àðòûã ìÿáëÿüäÿ ìàëëàð, èøëÿð âÿ õèäìÿòëÿð ñàòûí àëûíìàñû áöòöí ùàëëàðäà òåíäåð

ÿñàñûíäà àïàðûëìàëûäûð (ìàëýþíäÿðÿíèí, èø ýþðÿíèí, õèäìÿò ýþñòÿðÿíèí éåýàíÿ îëìàñû ùàëëàðû

èñòèñíà åäèëìÿêëÿ). Ñàòûí àëûíàí ìàëëàðûí, èøëÿðèí, õèäìÿòëÿðèí äÿéÿðèíèí ùöäóäó éöç ìèí (100

000) Äîëëàð ÖÄÌ-íèí (Öìóìè Äàõèëè Ìÿùñóëóí) äåôëéàòîð èíäåêñèíèí àðòûðûëìàñûíà óéüóí

îëàðàã ùÿð èë ãàëõûð. Ïîäðàò÷û íÿçÿðäÿ òóòóëàí áöòöí òåíäåðëÿð, îíëàðûí ýåäèøè âÿ íÿòèæÿëÿðè

ùàããûíäà ÀÇßÐÃÛÇÛË-à ãàáàãæàäàí éàçûëû ìÿ'ëóìàò âåðèð. ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí íöìàéÿíäÿñè

ñÿñâåðìÿ ùöãóãóíà ìàëèê îëìàìàã øÿðòèëÿ, Ïîäðàò÷ûíûí êå÷èðäèéè òåíäåðèí áöòöí

ìÿðùÿëÿëÿðèíäÿ èøòèðàê åäèð.14.5 Any purchase of goods, works and services by Contractor and/or the Operating Company

formed by Contractor where the value exceeds one hundred thousand Dollars ($100,000) shall be

made on a competitive tender basis (except when only one supplier of goods, work and services is

available). The threshold value of one hundred thousand Dollars ($100,000) for goods, work and

services purchased shall be escalated annually in line with increases in the GDP Deflator Index.

Contractor shall give AZERGYZIL a prior written notice on any anticipated tender, bid stage and

the results. AZERGYZIL'S representative with no right to vote shall participate at every bid stage.14.614.6ßìòÿÿëèê ìÿùñóëóí èõðàæûCommercial Products ExportÏîäðàò÷û, ùàáåëÿ îíóí ðÿñìÿí âÿêèë åòäèéè íÿãëèééàò òÿøêèëàòû ßìòÿÿëèê ìÿùñóëóí áó

Ñàçèø öçðÿ Ïîäðàò÷ûéà ÷àòàí ùèññÿñèíè Ìÿíôÿÿò âåðýèñèíäÿí áàøãà ùå÷ áèð Âåðýè òóòóëìàäàí

ñÿðáÿñò øÿêèëäÿ õàðèæÿ àïàðìàã ùöãóãóíà ìàëèêäèðëÿð. Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû ÿðàçèñèíäÿ

Ëîíäîí Ãèéìÿòëè ìåòàëëàð áàçàðû Àññîñèàñèéàñû òÿðÿôèíäÿí òàíûíàí (ãûçûë ö÷öí) âÿ éà

Áåéíÿëõàëã Ìÿ'äÿí-ôèëèç ñÿíàéåñè ñòàíäàðòëàðûíà óéüóí ýÿëÿí (äèýÿð ìèíåðàëëàð ö÷öí) Å'ìàë

ìÿíòÿãÿñè îëìàäûãäà, áåëÿ Å'ìàë ìÿíòÿãÿñè Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ùöäóäëàðûíäàí

êÿíàðäà éåðëÿøÿ áèëÿð, áó øÿðòëÿ êè, áåëÿ Å'ìàë ìÿíòÿãÿñèíäÿ ùàçûðëàíàí ßìòÿÿëèê ìÿùñóë 12-æè

Ìàääÿäÿ òÿñâèð åäèëìèø òÿëÿáëÿðÿ ùþêìÿí óéüóí îëñóí.

Áó ùàëäà, áó 14.6 áÿíäèíèí ìöääÿàëàðû Ïîäðàò÷ûíûí ßìòÿÿëèê ìÿùñóë ùàçûðëàìàã

ö÷öí Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäàí êÿíàðäà éåðëÿøÿí Å'ìàë ìÿíòÿãÿñèíÿ àïàðäûüû àðàëûã

ìÿùñóëà äÿ øàìèë åäèëèð.Contractor and its duly authorized carriers shall have the right to freely export, free of all

Taxes (except for Profit Tax) and at any time, Commercial Products to which Contractor is entitled

in accordance with the provisions of this Agreement. In the event of the lack of a Processing Point

within the Azerbaijan Republic which would be recognized by the London Bullion Market

Association (in the case of gold) or International Mining Industry Standards (in the case of other

minerals) within the Azerbaijan Republic such Processing Point may be located outside the

Azerbaijan Republic; provided, however, the Commercial Products which have been processed at

such Processing Point shall be consistent with the requirements described in Article 12.

Any intermediate product exported by Contractor for Commercial Products to be produced

at the Processing Point outside the Azerbaijan Republic shall be subject to the provisions of this

Article 14.6.14.714.7Ýþìðöê ãàéäàëàðûCustoms LawsÏîäðàò÷ûíûí, îíóí àýåíòëÿðèíèí, Ñóáïîäðàò÷ûëàðûíûí áó Ñàçèøëÿ áàüëû áöòöí èäõàë âÿ

èõðàæ ÿìÿëèééàòëàðû ìöâàôèã ýþìðöê ãàéäàëàðûíûí âÿ òÿ'ëèìàòëàðûíûí òÿëÿáëÿðèíÿ ÿìÿë

îëóíìàãëà, ëàçûìè ñÿíÿäëÿð òÿðòèá åäèëìÿê âÿ àïàðûëìàãëà ùÿéàòà êå÷èðèëèð. Ïîäðàò÷û ýþìðöê

õèäìÿòëÿðèíèí ýþñòÿðèëìÿñè âÿ ñÿíÿäëÿðèí òÿðòèá åäèëìÿñè ìöãàáèëèíäÿ àøàüûäà âåðèëÿí äÿðÿæÿëÿð

öçðÿ ðöñóì þäÿéèð:All imports and exports carried out in connection with this Agreement shall be subject to

the procedures and documentation required by applicable customs laws and regulations, and

Contractor shall pay any customs service/documentation fees as follows:Éöêöí å'ëàí åäèëìèø äÿéÿðèÝþìðöê ðöñóìó ÄîëëàðëàDeclared Value of Shipment0 - 100.000äÿéÿðèí 0.15%-è0 - 100,0000.15% of value100.001-1.000.000$150 öñòÿýÿë $100.001- äàí

àðòûã ìÿáëÿü ö÷öí äÿéÿðèí 0,10%-è100,001 - 1,000,000$150 plus 0.10% of value

over $100,0011.000.001-5.000.000$1050 öñòÿýÿë $1.000.001-äàí

àðòûã ìÿáëÿü ö÷öí äÿéÿðèí 0,07%-è1,000,001 - 5,000,000$1,050 plus 0.07% of value

over $ 1,000,0015.000.001-10.000.000$3850 öñòÿýÿë $5.000.001-äàí àðòûã

ìÿáëÿü ö÷öí äÿéÿðèí 0,05%-è5,000,001 - 10,000,000$3,850 plus 0.05% of value

over $ 5,000,00110.000.000-äÿí éóõàðû$6350 öñòÿýÿë $10.000.000-äàímore than 10,000,000$6,350 plus 0.01% of valuexxxivDuty in Dollarsàðòûã ìÿáëÿü ö÷öí äÿéÿðèí 0,01%-èover $10,000,000Ýþìðöê ðöñóìó ýþñòÿðèëÿí äîëëàð ìÿáëÿüèíäÿ ìàíàòëà þäÿíèëèð.Customs fees shall be paid in manats in accordance with the stated amount of dollars.14.8 Ïîäðàò÷û, îíóí àýåíòëÿðè âÿ Ñóáïîäðàò÷ûëàðû Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà ãöââÿäÿ

îëàí õàðèæè òèæàðÿò ãàéäàëàðûíäà áó Ìàääÿíèí 14.1 âÿ 14.3 áÿíäëÿðèíäÿ ýþñòÿðèëÿí ìàëëàðûí

èäõàëûíà âÿ èõðàæûíà, ùàáåëÿ èñòåùñàë÷û þëêÿëÿðäÿí ìàëëàð èäõàëûíà âÿ áó Ñàçèøèí øÿðòëÿðèíÿ ýþðÿ

Ïîäðàò÷ûéà ÷àòàí ßìòÿÿëèê ìÿùñóëóí èõðàæûíà àèä ãàäàüàíëàð âÿ ìÿùäóäèééÿòëÿð èëÿ áàüëû

òÿëÿáëÿðÿ ÿìÿë åòìÿêäÿí àçàä îëóíóðëàð.14.8 Contractor, its agents and its Sub-contractors shall be exempt from the provisions of the

foreign trade regulations of the Azerbaijan Republic concerning the prohibition and restriction of

import and export and country of origin of those items indicated in Article 14.1 and 14.3 and with

respect to the Commercial Products allocated to Contractor pursuant to this Agreement.14.9 Ïîäðàò÷ûíûí ìöâàôèã õàùèøè îëäóãäà, ÀÇßÐÃÛÇÛË éóõàðûäà àäû ÷ÿêèëÿí

àçàäîëóíìàëàðû âÿ ýöçÿøòëÿðè òÿ'ìèí åòìÿê ö÷öí ñÿëàùèééÿòëÿðèíèí òàì ùÿæìè äàõèëèíäÿ áöòöí

ëàçûìè ãàíóíè òÿäáèðëÿðè ýþðÿæÿêäèð.14.9 AZERGYZIL shall, within the full limits of its authority, use all reasonable lawful

endeavors, when

requested to do so by Contractor, to ensure that the above mentioned

exemptions are applied.xxxv15-æè ÌÀÄÄßARTICLE 15ÑßÐÁßÑÒ ÄÞÍßÐËÈ ÂÀËÉÓÒÀFOREIGN EXCHANGE15.1 Ïîäðàò÷û, îíóí àýåíòëÿðè âÿ Ñóáïîäðàò÷ûëàðû áó Ñàçèøèí ãöââÿäÿ îëàæàüû äþâð ÿðçèíäÿ

âÿ áó Ñàçèøëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã àøàüûäàêû Èøëÿðè ýþðìÿê ùöãóãóíà ìàëèêäèðëÿð:15.1 Contractor, its agents and Sub-contractors, are authorized throughout the duration of this

Agreement and in connection with this Agreement to:(à)

ùÿì Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí äàõèëèíäÿ, ùÿì äÿ îíóí ùöäóäëàðûíäàí êÿíàðäà

Ñÿðáÿñò äþíÿðëè âàëéóòà èëÿ áàíê ùåñàáëàðû, ùàáåëÿ Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà éåðëè âàëéóòà

èëÿ áàíê ùåñàáëàðû à÷ìàã, àïàðìàã âÿ îíëàðäàí èñòèôàäÿ åòìÿê;(a)

open, maintain and operate Foreign Exchange bank accounts both inside and outside the

Azerbaijan Republic and local currency bank accounts inside the Azerbaijan Republic;(b)

Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ö÷öí Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíà Ñÿðáÿñò äþíÿðëè âàëéóòà

èëÿ çÿðóðè âÿñàèò ýÿòèðìÿê;(b)

import into the Azerbaijan Republic funds required for Mining Operations in Foreign

Exchange;(æ)

áó Ñàçèø öçðÿ Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíû ùÿéàòà êå÷èðìÿêäÿí âÿ Ïîäðàò÷ûíûí äèýÿð

þùäÿëèêëÿðèíè éåðèíÿ éåòèðìÿêäÿí þòðö ùÿð ùàíñû äèýÿð õàðèæè èíâåñòîð ö÷öí òÿòáèã åäèëÿí

ìöáàäèëÿ ìÿçÿííÿñèíäÿí àç ÿëâåðèøëè îëìàéàí ãàíóíè ìöáàäèëÿ ìÿçÿííÿñè èëÿ àäè âÿ

ùàìûëûãëà ãÿáóë îëóíìóø áàíê êîìèñéîí ùàãëàðûíäàí áàøãà ùå÷ áèð ìÿáëÿü ÷ûõûëìàäàí âÿ éà

ùàãã þäÿíèëìÿäÿí Ñÿðáÿñò äþíÿðëè âàëéóòàéà éåðëè âàëéóòà àëìàã;(c)

purchase local currency with Foreign Exchange at the exchange rate legally available to it

(and at a rate of exchange no less favorable than that granted to other foreign investors), without

deductions or fees other than usual and customary banking charges, as may be necessary for

conduct of the Mining Operations and performance of other obligations of Contractor hereunder;(d)

Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíäà èñòèôàäÿ åòìÿê ö÷öí íàüä øÿêèëäÿ ìþâæóä îëàí âÿ éà

ùÿìèí ÿìÿëèééàòëàðëà áàüëû ãàçàíûëìûø, æàðè éåðëè òÿëÿáàòäàí àðòûã îëàí éåðëè âàëéóòàíû ùÿð

ùàíñû äèýÿð õàðèæè èíâåñòîð ö÷öí òÿòáèã åäèëÿí ìÿçÿííÿäÿí àç ÿëâåðèøëè îëìàéàí ãàíóíè

ìöáàäèëÿ ìÿçÿííÿñè èëÿ, àäè âÿ ùàìûëûãëà ãÿáóë åäèëìèø áàíê êîìèñéîí ùàãëàðûíäàí áàøãà

ùå÷ áèð ìÿáëÿü òóòóëìàäàí âÿ éà ùàãã þäÿíèëìÿäÿí Ñÿðáÿñò äþíÿðëè âàëéóòàéà ÷åâèðìÿê;(d)

convert local currency available for use in, or earned in connection with, Mining

Operations exceeding their immediate local requirements into Foreign Exchange at an exchange

rate legally available to it (and at a rate of exchange no less favorable than that granted to other

foreign investors), without deductions or fees other than usual and customary banking charges;(å)

Áó Ñàçèøÿ óéüóí îëàðàã ÿëäÿ åäèëìèø áöòöí âàðèäàòëàðû Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí

ùöäóäëàðûíäàí êÿíàðà àïàðìàã, îðàäà ñàõëàìàã âÿ ãîðóìàã, îíëàðûí áàðÿñèíäÿ ñÿðÿíæàì

âåðìÿê;(e)

export, hold or dispose outside the Azerbaijan Republic, or dispose of, all proceeds

obtained under this Agreement;(f) Ñÿðáÿñò äþíÿðëè âàëéóòàíûí éåðëè âÿ éà ùÿð ùàíñû äèýÿð âàëéóòàéà ÷åâèðìÿê áàðÿäÿ ùÿð ùàíñû

ãàíóíâåðèæèëèê âÿ èæáàðè òÿëÿáëÿðèí ùàìûñûíäàí àçàä îëìàã.(f)

be exempt from all the legally required or mandatory conversions of Foreign Exchange into

local or other currency.Ïîäðàò÷ûíûí õàùèøè èëÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË éóõàðûäà ýþñòÿðèëÿí èæàçÿëÿðäÿí ùÿð ùàíñû áèðèíèí

àëûíìàñûíäà Ïîäðàò÷ûéà êþìÿê åòìÿê ö÷öí þç ñÿëàùèééÿòëÿðèíèí òàì ùÿæìè äàõèëèíäÿ

Ùþêóìÿò îðãàíëàðûíûí ãàðøûñûíäà ãàíóí ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ìöìêöí îëàí áöòöí ñÿ’éëÿðè ýþñòÿðèð.Upon Contractors request AZERGYZIL shall within the full limits of its authority use all

reasonable lawful endeavors with any Governmental Authorities, in order for Contractor to obtain

any of the above authorizations.xxxvi16.116-æû ÌÀÄÄßARTICLE 16ÂÅÐÝÈ ÃÎÉÓËÌÀÑÛTAXATIONÖìóìè ãàéäàëàð16.1General(à)

Ùÿð Ïîäðàò÷û òÿðÿô Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 1996-æû èë 24 äåêàáð òàðèõëè (1997-æè èë

éàíâàðûí 1-äÿí ãöââÿéÿ ìèíìèø) Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà àäÿòÿí òÿòáèã åäèëÿí âÿ

ãöââÿäÿ îëàí "Ìöÿññèñÿëÿðèí âÿ òÿøêèëàòëàðûí ìÿíôÿÿò âåðýèñè ùàããûíäà" ãàíóíó, ùàáåëÿ áó

Ñàçèøèí ìöääÿàëàðûíäàí èðÿëè ýÿëÿí äÿéèøèêëèêëÿðÿ óéüóí îëàðàã þç Ìÿ’äÿí-ôèëèç ôÿàëèééÿòèíäÿí

Ìÿíôÿÿò âåðýèñè þäÿéèð. Ùÿð Ïîäðàò÷û òÿðÿô þçöíöí Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà Ìÿ’äÿí-ôèëèç

ôÿàëèééÿòèíÿ àèä îëìàéàí òÿñÿððöôàò ôÿàëèééÿòèíÿ ýþðÿ Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà òÿòáèã

åäèëÿ áèëÿí ãàíóíëàðà âÿ ðåãëàìåíòëÿðÿ óéüóí øÿêèëäÿ Ìÿíôÿÿò âåðýèñè þäÿìÿê ö÷öí

ìÿñ’óëèééÿò äàøûéûð.(a)

Each Contractor Party shall pay Profit Tax in respect of its Mining Activities in

accordance with the Law of the Azerbaijan Republic on Taxation of Profit and Certain Types of

Income of Legal Entities, dated 24 December 1996 and in force on 1 January 1997 and as

amended by the provisions of this Agreement (Profit Tax). Each Contractor Party shall be liable

for payment of Profit Tax in connection with its business activities in the Azerbaijan Republic that

are not related to Mining Activities, under the applicable laws and regulations of the Azerbaijan

Republic.(b)

Áóíóíëà òÿñäèã åäèëèð êè, Èêèãàò âåðýèëÿðÿ éîë âåðèëìÿìÿñèíÿ äàèð ìöãàâèëÿëÿð Âåðýèëÿðÿ

ýöçÿøòëÿð ãîéóëìàñûíû òÿ’ìèí åäèð.(b)(æ)

Áó Ñàçèø öçðÿ Ïîäðàò÷û òÿðÿôëÿðèí þùäÿëèêëÿðèíÿ áåëÿ áèð øÿðò äàõèë åäèëèð êè, Ìÿíôÿÿò

âåðýèñèíÿ äàèð áó 16-æû Ìàääÿäÿ ýþñòÿðèëÿí þùäÿëèê âÿ 16.8 áÿíäèíäÿ ýþñòÿðèëÿí þùäÿëèêëÿð

èñòèñíà åäèëìÿêëÿ, Ïîäðàò÷û òÿðÿôëÿðäÿí Ìÿ’äÿí-ôèëèç ôÿàëèééÿòè èëÿ ÿëàãÿäàð ìåéäàíà ÷ûõàí ùÿð

ùàíñû õàðàêòåðëè ùå÷ áèð Âåðýè òóòóëìóð.(c)

It is a condition to the Contractor Parties obligations under this Agreement that, except of

the Profit Tax obligation described in this Article 16 and obligations described in Article 16.8, the

Contractor Parties shall not be subject to any Taxes of any nature whatsoever arising from or

related, directly or indirectly, to Mining Activities.(d)

Áó 16-æû Ìàääÿíèí ìÿãñÿäëÿðè áàõûìûíäàí àøàüûäà ýþñòÿðèëÿí òåðìèíëÿðèí ìÿ’íàñû

áåëÿäèð:(d)

For the purposes of this Article 16 the following expressions shall have the meanings

ascribed to them below:(i)

Ìÿ’äÿí-ôèëèç ôÿàëèééÿòè - Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà âÿ éà îíóí

ùöäóäëàðûíäàí êÿíàðäà ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíäÿí àñûëû îëìàéàðàã Àçÿðáàéæàí

Ðåñïóáëèêàñûíäà Ñàçèøäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø éàòàãëàð öçðÿ ßìòÿÿëèê ìÿùñóëëà áàüëû áöòöí

ôÿàëèééÿò íþâëÿðè äåìÿêäèð;(i)

Mining Activities means all activities relating to the Commercial Products from the

Properties mentioned in this Agreement in the Azerbaijan Republic, whether such activities are

performed in the Azerbaijan Republic or elsewhere.(ii)

“ßñàñ ôîíäëàð” - ìöùàñèáàò áàëàíñûíà àäÿòÿí ÿñàñ âÿ éà ãåéðè-ìàääè ôîíäëàð

ìàääÿñè àëòûíäà ñàëûíàí, ùÿð áèðèíèí èñòèôàäÿ åäèëìÿñèíèí ìöääÿòè áèð (1) èëè þòÿí ùÿð ùàíñû

ÿìëàê äåìÿêäèð.(ii)

"Fixed Assets" shall include all assets which it is usual to include in a tax balance

sheet under the heading of fixed or intangible asset, which has a useful life of more than one (1)

year.(iii)

“Âåðýè ìöôÿòòèøëèéè” - Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû Áàø Äþâëÿò Âåðýè Ìöôÿòòèøëèéè

âÿ éàõóä îíóí ùöãóãè âàðèñëÿðè âÿ éà ìöâÿêêèëëÿðè äåìÿêäèð.(iii)

"Tax Inspectorate" means the Tax Inspectorate of Azerbaijan Republic or its

successors or assignees.(iv)

“Ïîäðàò÷û òÿðÿô” - R.V. Investment Group Services, LLÑ âÿ îíóí ìöìêöí

ùöãóã âàðèñëÿðè âÿ ìöëêèééÿò ùöãóãó âåðèëìèø äèýÿð øÿõñëÿði äåìÿêäèð.(iv)

"Contractor Party" means R.V. Investment Group Services, LLC and its permitted

successors or assignees.(v)

“Õàðèæè ñóáïîäðàò÷û” - ãåéäèééàòäàí êå÷ìèø, Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí

ùöäóäëàðûíäàí êÿíàðäà ãàíóíè ñóðÿòäÿ éàðàäûëìûø, éàõóä òÿñèñ åäèëìèø ùöãóãè øÿõñ âÿ éà

òÿøêèëàò îëàí Ñóáïîäðàò÷û äåìÿêäèð.

16.2 Ìÿíôÿÿò âåðýèñè(v)

"Foreign Sub-contractor" means a Sub-contractor which is an entity or organization

which is incorporated, legally created or organized outside the Azerbaijan Republic.(à)

Áóíóíëà êîíêðåò îëàðàã ãåéä åäèëèð êè, áó 16-æû Ìàääÿíèí ìöääÿàëàðû ôÿðäè ãàéäàäà

ùÿð Ïîäðàò÷û òÿðÿôÿ [amil edilir. Àéðûæà Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí Ìÿíôÿÿò âåðýèñè öçðÿ ôÿðäè ìÿñ’óëèééÿòè

ùÿìèí Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí àøàüûäàêû 16.3 áÿíäèíäÿ òÿñâèð åäèëäèéè êèìè, ýÿëèðëÿð âÿ ÷ûõàðëàð

ìàääÿëÿðèíäÿ ýþñòÿðèëÿí âÿ Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí ÿëàùèääÿ ïàéûíà ÿñàñëàíûð.(a)

It is specifically acknowledged that the provisions of this Article 16 shall apply

individually to each Contractor Party. The individual liability of a Contractor Party for the Profit

Tax shall be based on such Contractor Party's separate share of the items of income and deductions

described below in Article 16.3.(b)

Ìÿíôÿÿò âåðýèñè ùÿð Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí âåðýè ãîéóëàí ìÿíôÿÿòèíäÿí Òÿãâèì èëè ö÷öí îòóç

èêè (32%) faiz olmaãla ñàáèò òàðèôëÿ òóòóëóð.(b)

The Profit Tax shall be imposed on the Taxable Profit of each Contractor Party for a

Calendar Year at a fixed rate of thirty-two (32) percent.16.3Âåðýè ãîéóëàí ìÿíôÿÿòèí (èòêèíèí) ùåñàáëàíìàñû16.3Calculation of Taxable Profit/ (Loss)(à)ùÿð Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí Òÿãâèì èëè ö÷öí âåðýè ãîéóëàí ìÿíôÿÿòè (èòêèñè) àøàüûäàêû ãàéäàäà(a)Taxable Profit/(Loss) for a Calendar Year shall be computed with respect to each16.2xxxviiIt is acknowledged that Double Tax Treaties shall have effect to give relief from Taxes.Profit Taxùåñàáëàíûð:Contractor Party as follows:Öìóìè âàðèäàòÕSales IncomeXÄèýÿð ýÿëèðëÿðÕOther IncomeXExpenses(X)Õÿðæëÿð

(Õ)

Àìîðòèçàñèéà(Õ)Amortization(X)Ôàèçëÿðèí þäÿíèëìÿñè õÿðæëÿðè(Õ)Interest Costs(X)Áàëàíñ ìÿíôÿÿòè/(èòêèñè)(Õ)Balance Profit/(Loss)(X)Ýÿëÿæÿéÿ þòöðöëÿí èòêèëÿð (âÿ éà êå÷ìèø äþâðöí èòêèëÿðè)(Õ)Brought Forward Losses (as losses during the Past period)(X)Taxable Profit/(Loss)(X)Âåðýè ãîéóëàí ìÿíôÿÿò/(èòêè)

(Õ)

Áàëàíñ ìÿíôÿÿòè/ (èòêèñè) ùåñàáëàíàðêÿí Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí ìÿäàõèëè âÿ éà ìÿõàðèæèíèí

ùÿð ùàíñû ìàääÿñè éàëíûç áèð äÿôÿ íÿçÿðÿ àëûíûð.In computing Balance Profit/(Loss) each item of income or expenditure of Contractor shall

not be included more that once.(b)

Áàëàíñ ìÿíôÿÿòè/(èòêèñè) ùåñàáëàíàðêÿí Öìóìè ýÿëèð Òÿãâèì èëè ÿðçèíäÿ áó Ïîäðàò÷û

òÿðÿôèí Ìÿ’äÿí-ôèëèç ôÿàëèééÿòèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëäèéè çàìàí ÷ûõàðûëàí ßìòÿÿëèê ìÿùñóë

ñàòûøûíäàí ÿëäÿ åòäèéè ýÿëèðèí ùÿæìè äåìÿêäèð. Áàëàíñ ìÿíôÿÿòè ùåñàáëàíàðêÿí Öìóìè âàðèäàò

àøàüûäàêû ãàéäàäà ìöÿééÿíëÿøäèðèëèð: êîììåðñèéà æÿùÿòäÿí ìöñòÿãèë ñàòûøäà - ùÿìèí

Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí ñàòäûüû ìÿùñóëóí ôàêòèê äÿéÿðè, êîììåðñèéà æÿùÿòäÿí àñûëû ñàòûøäà èñÿ äÿéÿðèí ìöÿééÿí åäèëìÿñèíèí áó Ñàçèøèí 13-æö Ìàääÿñèíäÿ ýþñòÿðèëÿí ïðèíñèïëÿðè.(b)

In computing Balance Profit/(Loss), Sales Income shall be defined as the amount of

income derived during the Calendar Year by such Contractor Party from sales of Commercial

Products produced in the conduct of Mining Activities. For purposes of computing Balance Profit,

Sales Income shall be determined by applying, in the case of arms length sales, the actual price

realized by such Contractor Party, and, in the case of non arms length sales, the principles of

valuation as set out in Article 13 hereunder.(æ)

Äèýÿð ýÿëèðëÿð Ìÿ’äÿí-ôèëèç ôÿàëèééÿòèíèí ýåäèøèíäÿ Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí ÿëäÿ åòäèéè íàüä

âÿñàèòëÿðèí ùÿð ùàíñû ìÿáëÿüè êèìè ìöÿééÿí îëóíóð, î æöìëÿäÿí àøàüûäàêû, ëàêèí áóíëàðëà

ìÿùäóäëàøäûðûëìàéàí, âÿñàèòëÿðèí:(c)

Other Income shall be defined as any amounts of cash received by a Contractor Party in the

carrying on of Mining Activities including but not limited to the following:(i)ñûüîðòà âàðèäàòû; âÿ(i)insurance proceeds; and(ii)âàëéóòà ÿìÿëèééàòëàðûíäàí ÿëäÿ åäèëÿí ýÿëèðëÿð; âÿ(ii)realized exchange gains; and(iii)amounts received under Article 10.2 from the abandonment fund; and(iii)

10.2 áÿíäèíèí ìöääÿàëàðûíà óéüóí îëàðàã Ëÿüâåòìÿ èøëÿðè ôîíäóíäàí àëûíàí

ìÿáëÿüÿð; âÿ

(iv)

10.2 áÿíäèíèí ìöääÿàëàðûíà óéüóí îëàðàã Ëÿüâÿòìÿ èøëÿðè ôîíäóíäàêû èçàôè

âÿñàèòëÿðèí áþëöøäöðöëìÿñèíäÿí ÿëäÿ åäèëÿí ìÿáëÿüÿð;

(v)(iv)

amounts received under Article 10.2 for distributions of excess funds in the

abandonment fund; andôàèç ýÿëèðëÿðè; âÿ(v)interest income; and(vi)

ìàëýþíäÿðÿíëÿðäÿí, àâàäàíëûã èñòåùñàë åäÿíëÿðäÿí âÿ éà îíëàðûí àýåíòëÿðèíäÿí

ãöñóðëó ìàòåðèàëëàðà âÿ éà àâàäàíëûüà ýþðÿ àëûíàí ìÿáëÿüëÿð; âÿ(vi)

amounts received from suppliers, manufacturers or their agents in connection with

defective materials and equipment; and(vii) îáéåêòëÿðäÿí âÿ éà èíòåëëåêòóàë ìöëêèééÿòäÿí èñòèôàäÿéÿ ýþðÿ õèäìÿò ùàããû

êèìè àëûíàí, ìàòåðèàëëàðûí ñàòûøûíäàí âÿ éà ÷àðòåð ùàããû îëàðàã ÿëäÿ åäèëÿí ìÿáëÿüëÿð.(vii) amounts received for the use of facilities or intellectual property, compensation for

services, sales of materials or charter hire.Éóõàðûäà ýþñòÿðèëÿíëÿðÿ áàõìàéàðàã, Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí ÿëäÿ åòäèéè àøàüûäàêû ìÿáëÿüëÿð

Äèýÿð ýÿëèðëÿðÿ ñàëûíìûð:Provided, however, Other Income shall not include the following amounts received by a

Contractor Party:(1)(1)ßìòÿÿëèê ìÿùñóë ñàòûøûíäàí ÿëäÿ åäèëÿí ìÿáëÿüëÿð; âÿamounts received from sales of Commercial Products; and(2)

16.3 (ù) áÿíäèíäÿ áàøãà æöð íÿçÿðäÿ òóòóëàí ùàë èñòèñíà îëóíìàãëà, ßñàñ ôîíäëàðûí

ñàòûøûíäàí ÿëäÿ åäèëÿí ìÿáëÿüëÿð; âÿ(2)

except as otherwise provided in Article 16.3 (h) amounts received from sales of Fixed

Assets; and(3)(3)êðåäèò øÿêëèíäÿ àëûíàí ìÿáëÿüëÿð âÿ éà Ïîäðàò÷û òÿðÿôÿ âåðèëÿí ïóë âÿñàèòëÿðè; âÿxxxviiiamounts received as loans, or funds contributed, to Contractor ; and(4)Âåðýèëÿðèí ãàéòàðûëìàñûíäàí àëûíàí ìÿáëÿüëÿð; âÿ(4)amounts received as refunds of Taxes; and(5)

Áàëàíñ ìÿíôÿÿòèíèí/(èòêèëÿðèíèí) ùåñàáëàíìàñû áàõûìûíäàí Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí ùåñàáäàí

ñèëäèéè âÿ éà àìîðòèçàñèéà åòäèéè õÿðæëÿðäÿí ÿëàâÿ ÷ÿêäèéè õÿðæëÿðëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã Ïîäðàò÷û

òÿðÿôèí êîìïåíñàñèéà êèìè âÿ éà äèýÿð øÿêèëäÿ àëäûüû ìÿáëÿüëÿð (áåëÿ ùàëäà Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí áó

æöð èçàôè âÿñàèòëÿð ìÿáëÿüèíè ùÿìèí ìÿãñÿäëÿð ö÷öí ùåñàáäàí ñèëìÿéÿ âÿ éà àìîðòèçàñèéà

åòìÿéÿ èõòèéàðû éîõäóð âÿ 16.3(f) áÿíäèíäÿ ýþñòÿðèëÿí ñàëäî ìöâàôèã øÿêèëäÿ òÿñùèù

åäèëìÿëèäèð); âÿ(5)

amounts received in reimbursement of or otherwise in connection with expenditures

incurred by the Contractor Party in excess of the amounts of such expenditures that have been

expensed or amortized by the Contractor Party for purposes of computing Balance Profit/(Loss) (in

which case the amounts of any such excess shall not thereafter be expensed or amortized by the

Contractor Party for such purposes and corresponding adjustments shall be made to the balance in

Article 16.3(f); and(d)

Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà Ìÿ’äÿí-ôèëèç ôÿàëèééÿòè èëÿ áàüëû õÿðæëÿð îíëàðûí ÷ÿêèëäèéè

Òÿãâèì èëèíäÿ òàìàìèëÿ ÷ûõûëûð âÿ ùÿð Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí âÿ áó Ñàçèøäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø èøëÿðèí

éåðèíÿ éåòèðèëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð îëàí þç Ìÿ’äÿí-ôèëèç ôÿàëèééÿòèíè ùÿéàòà êå÷èðÿðêÿí ÷ÿêäèéè

áöòöí ìÿñðÿôëÿð êèìè ìöÿééÿí îëóíóð; áóðà àøàüûäàêû, ëàêèí áóíëàðëà ìÿùäóäëàøäûðûëìàéàí,

õÿðæëÿð äàõèëäèð:(d)

Expenses related to Mining Activities in Azerbaijan Republic shall be deducted in full in

the Calendar Year in which they are incurred and shall be defined as all costs incurred by each

Contractor Party in the carrying on of its Mining Activities and in connection with the fulfillment

of the works stipulated in this Agreement including but not limited to the following:(i)

Ïîäðàò÷ûíûí áöòöí ÿìÿêäàøëàðûíà âåðäèéè ÿìÿê ùàãëàðûíûí, ìààøëàðûí òàì

ìÿáëÿüëÿðè èëÿ áèðëèêäÿ ÿìÿêäàøëàðûí âÿ îíëàðûí àèëÿëÿðèíèí éàøàäûãëàðû þëêÿäÿí ýÿëìÿëÿðè âÿ

ýåðèéÿ ãàéûòìàëàðû ö÷öí ÷ÿêèëÿí õÿðæëÿðèí þäÿíèëìÿñè; âÿ(i)

the full amount of wages, salaries paid to all employees of the Contractor Party

together with costs incurred in connection with travel to and from home country for employees and

their families; and(ii)

Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà äþâëÿò ñîñèàë òÿ’ìèíàòûíà ÷ÿêèëÿí áöòöí õÿðæëÿð, î

æöìëÿäÿí, ëàêèí áóíëàðëà ìÿùäóäëàøäûðûëìàäàí, ïåíñèéà ôîíäóíà, ìÿøüóëèééÿòôîíäóíà,

ñîñèàë ñûüîðòà ôîíäóíà, òèááè ñûüîðòà ôîíäóíà àéûðìàëàð âÿ ÿìÿêäàøëàð ö÷öí áöòöí äèýÿð

ñîñèàë þäÿíæëÿð; âÿ(ii)

all costs of Azerbaijan State social insurance, including, but not limited to

contributions to the pension fund, to the unemployment fund, to the social insurance fund, to the

employment fund and to the medical insurance fund and all the other social payments for the

employees; and(iii)êÿøôèééàò èøëÿðèíÿ ÷ÿêèëÿí áöòöí ìÿñðÿôëÿð; âÿ(iii)(iv)

íÿãëåòìÿ çàìàíû þäÿíèëÿí âÿ ñàòûø ö÷öí ÷ÿêèëÿí áöòöí ìÿñðÿôëÿð (ñàòûø

ìöãàâèëÿëÿðèíèí øÿðòëÿðèíÿ óéüóí îëàðàã, CIF, FOB âÿ ñ.); âÿall exploration costs; and(iv)

all costs of transportation to the point of sale and of marketing (in accordance with

marketing requirements CIF, FOB etc.);(v)æàðè èæàðÿ èëè ö÷öí èæàðÿ ìöãàâèëÿëÿðè öçðÿ áöòöí þäÿíæëÿð;(v)all payments made under a lease agreement for the current year of the lease; and(vi)ñûüîðòà öçðÿ áöòöí õÿðæëÿð; âÿ(vi)all insurance costs; and(vii)èø÷èëÿðèí ïåøÿ ùàçûðëûüûíà ÷ÿêèëÿí áöòöí õÿðæëÿð; âÿ(vii)all personnel training costs; and(viii) ùÿð Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí Äàèìè íöìàéÿíäÿëèêëÿðèíèí ôÿàëèééÿòè èëÿ áàüëû ÷ÿêèëÿí

áöòöí õÿðæëÿð, î æöìëÿäÿí èäàðÿåòìÿ õÿðæëÿðè, òÿäãèãàòëàð âÿ åëìè àðàøäûðìàëàð ö÷öí ÷ÿêèëÿí

õÿðæëÿð âÿ öìóìè èíçèáàòè õÿðæëÿð; âÿ

(ix)

õÿðæëÿð; âÿ

(x)

(xi)

èòêèëÿðè; âÿ(viii) all costs connected with the activities of the permanent offices of each Contractor

Party including management, research and development, and general administration expenses; andßñàñ ôîíäëàð îëìàéàí ùÿð ùàíñû àâàäàíëûã âÿ éà ÿìëàê âàùèäèíÿ ÷ÿêèëÿí(ix)the cost of any item of equipment or asset which is not a Fixed Asset; and10.2 áÿíäèíÿ óéüóí îëàðàã Ëÿüâåòìÿ èøëÿðè ôîíäóíà áöòöí þäÿìÿëÿð; âÿ(x)all payments into the abandonment fund pursuant to Article 10.2; andòÿëÿô åäèëìÿñè âÿ éàðàðñûç ùàëà ñàëûíìàñû íÿòèæÿñèíäÿ ìàòåðèàë âÿ éà ÿìëàê(xi)losses of materials or assets resulting from destruction or damage,(xii) âàëéóòà ìöáàäèëÿëÿðèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíäÿí èðÿëè üÿëÿí èòýèëÿð äÿ äàõèë îëìàãëà

ùÿð ùàíñû äèüÿð èòêèëÿð, éàõóä áèëàâàñèòÿ Ìÿ'äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû èëÿ áàüëû ùàãëàðëàð.(xii)

any other losses, including realized exchange losses, or charges directly related to

Mining Activities; and(å)(e)Àìîðòèçàñèéà àéûðìàëàðû àøàüûäàêû ãàéäàäà ùåñàáëàíûð:

(i)àøàüûäàêû (ii) âÿ (iii)

áÿíäëÿðèíäÿ ýþñòÿðèëÿí

ßñàñ ôîíäëàð èñòèñíà îëìàãëà,

ßñàñ ôîíäëàðÒÿãâèì èëè ö÷öí

ãàëûã äÿéÿðèíèí

èéèðìè áåø (25)

ôàèçèAmortization deductions shall be calculated as follows:

(i)xxxixFixed Assets, which

are not described in

(ii) or (iii) belowtwenty five (25) percent

per Calendar Year declining

balance basis(ii)ÿñàñëû èíçèáàòè áèíàëàð(iii)ìöâÿããÿòè èíçèáàòè áèíàëàðÒÿãâèì èëè ö÷öí

èëêèí äÿéÿðèí èêè

òàì îíäà áåø (2,5)

ôàèçè

Òÿãâèì èëè ö÷öí

èëêèí äÿéÿðèí áåø

(5) ôàèçè(ii)permanent office

buildingstwo point five (2.5) percent

per Calendar Year

straight line basis(iii)temporary office

buildingsfive (5) percent

per Calendar Year

straight line basis16.3 (d) áÿíäèíÿ ìöâàôèã îëàðàã ÷ûõûëàí ùÿð ùàíñû õÿðæëÿð 16.3 (å) âÿ (f) áÿíäëÿðè öçðÿ

àìîðòèçàñèéà åäèëìèð.Any item which is deducted as an expense under Article 16.3(d) shall not be amortized

under Article 16.3 (e) and (f).(f)

ßñàñ ôîíäëàð öçðÿ Òÿãâèì èëè ÿðçèíäÿ ÷ÿêèëÿí áöòöí ìÿñðÿôëÿð èéóëóí 1-äÿ ÷ÿêèëÿí

ìÿñðÿôëÿð ñàéûëûð êè, áóíóí äà íÿòèæÿñèíäÿ õÿðæëÿðèí ÿëëè (50) ôàèçè ÿââÿëêè Òÿãâèì èëèíäÿí

êå÷èðèëÿí àìîðòèçàñèéà îëóíìàìûø ìÿáëÿüëÿðèí ñàëäîñóíà ÿëàâÿ åäèëèð. Ñîíðà ßñàñ ôîíäëàðûí

ñàòûøûíäàí ÿëäÿ îëóíàí ùÿð ùàíñû ìÿáëÿüëÿð ùÿìèí ñàëäîäàí ÷ûõûëûð êè, áó äà òÿùñèù åäèëìèø

ñàëäî (Òÿñùèù åäèëìèø ñàëäî) ÿìÿëÿ ýÿòèðèð âÿ î, ñîíðàäàí àøàüûäàêû ãàéäàäà àìîðòèçàñèéà

åäèëèð:(f)

All expenditures on Fixed Assets incurred during the Calendar Year shall be deemed to

have been incurred on first (1st) July with the result that fifty (50) percent of the expenditure shall

be added to the balance of the unamortized amounts brought forward from the preceding Calendar

Year. The balance shall then be reduced by any amounts received from the disposal of Fixed

Assets to give an adjusted balance (Adjusted Balance) which will then be amortized as follows:ßââÿëêè Òÿãâèì èëèíäÿí êå÷èðèëìèø ñàëäî

Öñòÿýÿë Òÿãâèì èëè ÿðçèíäÿ ßñàñ ôîíäëàð

öçðÿ ÷ÿêèëÿí ìÿñðÿôëÿðèí ÿëëè (50) ôàèçè

×ûõûëñûí Òÿãâèì èëè ÿðçèíäÿ ßñàñ ôîíäëàðûí

ñàòûøûíäàí àëûíàí ôàêòèê âàðèäàòûí òàì ìÿáëÿüè

Òÿñùèù åäèëìèø ñàëäî

×ûõûëñûí àìîðòèçàñèéà àéûðìàëàðû:

Òÿñùèù åäèëìèø ñàëäîíóí èéèðìè áåø (25) ôàèçè

Öñòÿýÿë Òÿãâèì èëè ÿðçèíäÿ ßñàñ ôîíäëàð

öçðÿ ÷ÿêèëÿí ìÿñðÿôëÿðäÿí ÷ûõûëìûø ñàëäîíóí ÿëëè (50) ôàèçè

Ñîíðàêû Òÿãâèì èëèíÿ êå÷èðèëÿí ñàëäîÕBalance brought forward from preceding Calendar Year

Add fifty (50) percent of the expenditure incurred

on Fixed Assets during Calendar Year(Õ)Less the full amount of the actual proceeds

from sales of Fixed Assets during Calendar Year

Adjusted Balance

Less amortization: twenty five (25) percent

of the Adjusted Balance

Add excluded fifty (50) percent balance

of expenditure incurred on Fixed Assets

during the Calendar Year

Balance to carry forward to following Calendar YearÕ

Õ

(Õ)ÕX

(X)

X

X

(X)X

XÕ

(g)

ÿýÿð Òÿñùèù åäèëìèø ñàëäî öñòÿýÿë Òÿãâèì èëè ÿðçèíäÿ ßñàñ ôîíäëàð öçðÿ ÷ÿêèëÿí

ìÿñðÿôëÿðäÿí ÷ûõûëìûø ÿëëè (50) ôàèç ñàëäî ìöñáÿòäèðñÿ, îíóí òàì ìÿáëÿüèíÿ áó Òÿãâèì èëèíäÿ

Áàëàíñ ìÿíôÿÿòè/(èòêèñè) ìöÿééÿíëÿøäèðèëÿðêÿí ÷ûõûëàí ìÿáëÿü êèìè áàõûëûð; éàõóä(g)

if the Adjusted Balance plus the "excluded fifty (50) percent balance of expenditure

incurred on Fixed Assets during the Calendar Year" is positive, the full amount shall be treated as

a deduction in determining Balance Profit/(Loss) in that Calendar Year, or(i)

ÿýÿð Òÿñùèù åäèëìèø ñàëäî öñòÿýÿë Òÿãâèì èëè ÿðçèíäÿ ßñàñ ôîíäëàð öçðÿ ÷ÿêèëÿí

ìÿñðÿôëÿðäÿí ÷ûõûëìûø ÿëëè (50) ôàèç ñàëäî ìÿíôèäèðñÿ, îíóí òàì ìÿáëÿüè áó Òÿãâèì èëèíäÿ

Áàëàíñ ìÿíôÿÿòèíÿ/(èòêèñèíÿ) ÿëàâÿ åäèëèð.(i)

if the Adjusted Balance plus the "excluded fifty (50) percent balance of the expenditure

incurred on Fixed Assets during the Calendar Year" is negative, the full amount shall be added to

Balance Profit/(Loss) in that Calendar Year.(h)

ßñàñ ôîíäëàðà ÷ÿêèëÿí ìÿñðÿôëÿðèí àìîðòèçàñèéà ìÿáëÿüè ùÿìèí ßñàñ ôîíäëàðûí

äÿéÿðè öçðÿ ùåñàáëàíûð.(h)

The amount of amortization for expenditure on Fixed Assets shall be computed on the cost

of the Fixed Asset.(I)

Áàëàíñ ìÿíôÿÿòè/(èòêèñè) ÿñàñëû èíçèáàòè áèíàëàðûí âÿ ìöâÿããÿòè èíçèáàòè áèíàëàðûí

(Áèíàëàð) ñàòûëìàñû, òÿðê åäèëìÿñè âÿ éà ëÿüâ åäèëìÿñè(Òÿðêåòìÿ) íÿòèæÿñèíäÿ Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí

ìÿíôÿÿòè âÿ éà çèéàíû íÿçÿðÿ àëûíìàãëà òÿñùèù åäèëèð âÿ àøàüûäàêû ãàéäàäà ùåñàáëàíûð:(I)

Balance Profit/(Loss) shall be adjusted to recognize a Contractor Party's gain or loss arising

from sale, disposition or abandonment (Disposition) of permanent office buildings and temporary

office buildings (Buildings) computed as follows:Áèíàëàðûí Ðåàëèçÿ åäèëìÿñèíäÿí ýÿëÿí âàðèäàò (ÿýÿð áåëÿñè âàðñà)ÕProceeds (if any) from Building DispositionX×ûõûëñûí: áèíàíûí Òÿñùèù åäèëìèø äÿéÿðè(Õ)Less: Adjusted Basis of Building(X)Gain/(Loss) on Building DispositionXÁèíàëàðûí Òÿðê åäèëìÿñèíäÿí ìÿíôÿÿò/(èòêè)xlÕ

Áèíà Òÿðê åäèëÿí çàìàí ìÿíôÿÿò âÿ éà çèéàí ìöÿééÿíëÿøäèðèëÿðêÿí

Òÿñùèù åäèëìèø äÿéÿðè àøàüûäàêû ãàéäàäà ùåñàáëàíûð:ùÿìèí áèíàíûíIn determining gain or loss on Disposition of a Building, the Adjusted Basis of such

Building shall be calculated as follows:Áèíàíûí èëêèí äÿéÿðèÕOriginal Cost of the BuildingXÖñòÿýÿë: ÿñàñëû òÿêìèëëÿøäèðìÿëÿðèí äÿéÿðèÕAdd: cost of capitalized improvementsX×ûõûëñûí: Éûüûëìûø àìîðòèçàñèéà(Õ)Less: accumulated amortization Deductions(X)Áèíàíûí Òÿñùèù åäèëìèø äÿéÿðèÕAdjusted Basis of BuildingX(j)

Ùÿð Ïîäðàò÷û òÿðÿô þçöíÿ ìÿõñóñ ùÿð ùàíñû ßñàñ ôîíäó áó æöð ßñàñ ôîíäóí ãàëûã

äÿéÿðèíäÿí àñûëû îëìàéàðàã áàçàð ãèéìÿòëÿðè èëÿ ñàòìàã âÿ éà áàøãàñûíà âåðìÿê ùöãóãóíà

ìàëèêäèð.

(ê)

Ùÿð Ïîäðàò÷û òÿðÿô ùÿð ùàíñû Òÿãâèì èëèíäÿ éàðàíàí áöòöí Áàëàíñ èòêèëÿðèíè ùå÷ áèð

ùÿää âÿ éà ìÿùäóäèééÿò ãîéóëìàäàí íþâáÿòè äþâðÿ êå÷èðÿ áèëÿð. Áó æöð èòêèëÿð áèð-áèð âÿ

õðîíîëîúè ãàéäàäà íþâáÿòè Òÿãâèì èëèíÿ âÿ ñîíðàêû Òÿãâèì èëëÿðèíÿ êå÷èðèëÿ áèëÿð âÿ áåëÿ

Òÿãâèì èëèíäÿ (èëëÿðèíäÿ) Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí Áàëàíñ ìÿíôÿÿòèíäÿí òàìàìèëÿ âÿ ùå÷ áèð ùÿää âÿ

éà ìÿùäóäèééÿò ãîéóëìàäàí ùÿìèí Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí Áàëàíñ ìÿíôÿÿòèíäÿí òàì ãóðòàðàíàäÿê

þäÿíèëèð.

(l)

Ùÿð ùàíñû Ïîäðàò÷û òÿðÿô þçöíöí Ñàçèøäÿ èøòèðàê ïàéûíû òàìàìèëÿ âÿ éà ãèñìÿí

áàøãàñûíà âåðÿðñÿ, îíóí ùöãóã âàðèñèíèí èõòèéàðû âàð êè, Ñàçèøäÿ èøòèðàê ïàéûíûí âåðèëìÿñèíäÿí

èðÿëè ýÿëÿí þäÿíèëìÿìèø Áàëàíñ èòêèëÿðèíèí òàì ñàëäîñóíó (âÿ éà èøòèðàê ïàéû ãèñìÿí

âåðèëäèêäÿ îíóí ìûòÿíàñèá ùèññÿñèíè) þçöíöí ýÿëÿæÿê Áàëàíñ ìÿíôÿÿòëÿðèíäÿí ÷ûõàñûí.(j)

Each Contractor Party shall have the right to sell or transfer any Fixed Assets at market

prices which it owns without regard to book value of the Fixed Assets.

(k)

Each Contractor Party may carry forward without any limitation or restriction all Balance

Losses arising in any Calendar Year. Such losses may be carried forward to the following

Calendar Year and to subsequent Calendar Years, one at a time in chronological order, and shall

offset such Contractor Party's Balance Profit in full without limitation or restriction in such

Calendar Year(s) until such time as the loss is wholly offset against such Contractor Party's

Balance Profit.

(l)

Should any Contractor Party assign all or any part of its interest in the Agreement, the

assigning Contractor Party shall have the option to elect to have the assignee deduct against its

future Balance Profits all (or a proportional part, if only part is assigned) of the balance of the

unrelieved Balance Losses of the assignor Contractor Party arising from the assigned interest in

the Agreement.

(m)

For the purpose of computing the Contractor Party's Taxable Profit/(Loss), all costs

incurred by the Contractor Party in connection with Mining Operations (including but not limited

to costs incurred directly or indirectly in connection with technical work in the Azerbaijan

Republic or elsewhere and costs incurred by representative offices in the Azerbaijan Republic of

the Contractor Party) which were incurred prior to the Effective Date, shall be deemed to have been

incurred on such date.

16.4 Accounting and Returns

(a)

Each Contractor Party shall:

(i)

maintain its tax books and records exclusively in Dollars;

(ii)

recognize in its tax accounts income and expenditure at the time that such items

would be recorded in accordance with the accounting principles adopted in the Azerbaijan

Republic; i.e. on a cash receipts and disbursements basis;

(iii)

draw up its financial statements and Profit Tax returns exclusively in Dollars and

submit one set of accounts for the Calendar Year consisting of a tax balance sheet and profit and

loss account, together with one Profit Tax computation for the Calendar Year reflecting its Mining

Activities of all of its Permanent Establishments in the Azerbaijan Republic;(m)

Ïîäðàò÷ûíûí Âåðýè ãîéóëàí ìÿíôÿÿòè (èòêèñè) ùåñàáëàíàðêÿí îíóí Ãöââÿéÿìèíìÿ

òàðèõèíÿäÿê Ìÿäÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû èëÿ ÿëàãÿäàð ÷ÿêäèéè áöòöí ìÿñðÿôëÿð (î æöìëÿäÿí, ëàêèí

áóíóíëà ìÿùäóäëàøäûðûëìàäàí, Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà âÿ éà ùÿð ùàíñû áàøãà éåðäÿ

òåõíèêè èøëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã áèëàâàñèòÿ âÿ éà äîëàéûñû èëÿ ÷ÿêèëÿí ìÿñðÿôëÿð, ùàáåëÿ Ïîäðàò÷ûíûí

Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäàêû îôèñëÿðèíèí ÷ÿêäèêëÿðè ìÿñðÿôëÿð) ùÿìèí òàðèõäÿ ÷ÿêèëÿí

ìÿñðÿôëÿð ñàéûëûð.

16.4 Ìöùàñèáàò ó÷îòó âÿ Âåðýè áÿéàííàìÿëÿðè

(à)

Ùÿð Ïîäðàò÷û òÿðÿô:

(i)

âåðýèëÿðèí ó÷îòó úóðíàëûíû âÿ ãåéäëÿðè àíæàã Äîëëàðëà àïàðûð;

(ii)

âåðýè ùåñàáàòëàðûíäà ìÿäàõèë âÿ ìÿõàðèæëÿðè ùÿìèí ìàääÿëÿðèí Àçÿðáàéæàí

Ðåñïóáëèêàñûíäà ãÿáóë åäèëìèø ìöùàñèáàò ó÷îòó ïðèíñèïëÿðèíÿ óéüóí ãåéäÿ àëûíà áèëÿæÿéè âàõò

ö÷öí, éÿ’íè êàññàäàêû íàüä ïóëóí ÿñàñûíäà ÿêñ åòäèðèð.

(iii)

âåðýè ìàëèééÿ ùåñàáàòëàðûíû âÿ Ìÿíôÿÿò âåðýèñè ùàããûíäà áÿéàííàìÿëÿðè àíæàã

Äîëëàðëà òÿðòèá åäèð âÿ Òÿãâèì èëè ö÷öí ìöùàñèáàò ùåñàáàòûíûí - Àçÿðáàéæàí

Ðåñïóáëèêàñûíäàêû áöòöí Äàèìè íöìàéÿíäÿëèêëÿðèíèí Ìÿäÿí-ôèëèç ôÿàëèééÿòèíè ÿêñ åòäèðÿí

âåðýè áàëàíñûíäàí, ìÿíôÿÿò âÿ èòêèëÿð ùàããûíäà ùåñàáàòäàí, ùàáåëÿ Òÿãâèì èëè ö÷öí Ìÿíôÿÿò

âåðýèñè ìÿáëÿüèíèí ùåñàáëàíìàñûíäàí èáàðÿò ùåñàáàòûí áèð êîìïëåêòèíè òÿãäèì åäèð;

(iv)

Ùÿð Òÿãâèì èëè ö÷öí Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí òÿ’éèí åòäèéè âÿ Àçÿðáàéæàí

Ðåñïóáëèêàñûíûí ìöâàôèã îðãàíûíûí áó æöð òÿôòèøëÿðèí êå÷èðèëìÿñèíäÿí þòðö òÿñäèã åòäèéè

àóäèòîð òÿðÿôèíäÿí éîõëàíìûø þç âåðýè-ìàëèééÿ ùåñàáàòëàðûíû âÿ Ìÿíôÿÿò âåðýèñè ùàããûíäà

áÿéàííàìÿëÿðèíè òÿãäèì åäèð;

(v)

Ùÿð Òÿãâèì èëè ö÷öí âåðýè ìàëèééÿ ùåñàáàòëàðûíû âÿ Ìÿíôÿÿò âåðýèñè ùàããûíäà(iv)

have its financial statements and Profit Tax return for each Calendar Year audited

by an auditor appointed by the Contractor Party and who has relevant permits to carry out such

audits in the Azerbaijan Republic;

(v)xlisubmit such tax financial statements and Profit Tax returns for each Calendar Yearáÿéàííàìÿëÿðè àóäèòîðóí ìöâàôèã àðàéûøû èëÿ áèðëèêäÿ ñîíðàêû Òÿãâèì èëèíèí îí áåø (15)

ìàðòûíäàí ýåæ îëìàéàðàã âåðýè ìöôÿòòèøëèéèíÿ òÿãäèì åäèð;

(vi)

Þç ìöëàùèçÿñèíÿ ýþðÿ, Âåðýè ãîéóëàí ìÿíôÿÿò ÿëäÿ åäÿæÿéè Òÿãâèì èëèíäÿí

áàøëàéàðàã ùÿð Òÿãâèì êâàðòàëû ö÷öí, åëÿæÿ äÿ ùÿìèí Òÿãâèì èëèíäÿ ÿââÿëêè Òÿãâèì

êâàðòàëëàðû ö÷öí ãàáàãæàäàí ùåñàáëàíìûø Ìÿíôÿÿò âåðýèñèíè þäÿéèð. Ãàáàãæàäàí

ùåñàáëàíìûø Ìÿíôÿÿò âåðýèñèíèí þäÿíèëìÿñè ìöâàôèã Òÿãâèì êâàðòàëû ãóðòàðàíäàí ñîíðà

èéèðìè áåø (25) ýöíäÿí ýåæ îëìàéàðàã ùÿéàòà êå÷èðèëèð; þäÿíæëÿ áèðëèêäÿ 16.3 (à) áÿíäèíäÿ

ýþñòÿðèëÿí ôîðìà öçðÿ ùàçûðëàíìûø ùåñàáëàìàëàð òÿãäèì åäèëèð. Òÿãâèì êâàðòàëû ö÷öí

ãàáàãæàäàí ãîéóëàí Ìÿíôÿÿò âåðýèñè ùåñàáëàíàðêÿí ùÿð Ïîäðàò÷û òÿðÿô Èëëèê èø ïðîãðàìûíäàí

âÿ þçöíöí ðÿéèíæÿ ëàçûì îëàí ùÿð ùàíñû äèýÿð èíôîðìàñèéàäàí èñòèôàäÿ åäÿ áèëÿð.

(b)

Òÿãâèì èëè ö÷öí Ìÿíôÿÿò âåðýèñèíÿ äàèð ãÿòè áÿéàííàìÿ òÿãäèì åäèëÿíäÿí ñîíðà

íÿçÿðäÿí êå÷èðèëÿí Òÿãâèì èëè ÿðçèíäÿ Òÿãâèì êâàðòàëëàðû ùåñàáûíà þäÿíèëÿí ãàáàãæàäàí

ùåñàáëàíìûø Ìÿíôÿÿò âåðýèëÿðè Ìÿíôÿÿò âåðýèñèíÿ äàèð áÿéàííàìÿäÿ ùåñàáëàíäûüû êèìè ãÿòè

Ìÿíôÿÿò âåðýèñè ìÿáëÿüèíÿ äàõèë åäèëèð. Àðòûã þäÿíìèø ùÿð ùàíñû ìÿáëÿü Ïîäðàò÷û òÿðÿôÿ

íÿçÿðäÿí êå÷èðèëÿí Òÿãâèì êâàðòàëû ö÷öí Ìÿíôÿÿò âåðýèñèíÿ äàèð ãÿòè áÿéàííàìÿíè òÿãäèì

åäèëìñèíäÿí ñîíðà îí (10) ýöí ìöääÿòèíäÿ ãàéòàðûëûð (âÿ éà Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí ìöëàùèçÿñèíÿ

ÿñàñÿí ñîíðàêû Òÿãâèì êâàðòàëû âÿ éà êâàðòàëëàðû ö÷öí ãàáàãæàäàí ãîéóëìóø Ìÿíôÿÿò

âåðýèñèíèí þäÿíìÿñè (þäÿíìÿëÿðè) ùåñàáûíà àèä åäèëèð). ßñêèê þäÿíìèø ùÿð ùàíñû ìÿáëÿü èñÿ

Ìÿíôÿÿò âåðýèñèíèí ãÿòè áÿéàííàìÿñè òÿãäèì åäèëÿíäÿí ñîíðà îí (10) ýöí ìöääÿòèíäÿ

Ïîäðàò÷û òÿðÿôèíäÿí ãàéòàðûëûð. Áöòöí ùàëëàðäà Òÿãâèì èëè ö÷öí Ìÿíôÿÿò âåðýèñèíèí ãÿòè

ìÿáëÿüè Ìÿíôÿÿò âåðýèñè áÿéàííàìÿñèíäÿ ùåñàáëàíäûüû êèìè, ñîíðàêû Òÿãâèì èëèíèí 25

ìàðòûíäàí ýåæ îëìàéàðàã þäÿíìÿëèäèð.

(æ)

Èëêèí âÿ ãÿòè ùåñàáëàíìûø Ìÿíôÿÿò âåðýèñè öçðÿ áöòöí þäÿíèøëÿð (ùàáåëÿ àðòûã þäÿíèëìèø

ìÿáëÿüèí ãàéòàðûëìàñû), ùÿì÷èíèí ùÿð ùàíñû ôàèçëÿðèí, ïåíéà âÿ æÿðèìÿëÿðèí þäÿíèøè öçðÿ áöòöí

þäÿíæëÿð àøàüûäàêû 16.4 (d) áÿíäèíäÿ ýþñòÿðèëäèéè êèìè Äîëëàðëà ùÿéàòà êå÷èðèëèð.

(d)

(i)

Ìÿíôÿÿò âåðýèñèíÿ äàèð áÿéàííàìÿ òÿãäèì åäèëìÿñè âÿ Ìÿíôÿÿò âåðýèñèíèí

þäÿíèëìÿñè Òÿãâèì èëè ö÷öí áÿéàííàìÿíèí âåðèëäèéè òàðèõäÿí îòóç àëòû (36) àé êå÷ÿíäÿí ñîíðà

ùÿìèí Òÿãâèì èëè ö÷öí Ìÿíôÿÿò âåðýèñè ùàããûíäàêû áöòöí þùäÿëèêëÿðèí òàì âÿ ãÿòè íèçàìà

ñàëûíìàñû ùåñàá åäèëèð. Áó ìöääÿò Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí âÿ âåðýè ìöôÿòòèøëèéèíèí ãàðøûëûãëû ðàçûëûüû

èëÿ óçàäûëà áèëÿð.

(ii)

Âåðýè ìöôÿòòèøëèéè ùÿð Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí ùÿð Òÿãâèì èëè ö÷öí Ìÿíôÿÿò âåðýèñèíÿ

äàèð áÿéàííàìÿëÿðèíè òÿôòèø åòìÿê ñÿëàùèééÿòèíÿ ìàëèêäèð. Òÿôòèø ãóðòàðàíäàí ñîíðà Âåðýè

ìöôÿòòèøëèéè òÿêëèô îëóíàí ùÿð ùàíñû òÿñùèùè Ïîäðàò÷û òÿðÿô èëÿ ìöçàêèðÿ åäèð âÿ ëàçûì ýÿëÿðñÿ,

Ìÿíôÿÿò âåðýèñè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ÿëàâÿ þäÿíèëÿñè ìÿáëÿü ùàããûíäà âÿ éà àðòûã þäÿíìèø

ìÿáëÿüëÿðèí ãàéòàðûëìàñû ùàããûíäà

áèëäèðèø

ìÿêòóáó âåðèð. Ìÿíôÿÿò âåðýèñèíèí

ðàçûëàøäûðûëìûø ãàéäàäà ùÿð ùàíñû ÿñêèê âÿ éà àðòûã þäÿíèëÿí ìÿáëÿüëÿðè Ïîäðàò÷û òÿðÿô

ìöâàôèã áèëäèðèø ìÿêòóáóíó àëàíäàí ñîíðà îí (10) ýöí ìöääÿòèíäÿ ãàéòàðûëûð. ßýÿð Ïîäðàò÷û

òÿðÿô âÿ Âåðýè ìöôÿòòèøëèéè Ìÿíôÿÿò âåðýèñèíèí ÿñêèê âÿ éà àðòûã âåðèëìèø ìÿáëÿüèíè ðàçûëàøäûðà

áèëìÿñÿëÿð, ùÿìèí ìÿñÿëÿíèí òÿíçèìëÿíìÿñè 21-æè Ìàääÿäÿ ýþñòÿðèëÿí ïðèíñèïëÿðÿ óéüóí

îëàðàã àðáèòðàúà âåðèëèð.

(iii)

Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí Òÿãâèì èëè ö÷öí ãÿòè áÿéàííàìÿñèíäÿ ýþñòÿðèëÿí Ìÿíôÿÿò

âåðýèñèíèí ÿñêèê âÿ éà àðòûã þäÿíèëìÿñè òàì ìöÿééÿí îëóíàíäàí ñîíðà Ïîäðàò÷û òÿðÿô ÿñêèê âÿ éà

àðòûã âåðèëìèø ìÿáëÿüÿ ýþðÿ ËÈÁÎÐ äÿðÿæÿñè öçðÿ ôàèçëÿð öñòÿýÿë äþðä ôàèç (4%) èëÿ (áó çàìàí

þäÿíèø ùÿéàòà êå÷èðèëÿíäÿí áèð ýöí ÿââÿë ÿí öñòöí ËÈÁÎÐ äÿðÿæÿñè ÿñàñ ýþòöðöëöð) âåðýè

ìöôÿòòèøëèéèíÿ ôàèçëÿð þäÿéèð (âÿ éà àðòûã âåðèëäèéè ùàëäà âåðýè ìöôÿòòèøëèéè Ïîäðàò÷û òÿðÿôÿ þäÿéèð).

Ùÿìèí ôàèçëÿð Ìÿíôÿÿò âåðýèñèíÿ äàèð ãÿòè áÿéàííàìÿíèí òÿãäèì îëóíäóüó Òÿãâèì èëèíèí 25

ìàðòûíäàí áàøëàéàðàã Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí Ìÿíôÿÿò âåðýèñèíè þäÿäèéè âÿ éà Ìÿíôÿÿò âåðýèñèíèí îíàtogether with an appropriate comment from the auditor to the Tax Inspectorate no later than the

fifteenth (15th) March of the following Calendar Year;

(vi)

beginning in the first Calendar Year in which it estimates it will earn a Taxable

Profit, pay estimated Profit Tax for each Calendar Quarter based upon its estimate of its Taxable

Profit for such Calendar Quarter and for the preceding Calendar Quarters in such Calendar Year.

Estimated Profit Tax shall be paid on or before twenty-five (25) days following the end of the

relevant Calendar Quarter and shall be accompanied by a calculation in the form as set out in

Article 16.3 (a). In calculating the estimated Profit Tax for a Calendar Quarter, each Contractor

Party may utilize the Annual Work Program along with any other information which it deems

appropriate.

(b)

Upon filing the final Profit Tax return for a Calendar Year, estimated Profit Tax paid with

respect to the Calendar Quarters during such Calendar Year shall be credited against the final

Profit Tax as calculated on the final Profit Tax return. Any overpayment shall be refunded to the

Contractor Party within ten (10) days following the date the Contractor Party's final Profit Tax

return (for such Calendar Quarters or Quarters estimated Profit Tax payment(s)) is submitted. Any

underpayment shall be paid by the Contractor Party within ten (10) days following the date such

final Profit Tax return is submitted. In any event, the final Profit Tax for a Calendar Year as

calculated in the Profit Tax return shall be payable no later than 25 March of the following

Calendar Year.(c)

All estimated and final payments (and refunds of overpayments) of Profit Tax and any

interest and penalty sanctions thereon as described in Article 16.4(d) below shall be made in

Dollars.

(d)

(i)

The filing of the Profit Tax returns and payment of Profit Tax hereunder for a

Calendar Year shall be deemed to be a final and conclusive settlement of all Profit Tax liabilities

for that Calendar Year upon the date thirty-six (36) months from the date the Profit Tax return for

such Calendar Year was filed. The Contractor Party and the Tax Inspectorate may, by mutual

agreement, extend this period.

(ii)

The Tax Inspectorate shall have the authority to conduct an audit of each Contractor

Party's Profit Tax return for each Calendar Year. Upon completing such audit, the Tax Inspectorate

shall discuss any proposed adjustments with the Contractor Party and, where appropriate, issue a

notice of additional Profit Tax due or a notice of refund. Any agreed underpayments or

overpayments of Profit Tax shall be paid within ten (10) days following receipt by the Contractor

Party of the appropriate notice. If the Contractor Party and the Tax Inspectorate are unable to agree

upon the amount of Profit Tax underpaid or overpaid, the issue shall be submitted to arbitration

applying the principles contained in Article 21.(iii)

Upon a final determination that there has been either an underpayment or

overpayment of Profit Tax on the Contractor Party's final Profit Tax return for a Calendar Year,

the Contractor Party shall pay to the Tax Inspectorate (or, in the case of a refund of an

overpayment, receive from the Tax Inspectorate) interest on the amount of the underpayment or

overpayment at the rate of LIBOR plus four (4) percent (such LIBOR rate prevailing on the day

before payment). Such interest shall be computed from 25th March in the Calendar Year the final

Profit Tax return was filed until the date the Profit Tax is paid or refunded to the Contractor Party.xliiãàéòàðûëäûüû òàðèõÿäÿê ùåñàáëàíûð. Ïîäðàò÷û òÿðÿô ãàéòàðûëàí ùÿð ùàíñû ìÿáëÿüëÿðè âÿ éà ÷àòàæàã

ôàèçëÿðè þç ìöëàùèçÿñèíÿ ýþðÿ Ìÿíôÿÿò âåðýèñè öçðÿ ýÿëÿæÿê þùäÿëèêëÿðè ùåñàáûíà êå÷èðìÿéè ãÿðàðà àëà

áèëÿð.

(iv)

Éóõàðûäàêû (iii) áÿíäèíÿ óéüóí îëàðàã þäÿäèéè ôàèçëÿðäÿí ÿëàâÿ ùÿð Ïîäðàò÷û

òÿðÿôäÿí Âåðýèëÿðÿ àèä éàëíûç àøàüûäà ýþñòÿðèëÿí æÿðèìÿëÿð âÿ ïåíéàëàð àëûíûð:

(àà) ÿýÿð Ïîäðàò÷û òÿðÿô Ìÿíôÿÿò âåðýèñèíÿ äàèð ãÿòè áÿéàííàìÿíè òÿãäèì åòìèðñÿ,

îíäàí ùÿìèí Ìÿíôÿÿò âåðýèñèíÿ äàèð áÿéàííàìÿ öçðÿ þäÿéÿæÿéè Ìÿíôÿÿò âåðýèñè ìÿáëÿüèíèí

éöç îí ôàèçè (110%) ùÿæìèíäÿ æÿðèìÿ àëûíûð;

(bb) ÿýÿð Òÿãâèì èëè ö÷öí Ìÿíôÿÿò âåðýèñèíÿ äàèð áÿéàííàìÿäÿ ÿêñ åòäèðèëÿí

Ìÿíôÿÿò âåðýèñèíèí ìÿáëÿüè Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí àëäàòìàñû íÿòèæÿñèíäÿ àç ýþñòÿðèëèðñÿ, îíäàí

àçàëäûëìûø ìÿáëÿüèí èêè éöç ôàèçè (200%) ùÿæìèíäÿ æÿðèìÿ àëûíûð.

(e) Âåðýè ìöôÿòòèøëèéè Ïîäðàò÷û òÿðÿôÿ þäÿíèøèí ùÿéàòà êå÷èðèëäèéè àíäàí ñîíðà îí (10) ýöí

ìöääÿòèíäÿ Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí Ìÿíôÿÿò âåðýèñèíè þäÿäèéèíè òÿñäèã åäÿí ðÿñìè âåðýè ãÿáçëÿðè

òÿãäèì åäèð. Áó âåðýè ãÿáçëÿðèíäÿ âåðýèíèí òàðèõè, ìÿáëÿüè, Ìÿíôÿÿò âåðýèñèíèí ùàíñû âàëéóòà

èëè þäÿíèëäèéè âÿ Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà áó æöð âåðýè ãÿáçëÿðèíäÿ àäÿòÿí ýþñòÿðèëÿí

áàøãà èíôîðìàñèéà îëóð.The Contractor Party may at its option elect to apply any refund or interest against any future

Profit Tax liability.16.5 Èø÷èëÿðèí âåðýèëÿðè

(à) Ùÿð Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí âÿ îíóí Îðòàã øèðêÿòëÿðèíèí áöòöí ÿìÿêäàøëàðû Àçÿðáàéæàíäà

ãàëìàëàðûíûí ìöääÿòèíäÿí àñûëû îëìàéàðàã áèëàâàñèòÿ Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäàêû ÿìÿê

ôÿàëèééÿòè íÿòèæÿñèíäÿ ãàçàíäûãëàðû ýÿëèðëÿðèíäÿí àéðû-ñå÷êèëèê ãîéóëìàäàí âÿ Èêèãàò âåðýè

òóòóëìàìàñû ùàããûíäà òÿòáèã åäèëÿ áèëÿí ùÿð ùàíñû ìöãàâèëÿéÿ ÿìÿë îëóíìàñû øÿðòè èëÿ

Àçÿðáàéæàí øÿõñè ýÿëèð âåðýèñèíè þäÿìÿéÿ áîðæëóäóðëàð .

(b) Ùÿð Ïîäðàò÷û òÿðÿô âÿ îíóí Îðòàã øèðêÿòè Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Äþâëÿò ñîñèàë

ñûüîðòà ôîíäóíà ùàãã âåðèðëÿð âÿ ùÿìèí ùàãëàð (î æöìëÿäÿí, ëàêèí áóíëàðëà

ìÿùäóäëàøäûðûëìàäàí ïåíñèéà ôîíäóíà, ìÿøüóëëóã ôîíäóíà, ñîñèàë ñûüîðòà ôîíäóíà âÿ òèááè

ñûüîðòà ôîíäóíà ùàãëàð) àíæàã Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí âÿòÿíäàøëàðû îëàí ÿìÿêäàøëàðà

àèääèð.

16.6 Ñóáïîäðàò÷ûëàðà âåðýè ãîéóëìàñû

(à) Õàðèæè ñóáïîäðàò÷ûëàðäàí Âåðýèëÿð àøàüûäàêû ãàéäàäà àëûíûð:

(i) Áåëÿ ùåñàá åäèëèð êè, Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà Ìÿäÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû èëÿ

ÿëàãÿäàð îëàðàã òÿñÿððöôàò ôÿàëèééÿòè ýþñòÿðÿí Õàðèæè ñóáïîäðàò÷ûëàð Àçÿðáàéæàí

Ðåñïóáëèêàñûíäà Ìÿäÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû èëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã ýþðäöêëÿðè èøëÿð âÿ éà

ýþñòÿðäèêëÿðè õèäìÿòëÿð ìöãàáèëèíäÿ àëäûãëàðû þäÿíèø ìÿáëÿüëÿðèíèí èéèðìè áåø (25) ôàèçè

ùÿæìèíäÿ âåðýè ãîéóëàí ìÿíôÿÿò ÿëäÿ åäèðëÿð âÿ ùÿìèí ìÿíôÿÿòÿ îíóí îòóç èêè (32) ôàèçè

ùÿæìèíäÿ âåðýè ãîéóëìàëûäûð êè, áó âåðýè äÿ öìóìÿí ùÿìèí ìÿáëÿüëÿðèí ñÿêêèç (8) ôàèçèíè

òÿøêèë åäèð. Áåëÿ þäÿíèøëÿðè ùÿéàòà êå÷èðÿí ùÿð ùàíñû øÿõñ ùÿìèí þäÿíèøëÿðäÿí áó ùÿæìäÿ âåðýè

òóòóð âÿ òóòóëàí âåðýèëÿðè þäÿíìÿ òàðèõèíäÿí ñîíðà îòóç (30) ýöí ìöääÿòèíäÿ ìöâàôèã âåðýè

èäàðÿëÿðèíÿ þäÿéèð. Áó âåðýèëÿð ùÿìèí Õàðèæè ñóáïîäðàò÷ûíûí âåðýè ìÿñ’óëèééÿòèíè, ùàáåëÿ îíóí

áÿéàííàìÿ òÿãäèì åòìÿê âÿ áöòöí Âåðýèëÿðè þäÿìÿê þùäÿëèêëÿðèíè òàìàìèëÿ ÿùàòÿ åäèð.

(ii) Ùå÷ áèð Ïîäðàò÷û òÿðÿô þç Ñóáïîäðàò÷ûëàðûíûí ùÿð ùàíñû âåðýèëÿðè òóòìàäûãëàðû âÿ éà

þäÿìÿäèêëÿðè ö÷öí, ýþñòÿðèëÿí Ñóáïîäðàò÷ûëàðûí Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû ãàíóíëàðûíû ùÿð

ùàíñû øÿêèëäÿ éåðèíÿ éåòèðìÿäèêëÿðè ö÷öí ìÿ’ñóëèééÿò äàøûìûð âÿ éà áó áàðÿäÿ þùäÿëèê

ýþòöðìöð.

(iii) Õàðèæè ñóáïîäðàò÷ûëàðà þäÿíèøëÿðÿ áó 16.6(à) áÿíäèíäÿ ýþñòÿðèëÿíëÿðäÿí ñàâàéû ùå÷

áèð Âåðýè ãîéóëìóð âÿ îíëàðäàí Âåðýè òóòóëìóð.16.5 Employee Taxes

(a) All employees of each Contractor Party and its Affiliates shall be liable to pay the Azerbaijan

Republic personal income Tax regardless of the length of stay and it shall be based only on their

income earned as a direct result of their employment in the Azerbaijan Republic on a nondiscriminatory nature, subject to any applicable Double Tax Treaty.(iv) In addition to interest payable as computed under (iii) above, each Contractor Party

shall be subject to only the following penalty sanctions with respect of Taxes:

(aa) if a Contractor Party fails to file a final Profit Tax return, it shall be liable for a

penalty of one hundred and ten (110) percent of the Profit Tax required to be paid with such Profit

Tax return.

(bb) if the amount of Profit Tax due as shown on the final Profit Tax return for a

Calendar Year was understated due to fraud by the Contractor Party, it shall be liable for a penalty

of two hundred (200) percent of the amount of the understatement.

(e) The Tax Inspectorate will issue to the Contractor Party official tax receipts evidencing the

payment of estimated or final Profit Tax within ten (10) days of any such payment. Such tax

receipts shall state the date and amount of such payment, the currency in which such payment was

made and any other particulars customary in the Azerbaijan Republic for such receipts.(b) Each Contractor Party and its Affiliate shall only make contributions to Azerbaijan State social

insurance and similar payments (including but not limited to contributions to the pension funds,

the unemployment fund, the social insurance fund and the medical fund) with respect to permanent

employees who are citizens of the Azerbaijan Republic.

16.6 Taxation of Sub-contractors

(a) Foreign Sub-contractors shall be taxed as follows:

(i) Foreign Sub-contractors carrying on business in the Azerbaijan Republic in connection

with Mining Activities shall be deemed to earn a taxable profit of twenty- five (25) percent of the

payments received for work and services in connection with Mining Activities in the Azerbaijan

Republic and such profit shall be subject to tax at the rate of thirty-two (32) percent, resulting in a

total tax obligation of eight (8) percent of such payments. Any person making such payments shall

therefore withhold tax from such payments and shall pay such withheld taxes within thirty (30)

days from the date of payment. Such taxes withheld shall fully satisfy such Foreign Subcontractors tax compliance, filing obligations and liability for all Taxes.(ii) a Contractor Party shall have no liability or responsibility for any Taxes which its Subcontractors do not withhold or pay or for any other failure of such Sub-contractors to comply with

the laws of the Azerbaijan Republic.

(iii) no Taxes shall be imposed or withheld with respect to payments to any Foreign Subcontractor other than as provided in this Article 16.6(a).xliii(b) Éóõàðûäà ýþñòÿðèëÿíëÿðÿ áàõìàéàðàã ùÿð ùàíñû Õàðèæè ñóáïîäðàò÷û èêèãàò âåðýè

ãîéóëìàìàñû ùàããûíäà òÿòáèã åäèëÿ áèëÿí áó âÿ éà äèýÿð ìöãàâèëÿíèí ìöääÿàëàðûíà òàáåäèð.

(æ) Ùÿð áèð Ñóáïîäðàò÷û Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû èëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã èñòèôàäÿ åòìÿê ö÷öí

ùÿð ùàíñû âåðýè þäÿìÿäÿí ìàøûíëàð, àâàäàíëûã, ÿñàñ âàñèòÿëÿð, ìàëëàð, èøëÿð âÿ õèäìÿòëÿð

ýÿòèðìÿê âÿ àïàðìàã ùöãóãóíà ìàëèêäèð.

16.7 Õàðèæè ùöãóãè øÿõñëÿðèí Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ÿðàçèñèíäÿ ÿëäÿ åòäèéè ìÿíôÿÿò,

ùàáåëÿ áàíê êðåäèòëÿðèíèí ôàèçè âÿ ðîéàëòèëÿð âåðýèéÿ æÿëá åäèëèð.(b) Notwithstanding the foregoing, any Foreign Sub-contractor will be subject to the provisions of

any applicable Double Tax Treaty.

(c) Each Sub-contractor shall be entitled to import and re-export machinery, equipment, fixed

assets, goods, works and services for use in respect of Mining Operations free of any Taxes.16.816.816.7 The profits obtained by foreign juridical persons on the territory of the Azerbaijan Republic

and also the bank credit percentage and royalties shall be the subject to taxation.Äèýÿð ìÿñÿëÿëÿðÏîäðàò÷û âÿ îíóí õàðèæè Ñóáïîäðàò÷èëàðû ãåéäèééàòà ýþðÿ ðöñóìëàð âÿ éà ùÿð ùàíñû

Ùþêóìÿò îðãàíû òÿðÿôèíäÿí òÿ’éèí îëóíàí áó æöð ðöñóìëàð þäÿéèðëÿð, áó øÿðòëÿ êè, áåëÿ

ðöñóìëàð àéðû-ñå÷êèëèê ãîéóëìàäàí òÿ’éèí åäèëñèí.OtherThe Contractor and its foreign Sub-contractors shall pay registration or similar fees

imposed by a Governmental Authority to the extent they are nominal and of a non-discriminatory

nature.xliv17-æè ÌÀÄÄßARTICLE 17ÌÖÙÀÑÈÁÀÒ Ó×ÎÒÓ ÌÅÒÎÄÓACCOUNTING METHODÏîäðàò÷û Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíûí ìöùàñèáàò ñÿíÿäëÿðèíè âÿ ó÷îòóíó Ìöùàñèáàò

ó÷îòóíóí àïàðûëìàñû ãàéäàñûíà óéüóí ñóðÿòäÿ àïàðûð.Contractor shall maintain books and accounts of Mining Operations in accordance with the

Accounting Procedure.xlv18.118-æè ÌÀÄÄßARTICLE 18ÑÛÜÎÐÒÀ, ÌßÑ’ÓËÈÉÉßÒ Âß ÌßÑ’ÓËÈÉÉßÒÈÍ

ÞÄßÍÌßÑÈ Òß’ÌÈÍÀÒËÀÐÛINSURANCE, LIABILITIES AND INDEMNITIESÑûüîðòà18.1InsuranceÏîäðàò÷ûíûí âÿ/éàõóä ßìÿëèééàò øèðêÿòèíèí èõòèéàðû âàð êè, þçöíö âÿ/éàõóä þç

Ñóáïîäðàò÷ûëàðûíû ñûüîðòà åòäèðñèí âÿ Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû áàðÿñèíäÿ áåéíÿëõàëã Ìÿ’äÿíôèëèç ñÿíàéåñèíäÿ àäè ñûüîðòà ïðàêòèêàñûíäà ãÿáóë îëóíìóø òèïäÿ âÿ ìÿáëÿüëÿðäÿ, àüëàáàòàí

øÿêèëäÿ ÿñàñëàíäûðûëìûø êîììåðñèéà øÿðòëÿðèíèí èìêàí âåðäèéè äÿðÿæÿäÿ Ñóáïîäðàò÷ûëàðûí

þçëÿðèíè ñûüîðòàëàìàñûíû òÿ’ìèí åòñèí. Ñûüîðòà ìöãàâèëÿëÿðè Ïîäðàò÷ûíûí ìöëàùèçÿñèíÿ ýþðÿ

ìöõòÿëèô ñûüîðòà, î æöìëÿäÿí Àçÿðáàéæàí ñûüîðòà øèðêÿòëÿðè èëÿ áàüëàíà áèëÿð. Ïîäðàò÷û ñûüîðòà

øèðêÿòëÿðèíèí àäëàðû, ñûüîðòà þùäÿëèéèíèí íþâëÿðè âÿ ùÿæìè, ìöâàôèã ïóëòóòìàëàð, þäÿíèëÿí

ñûüîðòà ùàãëàðû âÿ áóíëàðäà åäèëÿí äÿéèøèêëèêëÿð äàõèë îëìàãëà âÿ áóíëàðëà

ìÿùäóäëàøäûðûëìàäàí, Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíà àèä îëàí âÿ éà áó 18.1 áÿíäèíÿ óéüóí

éàðàäûëìûø ùÿð ùàíñû ñûüîðòàíû òÿñäèã åäÿí ñûüîðòà ñåðòèôèêàòëàðû âÿ éà áðîêåðëÿðäÿí, éàõóä

ñûüîðòà åäÿíëÿðäÿí àëûíìûø áàøãà øÿùàäÿòíàìÿëÿð ùàããûíäà ÀÇßÐÃÛÇÛË-à ìÿ’ëóìàò âåðèð

âÿ îíëàðûí ñóðÿòëÿðèíè òÿãäèì åäèð. Ïîäðàò÷û þçöíöñûüîðòàéà òÿòáèã åäèëÿí ñûüîðòà þùäÿëèéèíèí

äÿðÿæÿñè âÿ ùÿæìè ùàããûíäà, ùàáåëÿ Ìöùàñèáàò ó÷îòóíóí àïàðûëìàñû ãàéäàñûíäà íÿçÿðäÿ

òóòóëäóüó êèìè, ñûüîðòà èëÿ áàüëû þäÿíèëÿí ùàãëàð áàðÿñèíäÿ Ðÿùáÿð êîìèòÿéÿ ìÿ’ëóìàò âåðèð.

Áó 18.1 áÿíäèíèí ìöääÿàëàðûíà óéüóí îëàðàã ùÿìèí ñûüîðòàëàíìà Ïîäðàò÷û òÿðÿôëÿðèí Ìÿ’ÿíôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû èëÿ ìÿøüóë îëàí Îðòàã øèðêÿòëÿðèíÿ øàìèë åäèëèð. Áó 18.1 áÿíäèíÿ ÿñàñÿí

Ïîäðàò÷ûíûí Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíà äàèð áàüëàäûüû áöòöí ñûüîðòà ìöãàâèëÿëÿðè öçðÿ ñûüîðòà

ùàãëàðû Ìÿñðÿôëÿðèí ÿâÿçèíèí þäÿíèëìÿñè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ þäÿíèëìÿëèäèð, Ïîäðàò÷ûíûí

ñûüîðòàëàíìàñûíûí äÿéÿðè Ñÿðáÿñò äþíÿðëè âàëéóòà èëÿ èôàäÿ åäèëÿ áèëÿð.Contractor and/or the Operating Company shall have the freedom to self insure and/or take

out and cause to be taken out by its Sub-contractors, in respect of the Mining Operations,

insurance of the types and for such amounts customarily used in the international mining industry

to the extent such insurance coverage is available on reasonable commercial terms. Said insurance

may be obtained from such companies, including Azerbaijani companies, as selected by

Contractor. Contractor shall inform and provide to AZERGYZIL names of insurance companies

copies of certificates of insurance or other statements from brokers or underwriters confirming any

insurance providing coverage with respect to Mining Operations or procured pursuant to this

Article 18.1, including but not limited to the identity of the insurers, types and amounts of

coverage, applicable deductibles, premiums paid and changes thereto. With respect to any self

insurance, Contractor shall notify the Steering Committee of the extent and coverage applicable to

such self insurance, as well as the premium to be associated therewith as provided under the

Accounting Procedure. Such insurance procured pursuant to this Article 18.1 shall extend to

Affiliates of Contractor Parties involved in the Mining Operations. The premiums for all insurance

obtained by Contractor for Mining Operations pursuant to this Article 18.1 shall be Cost

Recoverable. Insurance cover may be denominated in Foreign Exchange.18.218.2Âóðóëàí çÿðÿð ö÷öí ìÿñ’óëèééÿòLiability for DamagesÏîäðàò÷û ÀÇßÐÃÛÇÛË ãàðøûñûíäà âÿ/éàõóä ùÿð ùàíñû Ùþêóìÿò îðãàíû ãàðøûñûíäà

éàëíûç Ïîäðàò÷ûíûí Ãÿðÿçëè õÿòàñû âÿ éà îíóí Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû àïàðàðêÿí âåðèëìèø

ñÿëàùèééÿòëÿðè äàõèëèíäÿ ùÿðÿêÿò åäÿí Ñóáïîäðàò÷ûëàðûíûí, îíëàðûí èø÷èëÿðèíèí âÿ Ïîäðàò÷ûíûí

èø÷èëÿðèíèí Ãÿðÿçëè õÿòàñû íÿòèæÿñèíäÿ âóðóëìóø çÿðÿð âÿ éà èòêèëÿð ö÷öí ìÿñ’óëèééÿò äàøûéûð.Contractor shall be liable to AZERGYZIL and/or any Governmental Authority only for

any loss or damage arising from Contractors Willful Misconduct or the Willful Misconduct of

Contractors Sub-contractors, their employees, and Contractors employees acting in the scope of

their employment in the performance of Mining Operations.ÀÇßÐÃÛÇÛË Ïîäðàò÷ûíû, îíóí Îðòàã øèðêÿòëÿðèíè âÿ Ñóáïîäðàò÷ûëàðûíû ÀÇßÐÃÛÇÛËûí âÿ îíóí ùÿð ùàíñû Îðòàã øèðêÿòëÿðèíèí âóðäóãëàðû áöòöí çÿðÿð âÿ èòêèëÿð ö÷öí

ìÿñ’óëèééÿòäÿí àçàä åäèð, îíëàðû ÀÇßÐÃÛÇÛË-à âÿ/éàõóä Ùþêóìÿò îðãàíûíà âóðóëàí áöòöí

áàøãà çÿðÿð âÿ èòêèëÿðÿ ýþðÿ Ïîäðàò÷ûéà âÿ/éàõóä îíóí ùÿð ùàíñû Îðòàã øèðêÿòëÿðèíÿ âÿ

Ñóáïîäðàò÷ûëàðûíà ãàðøû èðÿëè ñöðöëÿí âÿ éà ãàëäûðûëàí ùÿð ùàíñû ïðåòåíçèéàëàð, òÿëÿáëÿð,

èääèàëàð âÿ éà ìÿùêÿìÿ àðàøäûðìàëàðû èëÿ áàüëû ìÿñ’óëèééÿòäÿí àçàä åäèð. Ïîäðàò÷ûíûí

Ö÷öíæö òÿðÿôëÿð ãàðøûñûíäà þùäÿëèêëÿðè Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí òÿòáèã åäèëÿ áèëÿí

ãàíóíëàðû èëÿ íèçàìëàíûð.AZERGYZIL shall release Contractor and its Affiliates and Sub-contractors from all other

losses and damages suffered by AZERGYZIL and any of its Affiliates and shall indemnify and

hold harmless Contractor and its Affiliates and Sub-contractors against all claims, demands,

actions and proceedings brought against Contractor and/or any of its Affiliates and Sub-contractors

pertaining to all other losses and damages suffered by AZERGYZIL and/or any Governmental

Authority. Contractors liabilities to Third Parties shall be governed by applicable laws of the

Azerbaijan Republic.18.318.3Èø÷è ùåé’ÿòèíèí ìÿñ’óëèééÿòäÿí àçàä åäèëìÿñè

Áó Ñàçèøèí äèýÿð ìöääÿàëàðûíà áàõìàéàðàã,Indemnity for Personnel

Notwithstanding the other provisions of this Agreement:(à)

Áó Ñàçèøèí ìöääÿàëàðûíà ÿìÿë åäèëìÿñè âÿ éà ÿìÿë åäèëìÿìÿñè ñÿáÿáèíäÿí, éàõóä

áóíëàðëà áàüëû áàø âåðÿí âÿ áóíëàðà àèä îëàí ùàäèñÿëÿð - øÿõñè çèéàí, ïåøÿ õÿñòÿëèêëÿðè, þëöì âÿ

éà øÿõñè ÿìëàêà äÿéÿí çÿðÿð èëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã Ïîäðàò÷ûíûí ùÿð ùàíñû áèð èø÷èñè ÀÇßÐÃÛÇÛËà ùÿð ùàíñû ïðåòåíçèéàëàð, òÿëÿáëÿð, èääèàëàð èðÿëè ñöðäöêäÿ âÿ éà ìÿùêÿìÿ èøè áàøëàäûãäà

Ïîäðàò÷û ùÿð ùàíñû ùöãóãè âÿ éà ôèçèêè øÿõñèí òàìàìèëÿ, éàõóä ãèñìÿí òÿãñèðèíäÿí âÿ éà

ëàãåéäëèéèíäÿí àñûëû îëìàéàðàã ùÿìèí çèéàíëàðûí, çÿðÿð âÿ ìÿñ’óëèééÿòëÿðèí ùàìûñû öçðÿ(a)

Contractor shall indemnify and hold harmless AZERGYZIL against all losses, damages

and liability arising under any claim, demand, action or proceeding brought or instituted against

AZERGYZIL by any employee of Contractor for personal injuries, industrial illness, death or

damage to personal property sustained in connection with, related to or arising out of the

performance or non performance of this Agreement regardless of the fault or negligence in whole

or in part of any entity or individual.xlviÀÇßÐÃÛÇÛË-û ìÿñ’óëèééÿòäÿí àçàä åäèð.

(b)

Áó Ñàçèøèí ìöääÿàëàðûíà ÿìÿë åäèëìÿñè âÿ éà ÿìÿë åäèëìÿìÿñè ñÿáÿáèíäÿí, éàõóä

áóíëàðëà áàüëû áàø âåðÿí âÿ éà áóíëàðà àèä îëàí ùàäèñÿëÿð - øÿõñè çèéàí, ïåøÿ õÿñòÿëèêëÿðè, þëöì

âÿ éà øÿõñè ÿìëàêà äÿéÿí çÿðÿð èëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí ùÿð ùàíñû áèð èø÷èñè

Ïîäðàò÷ûéà ãàðøû ùÿð ùàíñû ïðåòåíçèéàëàð, òÿëÿáëÿð, èääèàëàð èðÿëè ñöðäöêäÿ âÿ éà ìÿùêÿìÿ èøè

áàøëàäûãäà, ÀÇßÐÃÛÇÛË ùÿð ùàíñû ùöãóãè âÿ éà ôèçèêè øÿõñèí òàìàìèëÿ, éàõóä ãèñìÿí

òÿãñèðèíäÿí âÿ éà ëàãåéäëèéèíäÿí àñûëû îëìàéàðàã ùÿìèí çèéàíëàðûí, èòêè âÿ ìÿñ’óëèééÿòëÿðèí

ùàìûñû öçðÿ Ïîäðàò÷ûíû ìÿñ’óëèééÿòäÿí àçàä åäèð.(b)

AZERGYZIL shall indemnify and hold Contractor harmless against all losses, damages,

and liability arising under any claim, demand, action or proceeding brought or instituted against

Contractor by any employee of AZERGYZIL for personal injuries, industrial illness, death or

damage to personal property sustained in connection with, related to or arising out of the

performance or non-performance of this Agreement regardless of the fault or negligence in whole

or in part of any entity or individual.18.418.4Ñàçèøèí Ãöââÿéÿìèíìÿ òàðèõèíÿäÿê ìÿñ’óëèééÿòäÿí àçàä åòìÿIndemnity Prior to Effective DateÊîíòðàêò ñàùÿñè èëÿ áàüëû âÿ éà Êîíòðàêò ñàùÿñèíäÿ åäèëÿí ùÿðÿêÿòëÿð, éàõóä

Ãöââÿéÿìèíìÿ òàðèõèíÿäÿê ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí âÿ éà îíóí ùÿð ùàíñû ñÿëÿôëÿðèíèí ùÿéàòà

êå÷èðäèéè ùÿð ùàíñû ÿìÿëèééàòëàð, î æöìëÿäÿí, ëàêèí áóíëàðëà ìÿùäóäëàøäûðûëìàäàí, ÿòðàô

ìöùèòÿ çèéàí âóðóëìàñû íÿòèæÿñèíäÿ áàø âåðÿí ùàäèñÿëÿð - ùÿð ùàíñû çèéàí, þëöì âÿ éà èòêè èëÿ

ÿëàãÿäàð îëàðàã ùÿð ùàíñû ôèçèêè âÿ éà ùöãóãè øÿõñ, î æöìëÿäÿí, ëàêèí áóíóíëà

ìÿùäóäëàøäûðûëìàäàí, Ùþêóìÿò îðãàíëàðû Ïîäðàò÷ûéà âÿ/éàõóä îíóí Îðòàã øèðêÿòëÿðèíÿ ãàðøû

ùÿð ùàíñû ïðåòåíçèéàëàð, òÿëÿáëÿð, èääèàëàð èðÿëè ñöðäöêäÿ âÿ éà ìÿùêÿìÿ èøè áàøëàäûãäà

ÀÇßÐÃÛÇÛË ùÿìèí çèéàíëàðûí, èòêè âÿ ìÿñ’óëèééÿòëÿðèí ùàìûñû ö÷öí Ïîäðàò÷ûíû âÿ îíóí Îðòàã

øèðêÿòëÿðèíè ìÿñ’óëèééÿòèíè þäÿéèð âÿ îíëàðû ìÿñ’óëèééÿòäÿí àçàä åäèð.AZERGYZIL shall indemnify Contractor and its Affiliates from and against all losses,

damages and liabilities, arising under any claim, demand, action or proceeding instituted against

Contractor and/or any of its Affiliates by any person or entity, including but not limited to

Governmental Authorities, arising out of or in any way connected with any injury, death or

damage of any kind sustained in connection with or arising from the Contract Area any operations

of AZERGYZIL or any of its predecessors, prior to the Effective Date, including but not limited

to damage to the environment.18.518.5Èìòèíà åäèëìèø ñàùÿëÿð âÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí ÿìÿëèééàòëàðû öçðÿ ìÿñ’óëèééÿòèí þäÿíèëìÿñèIndemnity for Surrendered Areas and AZERGYZIL OperationsÀøàüûäàêû ùàëëàðäà ùÿð ùàíñû çèéàí, þëöì âÿ éà èòêè íÿòèæÿñèíäÿ, éàõóä îíóíëà

ÿëàãÿäàð îëàðàã ùÿð ùàíñû ôèçèêè âÿ éà ùöãóãè øÿõñ, î æöìëÿäÿí, ëàêèí áóíëàðëà

ìÿùäóäëàøäûðûëìàäàí, Ùþêóìÿò îðãàíëàðû Ïîäðàò÷ûéà âÿ/éàõóä îíóí Îðòàã øèðêÿòëÿðèíÿ

ãàðøû ùÿð ùàíñû ïðåòåíçèéàëàð, òÿëÿáëÿð, èääèàëàð èðÿëè ñöðäöêäÿ âÿ éà ìÿùêÿìÿ èøè áàøëàäûãäà

ÀÇßÐÃÛÇÛË ùÿìèí çèéàíëàðûí, èòêè âÿ ìÿñóëèééÿòëÿðèí ùàìûñû ö÷öí Ïîäðàò÷ûíû âÿ îíóí

Îðòàã øèðêÿòëÿðèíè ìÿñ’óëèééÿòäÿí àçàä åäèð:AZERGYZIL shall indemnify Contractor and its Affiliates from and against all losses,

damages and liabilities arising under any claim, demand, action or proceeding instituted against

Contractor and/or any of its Affiliates by any person or entity, including but not limited to

Governmental Authorities, arising out of or in any way connected with any injury, death or

damage of any kind sustained in connection with or arising from:(à)(a)19.3 áÿíäèíÿ ÿñàñÿí ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí àïàðäûüû ÿìÿëèééàòëàð çàìàíû; ùàáåëÿAZERGYZIL'S operations pursuant to Article 19.3 and(b)

25.3 âÿ 25.5 áÿíäëÿðèíÿ óéüóí ñóðÿòäÿ Êîíòðàêò ñàùÿñèíèí Ïîäðàò÷û òÿðÿôèíäÿí èìòèíà

åäèëÿí ùÿð ùàíñû ùèññÿñè èëÿ âÿ/éàõóä 10-æó Ìàääÿéÿ óéüóí ñóðÿòäÿ Ïîäðàò÷ûäàí ÀÇßÐÃÛÇÛËûí íÿçàðÿòè âÿ ìÿñ’óëèééÿòè àëòûíà âåðèëìèø ùÿð ùàíñû ÿìëàêäàí èñòèôàäÿíèí äàâàì åòäèðèëìÿñè

âÿ/éàõóä ÿìëàêûí ëÿüâ åäèëìÿñè èëÿ âÿ ùÿð ùàíñû áåëÿ ÿìëàêäàí èñòèôàäÿ åòìÿê âÿ ùÿð ùàíñû

ÿìëàêû ëÿüâ åòìÿê ùöãóãóíäàí ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí èìòèíà åòäèéè âÿ/éàõóä ùÿìèí ùöãóãó ãÿáóë

åòäèéè òàðèõäÿí ñîíðà ÿìëàêûí éûüûëìàñû èëÿ, î æöìëÿäÿí, ëàêèí áóíóíëà ìÿùäóäëàøäûðûëìàäàí,

ÿòðàô ìöùèòÿ çèéàí âóðóëìàñû (èìòèíà òàðèõèíäÿí ÿââÿë âÿ éà ñîíðà Ïîäðàò÷ûíûí Ãÿðÿçëè õÿòàñû

íÿòèæÿñèíäÿ èðÿëè ñöðöëìöø ùÿð ùàíñû ïðåòåíçèéàíû, èääèàíû âÿ éà ìÿùêÿìÿ èøè áàøëàíìàñûíû

èñòèñíà åòìÿêëÿ) èëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã.

Êîíòðàêò ñàùÿñèíèí Ïîäðàò÷û òÿðÿôèíäÿí èìòèíà åäèëÿí ùÿð ùàíñû ùèññÿñèíäÿ âÿ èìòèíà

ýöíö, éàõóä îíäàí ÿââÿë áàø âåðÿí ùàäèñÿëÿð - þëöì âÿ éà ùÿð ùàíñû çèéàí, î æöìëÿäÿí, ëàêèí

áóíóíëà ìÿùäóäëàøäûðûëìàäàí, ÿòðàô ìöùèòÿ âóðóëàí çèéàí íÿòèæÿñèíäÿ âÿ éà áóíëàðëà

ÿëàãÿäàð îëàðàã ùÿð ùàíñû ôèçèêè âÿ éà ùöãóãè øÿõñ ÀÇßÐÃÛÇÛË-à ãàðøû ùÿð ùàíñû ïðåòåíçèéà,

òÿëÿá, èääèà èðÿëè ñöðäöêäÿ âÿ éà ìÿùêÿìÿ èøè áàøëàäûãäà ùÿìèí èòêèëÿð, çÿðÿð âÿ éà þùäÿëèê

áàðÿñèíäÿ áó Ñàçèøèí ìöääÿàëàðû âÿ Ïîäðàò÷ûíûí æàâàáäåùëèéè Ñàçèøÿ óéüóí îëàðàã ãöââÿäÿ

ãàëìàãäà äàâàì åäèð.(b)

Any portion of the Contract Area surrendered by Contractor pursuant to Articles 25.3 and

25.5 and/or any continued use of any assets, and/or the abandonment of any assets, for which

AZERGYZIL has assumed control and responsibility from Contractor pursuant to Article 10 and

accruing after the date of such surrender and/or AZERGYZIL'S assumption of the use of any such

assets and abandonment of any assets, including but not limited to damage to the environment (but

excluding any claim, action or proceeding which results from Contractors Willful Misconduct

whether occurring before or after the date of surrender).18.618.6In respect of any loss, damage or liability, as well as any claim, demand, action or

proceeding instituted against AZERGYZIL by any person or entity for death or damage of any

kind sustained in connection with or arising from any portion of the Contract Area surrendered by

Contractor and accruing on or before the date of surrender, including but not limited to damage to

the environment, the provisions of this Agreement, and Contractors obligations hereunder, shall

continue to apply.Äîëàéû èòêèëÿðÁó Ñàçèøèí áàøãà ùèññÿëÿðèíÿ çèää ýÿëÿí ùÿð ùàíñû ìöääÿëàðà áàõìàéàðàã, áó Ñàçèøäÿí

äîüàí âÿ éà áó Ñàçèøëÿ, éàõóä îíà àèä ùÿð ùàíñû ôÿàëèééÿòëÿ áàüëû îëàí äîëàéû èòêèëÿðConsequential LossesWith respect to indirect or consequential loss arising out of or in connection with this

Agreement or any activities hereunder, notwithstanding anything to the contrary elsewhere in thexlviiáàõûìûíäàí Òÿðÿôëÿð ùÿð ùàíñû ëàãåéäëèéÿ ðÿüìÿí ùå÷ áèð ùàëäà, î æöìëÿäÿí ìöãàâèëÿ, ìöëêè

ùöãóã ïîçóíòóñó èëÿ ÿëàãÿäàð âÿ éà ùÿð ùàíñû áàøãà òÿðçäÿ ìÿñóëèééÿò äàøûìûðëàð; àììà

Òÿðÿô áó Ñàçèø öçðÿ âåðäèéè ùöãóãëàðûí âÿ èìòèéàçëàðûí ìÿùäóäëàøäûðûëìàñûíäàí éàðàíàí

äîëàéû èòêèëÿð ö÷öí ìÿñóëèééÿò äàøûéûð. Áó 18.6 áÿíäèíèí ìÿãñÿäëÿðè áàõûìûíäàí Äîëàéû

èòêèëÿð èôàäÿñè ùÿð ùàíñû äîëàéû èòêèëÿð âÿ éà çèéàí, î æöìëÿäÿí áóíëàðëà ìÿùäóäëàøäûðûëìàäàí,

ßìòÿÿëèê ìÿùñóë ÷ûõàðìàã ãàáèëèééÿòèíèí îëìàìàñû, ßìòÿÿëèê ìÿùñóë ùàñèëàòûíûí èòèðèëìÿñè âÿ

éà ëÿíýèäèëìÿñè, éàõóä ìÿíôÿÿòèí èòèðèëìÿñè äåìÿêäèð.Agreement the Parties shall not be liable whether in contract, tort or otherwise and regardless of

any negligence under any circumstances whatsoever for any indirect or consequential loss save

that a Party shall be liable for indirect or consequential loss to the extent that the same arise from

any derogation from the rights and benefits granted by that Party under this Agreement. For the

purposes of this Article 18.6 the expression indirect or consequential loss shall mean any indirect

or consequential loss or damage including but not limited to inability to produce Commercial

Products, loss of or delay in production of Commercial Products or loss of profits.xlviii19-æö ÌÀÄÄßARTICLE 19ÔÎÐÑ-ÌÀÚÎÐ ÙÀËËÀÐÛFORCE MAJEURE19.1 Ùÿð ùàíñû Òÿðÿôèí áó Ñàçèø öçðÿ, ïóëëàðûí þäÿíèëìÿñèíÿ äàèð þùäÿëèêäÿí ñàâàéû,

þùäÿëèêëÿðèíè (éà äà îíëàðûí ùÿð ùàíñû ùèññÿñèíè) éåðèíÿ éåòèðìÿìÿñè, éàõóä éåðèíÿ éåòèðèëìÿñèíè

ëÿíýèòìÿñè Ôîðñ-ìàúîð ùàëëàðûíäàí èðÿëè ýÿëäèêäÿ âÿ éà ùÿìèí ùàëëàð íÿòèæÿñèíäÿ áàø âåðäèêäÿ,

ìÿñ’óëèééÿòÿ ñÿáÿá îëìóð. Ôîðñ-ìàúîð ùàëëàðû î äåìÿêäèð êè, ùÿð ùàíñû áèð ùàäèñÿ Ìÿ’äÿí-ôèëèç

ÿìÿëèééàòëàðûíûí ãàðøûñûíû àëûð, îíëàðû ëÿíýèäèð âÿ éà îíëàðà ìàíå÷èëèê òþðÿäèð, áöòöí ëàçûìè

òÿäáèðëÿð ýþðöëñÿ äÿ áó ùàäèñÿ âÿ éà îíóí íÿòèæÿëÿðè, î æöìëÿäÿí, ëàêèí áóíëàðëà

ìÿùäóäëàøäûðûëìàäàí, ôþâãÿëàäÿ ùàäèñÿëÿð, òÿáèè ôÿëàêÿòëÿð (ìÿñÿëÿí, èëäûðûì âóðìàñû âÿ

çÿëçÿëÿ), ìöùàðèáÿëÿð (å’ëàí åäèëìèø, éàõóä å’ëàí åäèëìÿìèø) âÿ éà äèýÿð ùÿðáè ÿìÿëèééàòëàð,

éàíüûíëàð, öñéàíëàð, òåððîð÷óëóã àêòëàðû, âÿòÿíäàø èüòèøàøëàðû, ìàëýþíäÿðÿíèí éåýàíÿ îëìàñû

èëÿ ÿëàãÿäàð ùàëëàð, ùàáåëÿ áó Ñàçèøÿ ýþðÿ Ïîäðàò÷ûíûí ÿìÿëèééàòëàð àïàðìàñûíà ìàíå îëàí âÿ

éà ÿíýÿë òþðÿäÿí, éàõóä Ïîäðàò÷ûíûí ùöãóãëàðûíà òÿùëöêÿ éàðàäàí ãàíóíëàð, ìöãàâèëÿëÿð

àðáèòðàúûí òÿ"éèí åòäèéè êèìè éåðèíÿ éåòèðèëèð. Ùÿð Òÿðÿô Ôîðñ-ìàúîð ùàëëàðûíûí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñèíèí

ãàðøûñûíû àëìàã ö÷öí ùÿð æöð ëàçûìè ùöãóãè ñÿ’éëÿð ýþñòÿðÿæÿêäèð. Ùÿð ùàíñû Ôîðñ-ìàúîð

âÿçèééÿòè ìþâæóä îëäóãäà âÿ éà éàðàíäûãäà îíóí òÿ’ñèðèíÿ ìÿ’ðóç ãàëàí Òÿðÿô Ôîðñ-ìàúîð

âÿçèééÿòèíèí õàðàêòåðèíè òÿñâèð åòìÿêëÿ (âÿ ìöâàôèã ñöáóò òÿãäèì åòìÿêëÿ) äÿðùàë äèýÿð Òÿðÿôÿ

éàçûëû áèëäèðèø âåðÿæÿê âÿ ùÿìèí Ôîðñ-ìàúîð âÿçèééÿòèíèí òÿ’ñèðèíè àðàäàí ãàëäûðìàã, éàõóä

éöíýöëëÿøäèðìÿê ö÷öí ëàçûìè ùöãóãè ñÿ’éëÿð ýþñòÿðÿðÿê, íÿ ìöìêöíäöðñÿ åäÿæÿêäèð.19.1 Non-performance or delays in performance on the part of any Party of its obligations (or

any part thereof) under this Agreement, other than the obligation to pay money, shall be excused if

occasioned or caused by Force Majeure. Force Majeure means any event which prevents, hinders

or impedes Mining Operations and is beyond the ability of the affected Party to control such event

or its consequences using reasonable efforts, including without limitation, extraordinary events,

natural disasters (for example lighting and earthquake), wars (declared or undeclared) or other

military activity, fire, insurrections, rebellions, acts of terrorism, riot, civil commotion, sole

supplier or laws, treaties, rules, regulations, decrees, orders, actions or inactions of any

governmental authority (inside or outside of the Azerbaijan Republic) which prevent hinder or

impede Contractors conduct of operations or which substantially impairs or threatens Contractors

rights under this Agreement (as determined by the arbitration); Every Party will make all

reasonable and lawful endeavors to avert the emergence of Force Majeure events. Upon the

existence or occurrence of any Force Majeure event, the Party affected shall give prompt notice to

the other Parties specifying the event of Force Majeure (and providing evidence thereof) and shall

do all things possible using reasonable lawful efforts to remove or mitigate the effect of the Force

Majeure event.19.3 áÿíäèíèí, ìöääÿàëàðû òÿ’ñèð ýþñòÿðÿðêÿí Ôîðñ-ìàúîð ùàëëàðû Ìÿ’äÿí-ôèëèç

ÿìÿëèééàòëàðûíû ëÿíýèäèðñÿ âÿ éà àïàðûëìàñûíà ìàíå÷èëèê òþðÿäèðñÿ, ùÿìèí ùàëëàðûí øàìèë

åäèëäèéè þùäÿëèêëÿðèí éåðèíÿ éåòèðèëäèéè ìöääÿò, Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíûí ìöâàôèã

ìÿðùÿëÿñèíèí ìöääÿòè, áó Ñàçèøèí ãöââÿäÿ îëìàñû ìöääÿòè (îíóí ùÿð äÿôÿ óçàäûëìàñû äàõèë

åäèëìÿêëÿ), ùàáåëÿ áó Ñàçèø öçðÿ áöòöí ùöãóãëàðûí âÿ þùäÿëèêëÿðèí ìöääÿòè Ôîðñ-ìàúîð

ùàëëàðûíûí ÿìÿëÿ ýÿëìÿñèíèí äîüóðäóüó ëÿíýèìÿ ìöääÿòèíÿ áÿðàáÿð ìöääÿò ãÿäÿð, öñòÿýÿë

Ôîðñ-ìàúîð ùàëëàðû àðàäàí ãàëäûðûëäûãäàí âÿ éà äàéàíäûðûëäûãäàí ñîíðà ÿìÿëèééàòëàðûí

éåíèäÿí áàøëàíìàñû ö÷öí çÿðóðè îëàí ìöääÿò ãÿäÿð óçàäûëûð.Subject to Article 19.3, if Mining Operations are delayed, curtailed or prevented by Force

Majeure, then the time for carrying out the obligations affected thereby, the duration of the

relevant phase of Mining Operations, the term of this Agreement (including any extension period

hereof) and all rights and obligations hereunder shall be extended for a period equal to the delay

caused by the Force Majeure occurrence plus such period of time as is necessary to re-establish

operations upon removal or termination of Force Majeure.19.2 Ãöââÿéÿìèíìÿ òàðèõèíäÿí ñîíðà Ïîäðàò÷û Ùàçûðëûã äþâðö, Êÿøôèééàò äþâðö âÿ/éàõóä

ßëàâÿ êÿøôèééàò äþâðö ÿðçèíäÿ Ôîðñ-ìàúîð ùàëûíûí áàøëàíäûüûíû å’ëàí åòäèêäÿ áó Ñàçèøèí 5.7

ìàääÿñèíèí ìöääÿàëàðû òÿ’ñèð ýþñòÿðèð.19.2 If after the Effective Date Contractor declares Force Majeure during the Preliminary

Period, the Exploration Period and/or the Additional Exploration Period the provisions of Article

5.7 shall come into force.ßýÿð Êîíòðàêò ñàùÿñèíäÿ ùàñèëàò áàøëàíäûãäàí ñîíðà ùÿð ùàíñû áèð âàõò Ïîäðàò÷û Ôîðñìàúîð ùàëûíûí ìþâæóäëóüóíó å’ëàí åòìèøäèðñÿ âÿ ÿýÿð áó æöð Ôîðñ-ìàúîð ùàëû ñîíðà áèðáèðèíèí àðäûíæà ýÿëÿí àçû äîõñàí (90) ýöí ÿðçèíäÿ ìþâæóä îëìàãäà äàâàì åäèðñÿ âÿ ùÿìèí

Ôîðñ-ìàúîð ùàëû Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû äàõèëèíäÿ ùÿð ùàíñû ùàäèñÿëÿð âÿ éà Ùþêóìÿò

îðãàíëàðûíûí ùÿð ùàíñû ôÿàëèééÿòè íÿòèæÿñèíäÿ ÿìÿëÿ ýÿëìÿìèøäèðñÿ âÿ áó Ôîðñ-ìàúîð ùàëû

íÿòèæÿñèíäÿ Ïîäðàò÷û áó Ñàçèøäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí ßìòÿÿëèê ìÿùñóëó ÷ûõàðà áèëìèðñÿ, Ïîäðàò÷û

âÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË éóõàðûäà ýþñòÿðèëìèø äîõñàí (90) ýöí ìöääÿòè àõûðà ÷àòäûãäàí ñîíðà îí áåø

(15) ýöí ÿðçèíäÿ ýþðöøöá ùàñèëàòû äàâàì åòäèðìÿéèí ÿí éàõøû éîëóíó ìöçàêèðÿ åäèðëÿð. ßýÿð

ñîíðàêû äîõñàí (90) ýöí ÿðçèíäÿ ãÿíàÿòÿõø ðàçûëûãëàð ÿëäÿ åäèëìÿñÿ, Ôîðñ-ìàúîð ùàëëàðûíûí

ìþâæóä îëäóüó äþâðäÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË þçö âÿ éà îíóí Îðòàã øèðêÿòè ìÿñ’óëèééÿòè þç öçÿðèíÿ

ýþòöðÿðÿê þç âÿñàèòè ùåñàáûíà, Ïîäðàò÷û Ôîðñ-ìàúîð ùàëûíûí áàøà ÷àòäûüûíû å’ëàí åäÿíÿäÿê,

ëàçûì ýÿëÿðñÿ, Ñóáïîäðàò÷ûëàðû æÿëá åòìÿêëÿ áó Ñàçèø öçðÿ ÿìÿëèééàòëàð àïàðìàã âÿ ßìòÿÿëèê

ìÿùñóë ùàñèëàòûíû äàâàì åòäèðìÿê ùöãóãóíà ìàëèêäèðëÿð.If at any time after commencement of production from the Contract Area Contractor

declares Force Majeure and such Force Majeure situation has continued for a period of not less

than ninety (90) consecutive days and such Force Majeure did not arise as a result of events within

the Azerbaijan Republic or as a result of any action on the part of Governmental Authority and as

a result of such Force Majeure Contractor has been unable to produce Commercial Products under

this Agreement then AZERGYZIL and Contractor shall meet within fifteen (15) days following

the expiry of the said period of ninety (90) days to discuss how best to continue production.

Failing agreement on satisfactory arrangements within ninety (90) days thereafter AZERGYZIL

shall have the option of itself or its Affiliate assuming operations hereunder and continuing

production of Commercial Products during the period of Force Majeure at its risk and cost with the

possible participation of Sub-contractors until Contractor declares the cessation of the Force

Majeure circumstance when Contractor shall resume its full responsibilities for production of

Commercial Products under this Agreement.Ïîäðàò÷û Ôîðñ-ìàúîð ùàëûíûí áàøà ÷àòäûüûíû å’ëàí åòäèêäÿí ñîíðà ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí âÿ

éà îíóí Îðòàã øèðêÿòèíèí èõòèéàðû âàð êè, Ìÿñðÿôëÿðèí ÿâÿçèíèí þäÿíèëìÿñè ìåõàíèçìèíÿ óéüóí

îëàðàã þçöíöí ìöñòÿãèì ìÿñðÿôëÿðèíèí ÿâÿçèíè þäÿòñèí âÿ Ôîðñ-ìàúîð ùàëû äþâðöíäÿWhen Contractor declares that the Force Majeure circumstance has ceased AZERGYZIL

or its Affiliate shall be entitled to recover AZERGYZIL'S or its Affiliates direct costs in

accordance with the Cost Recovery mechanism and shall credit the Mining Operations Account forxlix÷àòäûðûëìûø áöòöí ßìòÿÿëèê ìÿùñóë ùÿæìèíÿ ýþðÿ Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ùåñàáûíà Ôîðñìàúîð ùàëû áàøëàíàíàäÿê èñòèôàäÿ îëóíìóø ãèéìÿòëÿð èëÿ êðåäèòëÿøäèðñèí.the volumes of Commercial Products delivered whilst the Force Majeure circumstance continued

at international prices used prior to commencement of the Force Majeure.19.3 ßýÿð Ïîäðàò÷û Êîíòðàêò ñàùÿñèíèí Ôîðñ-ìàúîð ùàëû éàðàíäûüûíà ýþðÿ Àçÿðáàéæàí

Ðåñïóáëèêàñûíûí ìöââÿããÿòè îëàðàã òÿ’ñèð ýþñòÿðìÿäèéè ùÿð ùàíñû ùèññÿñèíäÿ Ìÿ’äÿí-ôèëèç

ÿìÿëèééàòëàðû àïàðìàã èìêàíûíäàí ìÿùðóìäóðñà, áó 19-æö Ñàçèøèí øÿðòëÿðè Êîíòðàêò

ñàùÿñèíèí ùÿìèí ùèññÿñè ö÷öí àíæàã áó Ñàçèøèí ãöââÿäÿ îëäóüó ìöääÿò ÿðçèíäÿ ãöââÿäÿ

ãàëûð.19.3 If Contractor has been unable to carry out Mining Operations at any portion of the Contract

Area which is temporary out of jurisdiction of the Azerbaijan Republic as a result of Force

Majeure, the provisions of this Article 19 shall come into force for such portion of the Contract

Area only during the term of this Agreement.l20.120-æè ÌÀÄÄßARTICLE 20Å’ÒÈÁÀÐËÛËÛÃ, ÙÖÃÓà Âß ÞÙÄßËÈÊËßÐÈÍ

ÁÀØÃÀËÀÐÛÍÀ ÂÅÐÈËÌßÑÈ Âß Òß’ÌÈÍÀÒËÀÐVALIDITY, ASSIGNMENT

AND GUARANTEESÅ’òèáàðëûëûã20.1ValidityÁó Ñàçèø Ãöââÿéÿìèíìÿ òàðèõèíäÿí å’òèáàðÿí Òÿðÿôëÿð âÿ îíëàðûí ìöâàôèã ùöãóã

âàðèñëÿðè âÿ ìöëêèééÿò ùöãóãó âåðèëìèø äèýÿð øÿõñëÿð ö÷öí áó Ñàçèøèí øÿðòëÿðèíÿ óéüóí èæðà

åäèëÿí, èæáàðè ùöãóãè ãöââÿñè îëàí å’òèáàðëû þùäÿëèêäèð. ÀÇßÐÃÛÇÛË áó Ñàçèøèí áàüëàíäûüû

òàðèõäÿ Êîíòðàêò ñàùÿñèíèí ùöäóäëàðû äàõèëèíäÿ ßìòÿÿëèê ìÿùñóëà ìàëèê îëìàã ùöãóãëàðûíà

äàèð ùå÷ áèð þçýÿ ñàçèø îëìàäûüûíà òÿ’ìèíàò âåðèð. Ãöââÿéÿìèíìÿ òàðèõèíäÿí å’òèáàðÿí áó

Ñàçèø îíóí øÿðòëÿðèíÿ ìöâàôèã îëàí âÿ éà Òÿðÿôëÿðèí ãàðøûëûãëû éàçûëû ðàçûëàøìàñûíà ÿñàñëàíàí

ùàëëàðäàí áàøãà, ùå÷ áèð ùàëäà ëÿüâ åäèëìèð, äöçÿëäèëìèð âÿ éà äÿéèøäèðèëìèð.This Agreement shall constitute a valid and binding legal obligation enforceable in

accordance with its terms among the Parties and their respective successors and assignees as of the

Effective Date. AZERGYZIL guarantees that as of the date of execution no other agreement exists

with respect to the Commercial Products rights within the Contract Area. From and after the

Effective Date, this Agreement shall not be cancelled, amended or modified except in accordance

with its terms or by written agreement between the Parties.20.220.2Ùöãóã âÿ þùäÿëèêëÿðèí áàøãàñûíà âåðèëìÿñèAssignment(à)

Òÿðÿôëÿðèí áó Ñàçèøäÿí èðÿëè ýÿëÿí ùöãóã âÿ þùäÿëèêëÿðèíèí ùÿð ùàíñû øÿêèëäÿ áàøãàñûíà

âåðèëìÿñèíÿ, èïîòåêàéà, ýèðîâà, ùöãóã âÿ þùäÿëèêëÿðèí áàøãà æöð éöêëÿíìÿñèíÿ éàëíûç áó 20.2

áÿíäèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø øÿðòëÿðëÿ éîë âåðèëèð.(a)

No assignment, mortgage, pledge or other encumbrance shall be made by the Parties of

their rights and obligations arising under this Agreement other than in accordance with the

provisions of this Article 20.2.(b)

Òÿðÿôëÿð áó Ñàçèø öçðÿ þç ùöãóã âÿ þùäÿëèêëÿðèíè òàìàìèëÿ âÿ éà ãèñìÿí ùÿð ùàíñû áèð

Ö÷öíæö òÿðÿôÿ âåðìÿê ùöãóãóíà ìàëèêäèðëÿð. Áó øÿðòëÿ êè, Ö÷öíæö òÿðÿô áó Ñàçèø öçðÿ îíóí

öçÿðèíÿ ãîéóëàí âÿçèôÿëÿðÿ óéüóí òåõíèêè èìêàíëàðà âÿ ìàëèééÿ èìêàíëàðûíà ìàëèê îëñóí, îíà

âåðèëÿí ïàéëà ÿëàãÿäàð áó Ñàçèøèí áöòöí øÿðòëÿðèíè ãÿáóë åòñèí âÿ åëÿ áèð òÿøêèëàò îëñóí êè,

ÀÇßÐÃÛÇÛË îíóíëà ãàíóíè îëàðàã èøýöçàð ìöíàñèáÿòëÿð ãóðà áèëñèí.(b)

Each Party shall be entitled to assign all or part of its rights and obligations arising under

this Agreement to any Third Party which has the technical and financial ability commensurate with

the responsibilities and obligations which would be imposed on it hereunder; as to the interest

assigned, accepts and assumes all of the terms and conditions of this Agreement; and is an entity

with which AZERGYZIL can legally do business.(æ)

Áó Ñàçèø öçðÿ þç þùäÿëèêëÿðèíÿ õÿëÿë ýÿòèðìÿäÿí Ïîäðàò÷û Ñàçèøäÿ ýþñòÿðèëÿí ïàéûíûí,

éàõóä Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ÿðàçèñèíäÿ âÿ éà îíóí ùöäóäëàðûíäàí êÿíàðäà Ìÿ’äÿíôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ö÷öí èñòèôàäÿ îëóíàí ùÿð ùàíñû äàøûíìàç ÿìëàêäà þç ïàéûíûí èïîòåêàñûíû,

ýèðîâóíó âÿ éà áàøãà øÿêèëäÿ éöêëÿíìÿñèíè ìàíåÿñèç ùÿéàòà êå÷èðìÿê ùöãóãóíà ìàëèêäèð,

áó øÿðòëÿ êè, ùÿìèí èïîòåêà, ýèðîâãîéìà âÿ éà ÿìëàêû áàøãà øÿêèëäÿ éöêëÿìÿ éàëíûç áó

Ñàçèøèí øÿðòëÿðèíÿ ìöâàôèã ñóðÿòäÿ ùÿéàòà êå÷èðèëñèí.(c)

Without prejudice to its obligations hereunder, Contractor shall have the right to freely

mortgage, pledge or otherwise encumber its interests in the Agreement or any property in or

outside the Azerbaijan Republic which is used for Mining Operations, provided that any such

mortgage, pledge or other encumbrance shall be made expressly subject to the terms of this

Agreement.(d)

Ö÷öíæö òÿðÿôèí õåéðèíÿ Ïîäðàò÷û ùÿð ùàíñû ùöãóã âÿ þùäÿëèêëÿðèí âåðèëìÿñèíè, èïîòåêà,

ýèðîâ âÿ éà áàøãà øÿêèëäÿ éöêëÿìÿíè ïëàíëàøäûðäûãäà, áóíóí ö÷öí ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí

ãàáàãæàäàí èæàçÿñè òÿëÿá îëóíóð.(d)

Any proposed assignment, mortgage, pledge or other encumbrance by Contractor to a

Third Party shall require the prior approval of AZERGYZIL .(å)

Òÿðÿô áó Ñàçèø öçðÿ ùöãóãëàðûíû âÿ þùäÿëèêëÿðèíè òàìàìèëÿ âÿ éà ãèñìÿí âåðäèéè ùàëäà

ùöãóã âÿ þùäÿëèêëÿðè âåðÿí Òÿðÿô ùÿìèí âåðèëìÿíèí ãöââÿéÿ ìèíäèéè òàðèõäÿí ñîíðà áó Ñàçèø

öçðÿ áöòöí ýÿëÿæÿê þùäÿëèêëÿðèíäÿí þçöíöí âåðäèéè èøòèðàê ïàéû ùÿæìèíäÿ àçàä îëóíóð. Ùÿì

äÿ ÿýÿð ùöãóã âÿ þùäÿëèêëÿðè Ïîäðàò÷û âåðèðñÿ, îíóí ùöãóã âàðèñè, áó Ñàçèøäÿ àéðûæà

ýþñòÿðèëìèø ùàëëàð èñòèñíà îëìàãëà, áó Ñàçèøäÿí èðÿëè ýÿëÿí þùäÿëèêëÿð ö÷öí Ïîäðàò÷û èëÿ éàíàøû,

áèðýÿ âÿ ôÿðäè ìÿñóëèééàò äàøûéûð.(e)

In the event a Party assigns all or a portion of its rights and obligations arising under this

Agreement, the assignor shall, to the extent of the interest assigned, be released from all further

obligations arising under this Agreement after the effective date of such assignment. In this respect

if Contractor assigns a portion of its rights and obligations the assignee with Contractor shall

thereafter be jointly and severally liable for the obligations arising from this Agreement, except to

the extent otherwise provided under this Agreement.(f)

Ïîäðàò÷û ÀÇßÐÃÛÇÛË èëÿ ãàáàãæàäàí ðàçûëàøäûðìàäàí áó Ñàçèøäÿí èðÿëè ýÿëÿí

ùöãóãëàðû âÿ þùäÿëèêëÿðè þçöíöí áèð âÿ éà áèð íå÷ÿ Îðòàã øèðêÿòèíÿ òàìàìèëÿ, éàõóä ãèñìÿí

âÿ èñòÿíèëÿí âàõò âåðìÿê ùöãóãóíà ìàëèêäèð, áó øÿðòëÿ êè, ùÿð ùàíñû áó æöð Îðòàã øèðêÿò

éóõàðûäàêû 20.2 (b) áÿíäèíèí òÿëÿáëÿðèíè þäÿéèð âÿ ùÿì÷èíèí áó øÿðòëÿ êè, ùöãóã âÿ

þùäÿëèêëÿðèíè âåðÿí Òÿðÿô ùöãóã âÿ þùäÿëèêëÿðè ö÷öí þç ìÿñ’óëèééÿòèíè, åéíèëÿ ùöãóã âÿ

þùäÿëèêëÿðèí âåðèëìÿäèéè ùàëäà îëäóüó êèìè, ùÿìèí âåðèëìÿíèí ÀÇßÐÃÛÇÛË òÿðÿôèíäÿí

áÿéÿíèëìèø ñàéûëàæàüû àíàäÿê ñàõëàéûð.(f)

Contractor shall be entitled at any time to assign all or part of its rights and obligations

arising from this Agreement to one or more of its Affiliates without the prior consent of

AZERGYZIL; provided, however, that any such Affiliate satisfies the requirements of Article

20.2(b) above, and further provided that the assigning party shall remain liable for obligations

under this Agreement in the same manner as though no assignment had been made unless and until

said assignment is approved by AZERGYZIL.(g)(g)ùÿð ùàíñû áèð âåðèëìÿëÿð âÿ ýþíäÿðèëìÿëÿð 20.2 áÿíäèíèí ìöääÿàëàðû öçðÿ âåðýèäÿí àçàäliAny assignment or transfer pursuant to Article 20.2 shall be free of Taxes and shall be freeåäèëèð.of any cost or charge to Contractor.(h)

Ïîäðàò÷ûíûí þç ùöãóã âÿ þùäÿëèêëÿðèíè ùÿéàòà êå÷èðäèéè áöòöí ùàëëàðà áåëÿ áèð øÿðò

ùþêìÿí àèä åäèëèð êè, ùöãóã âàðèñè ÀÇßÐÃÛÇÛË-à àíà øèðêÿòèí 20.3 áÿíäèíäÿ ýþñòÿðèëÿí

òÿ’ìèíàòûíûí àíàëîúè òÿ’ìèíàòûíû òÿãäèì åòìÿëèäèð.(h)

Any assignment by Contractor shall be expressly conditioned upon the assignee providing

to AZERGYZIL a Parent Company Guarantee similar to that referred to in Article 20.3.20.3 Áó Ñàçèø èìçàëàíäûãäàí ñîíðà âÿ Ãóââÿéÿìèíìÿ òàðèõèíÿäÿê ÿìÿëè æÿùÿòäÿí

ìöìêöí îëàí ÿí ãûñà ìöääÿòäÿ Ïîäðàò÷û ÀÇßÐÃÛÇÛË-à Ïîäðàò÷ûíûí òÿ’äèéÿ ãàáèëèééÿòèíèí

ìöÿééÿí îëóíìàñû ö÷öí ìÿãáóë áàíêûí òÿñäèã åòäèéè ìÿêòóá øÿêëèíäÿ éàçûëû øÿùàäÿòíàìÿ

òÿãäèì åäèð. Ìÿãáóë áàíê - èëê íþâáÿäÿ àçû áèð (1) èë ÿðçèíäÿ þäÿíìÿëè îëàí ñóáîðäèíàñèéàñûç,

òÿ’ìèíàòñûç áþðæ þùäÿëèêëÿðèíÿ Ìóäèç (Moodys) âÿ éà Ñòàíäàðò åíä Ïóàðñ êîðïîðàñèéàñû

(Standard and Poors Corporation) òÿðÿôèíäÿí À ðåéòèíãè âÿ éà éöêñÿê ðåéòèíã âåðèëìèø áàíê

äåìÿêäèð. ( Áàõ 4.1 áÿíäè)20.3 Contractor shall as soon as practicable after execution of this Agreement and prior to the

Effective Date provide AZERGYZIL with written evidence in the form of a letter of assurance

from an acceptable bank to establish the financial ability of Contractor. The expression acceptable

bank shall mean a bank whose senior, unsubordinated and unguaranteed debt obligations with

initial maturity of more than one (1) year have been granted a rating of A or better from either

Moodys or Standard and Poors Corporation. (See Article 4.1)20.4 Áöòöí Òÿðÿôëÿð áó Ñàçèøè èìçàëàäûãäàí ñîíðà ÀÇßÐÃÛÇÛË Ùþêóìÿòèí Òÿ’ìèíàòûíûí

èìçàëàíìàñûíû òÿ’ìèí åäèð. Ùþêóìÿòèí Òÿ’ìèíàòûíûí èìçàëàíìûø îðèúèíàëû ùÿð Ïîäðàò÷û òÿðÿôÿ

âåðèëèð âÿ Ñàçèøèí Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû Ïàðëàìåíòèíèí ìöçàêèðÿñèíÿ òÿãäèì îëóíàí

èìçàëàíìûø íöñõÿñèíÿ îíóí òÿðêèá ùèññÿñè êèìè äàõèë åäèëèð. Ñàçèø Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí

Ïàðëàìåíòè òÿðÿôèíäÿí ðàòèôèêàñèéà âÿ òÿñäèã åäèëäèêäÿí âÿ àäè ãàéäàäà äÿðæ îëóíäóãäàí

ñîíðà Ùþêóìÿòèí Òÿ’ìèíàòû ãàíóí ãöââÿñè êÿñá åäèð.20.4 Upon the execution of this Agreement by all Parties AZERGYZIL shall procure the

execution of the Government Guarantee. An executed original of the Government Guarantee shall

be provided to each Contractor Party and shall be included in the executed copy of this Agreement

to be submitted to the Parliament of the Azerbaijan Republic. Upon ratification and approval of

this Agreement by the Parliament of the Azerbaijan Republic and publication in the customary

manner the Government Guarantee shall have the force of law.21-æè ÌÀÄÄßARTICLE 21ÒßÒÁÈà ÅÄÈËß ÁÈËßÍ ÙÖÃÓÃ, ÈÃÒÈÑÀÄÈ ÑÀÁÈÒËßØÌß

Âß ÀÐÁÈÒÐÀÚAPPLICABLE LAW, ECONOMIC STABILIZATION

AND ARBITRATION21.1Òÿòáèã åäèëÿ áèëÿí ùöãóã21.1Applicable LawÁó Ñàçèø Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí âÿ Èíýèëòÿðÿíèí ãàíóíëàðû ö÷öí öìóìè îëàí

ùöãóã ïðèíñèïëÿðèíÿ ùÿð ùàíñû ìÿñÿëÿ áàðÿñèíäÿ, öìóìè ïðèíñèïëÿð îëìàäûãäà èñÿ, Êàíàäàíûí

Îíòàðèî ÿéàëÿòèíèí öìóìè ùöãóã ïðèíñèïëÿðèíÿ ìöâàôèã ñóðÿòäÿ òÿíçèìëÿíèð âÿ òÿôñèð åäèëèð.

Áó Ñàçèø ùÿì÷èíèí pacta sunt servanda (ìöãàâèëÿëÿðÿ ðèàéÿò îëóíìàëûäûð) áåéíÿëõàëã ùöãóã

ïðèíñèïèíÿ òàáå åäèëèð. Áó Ñàçèø Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïàðëàìåíòè òÿðÿôèíäÿí òÿñäèã

åäèëäèêäÿí ñîíðà, áó Ñàçèøäÿ êîíêðåò ñóðÿòäÿ áàøãà æöð ýþñòÿðèëìèø ùàëëàð èñòèñíà åäèëìÿêëÿ,

Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãàíóíó îëóð âÿ Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ìöääÿàëàðû áó

Ñàçèøÿ óéüóí ýÿëìÿéÿí âÿ éà çèää îëàí ùÿð ùàíñû áàøãà ìþâæóä, éàõóä ýÿëÿæÿê ãàíóíóíäàí,

ôÿðìàíûíäàí âÿ éà èíçèáàòè ñÿðÿíæàìûíäàí (éàõóä îíóí áèð ùèññÿñèíäÿí) öñòöí òóòóëóð.This Agreement shall be governed and interpreted in accordance with principles of law

common to the law of the Azerbaijan Republic and English law, and to the extent that no common

principles exist in relation to any matter, then in accordance with the principles of the common law

of Ontario, Canada. This Agreement shall also be subject to the international legal principle of

pacta sunt servanda (agreements must be observed). Upon approval by the Parliament of the

Azerbaijan Republic of this Agreement, this Agreement shall constitute a law of the Azerbaijan

Republic and shall take precedence over any other current or future law, decree or administrative

order (or part thereof) of the Azerbaijan Republic which is inconsistent with or conflicts with this

Agreement except as specifically otherwise provided in this Agreement.21.221.2Èãòèñàäè ñàáèòëÿøìÿÁó Ñàçèø öçðÿ Ïîäðàò÷ûéà (éàõóä îíóí ùöãóã âàðèñëÿðèíÿ) âÿ îíóí Ñóáïîäðàò÷ûëàðûíà

âåðèëÿñè ùöãóãëàð âÿ ìÿíàôåëÿð Ïîäðàò÷ûíûí ãàáàãæàäàí ðàçûëûüû îëìàäàí äÿéèøäèðèëìèð,

ìîäèôèêàñèéà åäèëìèð âÿ éà ìÿùäóäëàøäûðûëìûð. ßýÿð ùÿð ùàíñû Ùþêóìÿò îðãàíû áó Ñàçèøèí

ìöääÿàëàðûíà çèää îëàí, éàõóä áó Ñàçèø öçðÿ Ïîäðàò÷ûíûí ùöãóãëàðûíà âÿ éà ìÿíàôåëÿðèíÿ

ìÿíôè, éàõóä ìöñáÿò òÿ’ñèð ýþñòÿðÿí ùÿð ùàíñû ìþâæóä âÿ éà ýÿëÿæÿê ãàíóíóí, ìöãàâèëÿíèí,

ùþêóìÿòëÿðàðàñû ñàçèøèí, ôÿðìàíûí, éàõóä èíçèáàòè ñÿðÿíæàìûí, î æöìëÿäÿí, ëàêèí áóíóíëà

ìÿùäóäëàøäûðûëìàäàí, âåðýè ãàíóíâåðèæèëèéèíäÿ, ãàéäàëàðäà, èíçèáàòè ïðàêòèêàäà ùÿð ùàíñû

äÿéèøèêëèêëÿðèí, éàõóä Êîíòðàêò ñàùÿñè áàðÿñèíäÿ éóðèñäèêñèéà äÿéèøèêëèêëÿðèíèí òÿòáèã

îëóíìàñûíû òÿëÿá åäèðñÿ, Òÿðÿôëÿðèí èãòèñàäè ìÿíàôåëÿðèíèí òàðàçëûüûíû áÿðïà åòìÿê ìÿãñÿäèëÿ

áó Ñàçèøèí ìöääÿàëàðûíäà òÿñùèùëÿð àïàðûëûð, Ïîäðàò÷ûíûí ùöãóãëàðûíà âÿ éà ìÿíàôåëÿðèíÿ

ìÿíôè òÿ’ñèð îëäóãäà èñÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË Ïîäðàò÷ûéà (âÿ îíóí ùöãóã âàðèñëÿðèíÿ) áóíóíëà áàüëû

ùÿð æöð èòêèëÿð, èãòèñàäè âÿçèééÿòèí ïèñëÿøìÿñè, çÿðÿð âÿ éà çèéàí ìöãàáèëèíäÿ ÿâÿç þäÿéèð.Economic StabilizationThe rights and interests accruing to Contractor (or its assignees) under this Agreement and

its Sub-contractors under this Agreement shall not be amended, modified or reduced without the

prior consent of Contractor. In the event that any Governmental Authority invokes any present or

future law, treaty, intergovernmental agreement, decree or administrative order which contravenes

the provisions of this Agreement or adversely or positively affects the rights or interests of

Contractor hereunder, including, but not limited to, any changes in tax legislation, regulations, or

administrative practice, or jurisdictional changes pertaining to the Contract Area, the terms of this

Agreement shall be adjusted to re-establish the economic equilibrium of the Parties, and if the

rights or interests of Contractor have been adversely affected, then AZERGYZIL shall indemnify

Contractor (and its assignees) for any disbenefit, deterioration in economic circumstances, loss or

damages that ensue therefrom.lii21.3Àðáèòðàú21.3Arbitration(à)

ÀÇßÐÃÛÇÛË èëÿ Ïîäðàò÷û àðàñûíäà ìöáàùèñÿ éàðàíäûãäà Òÿðÿôëÿð ýþðöøöðëÿð êè, áó

Ñàçèøèí øÿðòëÿðèíÿ ÿñàñëàíàðàã ìöáàùèñÿíèí ãàðøûëûãëû ñóðÿòäÿ ãÿíàÿòáÿõø áèð øÿêèëäÿ ùÿëë

îëóíìàñûíà ÷àëûøñûíëàð. Òÿðÿô ùÿìèí ìöáàùèñÿ ùàããûíäà áèëäèðèø àëäûãäàí ñîíðà ìöáàùèñÿ

îòóç (30) ýöí ÿðçèíäÿ Òÿðÿôëÿðè ãàðøûëûãëû ñóðÿòäÿ ãÿíàÿòëÿíäèðÿí áèð øÿêèëäÿ àðàäàí

ãàëäûðûëìûðñà, ùÿìèí ìöáàùèñÿ àøàüûäà øÿðù îëóíàí Àðáèòðàú ÿìÿëèééàòûíûí ìöääÿàëàðûíà âÿ

òÿòáèã åäèëÿ áèëÿí ùöãóã áàðÿñèíäÿ 21.1 áÿíäèíäÿ ýþñòÿðèëìèø ìöääÿàëðà ìöâàôèã ñóðÿòäÿ ùÿëë

åäèëèð.(a)

In the event of a dispute arising between AZERGYZIL and the disputing Parties shall meet

in an attempt to resolve the dispute to their mutual satisfaction by reference to the terms of this

Agreement. If satisfactory mutual agreement is not achieved within thirty (30) days after receipt by

a Party of notice of such dispute, such dispute shall be settled in accordance with the Arbitration

Procedure set out below and the applicable law provisions of Article 21.1:(i)

ÀÇßÐÃÛÇÛË èëÿ Ïîäðàò÷û àðàñûíäà áàø âåðÿí áöòöí ìöáàùèñÿëÿð, î æöìëÿäÿí

ìÿùäóäèééÿò ãîéóëìàäàí áó Ñàçèøèí å’òèáàðëûëûüû, òÿôñèðè, èääèà ãöââÿñèíÿ ìàëèê îëìàñû âÿ éà

ïîçóëìàñû èëÿ áàüëû ùÿð ùàíñû ìöáàùèñÿëÿð Òÿðÿôëÿð àðàñûíäà äîñòëóãëà ùÿëë åäèëìÿäèêäÿ,

Áèðëÿøìèø Ìèëëÿòëÿð Òÿøêèëàòûíûí Áåéíÿëõàëã Òèæàðÿò Ùöãóãó Êîìèññèéàñû àðáèòðàúûíûí

Ãàéäàëàðûíà - UNCITRAL (Ãàéäàëàð) óéüóí ñóðÿòäÿ ö÷ (3) àðáèòðäÿí èáàðÿò êîìèññèéà

òÿðÿôèíäÿí ãÿòè òÿíçèìëÿíèð. Ãàéäàëàðäà áàõûëàí ìÿñÿëÿëÿðèí âÿ éà âÿçèééÿòëÿðèí ùÿð ùàíñû

áèðèíÿ òÿòáèã åäèëìÿëè ìöääÿàëàð éîõäóðñà, àðáèòðàú áåëÿ ìÿñÿëÿíèí òÿíçèìëÿíìÿñè ö÷öí þç

öñóë âÿ ãàéäàëàðûíû ìöÿééÿí åäèð âÿ áó éîëëà ãîéóëìóø ùÿð ùàíñû ãàéäàëàð, áóíäàí ñîíðà,

Ãàéäàëàðûí áèð ùèññÿñè ñàéûëûð. Áåëÿ áèð àðáèòðàúûí áàø òóòìàñûíû òÿ’ìèí åòìÿê ìÿãñÿäèëÿ

Òÿðÿôëÿðäÿí ùÿð áèðè èììóíèòåò ùöãóãó, î æöìëÿäÿí, ëàêèí áóíóíëà ìÿùäóäëàøäûðûëìàäàí,

ñóâåðåí èììóíèòåò ùöãóãó áàðÿäÿ áöòöí âÿ ùÿð æöð áÿéàíàòëàðäàí èìòèíà åäèð.(i)

All disputes arising between AZERGYZIL and Contractor including without

limitation, any dispute as to the validity, construction, enforceability or breach of this Agreement,

which are not amicably resolved by the Parties shall be finally settled before a panel of three (3)

arbitrators under the Arbitration Rules of The United Nations Commission on International Trade

Law known as UNCITRAL (the Rules). In the event the Rules fail to make provision for any

matter or situation the arbitration tribunal shall establish its own rules to govern such matter and

procedure and any such rules so adopted shall be considered as a part of the Rules. For purposes of

allowing such arbitration each Party waives any and all claims to immunity, including, but not

limited to, any claims to sovereign immunity.(ii)

Àðáèòðàú Ëîíäîí øÿùÿðèíäÿ êå÷èðèëèð. Àðáèòðàú áàõûøûíûí äèëè èíýèëèñ äèëèäèð.

Àðáèòðàúäà áó Ñàçèøèí àçÿðáàéæàí âÿ èíýèëèñ ìÿòíèíäÿí èñòèôàäÿ åäèðëÿð. Ìÿòíëÿð àðàñûíäà

çèääèééÿò ìþâæóä îëàðñà, áó çèääèééÿòëÿð áó Ñàçèøèí 21.1-æè áÿíäèíÿ óéüóí ùÿëë åäèëèð.(ii)

The arbitration shall be held in London. The language used during the arbitration

procedure shall be the English language. The Azerbaijan language text and the English language

text of this Agreement will be utilized by the arbitrators. In the event of the discrepancy between

the texts, it shall be corrected in accordance with the article 21.1. of the present Agreement.(iii)

Àðáèòðàúà ìöðàæèÿò åòìÿê íèééÿòè áàðÿäÿ îòóç (30) ýöí ãàáàãæàäàí äèýÿð

Òÿðÿôÿ éàçûëû áèëäèðèø ýþíäÿðäèêäÿí ñîíðà èñòÿð ÀÇßÐÃÛÇÛË, èñòÿðñÿ äÿ Ïîäðàò÷û Ãàéäàëàðäà

íÿçÿðäÿ òóòóëäóüó êèìè, Ùààãà øÿùÿðèíäÿêè Äàèìè àðáèòðàú ìÿùêÿìÿñèíèí Áàø êàòèáèíÿ

àðáèòðàú áàõûøû ùàããûíäà ÿðèçÿ âåðÿðÿê âÿ àðáèòð òÿ’éèí åäÿðÿê àðáèòðàú áàõûøûíà áàøëàéà áèëÿðëÿð

(àðáèòðàú áàõûøûíà áàøëàéàí Òÿðÿô áóíäàí ñîíðà ùÿð éåðäÿ Áèðèíæè òÿðÿô àäëàíûð); éóõàðûäà

äåéèëÿí ÿðèçÿäÿ àðáèòðèí àäû ÷ÿêèëìÿëèäèð. Ìöáàùèñÿíèí èøòèðàê÷ûñû îëàí äèýÿð Òÿðÿô (Èêèíæè

òÿðÿô) ÿðèçÿíèí ñóðÿòèíè àëäûãäàí ñîíðà îòóç (30) ýöí ÿðçèíäÿ ÿðèçÿéÿ æàâàá âåðèð âÿ ñå÷äèéè

àðáèòðèí àäûíû ýþñòÿðèð. ßýÿð Èêèíæè òÿðÿô þç àðáèòðèíè áó öñóëëà òÿ’éèí åòìèðñÿ, Ùààãà

øÿùÿðèíäÿí Äàèìè àðáèòðàú ìÿùêÿìÿñèíèí Áàø êàòèáè áó Ãàéäàëàðà ìöâàôèã îëàðàã èêèíæè

àðáèòð òÿ’éèí åäèð.(iii)

After providing thirty (30) days prior written notice to the other Party of intent to

arbitrate, either AZERGYZIL or Contractor may initiate arbitration (the Party initiating the

arbitration shall hereinafter be called the First Party) submitting a request for arbitration to the

Secretary General of the Permanent Court of Arbitration in the Hague, as provided in the Rules,

and appointing an arbitrator who shall be identified in said request. Within thirty (30) days of

receipt of a copy of the request the other Party to the dispute (Second Party) shall respond,

identifying the arbitrator that it has selected. If the Second Party does not so appoint its arbitrator,

the Secretary General of the Permanent Court of Arbitration in the Hague shall appoint a second

arbitrator in accordance with the Rules.Ùÿìèí èêè àðáèòð îòóç (30) ýöí ÿðçèíäÿ ö÷öíæö àðáèòð ñå÷èð; ÿýÿð ñå÷ÿ áèëìÿñÿëÿð,

ö÷öíæö àðáèòðè Ãàéäàëàðà óéüóí ñóðÿòäÿ Ùààãà øÿùÿðèíäÿ Äàèìè àðáèòðàú ìÿùêÿìÿñèíèí Áàø

êàòèáè òÿ’éèí åäèð. Òÿðÿôëÿð àðàñûíäà áàøãà éàçûëû ðàçûëàøìà îëìàäûãäà, òÿ’éèí åäèëÿí ö÷öíæö

àðáèòð Òÿðÿôëÿðäÿí ùÿð ùàíñû áèðèíèí (î æöìëÿäÿí áåëÿ Òÿðÿôèí ßñàñ àíà øèðêÿòèíèí) ãåéäÿ

àëûíäûüû þëêÿíèí âÿòÿíäàøû îëìàìàëûäûð.The two arbitrators shall, within thirty (30) days, select a third arbitrator failing which the

third arbitrator shall be appointed by the Secretary General of the Permanent Court of Arbitration

in the Hague, in accordance with the Rules. Unless otherwise agreed in writing by the Parties, the

third arbitrator to be appointed shall not be a citizen of a country in which any Party (including the

Parent Company of such Party) is incorporated.(iv)

Òÿðÿôëÿð ìöáàùèñÿíèí ëàçûìè ãàéäàäà ùÿëëè ö÷öí àðáèòðàú ìÿùêÿìÿñèíèí ùÿð

ùàíñû ëàçûìè èíôîðìàñèéà àëìàñûíà ùÿð æöð èìêàí éàðàäûðëàð (Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíà âÿ

îáéåêòëÿðÿ áóðàõûëìàã èìêàíû äàõèë îëìàãëà).(iv)

The Parties shall extend to the arbitration tribunal all facilities (including access to

the Mining Operations and facilities) for obtaining any information required for the proper

determination of the dispute.(v)

Àðáèòðàúûí ãÿðàðû ãÿòèäèð, Òÿðÿôëÿð ö÷öí ìÿæáóðèäèð âÿ äÿðùàë èæðà åäèëèð.

Àëûíìûø àðáèòðàú ãÿðàðû èæðààòà ýþòöðöëìÿêëÿ îíóí áàðÿñèíäÿ ìÿùêÿìÿ ãÿðàðû ÷ûõàðûëà áèëÿð âÿ

éà ìöâàôèã éóðèñäèêñèéàéà ìàëèê ùÿð ùàíñû ìÿùêÿìÿäÿ èæðà áàðÿäÿ ìÿùêÿìÿ ÿìðè àëûíà áèëÿð

âÿ éà áó æöð ùÿð ùàíñû ìÿùêÿìÿéÿ ÿðèçÿ âåðèá øÿðàèòäÿí àñûëû îëàðàã, ìÿùêÿìÿíèí àðáèòðàú(v)

The arbitration tribunals award shall be final and binding on the Parties and shall be

immediately enforceable. Judgment on the award rendered may be entered and execution had in

any court having jurisdiction or application may be made to such court for a judicial acceptance of

the award and an order of enforcement and execution, as applicable.liiiãÿðàðû ÷ûõàðìàñûíû, ìÿæáóðè èæðà ùàããûíäà ÿìð âåðìÿñèíè õàùèø åòìÿê îëàð.

(vi)

Ùÿð áèð Òÿðÿô þç àðáèòðëÿðèíèí õÿðæëÿðèíè âÿ Ö÷öíæö àðáèòðèí õÿðæëÿðèíèí áÿðàáÿð

ùèññÿëÿðèíè þäÿéèð; Òÿðÿôëÿð ùÿì÷èíèí Ãàéäàëàðëà ìöÿééÿí åäèëìèø ùÿð ùàíñû õÿðæëÿðè òÿí

áþëöðëÿð. Éóõàðûäà äåéèëÿíëÿðÿ áàõìàéàðàã, àðáèòðëÿð óäàí Òÿðÿôÿ óäóçàí Òÿðÿôèí ùåñàáûíà

àðáèòðàú õÿðæëÿðèíèí (ùöãóãøöíàñëàðà àüëàáàòàí ùÿäëÿðäÿ âåðèëÿí ãîíîðàð äà äàõèë îëìàãëà)

ÿâÿçèíè âåðäèðÿ áèëÿðëÿð.(vi)

Each Party shall pay the costs of its own arbitrator and the costs of the third

arbitrator in equal shares, and any costs imposed by the Rules shall be shared equally by the

Parties. Notwithstanding the above, the arbitrators may, however, award costs (including

reasonable legal fees) to the prevailing Party from the losing Party.(b)

Áó 21.3 áÿíäèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø ùöãóãëàð âÿ þùäÿëèêëÿð áó Ñàçèøÿ õèòàì

âåðèëäèêäÿí ñîíðà äà ãöââÿäÿ ãàëûð.(b)

The rights and obligations under this Article 21.3 shall survive the termination of this

Agreement.liv22-æè ÌÀÄÄßARTICLE 22ÁÈËÄÈÐÈØËßÐNOTICESÁó Ñàçèøèí ìöääÿàëàðûíà ìöâàôèã ñóðÿòäÿ òÿãäèì îëóíàí áöòöí áèëäèðèøëÿð èíýèëèñ

äèëèíäÿ âÿ Àçÿðáàéæàí äèëèíäÿ éàçûëû ñóðÿòäÿ òÿðòèá åäèëèð âÿ òåëåêñëÿ, òåëåñóðÿòëÿ éàõóä

ìÿêòóáëà ùÿð áèð Òÿðÿôÿ àøàüûäà ýþñòÿðèëÿí öíâàíà (éàõóä áèð Òÿðÿôèí äèýÿð Òÿðÿôÿ âàõòàøûðû

áèëäèðÿ áèëÿæÿéè ùÿð ùàíñû áàøãà öíâàíà) ýþíäÿðèëèð, áó øÿðòëÿ êè, Ãöââÿéÿìèíìÿ òàðèõèíäÿí

ñîíðà ÀÇßÐÃÛÇÛË Äþâëÿò Øèðêÿòè òÿðÿôèíäÿí Ïîäðàò÷ûéà ýþíäÿðèëÿí âÿ áó Ñàçèøèí øÿðòëÿðèíÿ

ýþðÿ çÿðóðè îëàí áöòöí áèëäèðèøëÿð (25-æè Ìàääÿäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëäóüó êèìè, ïîçóíòó ùàããûíäà

ùÿð ùàíñû áèëäèðèøëÿð, éàõóä Ñàçèøèí ãöââÿñèíÿ õèòàì âåðèëìÿñè ùàããûíäà áèëäèðèøëÿð, ùàáåëÿ

àðáèòðàúà àèä îëàí ùÿð ùàíñû áèëäèðèøëÿð èñòèñíà åäèëìÿêëÿ) áó Ìàääÿíèí ìöääÿàëàðûíà ìöâàôèã

ñóðÿòäÿ ßìÿëèééàò øèðêÿòèíÿ ýþíäÿðèëìèøäèðñÿ, Ïîäðàò÷ûéà ÷àòäûðûëìûø ùåñàá îëóíóð. Ïîäðàò÷û

ÀÇßÐÃÛÇÛË-à ßìÿëèééàò øèðêÿòèíèí àäûíû âÿ öíâàíûíû (ùàáåëÿ îíëàðûí ìöâàôèã

äÿéèøèêëèêëÿðèíè) ÿìÿëè æÿùÿòäÿí ìöìêöí îëàí ÿí ãûñà ìöääÿòëÿðäÿ òÿãäèì åäÿæÿêäèð. Òåëåêñ

âÿ éà òåëåñóðÿò èëÿ âåðèëìèø áèëäèðèø ýþíäÿðèëäèéè òàðèõäÿí ñîíðà áèðèíæè èø ýöíö ÷àòäûðûëìûø

ùåñàá îëóíóð. Ìÿêòóáëà ýþíäÿðèëÿí áèëäèðèø éàëíûç àëûíäûãäàí ñîíðà ÷àòäûðûëìûø ñàéûëûð.All notices required to be given pursuant to this Agreement shall be in writing in English

and Azeri and may be given by telex, telecopier or letter to the address set out below for each

Party (or such other address as a Party may notify to the other Parties from time to time) provided,

however, that following the Effective Date any notices required to be given to Contractor

hereunder by AZERGYZIL (except any notice of breach pursuant to Article 25 and any notice of

termination of this Agreement and any notice of arbitration) shall be considered effective as to

Contractor if given to the Operating Company in accordance with this Article. Contractor shall

advise AZERGYZIL of details of the name and address of the Operating Company (and of any

changes thereto) as soon as practicable. A notice given by telex or telecopier shall be deemed to

be served on the first working day following the date of dispatch. A notice sent by letter shall not

be deemed to be delivered until received.ÀÇßÐÃÛÇÛË:AZERGYZIL:Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû

Áàêû 370010, Ìèðÿëè Ãàøãàé, 21Baku-370010 Mirali Kashkay, 21

AzerbaijanÊèìÿ: Ïðåçèäåíòÿ

Òåëåñóðÿò: 011-994-12-934347Attention: The President

Telecopier: 011-994-12-934347R.V.INVESTMENT GROUP SERVICES LLC, U.S.A.

12307 Washington Avenue

Rockville, Maryland

U.S.A. 20852R.V. INVESTMENT GROUP SERVICES, LLC

12307 Washington Avenue

Rockville, Maryland

USA. 20852Êèìÿ: Ïðåçèäåíòÿ

Òåëåñóðÿò: 1-3010881-4912Attention: The President

Telecopier: 1-301-881-4912lv23.123-æö ÌÀÄÄßARTICLE 23ßÒÐÀÔ ÌÖÙÈÒÈÍ ÌÖÙÀÔÈÇßÑÈ Âß ÒßÙËÖÊßÑÈÇËÈÊENVIRONMENTAL PROTECTION AND SAFETYßìÿëèééàòëàðûí àïàðûëìàñû23.1Conduct of OperationsÏîäðàò÷û Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíû æàí-áàøëà, ëàçûìè ñÿìÿðÿëèëèê âÿ òÿùëöêÿñèçëèêëÿ,

Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí òÿùëöêÿñèçëèê òåõíèêàñûíà âÿ ÿòðàô ìöùèòèí ìöùàôèçÿñèíÿ äàèð

ìþâæóä ãàíóíâåðèæèëèéèíÿ, ùàáåëÿ Áåéíÿëõàëã ìÿ’äÿí-ôèëèç ñÿíàéåñè ñòàíäàðòëàðûíà óéüóí

îëàðàã Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí òÿùëöêÿñèçëèê òåõíèêàñûíà âÿ ÿòðàô ìöùèòèí ìöùàôèçÿñèíÿ

äàèð ãàíóíâåðèæèëèéèíÿ çèää îëìàéàí äÿðÿæÿäÿ àïàðûð.Contractor shall conduct the Mining Operations in a diligent, safe and efficient manner in

accordance with existing safety and environmental legislation of the Azerbaijan Republic and

International Mining Industry Standards and experience to the extent they shall not be in conflict

with safety and environmental legislation of the Azerbaijan Republic.Ïîäðàò÷û ìÿùäóäèééÿò ãîéìàäàí éåðèí öñòö, éåðèí òÿêè, ùàâà, ýþëëÿð, ÷àéëàð, ôëîðà âÿ

ôàóíà, êÿíä òÿñÿððöôàòû áèòêèëÿðè, äèýÿð òÿáèè åùòèéàòëàð âÿ ÿìëàê äàõèë îëìàãëà áöòþâëöêëÿ

ÿòðàô ìöùèòèí ìöâàçèíÿòèíèí ùÿð ùàíñû ïîòåíñèàë ïîçóíòóëàðûíû ìèíèìóìà åíäèðìÿê ö÷öí

áöòöí çÿðóðè òÿäáèðëÿðè ýþðöð. Òÿäáèðëÿðèí íþâáÿëèëèéè áó ñûðà èëÿ ìöÿééÿí åäèëèð: ùÿéàòûí

ìöùàôèçÿñè, ÿòðàô ìöùèòèí ìöùàôèçÿñè âÿ ÿìëàêûí ìöùàôèçÿñè.Contractor shall take all reasonable actions to minimize any potential disturbance to the

general environment, including without limitation the surface, subsurface, air, lakes, rivers, animal

life, plant life, crops and other natural resources and property. The order of priority for actions

shall be the protection of life, environment and property.23.223.2Ãÿçà âÿçèééÿòëÿðèEmergenciesßòðàô ìöùèòÿ çÿðÿð âóðàí âÿ éà çÿðÿð âóðà áèëÿæÿê ãÿçà ùàëëàðû âÿ éà áÿäáÿõò ùàäèñÿëÿð

áàø âåðäèêäÿ Ïîäðàò÷û ùÿìèí ùàëëàð áàðÿñèíäÿ äÿðùàë Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû Äþâëÿò

Åêîëîýèéà âÿ Òÿáèÿòäÿí Èñòèôàäÿéÿ Íÿçàðÿò Êîìèòÿñèíè âÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË-û õÿáÿðäàð åäèð âÿ

âÿçèééÿòäÿí ÷ûõìàã ö÷öí äÿðùàë ýþðäöéö òÿäáèðëÿð âÿ áó òÿäáèðëÿðèí íÿòèæÿëÿðè ùàããûíäà

ìÿ’ëóìàò âåðèð. Ïîäðàò÷û òÿ’æèëè òÿäáèðëÿð ýþðìÿê, ãÿçà âÿçèééÿòèíè íÿçàðÿò àëòûíà àëìàã, èíñàí

òÿëÿôàòûíûí âÿ èòêèëÿðèí, ÿìëàêà çÿðÿð äÿéìÿñèíèí ãàðøûñûíû àëìàã, ùàáåëÿ òÿáèè åùòèéàòëàðà âÿ

áöòþâëöêäÿ ÿòðàô ìöùèòÿ çÿðÿð äÿéìÿñèíÿ éîë âåðìÿìÿê ö÷öí ùÿð æöð ëàçûìè ñÿ’éëÿð ýþñòÿðèð.

Ïîäðàò÷û ùÿì÷èíèí ýþðöëìöø òÿäáèðëÿð ùàããûíäà ÀÇßÐÃÛÇÛË âÿ ìöâàôèã Ùþêóìÿò

îðãàíëàðû ãàðøûñûíäà ùåñàáàò âåðèð.In the event of emergency and accidents which damage or might damage the environment,

Contractor shall promptly notify the State Committee of the Azerbaijan Republic on Ecology and

Control over the Use of Natural Resources and AZERGYZIL of such circumstances and of its first

steps to remedy this situation and the results of said efforts. Contractor shall use all reasonable

endeavors to take immediate steps to bring the emergency situation under control and protect

against loss of life and loss of or damage to property and prevent harm to natural resources and to

the general environment. Contractor shall also report to AZERGYZIL and appropriate

Governmental Authorities on the measures taken.23.323.3ßòðàô ìöùèòÿ çèéàí âóðóëìàñûEnvironmental Damage(à)

Ïîäðàò÷û îíóí Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ìöâàôèã ìÿùêÿìÿñè òÿðÿôèíäÿí ìöÿééÿí

åäèëìèø òÿãñèðè öçöíäÿí ÿòðàô ìöùèòèí ùÿð ùàíñû øÿêèëäÿ ÷èðêëÿíìÿñè íÿòèæÿñèíäÿ Ö÷öíæö

òÿðÿôèí ìÿ’ðóç ãàëäûüû ìöñòÿãèì èòêèëÿð âÿ éà çèéàí ö÷öí ìÿñ’óëèééÿò äàøûéûð. Ïîäðàò÷ûíûí

òÿãñèðè öçöíäÿí ÿòðàô ìöùèò ÷èðêëÿíäèéè âÿ éà îíà çèéàí âóðóëäóüó ùàëäà ÿòðàô ìöùèòèí áó æöð

÷èðêëÿíìÿñèíèí âÿ éà ÿòðàô ìöùèòÿ âóðóëìóø çèéàíûí òÿ’ñèðèíè àçàëòìàã ö÷öí Ïîäðàò÷û

Áåéíÿëõëã Ìÿ’äÿí-ôèëèç ñÿíàéåñè ñòàíäàðòëàðûíà ìöâàôèã ñóðÿòäÿ ëàçûìè ñÿ’éëÿð ýþñòÿðèð.(a)

Contractor shall be liable for those direct losses or damages incurred by a Third Party

arising out of any environmental pollution determined by the appropriate court of the Azerbaijan

Republic to have been caused by the fault of Contractor. In the event of any environmental

pollution or environmental damage caused by the fault of Contractor, Contractor shall reasonably

endeavor, in accordance with International Mining Industry Standards, to mitigate the effect of any

such pollution or damage on the environment.(b)

Áó Ñàçèøèí Ãöââÿéÿìèíìÿ òàðèõèíäÿ ìþâæöä îëìóø øÿðàèòÿ ýþðÿ, ëàêèí áóíóíëà

ìÿùäóäëàøäûðûëìàäàí , Ïîäðàò÷û ñÿáÿáêàðû îëìàäûüû ùàëëàð - ùÿð ùàíñû åêîëîúè ÷èðêëÿíìÿëÿð âÿ

éà ÿòðàô ìöùèòÿ äÿéÿí äèýÿð çèéàí, ÿòðàô ìöùèòèí âÿçèééÿòè, éàõóä ïðîáëåìëÿðè - ö÷öí

æàâàáäåù äåéèë âÿ áóíëàðäàí èðÿëè ýÿëÿí, éàõóä îíëàðëà ÿëàãÿäàð îëàí èääèàëàðà, çèéàí âÿ

èòêèëÿðÿ ýþðÿ ùå÷ áèð õÿðæ ÷ÿêìèð âÿ ìàääè ìÿñ’óëèééÿò äàøûìûð âÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË Ïîäðàò÷ûíû,

îíóí Ñóáïîäðàò÷ûëàðûíû, îíóí âÿ îíëàðûí àýåíòëÿðèíè, èø÷èëÿðèíè âÿ ãóëëóã÷óëàðûíû éóõàðûäà

äåéèëÿíëÿðëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã çèéàíà ãþðÿ ìÿñ’óëèééÿòäÿí àçàä åäèð .(b)

Contractor shall not be responsible and shall bear no cost, expense or liability for claims,

damages or losses arising out of or related to any environmental pollution or other environmental

damage, condition or problems which it did not cause, including but not limited to those in

existence prior to the Effective Date of this Agreement and AZERGYZIL shall indemnify and

hold harmless Contractor, its Sub-contractor and its and their agents, employees and officers from

any and all costs, expenses and liabilities relating thereto.(æ)

ßòðàô ìöùèòèí ÷èðêëÿíìÿñèíÿ âÿ éà îíà çèéàí äÿéìÿñèíÿ ýþðÿ Ïîäðàò÷ûéà ãàðøû èðÿëè

ñöðöëìöø ùÿð ùàíñû èääèàëàð, òÿëÿáëÿð, ìÿùêÿìÿ òÿãèáëÿðè âÿ éà àðàøäûðìàëàðû íÿòèæÿñèíäÿ,

éàõóä áóíëàðëà ÿëàãÿäàð îëàðàã Ïîäðàò÷ûíûí ìÿ’ðóç ãàëäûüû ùÿð ùàíñû çÿðÿð, ìÿñ’óëèééÿò,

èòêèëÿð, ìÿñðÿôëÿð âÿ õÿðæëÿð, ùàáåëÿ Ïîäðàò÷ûíûí àïàðäûüû ùÿð ùàíñû áÿðïà âÿ òÿìèçëÿìÿ èøëÿðèíÿ

÷ÿêèëÿí ìÿñðÿôëÿð (Ïîäðàò÷ûíûí Ãÿðÿçëè õÿòàñû íÿòèæÿñèíäÿ áàø âåðÿí áåëÿ ÷èðêëÿíìÿ âÿ éà áåëÿ

çÿðÿð èñòèñíà îëìàãëà) Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíà ÷ÿêèëÿí ìÿñðÿôëÿðÿ äàõèë åäèëèð.(c)

Any damages, liability, losses, costs and expenses incurred by Contractor arising out of or

related to any claim, demand, action or proceeding brought against Contractor, as well as the costs

of any remediation and clean-up work undertaken by Contractor, on account of any environmental

pollution or environmental damage (except for such pollution or damage resulting from

Contractors Willful Misconduct) caused by Contractor shall be included in Mining Costs.lvi24-æö ÌÀÄÄßARTICLE 24ÌßÕÔÈËÈÊCONFIDENTIALITY24.1 (à)

Òÿðÿôëÿðäÿí ùÿð áèðè ðàçûëàøûð êè, Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû èëÿ ÿëàãÿäàð ÿëäÿ

åäèëìèø âÿ éà àëûíìûø âÿ Ãöââÿéÿìèíìÿ òàðèõèíÿäÿê à÷ûëìàñûíà ìÿùäóäèééÿò ãîéóëìàñà äà

èæòèìàèééÿòèí áèëìÿäèéè, éàõóä Òÿðÿôèí èõòèéàðûíäà îëìàéàí áöòöí òåõíèêè, ýåîëîúè âÿ éà

êîììåðñèéà õàðàêòåðëè èíôîðìàñèéàéà âÿ áöòöí ìÿ’ëóìàòà ìÿõôè èíôîðìàñèéà âÿ ìÿ’ëóìàò

êèìè áàõûëûð âÿ îíëàð ýèçëè ñàõëàíûëûð, áó Ñàçèøèí Òÿðÿôè îëìàéàí ùå÷ áèð ôèçèêè, éàõóä ùöãóãè

øÿõñÿ à÷ûëìûð - àøàüûäàêûëàð èñòèñíà åäèëìÿêëÿ:24.1 (a)

Each Party agrees that all information and data of a technically, geologically or

commercially sensitive nature acquired or obtained relating to Mining Operations and which on

the Effective Date is not in the public domain or otherwise legally in the possession of such Party

without restriction on disclosure shall be considered confidential and shall be kept confidential and

not be disclosed to any person or entity not a Party to this Agreement, except:(i)

Îðòàã øèðêÿò; áó øÿðòëÿ êè, ùÿìèí Îðòàã øèðêÿò áó Ñàçèøèí ìöääÿàëàðûíà ìöâàôèã

ñóðÿòäÿ ìÿõôèëèéè ñàõëàñûí;(i)

Agreement;(ii)ÿýÿð áó Ñàçèøÿ ìöâàôèã îëàðàã òÿëÿá åäèëèðñÿ, Ùþêóìÿò îðãàíû;(ii)To an Affiliate, provided such Affiliate maintains confidentiality as provided in this

To a Governmental Authority when required by this Agreement;(iii)

ÿýÿð òÿòáèã åäèëÿ áèëÿí ùÿð ùàíñû ãàíóíëàðà âÿ éà ãàéäàëàðà ìöâàôèã ñóðÿòäÿ,

éàõóä ùÿð ùàíñû ìÿùêÿìÿ áàõûøû íÿòèæÿñèíäÿ, éà äà ùÿð ùàíñû ìÿùêÿìÿíèí áó âÿ éà äèýÿð

òÿðÿô ö÷öí ìÿæáóðè îëàí ÿìðè èëÿ áó æöð ìÿ’ëóìàò âÿ èíôîðìàñèéà âåðèëìÿëèäèðñÿ;(iii)

To the extent such data and information is required to be furnished in compliance

with any applicable laws or regulations, or pursuant to any legal proceedings or because of any

order of any court binding upon a Party;(iv)

àøàüûäàêû (æ) áÿíäèíèí ìöääÿàëàðûíà ÿìÿë îëóíìàãëà, ùÿð ùàíñû Òÿðÿôèí èøÿ

æÿëá åòäèéè ïîòåíñèàë Ñóáïîäðàò÷ûëàð, ìÿñëÿùÿò÷èëÿð âÿ ùöãóãøöíàñëÿð; áó øÿðòëÿ êè, ùÿìèí

ìÿ’ëóìàòûí âÿ èíôîðìàñèéàíûí à÷ûëìàñû ùÿìèí Ñóáïîäðàò÷ûíûí, ìÿñëÿùÿò÷èíèí âÿ éà ùöãóãøöíàñûí

èøè ö÷öí çÿðóðè îëñóí;(iv)

Subject to (c) below, to potential Sub-contractors, consultants and attorneys

employed by any Contractor Party where disclosure of such data or information is essential to such

Sub-contractors, consultants or attorneys work;(v)

àøàüûäàêû (æ) áÿíäèíèí ìöääÿàëàðûíà ÿìÿë îëóíìàãëà, áó âÿ éà äèýÿð Òÿðÿôèí

èøòèðàê ïàéûíûí íÿçÿðäÿ òóòóëàí ÿñë âàðèñè (î æöìëÿäÿí þç ñÿùìëÿðèíèí âÿ éà þç Îðòàã øèðêÿòèíèí

ñÿùìëÿðèíèí ÷îõ ùèññÿñèíèí áèðëÿøäèðèëìÿñè, êîíñîëèäàñèéàñû, éà äà ñàòûøû áàðÿñèíäÿ Òÿðÿôèí à÷ûã

äàíûøûãëàð àïàðäûüû ùöãóãè øÿõñ);(v)

Subject to (c) below, to a bona fide prospective transferee of a Parties participating

interest (including an entity with whom a Party is conducting bona fide negotiations directed

toward a merger, consolidation or the sale of a majority of its or an Affiliates shares);(vi)

àøàüûäàêû (æ) áÿíäèíèí ìöääÿàëàðûíà ÿìÿë îëóíìàãëà, áàíê âÿ éà áàøãà

ìàëèééÿ èäàðÿñè - áó Ñàçèø öçðÿ þç þùäÿëèêëÿðèíèí ìàëèééÿëÿøäèðèëìÿñè ùàããûíäà äàíûøûãëàð

àïàðàí Òÿðÿô ö÷öí ëàçûì îëàí ùÿæìäÿ;(vi)

Subject to (c) below, to a bank or other financial institution to the extent appropriate

to a Party arranging for funding for its obligations under this Agreement;(vii) éóðèñäèêñèéàñû ùÿìèí Ïîäðàò÷û òÿðÿôÿ âÿ éà îíóí Îðòàã øèðêÿòëÿðèíÿ øàìèë åäèëÿí

ùÿð ùàíñû ùþêóìÿòèí, éàõóä ôîíä áèðúàñûíûí ùÿð ùàíñû ãàéäàëàðûíà âÿ éà òÿëÿáëÿðèíÿ ìöâàôèã

îëàðàã ùÿìèí ìÿ’ëóìàòûí âÿ éà èíôîðìàñèéàíûí ìöÿééÿí äÿðÿæÿäÿ à÷ûëìàëû îëäóüó ùàëëàð;(vii) To the extent such data and information must be disclosed pursuant to any rules or

requirements of any government or stock exchange having jurisdiction over such Contractor Party,

or its Affiliates;(viii) ùÿð ùàíñû ìÿ’ëóìàò âÿ éà èíôîðìàñèéà Ïîäðàò÷û òÿðÿôèí ÿñëà òÿãñèðè îëìàäàí

èæòèìàèééÿòÿ áÿëëè îëäóüó ùàëëàð; âÿ(viii) Where any data or information which, through no fault of a Contractor Party,

becomes a part of the public domain; and(ix)áó Ñàçèøèí 21-æè Ìàääÿñèíÿ ìöâàôèã ñóðÿòäÿ àðáèòðëÿð.(ix)To the arbitrators in accordance with Article 21.(b)

Ùÿð áèð Òÿðÿô Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíà äàèð ùÿìèí ìÿ’ëóìàò âÿ èíôîðìàñèéà

áàðÿñèíäÿ ìÿõôèëèéÿ þç ãóëëóã÷óëàðûíûí ÿìÿë åòìÿëÿðèíè òÿ’ìèí åòìÿê ö÷öí àäè åùòèéàò

òÿäáèðëÿðè ýþðöð.(b)

Each Party shall take customary precautions to ensure such data and information on Mining

Operations is kept confidential by its respective employees.(æ)

24.1 (à) (iv), (v) âÿ (vi) áÿíäëÿðèíÿ ìöâàôèã ñóðÿòäÿ èíôîðìàñèéà àíæàã î ùàëäà à÷ûëûð

êè, ùÿð áåëÿ à÷ûëûøàäÿê èíôîðìàñèéàíû à÷àí Òÿðÿô èíôîðìàñèéàíûí âåðèëäèéè Òÿðÿôäÿí éàçûëû

èëòèçàì àëñûí êè, î, ùÿìèí ìÿ’ëóìàòû âÿ èíôîðìàñèéàíû (èæòèìàèééÿòÿ áÿëëè îëàí âÿ éà îíà

÷àòäûðûëàí ìÿ’ëóìàòäàí áàøãà) Ö÷öíæö òÿðÿôëÿðäÿí æèääè ñóðÿòäÿ ýèçëè ñàõëàéàæàãäûð.(c)

Disclosure pursuant to Article 24.1(a)(iv), (v), and (vi) shall not be made unless prior to

each such disclosure the disclosing Party has obtained a written undertaking from the recipient

Party to keep the data and information strictly confidential from Third Parties (except for data

which is or becomes in the public domain).(d)

Ïîäðàò÷ûíûí ìÿõôèëèê þùäÿëèêëÿðè áó Ñàçèøäÿ ùàíñû øÿêèëäÿ ýþñòÿðèëìèøäèðñÿ, áó Ñàçèøèí

ãöââÿñèíÿ õèòàì âåðèëäèêäÿí ñîíðà äà ãöââÿäÿ ãàëìàãäà äàâàì åäèð.(d)

The confidentiality obligations of Contractor as set forth herein shall survive after the

termination of this Agreement.24.2 Áó 24-æö Ìàääÿíèí ùÿð ùàíñû äèýÿð ìöääÿëàðûíà áàõìàéàðàã, ùÿð Òÿðÿô èëëèê

ùåñàáàòëàðäà, ÿìÿêäàøëàð âÿ ñÿùìäàðëàð ö÷öí èíôîðìàñèéà áöëëåòåíëÿðèíäÿ, úóðíàëëàðäà âÿ è.à.

íÿøðëÿðäÿ Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ùàããûíäà öìóìè õàðàêòåðëè ìÿ’ëóìàòû àäÿòÿí áó æöð24.2 Each Party, notwithstanding any other provisions in this Article 24 may make disclosures

in annual reports, employee and stockholder newsletters, magazines and the like of summarization

of a general nature relating to Mining Operations, which are customarily or routinely described orlviiíÿøðëÿðäÿ äÿðæ åäèëäèéè âÿ éà èøûãëàíäûðûëäûüû òÿðçäÿ âåðÿ áèëÿð.reported in such publications.lviii25.125-æè ÌÀÄÄßARTICLE 25ÑÀÇÈØÈÍ ÃÖÂÂßÑÈÍß ÕÈÒÀÌ ÂÅÐÈËÌßÑÈTERMINATIONÊþêëö ïîçóíòó(à)

Âÿçèééÿòäÿí àñûëû îëàðàã áó Ñàçèø öçðÿ þùäÿëèêëÿðèí Êþêëö ïîçóíòóñóíà éîë âåðèëìèøñÿ

âÿ ùÿìèí Êþêëö ïîçóíòóíóí õàðàêòåðè âÿ ìàùèééÿòè, ùàáåëÿ ùÿìèí Êþêëö ïîçóíòóéà ýþðÿ áó

Ñàçèøèí ãöââÿñèíÿ õèòàì âåðìÿê íèééÿòè ùàããûíäà äèýÿð Òÿðÿôèí éàçûëû áèëäèðèøè àëûíàíäàí

ñîíðà äîõñàí (90) ýöí ìöääÿòèíäÿ áó Êþêëö ïîçóíòóíó àðàäàí ãàëäûðìàã âÿ éà äöçÿëòìÿê

ìöìêöí äåéèëäèðñÿ, - áóíëàðà

(i)25.1Material Breach(a)This Agreement may be terminated at any time:Ïîäðàò÷û éîë âåðèðñÿ, ÀÇßÐÃÛÇÛË, éàõóä(ii)

ÀÇßÐÃÛÇÛË éîë âåðèðñÿ, Ïîäðàò÷û áó Ñàçèøèí ãöââÿñèíÿ èñòÿíèëÿí âàõò õèòàì

âåðÿ áèëÿð, áó øÿðòëÿ êè,(i)by AZERGYZIL if Contractor commits, or(ii)by Contractor if AZERGYZIL commitsa Material Breach of its obligations under this Agreement, as the case may be, and fails to cure or

remedy such Material Breach within ninety (90) days following written notice to it from the other

describing the particulars of such Material Breach; provided however, that

(àà) ùÿìèí Êþêëö ïîçóíòó àðàäàí ãàëäûðûëà âÿ éà äöçÿëäèëÿ áèëÿðñÿ, ëàêèí

ëàçûìè ñÿ’éëÿð ýþñòÿðèëäèéèíÿ áàõìàéàðàã, îíëàðûí àðàäàí ãàëäûðûëìàñûíà âÿ éà äöçÿëäèëìÿñèíÿ

äîõñàí (90) ýöí êèôàéÿò åòìèðñÿ, Ñàçèøè ëÿüâ åòìÿê ùöãóãó î ùàëäà òÿòáèã îëóíà áèëìÿç êè,

Êþêëö ïîçóíòóäà èòòèùàì åäèëÿí Òÿðÿô ùÿìèí Êþêëö ïîçóíòóíó àðàäàí ãàëäûðìàã âÿ éà

äöçÿëòìÿê ö÷öí ýþñòÿðèëÿí äîõñàí (90) ýöí ÿðçèíäÿ àüëàáàòàí çÿðóðè òÿäáèðëÿð ýþðñöí âÿ

Êþêëö ïîçóíòó àðàäàí ãàëäûðûëàíàäÿê âÿ éà äöçÿëäèëÿíÿäÿê áåëÿ òÿäáèðëÿðè ýþðìÿêäÿ èñðàðëà

äàâàì åòñèí; ùÿì äÿ áàøà äöøöëöð êè, áó ùàëäà Òÿðÿôëÿð Êþêëö ïîçóíòóíóí àðàäàí

ãàëäûðûëìàñû âÿ éà äöçÿëäèëìÿñè ö÷öí çÿðóðè îëàí ùÿðÿêÿòëÿð áàðÿñèíäÿ ãàðøûëûãëû ðàçûëûüà

ýÿëìÿéÿ ÷àëûøûðëàð; âÿ(aa) if such Material Breach can be cured or remedied but not within ninety (90)

days despite the exercise of reasonable diligence, then there shall be no right to terminate so long

as the Party alleged to be in Material Breach commences within said ninety (90) days actions

reasonably necessary to cure or remedy such Material Breach and diligently pursues such actions

until the Material Breach is cured or remedied, it being understood that in such instance the Parties

shall endeavor to reach mutual agreement on the actions necessary to cure or remedy the Material

Breach; and(bb) Ïîäðàò÷û, éàõóä ÀÇßÐÃÛÇÛË - àèäèééÿòèíäÿí àñûëû îëàðàã - ýþñòÿðèëÿí

äîõñàí (90) ýöí ÿðçèíäÿ Êþêëö ïîçóíòó ìÿñÿëÿñèíè Àðáèòðàú ãàéäàëàðûíà ÿñàñÿí àðáèòðàú

áàõûøûíà ÷ûõàðäûãäà áó Ñàçèø éàëíûç î ùàëäà âÿ éàëíûç îíäàí ñîíðà ëÿüâ åäèëÿ áèëÿð êè, (1)

àðáèòðàú áàõûøû áåëÿ ðÿ’éÿ ýÿëñèí êè, ùÿãèãÿòÿí áåëÿ Êþêëö ïîçóíòóéà éîë âåðèëìèøäèð âÿ (2)

ïîçóíòóéà éîë âåðìèø ñàéûëàí Òÿðÿô àðáèòðàú êîìèññèéàñûíûí ìöÿééÿí åòäèéè áó Êþêëö

ïîçóíòóíó àðàäàí ãàëäûðìàã âÿ éà äöçÿëòìÿê ö÷öí ìöâàôèã èìêàí (ëàêèí áöòöí ùàëëàðäà

äîõñàí (90) ýöíäÿí àç îëìàìàãëà) ÿëäÿ åòäèéèíÿ áàõìàéàðàã ùÿìèí èìêàíäàí èñòèôàäÿ

åòìèð, áó Òÿðÿô Êþêëö ïîçóíòóíó ìöâÿôôÿãèééÿòëÿ àðàäàí ãàëäûðìàã âÿ éà äöçÿëòìÿê ö÷öí

òÿ’êèäëÿ ëàçûìè òÿäáèð ýþðìÿìèøäèð âÿ ýþðìÿìÿêäÿ äàâàì åäèð. Àðáèòðàúûí ãÿðàðû ãÿòè âÿ

Òÿðÿôëÿð ö÷öí ìÿæáóðèäèð, äÿðùàë èæðà åäèëìÿëèäèð.(bb) if either Contractor or AZERGYZIL, as the case may be, within said ninety

(90) day period refers the question of Material Breach to arbitration in accordance with the

Arbitration Procedure, then termination of this Agreement will not occur unless and until (1) the

arbitration proceeding results in a finding that such Material Breach does in fact exist, and (2) the

Party found to have been in breach has had a reasonable opportunity thereafter (but in no event

less than ninety (90) days), but failed, to cure or remedy the Material Breach identified by the

arbitration panel, unless such Party has been diligently pursuing such actions and continues to do

so until such Material Breach is cured or remedied. The arbitration tribunals award shall be final

and binding on the Parties and shall be immediately enforceable; and(ææ) Áó Ñàçèø ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ “Êþêëö ïîçóíòó” òåðìèíè ìàùèééÿòæÿ ïîçóíòó

äåìÿêäèð âÿ ÿýÿð äöçÿëäèëìÿñÿ, Ïîäðàò÷ûíûí, éàõóä ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí þç ìöãàâèëÿ

þùäÿëèêëÿðèíè éåðèíÿ éåòèðìÿêäÿí - àèäèééÿòèíäÿí àñûëû îëàðàã - à÷ûã-àéäûí èìòèíà åòìÿñè

íÿòèæÿñèíäÿ, éà äà Ñàçèøèí êîììåðñèéà ìÿãñÿäèíèí áàø òóòìàìàñûíà ñÿáÿá îëìóø äàâðàíûø

íÿòèæÿñèíäÿ Ñàçèøèí áöòþâëöêäÿ þç ìÿ’íàñûíû èòèðìÿñèíÿ áÿðàáÿðäèð.(cc) as used in this Agreement the term Material Breach means a fundamental

breach, which, if not cured, is tantamount to the frustration of the entire Agreement either as a

result of the unequivocal refusal of either Contractor, AZERGYZIL, as the case may be, to

perform its contractual obligations or as a result of conduct which has destroyed the commercial

purpose of this Agreement.25.225.2ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí Ñàçèøÿ õèòàì âåðìÿñè(à)

Àøàüûäàêû ùàëëàðäà ÀÇßÐÃÛÇÛË ãàáàãæàäàí, äîõñàí (90) ýöí ÿââÿë Ïîäðàò÷ûéà

éàçûëû áèëäèðèø ýþíäÿðìÿêëÿ áó Ñàçèøèí ãöââÿñèíÿ õèòàì âåðÿ áèëÿð:

(i)

ßýÿð Ïîäðàò÷ûíûí àäûíäàí Àíà øèðêÿò òÿ’ìèíàòû âåðÿí øèðêÿò òÿ’äèéÿ

ãàáèëèééÿòèíè èòèðèðñÿ âÿ éà ëÿüâ åäèëèðñÿ (áèðëÿøäèðìÿê âÿ éà éåíèäÿí òÿøêèë åòìÿê ìÿãñÿäèëÿTermination by AZERGYZIL(a)

AZERGYZIL may terminate this Agreement by giving Contractor ninety (90) days prior

written notice:

(i)

If any company issuing a Parent Company Guarantee on behalf of Contractor

becomes insolvent or goes into liquidation (other than for the purpose of amalgamation orlixëÿüâ åäèëäèéè ùàëëàðäàí áàøãà),reorganization).(ii)

ßýÿð Ïîäðàò÷û òÿäèéÿ ãàáèëèééÿòèíè èòèðèðñÿ âÿ éà ëÿüâ åäèëèðñÿ (áèðëÿøäèðìÿê âÿ éà

éåíèäÿí òÿøêèë åòìÿê ìÿãñÿäèëÿ ëÿüâ åäèëäèéè ùàëëàðäàí áàøãà).(ii)

If Contractor becomes insolvent or go into liquidation (other than for the purposes

of amalgamation or reconstruction).(iii)

Ôîðñ-ìàúîð ùàëëàðûíäà áàøãà ùÿð ùàíñû ñÿáÿáëÿðÿ ýþðÿ ñÿíàéå ìèãéàñûíäà

ßìòÿÿëèê ìÿùñóë èñòåùñàëû ùÿìèøÿëèê äàéàíäûðûëìûøäûðñà.(iii)

If, for reasons other than Force Majeure, production of Commercial Products in

commercial quantities shall have permanently ceased.(b)

ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí 5.1, 5.3, 5.5, 5.9 âÿ 5.12 (á) áÿíäëÿðèíèí ìöääÿàëàðûíäà íÿçÿðäÿ

òóòóëäóüó êèìè, Ïîäðàò÷ûéà ãàáàãæàäàí éàçûëû øÿêèëäÿ áèëäèðìÿêëÿ áó Ñàçèøÿ õèòàì âåðìÿê

èõòèéàðû âàðäûð.(b)

AZERGYZIL may terminate this Agreement by giving Contractor notice in writing as

provided in Articles 5.1, 5.3, 5.5, 5.9 and 5.12 (b).(æ)

Áó Ñàçèøèí ìöâàôèã ìàääÿëÿðèíäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëäóüö êèìè, Ïîäðàò÷ûíûí ãàðøûñûíäà

ãîéóëàí ùÿð ùàíñû áèð þùäÿëèéèí éåðèíÿ éåòèðèëìÿäèéè ùàëäà ÀÇßÐÃÛÇÛËÛÍ èõòèéàðû âàðäûð êè,

áó Ñàçèøÿ õèòàì âåðñèí.(c)

In the event Contractor does not fulfill any of its obligations, AZERGYZIL has a right to

cancel this Agreement , as it has been foreseen in corresponding articles.25.325.3Ïîäðàò÷ûíûí Ñàçèøèí ãöââÿñèíÿ õèòàì âåðìÿñè/Êîíòðàêò ñàùÿñèíäÿí èìòèíàTermination/Relinquishment by Contractor(à)

Ïîäðàò÷û Êÿøôèééàò äþâðö áàøà ÷àòäûüû àíäà, éàõóä ãóðòàðäûãäàí ñîíðà ùÿð ùàíñû áèð

âàõòäà, éàõóä Ïîäðàò÷û ßëàâÿ êÿøôèééàò äþâðöíÿ áàøëàìûøäûðñà, ßëàâÿ êÿøôèééàò äþâðö

ãóðòàðäûüû àíäà, ÀÇßÐÃÛÇÛË-à äîõñàí (90) ýöí ãàáàãæàäàí éàçûëû øÿêèëäÿ áèëäèðìÿêëÿ áó

Ñàçèøÿ õèòàì âåðÿ áèëÿð. Ñàçèøèí ãöââÿñèíÿ áó éîëëà õèòàì âåðèëäèêäÿí ñîíðà Ïîäðàò÷û î âàõò

ö÷öí ãöââÿäÿ îëàí Èëëèê èø ïðîãðàìûíäà íÿçÿðäÿ òóòóëìóø þùäÿëèêëÿðè èñòèñíà îëìàãëà

ÀÇßÐÃÛÇÛË ãàðøûñûíäà äàùà ùå÷ áèð þùäÿëèê äàøûìûð.(a)

Contractor may terminate this Agreement with effect on or at any time after the expiry of

the Exploration Period, or if Contractor enters the Additional Exploration Period then with effect

on or at any time after the expiry of the Additional Exploration Period, by giving AZERGYZIL

ninety (90) days prior written notice. Upon such termination, Contractor shall have no further

obligations of any kind whatsoever to AZERGYZIL except for the performance of its obligations

under the then current Annual Work Program.(b)

Áó 25.3 áÿíäèíèí ãàëàí ìöääÿàëàðûíà ÿìÿë åòìÿê øÿðòèëÿ, Ïîäðàò÷û àçû äîõñàí (90)

ýöí ÿââÿë ÀÇßÐÃÛÇÛË-à éàçûëû øÿêèëäÿ áèëäèðèø ýþíäÿðìÿêëÿ áöòöí Êîíòðàêò ñàùÿñèíäÿí ùÿð

âàõò êþíöëëö èìòèíà åäÿ áèëÿð. Ùÿìèí áèëäèðèøäÿ áó èìòèíàíûí ãöââÿéÿ ìèíìÿéÿ áàøëàéàæàüû

òàðèõ, ùàáåëÿ 25.3 (æ) áÿíäèíèí ìöääÿàëàðûíà ìöâàôèã ñóðÿòäÿ þçöíöí ùÿð ùàíñû ãàëàí

þùäÿëèêëÿðèíè Ïîäðàò÷ûíûí íåæÿ éåðèíÿ éåòèðÿæÿéè ýþñòÿðèëìÿëèäèð. Áåëÿ èìòèíà îëäóãäà, Ñàçèøèí

ãöââÿñèíÿ õèòàì âåðèëìèø îëóð.(b)

Subject to the remaining provisions of this Article 25.3, Contractor may at any time

voluntarily relinquish all of the Contract Area by giving AZERGYZIL not less than ninety (90)

days prior written notice. Such notice shall specify the date upon which the relinquishment is to

take effect and the manner in which Contractor will perform any remaining obligations pursuant to

Article 25.3 (c). Upon such relinquishment, this Agreement shall terminate.(æ)

25.3 (à) âÿ éà (b) áÿíäèíÿ ÿñàñÿí áó Ñàçèøèí ãöââÿñèíÿ Ïîäðàò÷ûíûí õèòàì âåðìÿñè âÿ

éà Ïîäðàò÷ûíûí áöòöí Êîíòðàêò ñàùÿñèíäÿí èìòèíà åòìÿñè îíó î âàõò ãöââÿäÿ îëàí Èëëèê èø

ïðîãðàìû öçðÿ äèýÿð þùäÿëèêëÿðèíäÿí àçàä åòìèð; áó ïðîãðàìû Ïîäðàò÷û ÀÇßÐÃÛÇÛË èëÿ

ãàáàãæàäàí ÿëäÿ åäèëìèø ðàçûëàøìàéà óéüóí îëàðàã þç ìöëàùèçÿñèíÿ ýþðÿ òàìàìèëÿ éåðèíÿ

éåòèðÿ áèëÿð âÿ éà ìöâàôèã Áöäæÿëÿðäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø âÿñàèòèí ãàëàí áàëàíñûíû ÀÇßÐÃÛÇÛËà Äîëëàðëà þäÿéÿ áèëÿð.(c)

Termination of this Agreement or relinquishment of the entire Contract Area by Contractor

pursuant to Article 25.3 (a) or (b) shall not relieve Contractor of any remaining obligations under

the then current Annual Work Program which Contractor upon the prior agreement with

AZERGYZIL may fulfill at its option by performing in full or by payment in Dollars to

AZERGYZIL of the outstanding balance of money stipulated in the respective Budgets.(d)

25.3 (à) âÿ éà (b) áÿíäèíÿ ÿñàñÿí áó Ñàçèøèí ãöââÿñèíÿ õèòàì âåðèëäèêäÿ âÿ éà áöòöí

Êîíòðàêò ñàùÿñèíäÿí èìòèíà åäèëäèêäÿ Ïîäðàò÷û Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíû äàâàì åòäèðìÿê

âÿ éà Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ö÷öí Ñàçèøèí ãöââÿñèíÿ õèòàì âåðèëäèéè ýöíÿäÿê ßâÿçè

þäÿíèëìÿìèø Ìÿñðÿôëÿðè ýåðè àëìàã ùöãóãóíó èòèðèð.(d)

In the event of termination of this Agreement or relinquishment of the entire Contract Area

pursuant to Article 25.3 (a) or (b), Contractor shall have no further rights to conduct Mining

Operations or to recover any Mining Costs not Cost Recovered by the date of termination.25.425.4Äèýÿð ùöãóãè ìöäàôèÿ âàñèòÿëÿðèOther Remedies18.6 âÿ 25.3 (b) áÿíäëÿðèíÿ ÿìÿë åòìÿê øÿðòèëÿ, éóõàðûäà ýþñòÿðèëìèø ìöääÿàëàðà

ìöâàôèã ñóðÿòäÿ áó Ñàçèøèí ãöââÿñèíÿ éà Ïîäðàò÷û, éà äà ÀÇßÐÃÛÇÛË õèòàì âåðäèêäÿ, áó

õèòàìâåðìÿ Ïîäðàò÷ûíûí âÿ éà ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí çÿðÿð öñòöíäÿ áèð-áèðèíÿ ãàðøû ìÿùêÿìÿ

èääèàëàðû ãàëäûðìàã, éàõóä Ïîäðàò÷ûíûí âÿ éà ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí (øÿðàèòäÿí àñûëû îëàðàã) ãàíóí

öçðÿ áåë áàüëàéà áèëÿæÿêëÿðè ùÿð ùàíñû áàøãà ùöãóãè ìöäàôèÿ âàñèòÿñèíäÿí èñòèôàäÿ åòìÿê

ùöãóãóíó ìÿùäóäëàøäûðìûð.Subject to Articles 18.6 and 25.3 (b), in the event that Contractor or AZERGYZIL

terminates this Agreement, such termination shall be without prejudice to Contractors or

AZERGYZIL'S entitlement to sue the other for damages, or to any other remedy Contractor or

AZERGYZIL (as the case may be) may have in law.25.525.5Êîíòðàêò ñàùÿñèíèí áèð ùèññÿñèíäÿí èìòèíà

Ïîäðàò÷û Êîíòðàêò ñàùÿñèíèí áèð ùèññÿñèíäÿí áèðòÿðÿôëè ãàéäàäà èìòèíà åòìÿêPartial Relinquishment

Contractor shall have no unilateral right to relinquish a part of the Contract Area. In thelxùöãóãóíà ìàëèê äåéèëäèð. Ïîäðàò÷û Êîíòðàêò ñàùÿñèíèí ùÿð ùàíñû ùèññÿñèíèí èøëÿíìÿìÿñèíè

ãÿðàðà àëñà, Òÿðÿôëÿð ãàðøûëûãëû ñóðÿòäÿ ðàçûëàøäûðûëìûø øÿðòëÿð ÿñàñûíäà ãèñìÿí èìòèíà èìêàíûíû

ìöçàêèðÿ åäÿæÿêëÿð. Ïîäðàò÷û ãèñìÿí èìòèíà åòäèêäÿ áó 25.5 áÿíäèíèí ìöääÿàëàðûíà ÿñàñÿí

îíóí èõòèéàðû éîõäóð êè, Êîíòðàêò ñàùÿñèíèí òÿùâèë âåðèëìÿìèø ùèññÿëÿðèíäÿ ÷ÿêèëìèø âÿ áåëÿ

òÿùâèë/èìòèíà òàðèõèíÿäÿê Èøëÿíìÿ âÿ ùàñèëàò äþâðöíäÿ ßâÿçè þäÿíèëìÿìèø Ìÿäÿí-ôèëèç

ÿìÿëèééàòëàðû ìÿñðÿôëÿðèíèí ùÿð ùàíñû ùÿæìèíèí ÿâÿçèíè Êîíòðàêò ñàùÿñèíèí èìòèíà åäèëìÿìèø

ùèññÿëÿðèíäÿêè ùàñèëàò ùÿæìèíäÿí àëñûí. Ùàçûðëûã äþâðö, Êÿøôèééàò äþâðö âÿ ßëàâÿ êÿøôèééàò

äþâðö ÿðçèíäÿ Ïîäðàò÷ûíûí ÷ÿêäèéè áöòöí ìÿñðÿôëÿðèí ÿâÿçè Êîíòðàêò ñàùÿñèíèí èìòèíà

åäèëìÿéÿí ùèññÿñèíäÿí ÿëäÿ åäèëìèø ùàñèëàòäàí þäÿíèëìÿëèäèð.event Contractor decides not to develop any portions of the Contract Area, the Parties will discuss

the possibility of partial relinquishment on mutually agreed terms. In the event of partial

relinquishment pursuant to this Article 25.5, Contractor shall have no right to recover out of the

production from the remainder of the Contract Area not relinquished, any amount of Mining Costs

incurred during the Development and Production Period in connection with the portion of the

Contract Area relinquished which has not been recovered at the date of such relinquishment. All

costs incurred by Contractor during the Exploration Period and the Additional Exploration Period

shall be Cost Recoverable from production from the remainder of the Contract Area which is not

relinquished.lxi26-æû ÌÀÄÄßARTICLE 26ÄÈÝßÐ ÌßÑßËßËßÐMISCELLANEOUS26.1 Áó Ñàçèø èíýèëèñ âÿ Àçÿðáàéæàí äèëëÿðèíäÿ áàüëàíìûøäûð. Àðáèòðàú ÿìÿëèééàòûíà ÿìÿë

åäèëìÿñè øÿðòèëÿ ùÿð èêè äèë áÿðàáÿð ãöââÿéÿ ìàëèêäèð.26.1 This Agreement is executed in the English and Azeri languages and, subject to the

Arbitration Procedure both languages shall have equal force.26.2 Áó Ñàçèøäÿ áàøëûãëàð éàëíûç ðàùàòëûã ö÷öí ãîéóëìóøäóð âÿ áó Ñàçèøèí òÿôñèðè çàìàíû

íÿçÿðÿ àëûíìûð.26.2 The headings in this Agreement are inserted for convenience only and shall be ignored in

construing this Agreement.26.3 Áó Ñàçèøèí ßëàâÿëÿðè îíóí àéðûëìàç ùèññÿëÿðèäèð. Ñàçèøèí ÿñàñ ùèññÿñèíèí ìöääÿàëàðû èëÿ

îíóí ßëàâÿëÿðè àðàñûíäà ùÿð ùàíñû ôÿðãëÿð îëäóãäà ÿñàñ ùèññÿíèí ìöääÿàëàðûíà öñòöíëöê

âåðèëèð.26.3 The Appendices to this Agreement form part of this Agreement. In the event of any

conflict between the provisions of the main body of this Agreement and the Appendices then the

provisions of the main body shall prevail.ÁÓÍËÀÐÛ ÒßÑÄÈà ÅÄßÐßÊ Òÿðÿôëÿðèí ëàçûìè ñÿëàùèééÿòëÿð

íöìàéÿíäÿëÿðè áó Ñàçèøè áó ñÿíÿäèí ÿââÿëèíäÿ ýþñòÿðèëìèø òàðèõäÿ áàüëàäûëàð.IN WITNESS WHEREOF the Parties have executed this Agreement as of the date first

above written by their duly authorized representatives.âåðèëìèøÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí

àäûíäàí âÿ îíóí òàïøûðûüû èëÿFor and on behalf of

AZERGYZIL_______________________________________

ÌÈÐ-ÙßÌÈÄ ÌßÌÌßÄÎÂBy: MIR-HAMID MAMMADOVÂÿçèôÿñè: ÏÐÅÇÈÄÅÍÒTitle: PRESIDENTR.V. INVESTMENT GROUP SERVICES, LLC

àäûíäàí âÿ îíóí òàïøûðûüû èëÿFor and on behalf of

R.V. INVESTMENT GROUP SERVICES, LLC_______________________________________

ÌÎÙÀÌÌÀÄ ÐÅÇÀ VAZIRIBy: MOHAMMAD REZA VAZIRIÂÿçèôÿñè: PREZIDENTTitle: PRESIDENT1-æè ßËÀÂßAPPENDIX 1ÊÎÍÒÐÀÊÒ ÑÀÙßÑÈ Âß ÕßÐÈÒßCONTRACT AREA AND MAPßëÿâÿ 1.1

Ýÿäÿáÿé Ìÿ’äÿí-ôèëèç éàòàüûíûí êîîðäèíàòëàðû âÿ õÿðèòÿAppendix 1.1

Coordinates of Kedabek Mining Property and mapßëàâÿ 1.2

Ãîøà Ìÿ’äÿí-ôèëèç éàòàüûíûí êîîðäèíàòëàðû âÿ õÿðèòÿAppendix 1.2

Coordinates of Gosha Mining Property and mapßëàâÿ 1.3Appendix 1.3lxiiÎðäóáàä Ìÿ’äÿí-ôèëèç éàòàãëàðû ãðóïóíóí êîîðäèíàòëàðû âÿ õÿðèòÿCoordinates of Ordubad Group of Mining Property and mapßëàâÿ 1.4

Ñþéöäëö Ìÿ’äÿí-ôèëèç éàòàüûíûí êîîðäèíàòëàðû âÿ õÿðèòÿAppendix 1.4

Coordinates of Soutely Mining Properties and mapßëàâÿ 1.5

Ãûçûëáóëàã Ìÿ’äÿí-ôèëèç éàòàüûíûí êîîðäèíàòëàðû âÿ õÿðèòÿAppendix 1.5

Coordinates of Kyzlbulag Mining Property and mapßëàâÿ 1.6

Âåúíÿëè Ìÿ’äÿí-ôèëèç éàòàüûíûí êîîðäèíàòëàðû âÿ õÿðèòÿAppendix 1.6

Coordinates of Vejnaly Mining Property and maplxiii1.2-æè ßËÀÂßAPPENDIX 2ÌÖÙÀÑÈÁÀÒ Ó×ÎÒÓÍÓÍ ÀÏÀÐÛËÌÀÑÛ ÃÀÉÄÀÑÛACCOUNTING PROCEDUREÖìóìè ìöääÿàëàð1.General ProvisionsÁó Ìöùàñèáàò ó÷îòóíóí àïàðûëìàñû ãàéäàñû ñÿíÿäèíèí ìÿãñÿëè îíäàí èáàðÿòäèð êè, áó

Ñàçèøÿ àèä Ìÿäÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû àïàðûëàðêÿí àéûðìàëàðûí âÿ êðåäèòëÿðèí

ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñèíèí ÿäàëÿòëè âÿ îáéåêòèâ ìåòîäó òÿ’éèí åäèëñèí, ùàáåëÿ õÿðæëÿðèí òÿñäèã

îëóíìóø áöäæÿëÿðÿ óéüóí îëóá-îëìàìàñû öçðèíäÿ íÿçàðÿò ìåòîäó ýþñòÿðèëñèí. Áó Ìöùàñèáàò

ó÷îòóíóí àïàðûëìàñû ãàéäàñûíûí ìÿãñÿäëÿðè áàõûìûíäàí Ïîäðàò÷ûéà ùÿð ùàíñû èñòèíàä

êîíòåêñòÿ ýþðÿ àèäèééÿòè öçðÿ Ïîäðàò÷ûíûí ßìÿëèééàò øèðêÿòèíè, Îðòàã øèðêÿòëÿðèíè íÿçÿðäÿ

òóòóð. Òÿðÿôëÿð ðàçûëàøûð êè, ùÿìèí ìåòîäëàðûí ùÿð ùàíñû áèðè ùÿð ùàíñû Òÿðÿô áàðÿñèíäÿ

ÿäàëÿòñèç âÿ éà ãåéðè-îáéåêòèâ îëàðñà, Òÿðÿô áàðÿñèíäÿ ÿäàëÿòñèçëèéèí âÿ éà ãåéðè-îáéåêòèâëèéèí

àðàäàí ãàëäûðûëìàñû ö÷öí ëàçûìè äÿéèøèêëèèêëÿðè õîø ìÿðàìëà òÿíçèìëÿìÿê ìÿãñÿäèëÿ ýþðöø

òÿøêèë åäèðëÿð.The purpose of this Accounting Procedure is to establish a fair and equitable method for

determining charges and credits applicable to Mining Operations under the Agreement and to

provide a method for controlling expenditure against approved budgets. For purposes of this

Accounting Procedure any reference to Contractor shall be deemed to include the Operating

Company and respective Affiliates, as the context may imply. The Parties agree that if any of such

methods prove to be unfair or inequitable to any of the Parties then the Parties will meet and in

good faith endeavor to agree on such changes as are necessary to correct any unfairness or

inequity.1.11.1Òÿ’ðèôëÿðDefinitionsÁó Ìöùàñèáàò ó÷îòóíóí àïàðûëìàñû ãàéäàñûíûí ìÿãñÿäëÿðè áàõûìûíäàí àøàüûäàêû

òÿðìèíëÿðÿ áåëÿ ìÿ’íàëàð âåðèëèð:For the purposes of this Accounting Procedure the following terms shall have the following

meanings:(i)

Ìöùàñèáàò ó÷îòóíóí àïàðûëìàñû ãàéäàñû - ìöùàñèáàò ó÷îòóíóí áó ßëàâÿäÿ

ýþñòÿðèëÿí ïðèíñèïëÿðè, ìåòîäëàðû âÿ öñóëëàðû äåìÿêäèð.(i)

Accounting Procedure shall mean the accounting principles, practices and

procedures set forth in this Appendix.(ii)

Ìöùàñèáàò ó÷îòóíóí ãÿáóë îëóíìóø ìåòîäëàðû - ìöùàñèáàò ó÷îòóíóí áåéíÿëõàëã

ïðàêòèêàäà ùàìûëûãëà ãÿáóë âÿ òÿñäèã åäèëìèø ïðèíñèïëÿðè, ìåòîäëàðû âÿ öñóëëàðû äåìÿêäèð.(ii)

Accepted Accounting Practices shall mean accounting principles, practices and

procedures that are generally accepted and recognized in the international practice.(iii)

Àðòàí ìÿáëÿüëÿð - ó÷îò äþâðö ãóðòàðìàçäàí ÿââÿë îëìóø ùàäèñÿëÿð âÿ

ÿìÿëèééàòëàð íÿòèæÿñèíäÿ ó÷îò äþâðö ãóðòàðäûãäàí ñîíðà þäÿíèëÿæÿéè âÿ éà àëûíàæàüû

ýþçëÿíèëÿí ìÿáëÿüëÿð äåìÿêäèð.(iii)

Accruals means amounts which are expected to be paid or received after the end of

an accounting period as a result of events and transactions prior to the end of the said accounting

period.(iv)

Àðòìà ïðèíñèïè - ìöùàñèáàò ó÷îòóíóí åëÿ ïðèíñèïè äåìÿêäèð êè, ùÿìèí ïðèíñèïÿ

ýþðÿ ÿìÿëèééàòëàðûí íÿòèæÿëÿðè, ìàëèééÿ øÿðàèòèíÿ âÿ ýÿëèðÿ òÿ’ñèðè ñàäÿæÿ îëàðàã ÿìÿëèééàòëàð

öçðÿ íàüä ùàãã-ùåñàá ÷ÿêèëÿíäÿ äåéèë, ùÿìèí ÿìÿëèééàòëàð àïàðûëàíäà ìöùàñèáàò

êèòàáëàðûíäà ãåéä îëóíóð.(iv)

Accruals Basis means the basis of accounting which records the effect of

transactions on financial conditions and income when the transactions take place, not merely when

they are settled in cash.(v)

Êàññà ïðèíñèïè - Ìöùàñèáàò ó÷îòóíóí åëÿ ïðèíñèïè äåìÿêäèð êè, ùÿìèí ïðèíñèïÿ

ýþðÿ ÿìÿëèééàòëàðûí íÿòèæÿëÿðè, ìàëèééÿ øÿðàèòèíÿ âÿ ýÿëèðÿ òÿ’ñèðè ùÿìèí ÿìÿëèééàòëàð öçðÿ íàüä

ùàãã-ùåñàá ÷ÿêèëÿíäÿ ìöùàñèáàò êèòàáëàðûíäà ãåéä îëóíóð.(v)

Cash Basis means the basis of accounting which records the effect of transactions

on financial conditions and income when they are settled in cash.(vi)

Ãàïàëû ó÷îò ïðèíñèïè - ìöùàñèáàò ó÷îòóíóí åëÿ ïðèíñèïè äåìÿêäèð êè, ùÿìèí

ïðèíñèïÿ ýþðÿ ÿìÿëèééàòëàðûí íÿòèæÿëÿðè, ìàëèééÿ øÿðàèòèíÿ âÿ ýÿëèðÿ òÿñèðè ìöùàñèáàò

êèòàáëàðûíäà ùÿð Ìÿ’äÿí-ôèëèç éàòàüû öçðÿ àéðûëûãäà ãåéä îëóíóð.(vi)

Ring Fenced Accounting means the basis of accounting which records the effect

of transactions on financial conditions and income when they are maintained in separate

accounting books for each individual Mining Property.(vii) Ìàòåðèàëëàð âÿ àâàäàíëûã - Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíäà èøëÿäèëìÿê ö÷öí ÿëäÿ

åäèëÿí âÿ ñàõëàíûëàí ìàòåðèàëëàðëà âÿ àâàäàíëûãëà áèðëèêäÿ, ìÿùäóäèééÿò ãîéóëìàäàí, áöòöí

êÿøôèééàò, ãèéìÿòëÿíäèðìÿ âÿ èøëÿíìÿ îáéåêòëÿðè/âàñèòÿëÿðè äÿ äàõèë îëìàãëà øÿõñè ÿìëàê

äåìÿêäèð.(vii) Material and Equipment means property, including without limitation all

exploration, appraisal and development facilities together with supplies and equipment, acquired

and held for use in Mining Operations.(viii) Íÿçàðÿò àëòûíäà îëàí ìàòåðèàë - Ïîäðàò÷ûíûí íÿçàðÿò åòäèéè âÿ èíâåíòàðëàøäûðäûüû

Ìàòåðèàëëàð âÿ àâàäàíëûã äåìÿêäèð. Áåëÿ Ìàòåðèàëëàðûí âÿ àâàäàíëûüûí òèïëÿðèíèí ñèéàùûñè

ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí òÿëÿáè èëÿ îíà òÿãäèì åäèëèð.(viii) Controllable Material means Material and Equipment which Contractor subjects

to record control and inventory. A list of types of such Material and Equipment shall be furnished

to AZERGYZIL upon request.Ñàçèøäÿ òÿ’ðèôëÿðè âåðèëÿí, ëàêèí éóõàðûäàêû ñèéàùûéà äàõèë åäèëìÿéÿí òåðìèíëÿð âÿ

èôàäÿëÿð áó Ìöùàñèáàò ó÷îòóíóí àïàðûëìàñû ãàéäàñûíäà äà Ñàçèøäÿ âåðèëìèø åéíè ìÿ’íàíûWords and phrases defined in the Agreement but not defined above shall have the samelxiväàøûéûð.meaning in this Accounting Procedure as is given to them in the Agreement.1.21.2ÙåñàáëàðAccountsÏîäðàò÷û áó Ìöùàñèáàò ó÷îòóíóí àïàðûëìàñû ãàéäàñûíà ìóâàôèã ñóðÿòäÿ Ìÿ’äÿí-ôèëèç

ÿìÿëèééàòëàðû öçðÿ àéðûæà ùåñàáàò ñÿíÿäëÿðè âÿ àéðûæà ùåñàáëàð àïàðûð. (Ìÿ’äÿí-ôèëèç

ÿìÿëèééàòëàðû ùåñàáëàðû).Contractor shall maintain separate books and accounts for Mining Operations in

accordance with this Accounting Procedure (Mining Operations Account).Ïîäðàò÷û Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ùåñàáëàðûíà éàëíûç Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíûí

àïàðûëìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð õÿðæëÿðè àèä åäèð.Contractor shall charge to the Mining Operations Account only those expenditures incurred

for Mining Operations.Ïîäðàò÷û Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ùåñàáûíû Äîëëàðëà àïàðûð. Äîëëàðëà äåéèë, áàøãà

âàëéóòà èëÿ ÷ÿêèëìèø ìÿñðÿôëÿð ñòàíäàðò ìöùàñèáàò ïðàêòèêàñûíäà ãÿáóë åäèëìèø ÷åâèðìÿ

ÿìñàëëàðû èëÿ Äîëëàðà ÷åâðèëèð. Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ö÷öí ëàçûì îëàí âàëéóòàíûí

ìöáàäèëÿñè, éàõóä âàëéóòàëàðûí ÷åâðèëìÿñè íÿòèæÿñèíäÿ ùÿð æöð ìÿíôÿÿò âÿ éà èòêèëÿð Ìÿ’äÿíôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ùåñàáûíà àèä åäèëèð âÿ éà êðåäèòëÿøäèðèëèð.The Mining Operations Account shall be maintained by Contractor in Dollars. Costs

incurred in currencies other than Dollars shall be converted into Dollars using translation rates in

accordance with Accepted Accounting Practices. Any gain or loss resulting from the exchange of

currencies required for Mining Operations or from translation shall be charged or credited to the

Mining Operations Account.Èêè (2) âÿ äàùà ÷îõ Ìÿ’äÿí-ôèëèç éàòàüû ö÷öí öìóìè îëàí ìÿñðÿôëÿð ìöâàôèã Ìÿ’äÿíôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ùåñàáëàðû àðàñûíäà ÿäàëÿòëè íèñáÿòäÿ áþëöøäöðöëÿæÿêäèð.Costs common for more than two (2) Mining Properties will be allocated between relevant

Mining Operations Accounts on a fair proportionate basis.Ìöùàñèáàò ó÷îòó Àðòìà ïðèíñèïè ÿñàñûíäà, Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ìÿñðÿôëÿðèíèí

þäÿíèëìÿñèíäÿ èñÿ Êàññà ïðèíñèïèíäÿí èñòèôàäÿ åäèëìÿêëÿ àïàðûëûð.Accounting shall be carried out on an Accruals Basis, provided however that the Cash

Basis principle shall be used to record recovery of the Mining Costs.1.31.3Àóäèòîð òÿôòèøëÿðèAuditsÏîäðàò÷û Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ùåñàáëàðûíû àóäèòîðëàðûí áóíëàðà äàèð ùåñàáàòëàðû

èëÿ áèðëèêäÿ ùÿð Òÿãâèì èëè ãóðòàðäûãäàí ñîíðà éåääè (7) àéäàí ýåæ îëìàéàðàã ÀÇßÐÃÛÇÛË-à

òÿãäèì åäèð. ÀÇßÐÃÛÇÛË ìöâàôèã Òÿãâèì èëè ãóðòàðäûãäàí ñîíðà îí èêè (12) àéäàí ýåæ

îëìàéàðàã ýþñòÿðèëìèø Òÿãâèì èëè ö÷öí ùåñàáëàðûí òÿôòèø îëóíìàñû ùàããûíäà Ïîäðàò÷ûéà

áèëäèðèø ýþíäÿðìÿëèäèð. Áåëÿ òÿôòèøëÿðè ÀÇßÐÃÛÇÛË òÿðÿôèíäÿí ñå÷èëÿí, áåéíÿëõàëã ìèãéàñäà

òàíûíàí ìöñòÿãèë ìöùàñèáëÿð øèðêÿòè àïàðûð. Òÿôòèø ùàããû ÿìÿëèééàò õÿðæëÿðèíÿ äàõèëäèð, òÿôòèø

åëÿ àïàðûëûð êè, æàðè ÿìÿëèééàòëàðûí ÿñàññûç ïîçóëìàñûíà ñÿáÿá îëìàñûí. ßýÿð ÀÇßÐÃÛÇÛË

éóõàðûäà ýþñòÿðèëìèø ùåñàáëàðëà ÿëàãÿäàð åòèðàç åòäèéèíè, éàõóä Ïîäàðò÷ûíûí Ãÿðÿçëè õÿòàñû

ùàããûíäà ñöáóòëàð îëäóüóíó íÿçÿðäÿí êå÷èðèëÿí Òÿãâèì èëèíäÿí ñîíðàêû èéèðìè äþðä (24) àé

ÿðçèíäÿ Ïîäðàò÷ûéà éàçûëû áèëäèðèøëÿ (ñöáóòëàð ýþñòÿðèëìÿêëÿ) ìÿëóìàò âåðìÿñÿ, ìöâàôèã

Òÿãâèì èëèíèí ùåñàáëàðû ùÿìèí òàðèõ ö÷öí òÿñäèã åäèëìèø ñàéûëûð. Ùåñàáëàð áàðÿñèíäÿ

ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí Òÿðÿôëÿð àðàñûíäà ðàçûëàøìà èëÿ òÿíçèìëÿíìÿìèø ùÿð æöð åòèðàçëàðû Àðáèòðàú

ïðîñåäóðàñûíà ìöâàôèã ñóðÿòäÿ àðáèòðàú áàõûøûíà âåðèëèð. Àðáèòðàúûí ãÿðàðûíäà ÀÇßÐÃÛÇÛËûí ùÿð ùàíñû åòèðàçû òÿñäèã åäèëÿðñÿ, Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ùåñàáû ìöâàôèã ñóðÿòäÿ òÿñùèù

îëóíóð.The accounts of the Mining Operations, together with the auditors report thereon, shall be

submitted to AZERGYZIL by Contractor no later than seven (7) months following the end of each

Calendar Year. AZERGYZIL may, by giving notice to that effect to Contractor not later than

twelve (12) months following the end of the subject Calendar Year, request an audit of the

accounts for such Calendar Year. Such audits shall be carried out by a firm of internationally

recognized independent accountants selected by AZERGYZIL. The cost of such audit shall be

included to the Operational Costs and shall be conducted in such a manner as not to interfere

unduly with ongoing operations. Unless AZERGYZIL notifies Contractor in writing before

twenty-four (24) months following the subject Calendar Year either that it has an objection to the

said accounts or that there is evidence of Contractors Willful Misconduct (details of which shall be

included in said notice), the accounts for such Calendar Year shall be deemed to have been

approved as on that date. Any objection to the accounts raised by AZERGYZIL shall, unless

settled by agreement among the Parties, be submitted to arbitration in accordance with the

Arbitration Procedure. In the event the arbitration award sustains any of AZERGYZIL'S

objections to the account, the Mining Operating Account shall be adjusted accordingly.Ïîäðàò÷û Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíà äàèð áöòöí ìöùàñèáàò ñÿíÿäëÿðèíè,

áÿéàííÿìÿëÿðèíè, êèòàáëàðûíû âÿ ùåñàáëàðûíû îíëàðûí àèä îëäóüó Òÿãâèì èëè ãóðòàðäûãäàí ñîíðà

àçû éåääè (7) èë, éàõóä ÀÇßÐÃÛÇÛË Ãÿðÿçëè õÿòà ùàããûíäà èääèà èðÿëè ñöðäöêäÿ (i) îíëàðûí àèä

îëäóüó Òÿãâèì èëè ãóðòàðäûãäàí ñîíðà àçû éåääè (7) èë, éàõóä (ii) Ãÿðÿçëè õÿòà èëÿ ÿëàãÿäð

îëàðàã Ùåñàáëàðà äàèð å’òèðàçëàð òÿíçèìëÿíäèêäÿí ñîíðà àçû áèð (1) èë ñàõëàéûð - ùàíñû ìöääÿòèí

àõûðäà áàøà ÷àòìàñûíäàí àñûëû îëàðàã.All accounting records, returns, books and accounts relating to Mining Operations shall be

maintained by Contractor for a minimum of seven (7) years following the end of the Calendar

Year to which they relate or, in the case where AZERGYZIL alleges Willful Misconduct the later

of (i) a minimum of seven (7) years following the end of the Calendar Year to which they relate

and (ii) a minimum of one (1) year after resolution of the objections to the accounts made in

respect of such Willful Misconduct.2.2.Àéûðìàëàð âÿ õÿðæëÿðÏîäðàò÷û áó Ñàçèøèí áàüëàíäûüû òàðèõäÿí ñîíðà Ìÿäÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñû

ö÷öí ÷ÿêèëìèø ìÿñðÿôëÿðèí ùàìûñûíû Ìÿäÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ùåñàáûíà àèä åäèð; ùå÷ áèð

ìÿñðÿô ùåñàáà áèð äÿôÿäÿí àðòûã àèä åäèëÿ áèëìÿç. Ùåñàáà àèä åäèëÿí ìÿñðÿô àøàüûäàêûëàðäàí

èáàðÿòäèð, ëàêèí òÿêæÿ îíëàðëà ìÿùäóäëàøìûð:Charges and ExpendituresContractor shall charge the Mining Operations Account for all costs incurred after the date

of execution of this Agreement in compliance with the terms of this Agreement or those necessary

to conduct the Mining Operations; no cost shall be charged more than once. Chargeable costs shall

include, but not be limited to:lxv2.1Èø÷è ãöââÿñèíÿ ìÿñðÿôëÿð âÿ áóíëàðëà ÿëàãÿäàð äèýÿð ìÿñðÿôëÿð2.1Labor and Related Costs(à)

Ïîäðàò÷ûíûí âÿ îíóí Îðòàã øèðêÿòëÿðèíèí (Ñóáïîäðàò÷û êèìè ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿí

øèðêÿòëÿðäÿí áàøãà) Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû ÿðàçèñèíäÿ âÿ éà Ïîäðàò÷ûíûí îôèñëÿðè îëàí ùÿð

ùàíñû áàøãà éåðëÿðäÿ Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíäà èñòÿð ìöâÿããÿòè, èñòÿðñÿ äÿ äàèìè ÷àëûøàí

èø÷èëÿðèíèí ÿìÿê ùàããûíà âÿ ìààøëàðûíà ÷ÿêèëÿí öìóìè ìÿñðÿôëÿð (î æöìëÿäÿí Ùþêóìÿò

îðãàíëàðû òÿðÿôèíäÿí òóòóëàí ìÿáëÿüëÿð), ùàáåëÿ ýþñòÿðèëìèø ÿìÿëèééàòëàðëà ÿëàãÿäàð øÿõñè

õÿðæëÿð.(a)

Gross salaries, wages, (including amounts imposed by Governmental Authorities) in

respect of employees of Contractor and its Affiliates (except when acting as Sub-contractor) who

are engaged in the conduct of Mining Operations whether temporarily or permanently assigned

within the Azerbaijan Republic or located in Contractors offices elsewhere, as well as personal

expenses incurred in connection therewith.(b)

éóõàðûäàêû 2.1(à) áÿíäèíÿ ÿñàñÿí, áàéðàì âÿ ìÿ’çóíèééÿò ýöíëÿðèíèí, õÿñòÿëèê

âÿðÿãÿëÿðèíèí, ÿëèëëèéèí âÿ ÿìÿê ùàããûíà òÿòáèã åäèëÿ áèëÿí äèýÿð áó æöð ýöçÿøòëÿðèí

þäÿíèëìÿñèíÿ ÷ÿêèëÿí ìÿñðÿôëÿð;(b)

Costs of all holiday, vacation, sickness, disability and other like benefits applicable to the

salaries chargeable under paragraph 2.1(a) above.(æ)

Ïîäðàò÷ûíûí éóõàðûäàêû 2.1(à) áÿíäèíÿ ÿñàñÿí ùåñàáëàíàí ÿìÿê ùàããû ìÿñðÿôëÿðèíÿ

òÿòáèã åäèëÿ áèëÿæÿê õÿðæëÿð âÿ éà Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû ãàíóíëàðûíäà íÿçÿðäÿ òóòóëàí

þäÿìÿëÿð, éàõóä áó 2.1 áÿíäèíÿ óéüóí ñóðÿòäÿ ùåñàáëàíàí äèýÿð ìÿñðÿôëÿð.(c)

Expenses or contributions imposed under the laws of the Azerbaijan Republic which are

applicable to Contractors cost of salaries and wages chargeable under paragraph 2.1(a) above or

other costs chargeable under this paragraph 2.1.(d)

Ùÿéàòûí ñûüîðòàëàíìàñûíûí òÿðòèá åäèëìèø ïëàíëàðû, ãîñïèòàëëàøäûðìà, ïåíñèéàëàð âÿ áó

õàðàêòåðëè äèýÿð ýöçÿøòëÿð öçðÿ ìÿñðÿôëÿð.(d)

Cost of established plans for life insurance, hospitalization, pensions, and other benefits of

a like nature.(å)

Ïîäðàò÷ûíûí Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíäà ÷àëûøàí ÿìÿêäàøëàðûíà ìÿíçèë âÿ äîëàíàæàã

ìöàâèíÿòëÿðè âÿ áóíëàðëà ÿëàãÿäàð õÿðæëÿð.(e)

Housing and living allowances and related expenses of the employees of Contractor

assigned to Mining Operations.(f)

ßìÿêäàøëàðûí Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû àïàðìàã ö÷öí å’çàì îëóíäóãëàðû ìöääÿò

ãóðòàðûãäàí ñîíðà Ïîäðàò÷û îíëàðûí ýÿëÿæÿê äàèìè ìÿøüóëëóüóíó òÿ’ìèí åäÿ áèëìèðñÿ,

Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû àïàðìàã ö÷öí å’çàì åäèëìèø ÿìÿêäàøëàðûí èøäÿí÷ûõìà

ìöàâèíÿòèíèí å’çàìèééÿò ìöääÿòëÿðèíÿ ìöòÿíàñèá ùèññÿñè ùåñàáà àèä åäèëèð.(f)

In the event that Contractor is unable to provide continued employment for staff at the end

of their assignment to Mining Operations, the proportionate share of termination payments relating

to the employees period of assignment to Mining Operations shall be chargeable.2.22.2Ìàòåðèàëëàð âÿ àâàäàíëûãMaterial and EquipmentÏîäðàò÷û Ìàòåðèàëëàðû âÿ àâàäàíëûüû áó Ìöùàñèáàò ó÷îòóíóí àïàðûëìàñû ãàéäàñûíûí 4æö áþëìÿñèíÿ ìöâàôèã ñóðÿòäÿ Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíäà èñòèôàäÿ åòìÿê ö÷öí àëûð âÿ éà

ýþíäÿðèð. Àüëàáàòàí ùöäóäëàð äàõèëèíäÿ ÿìÿëè æÿùÿòäÿí ìöìêöí îëäóãäà âÿ èøëÿðèí ñÿìÿðÿëè

âÿ ðåíòàáåëëè ýþðöëìÿñèíÿ óéüóí ýÿëäèêäÿ Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíäà èñòèôàäÿ îëóíìàã

ö÷öí éàëíûç åëÿ Ìàòåðèàëëàð âÿ àâàäàíëûã ÿëäÿ åäèëèð âÿ éà ýþíäÿðèëèð êè, äÿðùàë òÿòáèã åäèëìÿê,

éàõóä ëàçûìè åùòèéàò ñàõëàìàã ö÷öí áóíëàðà òÿëÿáàò îëà áèëñèí. Áåëÿ Ìàòåðèàëëàðûí âÿ

àâàäàíëûüûí àðòûã åùòèéàòëàðûíûí òîïëàíìàñûíà éîë âåðèëìèð.Material and Equipment purchased or furnished by Contractor for use in Mining

Operations as provided under Section 4 of this Accounting Procedure. So far as it is reasonably

practical and consistent with efficient and economical operation, only such Material and

Equipment shall be purchased or transferred for use in Mining Operations as may be required for

immediate use or prudent contingent stock. The accumulation of surplus stocks shall be avoided.2.3Íÿãëèééàò õÿðæëÿðè. Èø÷è ùåé’ÿòèíèí êþ÷ìÿ õÿðæëÿðè2.3Transportation and Employee Relocation Costs(à)Ìàòåðèàëëàðûí âÿ àâàäàíëûüûí äàøûíìàñû õÿðæëÿðè âÿ áóíóíëà ÿëàãÿäàð äèýÿð õÿðæëÿð.(a)Transportation of Material and Equipment and other related costs.(b)Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû àïàðûëìàñû ö÷öí èø÷è ùåéÿòèíèí äàøûíìàñû õÿðæëÿðè.(b)

Costs incurred for transportation of personnel as required in the conduct of Mining

Operations.(æ)

Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû àïàðûëìàñûíà äàèìè âÿ éà ìöâÿããÿòè òÿ’éèíàò àëìûø èø÷è

ùåé’ÿòèíèí éàøàäûüû éåðäÿí âÿ ýåðèéÿ êþ÷ìÿñè õÿðæëÿðè. Áåëÿ õÿðæëÿðÿ ùåé’ÿòèí àèëÿëÿðèíèí âÿ øÿõñè

ÿìëàêûíûí äàøûíìàñû õÿðæëÿðè äàõèë åäèëèð.(c)

Relocation costs of employees permanently or temporarily assigned to Mining Operations

to and from their point of origin. Such costs shall include transportation of employees families and

their personal and household effects.2.42.4Õèäìÿòëÿð(à)

Ïîäðàò õèäìÿòëÿðè, ïåøÿêàð ìÿñëÿùÿò÷èëÿðèí õèäìÿòëÿðè

ýþñòÿðäèêëÿðè áàøãà õèäìÿòëÿð.âÿServicesÖ÷öíæö òÿðÿôëÿðèí(a)

Contract services, professional consultants, and other services procured from outside

sources other than services by Third Parties.(b)

Òåõíèêè õèäìÿòëÿð, î æöìëÿäÿí, ëàêèí àøàüûäàêûëàðëà ìÿùäóäëàøäûðûëìàäàí, áèëàâàñèòÿ

Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû èëÿ áàüëû Ïîäðàò÷ûíûí âÿ îíóí Îðòàã øèðêÿòëÿðèíèí (áóíëàð

Ñóáïîäðàò÷û êèìè ôÿàëèééÿò ýþñòÿðìèðëÿðñÿ) ýþñòÿðäèêëÿðè õèäìÿòëÿð: ëàáîðàòîðèéà àíàëèçè,(b)

Technical services, such as, but not limited to, laboratory analysis, drafting, geophysical

and geological interpretation, reservoir studies, purchasing, drilling supervision, engineering,

commercial analysis and related computer services and data processing, performed by Contractorlxvi÷åðòéîú ÷ÿêìÿ, ýåîëîúè âÿ ýåîôèçèêè ìÿ’ëóìàòëàðûí òÿôñèðè, êîëëåêòîðëàðûí òÿäãèãè, ñàòûíàëìà,

ãàçìà èøëÿðèíÿ íÿçàðÿò, ùàñèëàòûí òåõíîëîýèéàñû, êîììåðñèéà àíàëèçè, ùàáåëÿ ìöâàôèã

êîìïöòåð õèäìÿòëÿðè âÿ ìÿ’ëóìàòûí òÿùëèëè. Ùÿìèí þäÿíèøëÿð Ïîäðàò÷ûíûí ìöùàñèáàò

ó÷îòóíóí àäè ïðèíèïëÿðèíÿ ìöâàôèã ñóðÿòäÿ åëÿ ùåñàáëàíìàëûäûð êè, ùå÷ áèð ìÿíôÿÿò âÿ éà èòêè

Ïîäðàò÷ûíûí ùåñàáûíà àèä åäèëìÿñèí.and its Affiliates (except when acting as Sub-contractor) for the direct benefit of Mining

Operations. Such charges shall be computed in line with Contractors usual accounting policy such

that no gain or loss accrues to Contractor.(æ)

Õèäìÿòëÿðèí êîíêðåò ñóðÿòäÿ Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû èëÿ áàüëû îëäóüó ùàëëàðäà

èíçèáàòè-òÿøêèëàòè òÿ’ìèíàò, î æöìëÿäÿí ùöãóã ìÿñÿëÿëÿðè öçðÿ, ñàòûíàëìà, ïîäðàò ìöãàâèëÿëÿðè

áàüëàíìàñû öçðÿ õèäìÿòëÿð, ìàëèééÿ âÿ êàññà õàðàêòåðëè õèäìÿòëÿð, èíçèáàòè õèäìÿòëÿð.(c)

Business support where the services provided are specifically attributable to Mining

Operations, including, but not restricted to legal, purchasing, contracting, treasury, accounting and

administrative services.(d)

Ïîäðàò÷ûíûí âÿ îíóí Îðòàã øèðêÿòèíèí (áó øèðêÿò Ñóáïîäðàò÷û êèìè ôÿàëèééÿò

ýþñòÿðìèðñÿ) ìöùÿíäèñ-òåõíèê øþ’áÿñè ùåé’ÿòèíèí õèäìÿòëÿðè - ùÿìèí ìöùÿíäèñ-òåõíèê

øþ’áÿñèíèí ãèéìÿòëÿíäèðèá òÿãäèì åòäèéè ùàãã-ùåñàá öçðÿ.(d)

Services performed by Contractor and its Affiliates (except when acting as Sub-contractor)

engineering division personnel, as computed and charged by such engineering division.(å)

Ñàùèáëèê âÿ èñòèñìàð äÿéÿðèíÿ óéüóí ãèéìÿòëÿðëÿ Ïîäðàò÷ûíûí âåðäèéè àâàäàíëûãäàí âÿ

îáéåêòëÿðäÿí/âàñèòÿëÿðäÿí èñòèôàäÿ åäèëìÿñè, áó øÿðòëÿ êè, áó èñòèôàäÿ èãòèñàäè æÿùÿòäÿí

ìÿãñÿäÿóéüóí îëñóí. Ãèéìÿòëÿð ñàõëàíìà âÿ òÿ’ìèð äÿéÿðèíè, äèýÿð èñòèñìàð õÿðæëÿðèíè,

ñûüîðòàíû, âåðýè âÿ ôàèçëÿðè ÿùàòÿ åäèð, ëàêèí áóíëàðëà ìÿùäóäëàøäûðûëìûð.(e)

Use of equipment and facilities furnished by Contractor at rates commensurate with the

cost of ownership and operation if such use is economically viable. Rates shall include but not be

limited to costs of maintenance, repairs, other operating expenses, insurance, taxes and interest.2.52.5ßìëàêûí çÿäÿëÿíìÿñè âÿ èòêèñèDamages and Losses to PropertyÉàíüûí, äàøãûí, ôûðòûíà, îüóðëóã, ãÿçà âÿ éà ùÿð ùàíñû áàøãà ñÿáÿáëÿð öçöíäÿí

ÿìëàêûí çÿäÿëÿíìÿñè âÿ éà èòêèñè èëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã îíóí òÿ’ìèð âÿ éà ÿâÿç åäèëìÿñè ö÷öí

ëàçûì îëàí, ñûüîðòà ùåñàáûíà þäÿíèëìÿéÿí áöòöí õÿðæëÿð âÿ ìÿñðÿôëÿð; Ïîäðàò÷ûíûí Ãÿðÿçëè

õÿòàñû èëÿ áàüëû õÿðæëÿð âÿ ìÿñðÿôëÿð èñòèñíà åäèëìÿêëÿ.All costs or expenses necessary for the repair or replacement of property resulting from

damages or losses incurred by fire, flood, storm, theft, accident, or any other cause, not recovered

from insurance except where caused by the Willful Misconduct of Contractor.Ïîäðàò÷û ùÿð ùàíñû áó æöð çÿäÿëÿíìÿ âÿ éà èòêè ùàããûíäà ÀÇßÐÃÛÇÛË-à ÿìÿëè

æÿùÿòäÿí ìöìêöí îëàí ÿí ãûñà ìöääÿòäÿ éàçûëû ìÿ’ëóìàò âåðìÿëèäèð.Contractor shall furnish AZERGYZIL with written notice of such damages or losses as

soon as reasonably practicable.2.62.6ÑûüîðòàInsurance(à)

Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû àïàðûëìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð áöòöí ñûüîðòà ìöêàôàòëàðû, ùàáåëÿ

ðèñêëÿð ö÷öí ìöñòÿãèë ñûüîðòà øèðêÿòèíèí ìöÿééÿíëÿøäèðäèéè åêâèâàëåíò ìÿáëÿüëÿðäÿ

ìöêàôàòëàð; áöíëàð Ïîäðàò÷ûíûí þç ñûüîðòà ôîíäóíäàí þäÿíèëèð; áåëÿ ñûüîðòàëàðûí ñèéàùûñû âÿ

äÿéÿðè ÀÇßÐÃÛÇÛË-à òÿãäèì åäèëèð.(a)

All premiums for insurance carried for the benefit of Mining Operations, as well as the

equivalent amount of premiums quoted by an independent underwriter for the risks that are selfinsured by Contractor, providing AZERGYZIL with a list and value of such insurance.(b)

Ùÿð æöð èòêèëÿðèí, èääèàëàðûí, çÿðÿðèí âÿ ìÿùêÿìÿ ãÿðàðëàðûíûí êîìïåíñàñèéàñû

âåðèëÿðêÿí ÷ÿêèëÿí âÿ þäÿíèëÿí áöòöí õÿðæëÿð, ùàáåëÿ Ïîäðàò÷ûíûí Ãÿðÿçëè õÿòàñû èëÿ áàüëû

õÿðæëÿð èñòèñíà åäèëìÿêëÿ, ñûüîðòà ùåñàáûíà þäÿíèëìÿéÿí áöòöí áàøãà õÿðæëÿð.(b)

All expenditures incurred and paid in the settlement of any and all losses, claims, damages,

judgments and any other expenses, not recovered from insurance except where caused by the

Willful Misconduct of Contractor.2.72.7Ùöãóã õÿðæëÿðèLegal ExpensesÌÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû èëÿ áàüëû ìÿùêÿìÿ èääèàëàðûíà âÿ éà ïðåòåíçèéàëàðà

áàõûëìàñû, áóíëàðûí þéðÿíèëìÿñè âÿ òÿíçèìëÿíìÿñè öçðÿ, éàõóä ÿìëàêûí ãîðóíìàñû âÿ éà îíóí

ö÷öí êîìïåíñàñèéà àëûíìàñû öçðÿ áöòöí õÿðæëÿð âÿ éà ìÿñðÿôëÿð, ëàêèí áóíëàðëà

ìÿùäóäëàøäûðûëìàäàí, âÿêèëëÿðèí ãîíîðàðëàðû, ìÿùêÿìÿ õÿðæëÿðè, ñöáóòëàð ÿëäÿ åòìÿê

ìÿãñÿäèëÿ àïàðûëàí òÿùãèãàòëàðûí õÿðæëÿðè, ùàáåëÿ ùÿð ùàíñû áó æöð ìÿùêÿìÿ èääèàëàðûíûí âÿ éà

ïðåòåíçèéàëàðûí íèçàìëàíìàñû, éàõóä þäÿíèëìÿñè ö÷öí âåðèëÿí ìÿáëÿüëÿð; Ïîäðàò÷ûíûí Ãÿðÿçëè

õÿòàñû èëÿ áàüëû ùàëëàð èñòèñíà åäèëìÿêëÿ.All costs or expenses of handling, investigating and settling litigation or claims arising

from Mining Operations or necessary to protect or recover property, including, but not limited to,

lawyers fees, court costs, cost of investigation of procuring evidence and amounts paid in

settlement or satisfaction of any such litigation or claims except where caused by the Willful

Misconduct of Contractor.2.82.8Ðöñóìëàð âÿ âåðýèëÿðÀçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà: (à) Ïîäðàò÷ûíûí Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíäà ÷àëûøàí

ÿìÿêäàøëàðûíäàí (éàõóä îíëàðûí àèëÿëÿðèíäÿí) âÿ éà (b) Ïîäðàò÷ûéà ãàéòàðûëìàëû àðòûã

þäÿíèëìèø ìÿáëÿüëÿðäÿí Ùþêóìÿò îðãàíëàðû òÿðÿôèíäÿí òóòóëàí áöòöí âåðýèëÿð (Ìÿíôÿÿò

âåðýèñè èñòèñíà îëìàãëà).Duties and TaxesAll Taxes imposed by Governmental Authorities (except for Profit Tax) (a) with respect to

the employees of Contractor working on Mining Operations in the Azerbaijan Republic (or their

families), or (b) paid in excess of those which are reclaimable by Contractor.lxvii2.9Îôèñëÿðèí, ôÿùëÿ ãÿñÿáÿëÿðèíèí âÿ äèýÿð îáéåêòëÿðèí/ âàñèòÿëÿðèí ñàõëàíìàñû2.9Offices, Camps and Miscellaneous FacilitiesÕöñóñè ëàéèùÿ ãðóïëàðû ôèçèêè æÿùÿòäÿí Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ÿðàçèñèíäÿ

éåðëÿøìÿäèéè ùàëëàðäà Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ÿðàçèñèíäÿ âÿ éà îíóí ùöäóäëàðûíäàí

êÿíàðäà Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñûíà áèëàâàñèòÿ õèäìÿò åäÿí ùÿð æöð îôèñëÿðèí,

áþëìÿëÿðèí,

ôÿùëÿ

ãÿñÿáÿëÿðèíèí,

àíáàðëàðûí,

éàøàéûø

áèíàëàðûíûí

âÿ

äèýÿð

îáéåêòëÿðèí/âàñèòÿëÿðèí ñàõëàíìàñûíà âÿ èøëÿíìÿñèíÿ ÷ÿêèëÿí õÿðæëÿð.The cost of maintaining and operating any offices, sub-offices, camps, warehouses,

housing and other facilities directly serving Mining Operations either within the Azerbaijan

Republic or elsewhere with respect to dedicated project groups which are not physically located

within the Azerbaijan Republic.2.102.10Èø÷è ùåé’ÿòèíèí ùàçûðëàíìàñû âÿ òåõíîëîýèéàíûí âåðèëìÿñèTraining and Technology Transfer7.6 áÿíäèíÿ ìöâàôèã ñóðÿòäÿ èø÷è ùåéÿòèíèí ùàçûðëàíìàñû õÿðæëÿðè âÿ Ïîäðàò÷ûíûí

òåõíîëîýèéàëàðûíûí ðàçûëàøäûðûëìûø ãàéäàäà ÀÇßÐÃÛÇÛË-à âåðèëìÿñè èëÿ áàüëû õÿðæëÿð.The costs of the provision of training in accordance with Article 7.6, and the costs of

agreed technology transfer from Contractor to AZERGYZIL.2.112.11Åíåðúè òÿæùèçàòûíà ìÿñðÿôëÿðÌÿäÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñû ö÷öí èñòèôàäÿ åäèëÿí éàíàæàüà, åëåêòðèê

åíåðúèñèíÿ, ãûçäûðûæû ñèñòåìÿ, ñó òÿæùèçàòûíà âÿ éà áàøãà åíåðúè íþâëÿðèíÿ ÷ÿêèëÿí õÿðæëÿð.

2.12Energy Expenses

All costs of fuel, electricity, heat, water or other energy used for Mining Operations.Ðàáèòÿ âàñèòÿëÿðèíÿ ìÿñðÿôëÿð2.12Communication ChargesÌÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû èëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã ðàáèòÿ âÿ êîìïöòåð ñèñòåìëåðèíèí ÿëäÿ

åäèëìÿñèíÿ, èæàðÿéÿ ýþòöðöëìÿñèíÿ, ãóðóëìàñûíà, èñòèñìàðûíà, òÿìèðèíÿ âÿ ñàõëàíìàñûíà

÷ÿêèëÿí ìÿñðÿôëÿð.The costs incurred in connection with Mining Operations of acquiring, leasing, installing,

operating, repairing and maintaining communication systems and computer systems.2.132.13Åêîëîúè ïðîãðàìëàðà ìÿñðÿôëÿðEnvironmental ChargesÌÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû èëÿ ÿëàãÿäàð îëàðàã åêîëîúè ïðîãðàìëàðûí ùÿéàòà

êå÷èðèëìÿñèíÿ ÷ÿêèëÿí ìÿñðÿôëÿð, î æöìëÿäÿí, ëàêèí áóíëàðëà ìÿùäóäëàøäûðûëìàäàí, ÿòðàô

ìöùèòèí èëêèí âÿçèééÿòèíèí þéðÿíèëìÿñè èøëÿðèíÿ, æàðè íÿçàðÿò ïðîãðàìëàðûíà âÿ ÿòðàô ìöùèòèí

áÿðïàñû òÿäáèðëÿðèíÿ, ôëîðà âÿ ôàóíàíûí ãîðóíìàñûíà ÷ÿêèëÿí ìÿñðÿôëÿð.The costs of environmental programs, including, but not limited to environmental baseline

studies, ongoing monitoring programs and remedial work undertaken with respect to Mining

Operations including costs incurred to sustain flora and fauna.2.142.14Äèýÿð õèäìÿòëÿðOther ServicesÏîäðàò÷û þç Îðòàã øèðêÿòëÿðè òÿðÿôèíäÿí Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ùöäóäëàðûíäàí

êÿíàðäà ùÿéàòà êå÷èðèëÿí âÿ Ìÿäÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñûíà äîëàéûñû èëÿ êþìÿê

åäÿí öìóìè èíçèáàòè-òÿøêèëàòè òÿìèíàò òÿäáèðëÿðè èëÿ áàüëû ÿëàâÿ èíçèáàòè õÿðæëÿðè Ìÿ’äÿí-ôèëèç

ÿìÿëèééàòëàðû ùåñàáûíà àèä åäèð. Áåëÿ êþìÿê îôèñ õèäìÿòëÿðèíÿ, î æöìëÿäÿí èíçèáàòè âÿ ùöãóãè

èøëÿ, ìàëèééÿ âÿ âåðýè ìÿñÿëÿëÿðè èëÿ, êàäð èøè èëÿ, åêñïåðò áèëèêëÿðèíèí âåðèëìÿñè èëÿ âÿ äÿãèã

ìöÿééÿíëÿøäèðèëìÿñè âÿ éà ìöÿééÿí îëìàéàí ãåéðè-òåõíèêè õàðàêòåðëè äèýÿð ôóíêñèéàëàðûí

éåðèíÿ éåòèðèëìÿñè èëÿ ìÿøüóë îëàí ùåéÿòèí õèäìÿòëÿðèíÿ ÷ÿêèëÿí ìÿñðÿôëÿðè ÿùàòÿ åäèð.Contractor shall charge an administrative overhead to the Mining Operations Account,

covering general administrative support provided by Contractors Affiliates outside of the

Azerbaijan Republic for the indirect benefit of Mining Operations. Such support will include the

services and related office costs of personnel performing administrative, legal, treasury, tax and

employee relations, provision of expertise and other non-technical functions which cannot be

specifically identified or attributed to particular projects.2.152.15Ìàëèééÿ ìÿñðÿôëÿðè

Áöòöí Ìàëèééÿ ìÿñðÿôëÿðè.2.16Finance Costs

All Finance Costs.Äèýÿð õÿðæëÿð2.16Other ExpendituresÌÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíûí (Ãöââÿéÿìèíìÿ òàðèõèíÿäÿê îëàí äèýÿð ôÿàëèééÿò íþâëÿðè

äàõèë åäèëìÿêëÿ) ëàçûìûíæà âÿ äöçýöí àïàðûëìàñû ö÷öí Ïîäðàò÷ûíûí âÿ îíóí Îðòàã

øèðêÿòëÿðèíèí (îíëàð Ñóáïîäðàò÷û êèìè ôÿàëèééÿò ýþñòÿðìèðëÿðñÿ) ÷ÿêäèêëÿðè âÿ ÿââÿëêè

ìöääÿàëàðäà íÿçÿðäÿí êå÷èðèëìÿéÿí, éàõóä õàòûðëàíìàéàí áöòöí äèýÿð õÿðæëÿð. Áó õÿðæëÿðÿ

Êîíòðàêò ñàùÿñè áàðÿñèíäÿ ùöãóãëàðûí ÿëäÿ åäèëìÿñè âÿ ñàõëàíìàñû ö÷öí, éàõóä Ìÿ’äÿí-ôèëèç

ÿìÿëèééàòëàðûíûí àïàðûëìàñû ö÷öí ëàçûì îëàí, ëàêèí áóíëàðëà ìÿùäóäëàøäûðûëìàéàí õÿðæëÿð

äàõèëäèð.Any other expenditures not covered or dealt with in the foregoing provisions which are

incurred by Contractor and its Affiliates (except when acting as Sub-contractor) for the necessary

and proper conduct of Mining Operations (including other activities prior to the Effective Date).

These shall include but not be limited to any expenditures necessary to acquire and maintain rights

to the Contract Area or to implement Mining Operations.3.3.Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ùåñàáûíà êðåäèòëÿð

Ïîäðàò÷û ÿìÿëèééàòëàðäàí ýÿëÿí àøàüûäàêû õàëèñ âàðèäàòû Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûCredits to the Mining Operations Account

Contractor will credit to the Mining Operations Account the net proceeds of the followinglxviiiùåñàáûíûí êðåäèòèíÿ êå÷èðèð:transactions:(à)

Ñûüîðòàëàíìûø ÿìÿëèééàòëàð âÿ éà ÿìëàê áàðÿñèíäÿ èääèàëàðûí

âåðèëäèéè âÿ ùÿìèí

ÿìÿëèééàòëàð âÿ ÿìëàê öçðÿ ñûüîðòà ìöêàôàòëàðûíûí Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ùåñàáûíà àèä

åäèëäèéè ùàëëàðäà Ìÿäÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû èëÿ ÿëàãÿäàð ùÿð ùàíñû óüóðëó ñûüîðòà èääèàñû öçðÿ

àëûíìûø õàëèñ âàðèäàòû.(a)

The net proceeds of any successful insurance claim in connection with Mining Operations

where the claim is with respect to operations or assets which were insured and where the insurance

premium with respect thereto has been charged to the Mining Operations Account.(b)

Ïîäðàò÷ûíûí ñàòûí àëäûüû âÿ ÷ÿêèëÿí ìÿñðÿôëÿðè ãàáàãæàäàí Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû

ùåñàáûíà àèä åòäèéè Ìàòåðèàëëàð âÿ àâàäàíëûã ãöñóðëó îëäóãäà, Ïîäðàò÷ûíûí

ìàëýþíäÿðÿíëÿðäÿí/èñòåùñàë÷ûëàðäàí (éàõóä îíëàðûí àýåíòëÿðèíäÿí) ýåðè ýþòöðäöéö ùÿð æöð

òÿíçèìëÿìÿ ìÿáëÿüèíè.(b)

Any adjustments received by Contractor from the suppliers/manufacturers (or their agents)

in connection with defective Material and Equipment, the cost of which was previously charged by

Contractor to the Mining Operations Account.(æ)

Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíäà èñòèôàäÿ åäèëÿí ÿìëàêûí ñàòûøûíäàí ÿëäÿ åäèëìèø õàëèñ

ýÿëèðè.(c)(d)

9-æö Ìàääÿíèí ìöääÿàëàðûíà óéüóí ñóðÿòäÿ îáéåêòëÿðäÿí/âàñèòÿëÿðäÿí èñòèôàäÿ èëÿ

ÿëàãÿäàð îëàðàã Ö÷öíæö òÿðÿôëÿðäÿí âÿ/éàõóä ÀÇßÐÃÛÇÛË-äàí àëûíìûø õàëèñ ãÿëèð.(d)

The net proceeds received from Third Parties and/or AZERGYZIL in respect of the use of

facilities pursuant to Article 9.4.Ìàòåðèàëëàð âÿ àâàäàíëûã4.Material And Equipment4.1Ñàòûíàëìàëàð4.1AcquisitionsThe net proceeds of sale on disposal of assets used in Mining Operations.(à)

Ñàòûí àëûíìûø Ìàòåðèàëëàð âÿ àâàäàíëûã Ïîäðàò÷ûíûí ãîéäóüó ìàéà äÿéÿðè öçðÿ

ùåñàáëàíûð (Ìàéà äÿéÿðè). Ìàéà äÿéÿðèíÿ àøàüûäàêûëàð, ëàêèí áóíëàðëà ìÿùäóäëàøäûðûëìàäàí,

ìàääè-òåõíèêè òÿæùèçàò õÿðæëÿðè, íÿãëèééàò ìÿñðÿôëÿðè, ðöñóìëàð, ëèñåíçèéà éûüûìëàðû âÿ þäÿíèëÿí

âåðýèëÿð äàõèë åäèëèð.(a)

Material and Equipment purchased shall be charged at net cost (Net Cost) incurred by

Contractor. Net Cost shall include, but shall not be limited to, such items as procurement cost,

transportation, duties, license fees and applicable taxes.(b)

Ùÿð ùàíñû Ïîäðàò÷û òÿðÿôÿ ìÿõñóñ îëàí âÿ Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû èë1ÿ ÿëàãÿäàð

èñòèôàäÿ îëóíìàã ö÷öí Ïîäðàò÷ûéà âåðèëÿí éåíè Ìàòåðèàëëàð âÿ àâàäàíëûã (À êîíäèñèéàñû) éåíè

àâàäàíëûüûí ñàòûí àëûíìàñûíûí éóõàðûäàêû (à) áÿíäèíÿ ìöâàôèã ñóðÿòäÿ ìöÿééÿíëÿøäèðèëÿí

Ìàéà äÿéÿðè èëÿ ãèéìÿòëÿíäèðèëèð. À êîíäèñèéàñû èëÿ òÿñíèô åäèëÿ áèëìÿéÿí, èøëÿíìèø Ìàòåðèàëëàðà

âÿ àâàäàíëûüà Òÿðÿôëÿðèí ðàçûëûüû èëÿ îíóí èøëÿíìÿ äÿðÿæÿñèíÿ ýþðÿ âÿ ëàçûì ýÿëäèêäÿ ìöñòÿãèë

åêñïåðòëÿð æÿëá åòìÿêëÿ ãèéìÿò ãîéóëóð, áó øÿðòëÿ êè, ãèéìÿò ñàòûí àëûíàí éåíè àâàäàíëûüûí

Ìàéà äÿéÿðèíèí éåòìèø áåø (75) ôàèçèíäÿí ÷îõ îëìàñûí.(b)

New Material and Equipment (Condition A) owned by any of the Contractor Parties and

transferred to Contractor for use in connection with Mining Operations shall be priced at new

purchase Net Cost determined in accordance with (a) above. Used Material and Equipment which

cannot be classified as Condition A shall be priced at a value commensurate with its use, provided

however that this price shall not exceed seventy five (75) percent of the new purchase Net Cost of

such equipment.(æ)

Ìöùàñèáàò ó÷îòóíóí àïàðûëìàñû ãàéäàñûíà ìöâàôèã ñóðÿòäÿ Íÿçàðÿò àëòûíäà îëàí

ìàòåðèàë êèìè òÿñíèôëÿøäèðèëìÿéÿí Ìàòåðèàëëàð âÿ àâàäàíëûã òàì éöç (100) ôàèç ßìÿëèééàò

ìÿñðÿôëÿðèíÿ àèä åäèëèð.(c)

Material and Equipment not classified as Controllable Material under Accepted

Accounting Practices shall be charged one hundred (100) percent to Operating Costs.4.24.2ÑàòûøDisposalÏîäðàò÷û ëöçóìñóç ñàéäûüû Ìàòåðèàëëàðûí âÿ àâàäàíëûüûí ñàòûëìàñûíû òÿêëèô åòìÿñè

ùàããûíäà Ðÿùáÿð êîìèòÿéÿ ìÿ’ëóìàò âåðìÿêëÿ îíëàðû ñàòìàã ùöãóãóíà ìàëèêäèð.Contractor shall have the right to dispose of Material and Equipment it deems to be surplus

and shall advise the Steering Committee of proposed disposals.4.34.3ÈíâåíòàðëàøäûðìàInventories(à)

Ïîäðàò÷û Íÿçàðÿò åäèëÿ áèëÿí áöòöí ìàòåðèàëëàðû âàõòàøûðû èíâåíòàðëàøäûðûð. Ïîäðàò÷û

èíâåíòàðëàøäûðìà êå÷èðìÿê íèééÿòèíäÿ îëäóüó áàðÿäÿ àëòìûø (60) ýöí ÿââÿë éàçûëû áèëäèðèø âåðèð

êè, îíóí êå÷èðèëìÿñèíäÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí èøòèðàê åòìÿê èìêàíû îëñóí. Èíâåíòàðëàøäûðìàäà

ÀÇßÐÃÛÇÛË íöìàéÿíäÿëÿðèíèí òÿìñèë îëóíìàìàñû î äåìÿêäèð êè, ÀÇßÐÃÛÇÛË

Ïîäðàò÷ûíûí êå÷èðäèéè èíâåíòàðëàøäûðìàíû ãÿáóë åäèð.(a)

Periodic inventories shall be taken by Contractor of all Controllable Material. Contractor

shall give sixty (60) days written notice of intention to take such inventories to allow

AZERGYZIL to be represented. Failure of AZERGYZIL to be represented shall bind

AZERGYZIL to accept the inventory taken by Contractor.(b)

Èíâåíòàðëàøäûðìàíûí íÿòèæÿëÿðè Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ùåñàáû öçðÿ éîõëàíûëûð.

Òÿðÿôëÿðèí òÿëÿáëÿðèíÿ ìöâàôèã ñóðÿòäÿ Ïîäðàò÷û èíâåíòàðëàøäûðìàéà äàèð ùåñàáàò ÿñàñûíäà

Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ùåñàáûíäà èíâåíòàð åùòèéàòëàðûíà äöçÿëèøëÿð åäèð.(b)

Reconciliation of inventory with the Mining Operations Account shall be made. Inventory

adjustments shall be made by Contractor to the Mining Operations Account, based on the

inventory report as required by the Parties.5.5.Ìöùàñèáàò ùåñàáàòëàðûlxixAccounting ReportsÏîäðàò÷û òÿðÿôèíäÿí áó ßëàâÿíèí 5 âÿ 6 áÿíäëÿðèíÿ óéüóí îëàðàã ùàçûðëàíàí áöòöí

ùåñàáàòëàð Ãàïàëû ó÷îò ïðèíñèïè ÿñàñûíäà òÿðòèá åäèëèð.All reports to be prepared in accordance with paragraph 5 and 6 hereunder shall be

produced on a basis of Ring Fenced Accounting.5.15.1Êâàðòàëëûã ùåñàáàòëàðQuarterly ReportsÙÿð Òÿãâèì êâàðòàëû ãóðòàðäûãäàí ñîíðà ÷îõó ãûðõ áåø (45) ýöí ÿðçèíäÿ Ïîäðàò÷û

ÀÇßÐÃÛÇÛË-à ÿââÿëêè Òÿãâèì êâàðòàëûíäà Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíà ÷ÿêèëìèø ìÿñðÿôëÿðèí

òÿùëèëè èëÿ áèðëèêäÿ ùÿìèí ìÿñðÿôëÿðè ìöâàôèã áöäæÿëÿðÿ ìöãàéèñÿ åòìÿéÿ èìêàí âåðÿí

ôîðìàäà Òÿãâèì êâàðòàëû ö÷öí ùåñàáàò òÿãäèì åäèð. Ôÿàëèééÿòèí èêè âÿ éà äàùà ÷îõ íþâö

ö÷öí öìóìè îëàí ìÿñðÿôëÿð îíëàðûí àðàñûíäà ÿäàëÿòëè ìöòÿíàñèáëèêëÿ áþëöøäöðöëöð.

5.2

Èëëèê ùåñàáàòëàðNot later than forty five (45) days after the end of each Calendar Quarter, Contractor shall

supply to AZERGYZIL a Calendar Quarter report reviewing Mining Costs, incurred during the

preceding Calendar Quarter, in a form which permits their comparison with the corresponding

budgets. Costs which are common to two or more activities shall be allocated in an equitable

manner.

5.2

Annual ReportsÙÿð Òÿãâèì èëèíèí áèðèíæè Òÿãâèì êâàðòàëû ÿðçèíäÿ Ïîäðàò÷û ÿââÿëêè Òÿãâèì èëè ÿðçèíäÿ

÷ÿêèëìèø Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ìÿñðÿôëÿðè áàðÿäÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË-à èëëèê ùåñàáàò òÿãäèì

åäèð.During the first Calendar Quarter of each Calendar Year Contractor shall supply to

AZERGYZIL an annual report reviewing Mining Costs incurred during the preceding Calendar

Year.6.

Ìÿñðÿôëÿðèí ÿâÿçèíèí þäÿíèëìÿñè âÿ Ìÿíôÿÿò ìÿùñóëóíóí áþëöøäöðöëìÿñè áàðÿäÿ

ùåñàáàòëàð6.Ìöâàôèã Éàòàüûí ñÿíàéå èñòèñìàðíûí áàøëàíìàñû òàðèõèíèí äàõèë îëäóüó Òÿãâèì

êâàðòàëû ãóðòàðäûãäàí ñîíðà ÷îõó ãûðõ áåø (45) ýöí ÿðçèíäÿ âÿ ùÿð íþâáÿòè Òÿãâèì êâàðòàëû

ãóðòàðäûãäàí ñîíðà ÷îõó ãûðõ áåø (45) ýöí ÿðçèíäÿ Ïîäðàò÷û Ìÿñðÿôëÿðèí ÿâÿçèíèí þäÿíèëìÿñè

áàðÿäÿ Êâàðòàëëûã ùåñàáàòû âÿ Ìÿíôÿÿò ìÿùñóëóíóí áþëöøäöðöëìÿñè áàðÿäÿ Êâàðòàëëûã

ùåñàáàòû àøàüûäàêû ìÿëóìàòëà áèðëèêäÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË-à òÿãäèì åäèð:Not later than forty five (45) days after the end of the Calendar Quarter in which the date of

commencement of commercial production first occurs, and not later than forty five (45) days after

the end of each succeeding Calendar Quarter, Contractor shall supply to AZERGYZIL a Calendar

Quarter Cost Recovery report and Calendar Quarter Profit Commercial Products division report

showing:(à)

ÿââÿëêè Òÿãâèì êâàðòàëû áàøëàíàíàäÿê ÿâÿçè þäÿíèëìÿìèø ßìÿëèééàò ìÿñðÿôëÿðè âÿ

ßñàñëû ìÿñðÿôëÿð;(a)

Unrecovered Operating Costs and Capital Costs as at the beginning of the preceding

Calendar Quarter;(b)

1.2 áÿíäèíÿ óéüóí îëàðàã âÿ ìöùàñèáàò ó÷îòó àïàðûëìàñûíûí Êàññà ïðèíñèïèíÿ

ÿñàñëàíàðàã ùÿìèí ÿââÿëêè Òÿãâèì êâàðòàëû ÿðçèíäÿ ÷ÿêèëìèø ßìÿëèééàò ìÿñðÿôëÿðè âÿ ßñàñëû

ìÿñðÿôëÿð;(b)

Operating Costs and Capital Costs incurred during such preceding Calendar Quarter based

on the Cash Basis principle in accordance with paragraph 1.2 above;(æ)

ìÿñðÿôëÿðèí ÿâÿçèíèí þäÿíèëìÿñè ö÷öí ÿââÿëêè Òÿãâèì êâàðòàëû ÿðçèíäÿ Ïîäðàò÷ûíûí

éîëà ñàëäûüû ßìòÿÿëèê ìÿùñóëóí äÿéÿðè âÿ ùÿæìè;(c)

The value and volume of Cost Recovery Commercial Products lifted by Contractor during

the preceding Calendar Quarter;(d)

ÿâÿçè þäÿíèëìÿìèø, ëàêèí ÿâÿçè þäÿíèëìÿêäÿí þòðö ñîíðàêû Òÿãâèì êâàðòàëëàðûíà

êå÷èðèëìèø ßìÿëèééàò ìÿñðÿôëÿðè âÿ ßñàñëû ìÿñðÿôëÿð;(d)

Unrecovered Operating Costs and Capital Costs carried forward for recovery in succeeding

Calendar Quarters;(å)

Ìÿäÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíäà ùàñèë åäèëìèø, éîëà ñàëûíìàã ö÷öí ùàçûðëàíìûø âÿ ÿââÿëêè

Òÿãâèì êâàðòàëûíûí àõûðûíàäÿê Òÿðÿôëÿðèí ôàêòèêè éîëà ñàëäûãëàðû ßìòÿÿëèê ìÿùñóëóí äÿéÿðè âÿ

ùÿæìè;(e)

The value and volume of Commercial Products produced, used in Mining Operations,

available for lifting and actually lifted by the Parties, as at the end of the preceding Calendar

Quarter;(f)

Ïîäðàò÷ûíûí òÿðêèáèíäÿ îëàí ùÿð Ïîäðàò÷û òÿðÿô âÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË ö÷öí ÿââÿëêè Òÿãâèì

êâàðòàëûíäà àéðûëìûø Ìÿíôÿÿò ßìòÿÿëèê ìÿùñóë.(f)

Profit Commercial Products allocated to each of the Contractor Parties constituting

Contractor, and AZERGYZIL, during the preceding Calendar Quarter.lxxCost Recovery And Profit Commercial Products ReportsÊèìÿ:3-æö ßËÀÂßAPPENDIX 3ÀÇßÐÁÀÉÆÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ

ÙÞÊÓÌßÒÈÍÈÍ Òß’ÌÈÍÀÒÛ Âß ÞÙÄßËÈÊËßÐÈGUARANTEE AND UNDERTAKING

OF THE GOVERNMENT OF THE AZERBAIJAN REPUBLICR.V. INVESTMENT GROUP SERVICES, LLC, USATo:R.V. INVESTMENT GROUP SERVICES LLC, USAÙþðìÿòëè æÿíàáDear Mr.Áèç, Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ùþêóìÿòè (Ùþêóìÿò) Ýÿäÿáÿé, Ãîøà, Îðóáàä

ãðóïó (Ïèéàçáàøû, Àüéóðä, Øÿêÿðäÿðÿ âÿ Êÿëÿêè), Ñþéöäëö, Ãûçûëáóëàã âÿ Âåúíÿëè ãûçûë ôèëèçè

éàòàãëàðûíûí áèðýÿ ýåîëîúè êÿøôèééàòû, èøëÿíìÿñè âÿ ùasilatyn ïàé áþëýöñö ùàããûíäà Ñàçèøëÿ áèð òÿðÿôäÿí Ùþêóìÿòÿ ìÿõñóñ âÿ îíóí éóðèñäèêñèéàñûíäà îëàí Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû

ÀÇßÐÃÛÇÛË Äþâëÿò Øèðêÿòè âÿ äèýÿð òÿðÿôäÿí ÏÎÄÐÀÒ×Û ñèôÿòèëÿ ÷ûõûø åäÿí R. V.

INVESTMENT

GROUP

SERVICES, LLC àðàñûíäà 1997-æû èë _________________

àéûíûí _____-äà(äÿ) áàüëàíìûø Ñàçèøëÿ (Ñàçèø) òàíûø îëäóã.We the Government of the Azerbaijan Republic (the Government) have full knowledge of

the Agreement on the Exploration, Development and Production Sharing for the Prospective Gold

Mining Areas: Kedabek, Gosha and Ordubad Group of Deposits (Piazbashi, Agyurt, Shakardara,

Kiliyaki), and Soutely, Kyzlbulag and Vejnaly Deposits (the Agreement) signed on _____ day of

_________________ 1997 between the State Company AZERGYZIL of the Azerbaijan Republic

(AZERGYZIL), being a company under the jurisdiction of and owned by the Government, of the

First Part, and R.V. INVESTMENT GROUP SERVICES LLC, USA of the Second Part.Ùþêóìÿò áóíóíëà çÿìàíÿò âåðèð, þùäÿñèíÿ ýþòöðöð âÿ ÏÎÄÐÀÒ×Û-éà àèä

àøàüûäàêûëàð áàðÿñèíäÿ ðàçûëûüà ýÿëèð:The Government hereby guarantees, undertakes and agrees as to Contractor as follows:1.Ùþêóìÿò áóíóíëà àøàüûäàêûëàðà òÿìèíàò âåðèð:1.The Government hereby guarantees:(à)Ñàçèøÿ ýþðÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí ÏÎÄÐÀÒ×Û-éà âåðäèéè âÿ éà âåðÿæÿéè ùöãóãëàðà; âÿ(a)those rights granted or to be granted by AZERGYZIL to Contractor under the Agreement; and(b)Ñàçèøÿ ýþðÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí ýþòöðäöéö âÿ éà ýþòöðÿæÿéè þùäÿëèêëÿðÿ; âÿ(b)those obligations undertaken or to be undertaken by AZERGYZIL under the Agreement; and(æ)

Ùþêóìÿò Êîíòðàêò ñàùÿñè öçÿðèíäÿ òÿêáàøûíà âÿ ìöñòÿñíà éöðèñäèêñèéàéà ìàëèêäèð âÿ

îíó Ñàçèøèí ãöââÿäÿ îëäóüó áöòöí ìöääÿò ÿðçèíäÿ þçöíäÿ ñàõëàéûð âÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË

ÏÎÄÐÀÒ×Û-éà Ñàçèøäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí ùöãóãëàðû âÿ ìÿíàôåëÿðè áöòöíëöêëÿ âåðìÿéÿ âÿêèë

åäèëìèøäèð; âÿ(c)

that the Government has and shall maintain throughout the entire duration of the

Agreement sole and exclusive jurisdiction over the Contract Area and that AZERGYZIL has full

authority to grant the rights and interests to Contractor as provided in the Agreement; and(d)

Ùþêóìÿò Ñàçèøèí ãöââÿäÿ îëäóüó áöòöí ìöäÿò ÿðçèíäÿ Ñàçèø öçðÿ ÏÎÄÐÀÒ×Û-íûí

ùöãóãëàðûíû âÿ ìÿíàôåëÿðèíè ùÿð ùàíñû øÿêèëäÿ àçàëäàí, ïîçàí, ëÿüâ åäÿí âÿ éà

ìÿùäóäëàøäûðàí ùÿð ùàíñû ìöãàâèëÿëÿðÿ, ùþêóìÿòëÿðàðàñû ñàçèøëÿðÿ âÿ éà ùÿð ùàíñû áàøãà

ðàçûëàøìàëàðà ýåòìÿéÿæÿêäèð; ùàáåëÿ Ùþêóìÿòèí áàüëàéà áèëÿæÿéè âÿ Êîíòðàêò ñàùÿñèíÿ

âÿ/éàõóä Ñàçèø öçðÿ ÏÎÄÐÀÒ×Û-íûí ùöãóãëàðûíà âÿ ìÿíàôåëÿðèíÿ ùÿð ùàíñû øÿêèëäÿ àèä

îëàí ùÿð ùàíñû ìöãàâèëÿëÿð, ùþêóìÿòëÿðàðàñû ñàçèøëÿð âÿ éà ùÿð ùàíñû áàøãà ðàçûëàøìàëàð

Ñàçèø öçðÿ ÏÎÄÐÀÒ×Û-íûí ùöãóãëàðûíû âÿ ìÿíàôåëÿðèíè íÿçÿðÿ àëàí âÿ ñàõëàéàí, à÷ûã èôàäÿ

îëóíàí ìöääÿàëàðû ÿùàòÿ åäÿæÿêäèð; âÿ(d)

that the Government shall at no time during the entire duration of the Agreement enter into

any treaties, intergovernmental agreements or any other arrangements which would, in any

manner, diminish, infringe upon, nullify or derogate from the rights and interests of Contractor

under the Agreement; and that any treaties, intergovernmental agreements and any other

arrangements which the Government might enter into which would in any way concern the

Contract Area and/or Contractors rights and interests under the Agreement will include an express

recognition and preservation of the rights and interests of Contractor under the Agreement; and(å)

ÏÎÄÐÀÒ×Û òÿðÿôèí ùå÷ áèð ùöãóãó, ìÿíàôåéè âÿ éà ÿìëàêû Àçÿðáàéæàí

Ðåñïóáëèêàñûíûí ùÿð ùàíñû ùàêèìèééÿò îðãàíëàðûíûí ùÿð ùàíñû ùÿðÿêÿòëÿðè íÿòèæÿñèíäÿ

åêñïðîïðèàñèéà åäèëÿ áèëìÿç, ìèëëèëÿøäèðèëÿ áèëìÿç âÿ éà áàøãà øÿêèëäÿ þçýÿíèíêèëÿøäèðèëÿ

áèëìÿç. Ëàêèí Òÿ’ìèíàòûí âÿ þùäÿëèêëÿðèí (Òÿ’ìèíàò) ìöääÿàëàðûíà áàõìàéàðàã,

ÏÎÄÐÀÒ×Û òÿðÿôèí ùÿð ùàíñû ùöãóãëàðû, ìÿíàôåëÿðè âÿ éà ÿìëàêû (î æöìëÿäÿí èøëÿíìÿéÿí

åùòèéàòëàðû) åêñïðîïðèàñèéà åäèëÿðñÿ, ìèëëèëÿøäèðèëÿðñÿ âÿ éà áàøãà øÿêèëäÿ þçýÿíèíêèëÿøäèðèëÿðñÿ,

Ùþêóìÿò ÿëâåðèøëè êîíéóíêòóðà øÿðàèòèíäÿ ÿëàùèääÿ ìàðàüû îëàí àëûæûíûí âÿ ñàòûæûíûí

ìþâæóäëóüó øÿðòèëÿ íàüä ïóëóí äèñêîíòëàøäûðûëìûø àõûíëàðû ìåòîäóíó òÿòáèã åäÿðÿê

ÏÎÄÐÀÒ×Û-éà èøëÿéÿí ìöÿññèñÿ òèìñàëûíäà ìöÿééÿí åäèëìèø òàì áàçàð äÿéÿðè öçðÿ ÀÁØ

Äîëëàðû èëÿ òàì ùÿæìäÿ äÿðùàë êîìïåíñàñèéà âåðèëìÿñèíè òÿ’ìèí åäÿæÿêäèð, ùÿð÷ÿíä ÿëâåðèøñèç

øÿðàèòäÿ âÿ áåëÿ áèð øÿðàèòèí íÿòèæÿñèíäÿ Ïîäðàò÷û òÿðÿô þç ùöãóãëàðûíäàí, ìÿíàôåëÿðèíäÿí âÿ(e)

that none of Contractor’s rights, interests or property shall be expropriated, nationalized or

otherwise taken by reason of any act of any authority of the Azerbaijan Republic. In the event,

however, that, notwithstanding the provisions of this Guarantee and Undertaking (Guarantee), any

such expropriation, nationalization or other taking of any of Contractors rights, interests or

property (including undeveloped reserves) occurs, the Government shall provide full and prompt

compensation in US Dollars at the full market value determined on the basis of a going concern

utilizing the discounted cash flow method, assuming a willing buyer and a willing seller in a nonhostile environment and disregarding the unfavorable circumstances under which or following

which such Contractor has been deprived of its rights, interests or property. The Government shall

submit itself to the jurisdiction of the arbitration panel as provided in Article 21 below and the

arbitration panel shall select an investment bank of good international reputation for the purpose oflxxiÿìëàêûíäàí ìÿùðóì îëóð, Ùþêóìÿò 21-æè Ìàääÿäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëäóüó êèìè, àðáèòðàúûí

éóðèñäèêñèéàñûíà òàáå îëàæàãäûð; áåëÿ ùàëäààðáèòðàj ìÿùêÿìÿñè áó ñÿíÿäèí ïðèíñèïëÿðèíÿ

óéüóí îëàðàã, ÏÎÄÐÀÒ×Û òÿðÿôèí ýþñòÿðèëÿí ùöãóãëàðûíûí, ìÿíàôåëÿðèíèí âÿ ÿìëàêûíûí òàì

áàçàð äÿéÿðèíè ãèéìÿòëÿíäèðìÿê ö÷öí ìþ’òÿáÿð áåéíÿëõàëã íöôóçà ìàëèê èíâåñòèñèéà áàíêû

òÿ’éèí åäÿæÿêäèð.appraising the full market value of said rights, interests and property of such Contractor on the

principles stated herein; and(f)

Ñàçèøèí ãöââÿäÿ îëäóüó âÿ óçàäûëäûüû ùÿð ùàíñû ìöääÿòÿ ÏÎÄÐÀÒ×Û-äàí ñàâàéû ùå÷

áèð áàøãà òÿðÿôÿ, Ñàçèøäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí êîíêðåò ùàëëàð èñòèñíà îëìàãëà, Êîíòðàêò ñàùÿñèíäÿ

íÿèíêè ãûçûë ôèëèçè åùòèéàòëàðûíûí êÿøôèééàòû âÿ èøëÿíìÿñè ùöãóãëàðû âåðèëìÿéÿæÿê, åëÿæÿ äÿ áåëÿ

ùöãóãëàðûí âåðèëìÿñèíÿ èìêàí éàðàäûëìàéàæàãäûð; âÿ(f)

that no grant of rights to explore for and develop gold mining reserves in the Contract Area

shall be given or permitted to be given to any parties other than Contractor during the term of the

Agreement and any extensions thereof, except as otherwise expressly provided in the Agreement;

and(g)

Ñàçèøèí àçÿðáàéæàíæà ìÿòíèíèí áöòöí ìöääÿàëàðû Ñàçèøèí èíýèëèñæÿ ìÿòíèíèí áöòöí

ìöääÿëàðûíûí ìÿ’íàñûíû äÿãèã èôàäÿ åäèð.(g)

that all of the provisions in the Azeri version of the Agreement accurately convey the same

meaning as all of the provisions set forth in the English language version of the Agreement.2.

Áóíäàí ÿëàâÿ, Ùþêóìÿò ðàçûëàøûð âÿ þùäÿñèíÿ ýþòöðöð êè, Ñàçèøÿ âÿ Òÿ’ìèíàòà ýþðÿ

ÏÎÄÐÀÒ×Û-éà, ÏÎÄÐÀÒ×Û-íûí Îðòàã øèðêÿòëÿðèíÿ âÿ îíóí Ñóáïîäðàò÷ûëàðûíà, ùàáåëÿ

ßìÿëèééàò øèðêÿòèíÿ âÿ ÏÎÄÐÀÒ×Û-íûí ùÿð ùàíñû áàøãà ùöãóãè øÿõñèíÿ âåðèëÿí ùöãóãëàðûí,

èìòèéàçëàðûí âÿ ýöçÿøòëÿðèí òàì ùöãóã âÿ òÿ’ñèð ãöââÿñèíè òÿìèí åòìÿê ìÿãñÿäèëÿ Ñàçèøè âÿ

Òÿ’ìèíàòû ãàíóí ñÿâèééÿñèíÿ ãàëäûðìàã ö÷öí äÿðùàë ãàíóíâåðèæèëèê òÿäáèðëÿðè ýþðÿæÿêäèð, î

æöìëÿäÿí:2.

In addition the Government agrees and undertakes that such legislative measures will be

taken forthwith to enact the Agreement and this Guarantee into law so as to ensure that all rights,

privileges and exemptions granted under the Agreement and this Guarantee to Contractor,

Contractors Affiliates and their Sub-contractors, as well as the Operating Company and any other

entity established by Contractor pursuant to the Agreement, have full legal force and effect, and in

particular:(à)

Ñàçèøèí ìöääÿàëàðûíà óéüóí îëàðàã ÏÎÄÐÀÒ×Û-éà Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû

àïàðìàã, þç ùöãóãëàðûíäàí èñòèôàäÿ åòìÿê âÿ þùäÿëèêëÿðèíè éåðèíÿ éåòèðìÿê ö÷öí ëàçûì îëàí

áöòöí ëèñåíçèéàëàðû, èæàçÿëÿðè, òÿñäèãíàìÿëÿðè, áÿéÿííàìÿ ñÿíÿäëÿðèíè âÿ ñÿëàùèééÿòëÿðè èñòÿð

Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ùþêóìÿòè àäûíäàí, èñòÿðñÿ äÿ îíóí íàçèðëèêëÿðè âÿ éà áàøãà

ðÿñìè îðãàíëàðû àäûíäàí ÏÎÄÐÀÒ×Û-éà âåðÿæÿêäèð;(a)

to provide Contractor with the necessary licenses, permits and approvals, permissions and

authorizations whether from the Government, its ministries or other official bodies in the

Azerbaijan Republic, required by Contractor to enable it to carry out Mining Operations, exercise

its rights and fulfill its obligations in accordance with the provisions of the Agreement; and(b)

ÏÎÄÐÀÒ×Û-éà áöòöí ëàçûìè ëèñåíçèéàëàðû, èæàçÿëÿðè âÿ òÿñäèãíàìÿëÿðè, ýþìðöê

èæàçÿëÿðèíè, âèçàëàðû, éàøàéûø èæàçÿëÿðèíè, ÿðàçèéÿ âÿ éà ñó ñàùÿñèíÿ äàõèë îëìàã ö÷öí

ëèñåíçèéàëàðû, èäõàë âÿ èõðàæ ëèñåíçèéàëàðûíû, ùÿì÷èíèí áàíê ùåñàáëàðû à÷ìàã, ÿìÿêäàøëàðäàí

þòðö èø îòàãëàðû âÿ ìÿíçèëëÿð èæàðÿéÿ ýþòöðìÿê âÿ éà àëìàã, ðàáèòÿ âàñèòÿëÿðèíäÿí èñòèôàäÿ

åòìÿê ùöãóãëàðûíû âÿ Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðûíû ñÿìÿðÿëè øÿêèëäÿ ùÿéàòà êå÷èðìÿê ö÷öí

âàæèá ñàéûëà áèëÿí áóíà áÿíçÿð áàøãà ùöãóãëàðû âåðÿæÿêäèð;(b)

to provide Contractor with the necessary licenses, permits and approvals, customs

clearances, visas, residence permits, licenses to enter land or water and import and export licenses,

as well as the right to open bank accounts, lease or acquire office space and employee

accommodation, operate communication facilities and to do all other such matters as may be

necessary for efficient implementation of the Mining Operations; and(æ)

Ñàçèøÿ óéüóí îëàðàã ÏÎÄÐÀÒ×Û-íûí Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà ÿëäÿ åäèëÿí

ìÿùñóëäàí þç ïàéûíû àëìàã ìÿãñÿäèëÿ íÿãëåòìÿ, å’ìàë âÿ èõðàæ öçðÿ áöòöí çÿðóðè

îáéåêòëÿðäÿí/âàñèòÿëÿðäÿí âÿ èíôðàñòðóêòóðäàí, ùÿì÷èíèí Ìÿäÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû ö÷öí

ÏÎÄÐÀÒ×Û-íûí îíà ýÿðÿê îëàí òîðïàã ñàùÿëÿðèíäÿí èñòèôàäÿ åòìÿñèíÿ èìêàí éàðàäàæàãäûð,

ùÿì äÿ Ùþêóìÿòÿ ìÿõñóñ îëàí âÿ éà îíóí íÿçàðÿòè àëòûíäà îëàí ùÿð ùàíñû áó æöð

îáéåêòëÿðäÿí/âàñèòÿëÿðäÿí, èíôðàñòðóêòóðäàí âÿ éà òîðïàã ñàùÿëÿðèíäÿí èñòèôàäÿ åòìÿê èìêàíû

(íÿçàðÿòèí ÀÇßÐÃÛÇÛË òÿðÿôèíäÿí ùÿéàòà êå÷èðèëäèéè ùàëëàð èñòèñíà îëìàãëà) ÏÎÄÐÀÒ×Û-éà

áåëÿ îáéåêòëÿðèí/âàñèòÿëÿðèí âÿ èíôðàñòðóêòóðóí êîììåðñèéà æÿùÿòäÿí ìöñòÿãèë îëàí ùÿð ùàíñû

äèýÿð èñòèôàäÿ÷èñèíÿ âåðèëÿí âÿ éà îíóíëà ðàçûëàøäûðûëàí ÿí ñÿðôÿëè øÿðòëÿðäÿí ÏÎÄÐÀÒ×Û ö÷öí

ùå÷ äÿ àç ñÿðôÿëè îëìàéàí øÿðòëÿðëÿ âåðèëìÿëèäèð;(c)

to ensure that Contractor has, in accordance with the Agreement, access for its share of

mining products to all necessary transportation, treatment and export facilities and infrastructure in

the Azerbaijan Republic, as well as access to land required by Contractor for Mining Operations,

and that such access to any such facilities , infrastructure or land owned or controlled by the

Government ( other than through AZERGYZIL ) is on terms no less favorable to the Contractor

than the best terms granted or agreed with any other bona fide arm's length user or such facilities

or infrastructure.(d)

ÏÎÄÐÀÒ×Û-íûí Àÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíäà áàøãà îáéåêòëÿðëÿ éàíàøû, òèêèíòè âÿ

ùàçûðëûã ö÷öí áàçàëàðäàí, àíáàðëàðäàí, íÿãëåòìÿ âàñèòÿëÿðèíäÿí, ìàëëàðäàí âÿ õèäìÿòëÿðäÿí

èñòèôàäÿñèíè òÿ'ìèí åòìÿêäÿí þòðö ìöñòÿãèë ñóðÿòäÿ âÿ éà Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí äèýÿð

ùàêèìèééÿò îðãàíëàðû âÿ éà Ö÷öíæö òÿðÿôëÿð èëÿ áèðëèêäÿ ìàêñèìóì ñÿ’éëÿð ýþñòÿðÿæÿêäèð; ùÿì

äÿ ÏÎÄÐÀÒ×Û-éà áó æöð èñòèôàäÿ èìêàíû áåëÿ îáéåêòëÿðèí/âàñèòÿëÿðèí âÿ õèäìÿòëÿðèí

êîììåðñèéà æÿùÿòäÿí ìöñòÿãèë îëàí ùÿð ùàíñû äèýÿð ùÿãèãè èñòèôàäÿ÷èñèíÿ âåðèëÿí âÿ éà îíóí

ðàçûëàøäûðûëàí ÿí ñÿðôÿëè øÿðòëÿðäÿí ùå÷ äÿ àç ñÿðôÿëè îëìàéàí øÿðòëÿðëÿ âÿ áåëÿ(d)

to use its best endeavors, whether itself, with other Azerbaijan authorities or Third Parties,

to ensure that the Contractor has access to fabrication facilities, supply bases and vessels,

warehousing, means of transportation, goods and services in the Azerbaijan Republic and that such

access is on terms no less favorable to the Contractor than the best terms granted to or agreed with

any other bona fide arm's length user of such facilities and services, and at rates commensurate

with the quality and efficiency of such facilities and services, which shall in no circumstances

exceed prevailing international market rates for such facilities and services outside the Azerbaijanlxxiiîáéåêòëÿðèí/âàñèòÿëÿðèí âÿ õèäìÿòëÿðèí êåéôèééÿòèíÿ âÿ ñÿìÿðÿñèíÿ óéüóí ýÿëÿí ãèéìÿòëÿðëÿ

âåðèëìÿëèäèð; ùÿìèí ãèéìÿòëÿð ùå÷ áèð øÿðàèòäÿ áó æöð îáéåêòëÿð/âàñèòÿëÿð âÿ õèäìÿòëÿð ö÷öí

Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ùöäóäëàðûíäàí êÿíàðäà öñòöíëöê òÿøêèë åäÿí áåéíÿëõàëã áàçàð

ãèéìÿòëÿðèíäÿí àðòûÿ îëìàìàëûäûð;Republic.(å)

ÏÎÄÐÀÒ×Û-íûí Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû àïàðìàã ö÷öí Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñû

ÿðàçèñèíèí ùöäóäëàðûíäàí êÿíàðäà ÿñàñëàíäûðûëìûø øÿêèëäÿ çÿðóðè ñàéäûüû ùöãóãëàðû,

èìòèéàçëàðû, ñàíêñèéàëàðû, òÿñäèãíàìÿëÿðè, îðãàíëàðëà âÿ éóðèñäèêñèéàëàðëà áàøãà ðàçûëàøìàëàðû

ÿëäÿ åòìÿñèíÿ êþìÿê åòìÿêäÿí þòðö ìöñòÿãèë ñóðÿòäÿ âÿ éà Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí

äèýÿð ùàêèìèééÿò îðãàíëàðû âÿ éà Ö÷öíæö òÿðÿôëÿð èëÿ áèðëèêäÿ ìàêñèìóì ñÿéëÿð ýþñòÿðÿæÿêäèð.

Áåëÿ ðàçûëàøäûðìàëàð Êîíòðàêò ñàùÿñèíäÿ ÷ûõàðûëìûø âÿ òîïëàíìûø ùàñèëàò ìÿùñóëóíóí,

ùÿì÷èíèí Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ÿðàçèñèíÿ ýÿòèðèëÿí âÿ éà Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí

ÿðàçèñèíäÿí ýþíäÿðèëÿí ìàòåðèàëëàðûí, àâàäàíëûüûí âÿ áàøãà ìàëëàðûí äàøûíìàñû, ìöùàôèçÿñè âÿ

áîøàëäûëûá-éöêëÿíìÿñè, ùÿì÷èíèí éóõàðûäà ýþñòÿðèëÿí áó æöð éóðèñäèêñèéàëàðäà àïàðûëàí

Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû èëÿ áàüëû ìèëëè, éåðëè âÿ áàøãà âåðýèëÿðäÿí, ýþìðöêëÿðäÿí,

ðöñóìëàðäàí, þäÿíæëÿðäÿí, òðàíçèò ùàãëàðûíäàí âÿ äèýÿð ùàãëàðäàí âÿ ðöñóìëàðäàí

àçàäåäèëìÿ áàðÿäÿ èæàçÿëÿð âÿ þùäÿëèêëÿð êèìè ìÿñÿëÿëÿðè ÿùàòÿ åäÿ áèëÿæÿê âÿ áóíëàðëà

ìÿùäóäëàøìàã ìÿæáóðè îëìàéàæàãäûð;(e)

to use its best endeavors, whether itself, with other Azerbaijan authorities or Third Parties,

to assist the Contractor in obtaining such rights, privileges, authorization, approvals and other

agreements from authorities and jurisdictions outside the territory of Azerbaijan as the Contractor

shall reasonably deem necessary for the Mining Operations. Such agreements may include, but

need not be limited to such matters as rights, permits and undertakings with respect to

transshipment, storage or staging of extracted products and saved from the Contract Area,

material equipment and other supplies destined to or from the territory of Azerbaijan Republic, and

exemptions from national, local and other taxes, duties, levies, imposts, transit fees, and other fees

and charges on Mining Operations being conducted in such other jurisdictions;(f)

ëÿüâ åòìÿ èøëÿðè áàðÿäÿ ÏÎÄÐÀÒ×Û-íûí þùäÿëèêëÿðèíè éàëíûç Ñàçèøäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëìóø

þùäÿëèêëÿðëÿ ìÿùäóäëàøäûðàæàãäûð; õöñóñÿí ÏÎÄÐÀÒ×Û ÿìëàêû ëÿüâ åòìÿê íèééÿòè áàðÿäÿ

áèëäèðèøè ýþíäÿðÿíäÿí ñîíðà ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí éèéÿëÿíäèéè ùÿð ùàíñû ÿìëàêûí ëÿüâè èëÿ ÿëàãÿäàð

ìÿñ’óëèééÿò äàøûìàéàæàãäûð;(f)

that the only abandonment obligations of the Contractor shall be as set forth in the

Agreement and in particular the Contractor shall have no liability for abandonment of any fixed

assets which have been taken over by AZERGYZYL upon the Contractor's notice of its intention

to abandon them;(g)

Ñàçèøäÿ ýþñòÿðèëÿí, Ïîäðàò÷û òÿðÿôäÿí (ùÿì÷èíèí ìöâàôèã ùàëëàðäà Îðòàã øèðêÿòëÿðäÿí,

Ö÷öíæö òÿðÿôëÿðäÿí, ßìÿëèééàò øèðêÿòèíäÿí, åëÿæÿ äÿ ÏÎÄÐÀÒ×Û-íûí éàðàòäûüû ùÿð ùàíñû

áàøãà òÿøêèëàòäàí, îíëàðûí ùÿð áèðèíèí ÿìÿêäàøëàðû âÿ Ñóáïîäðàò÷ûëàðû äàõèë îëìàãëà) òóòóëàí

Âåðýèëÿðëÿ, ùàáåëÿ Ñàçèøäÿ ýþñòÿðèëÿí Âåðýèëÿðäÿí àçàäåòìÿ ùàëëàðû èëÿ êèôàéÿòëÿíÿæÿêäèð; ùÿì

äÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí Ùþêóìÿòäÿí àëà áèëÿæÿéè ùÿð ùàíñû ïóë âÿñàèòè âÿ áàøãà ýöçÿøòëÿð

ÏÎÄÐÀÒ×Û-íûí þäÿäèéè Âåðýèëÿðèí ìÿáëÿüè âÿ éà Âåðýè ãîéóëàí ìÿíôÿÿòè èëÿ áèëàâàñèòÿ âÿ éà

äîëàéûñû èëÿ ÿëàãÿëÿíäèðèëÿ áèëìÿç;(g)

that liabilities and exemptions of Contractor Party (and where relevant, Affiliates, Third

Parties, the Joint Operating Company, as well as any other entity established by Contractor,

including employees and Sub-contractors of any of them) with respect to Taxes shall be as set out

in the Agreement, and any funds or other benefit which AZERGYZIL may receive from the

Government shall not be determined, directly or indirectly, by reference either to the amount of

Taxes paid by the Contractor or by its Taxable Profit .(h)

ÏÎÄÐÀÒ×Û-íûí Ñàçèøäÿ íÿçÿðäÿ òóòóëàí áàíê ÿìÿëèééàòëàðû àïàðìàã âÿ âàëéóòà

äÿéèøäèðìÿê ùöãóãóíà ðèàéÿò îëóíìàñûíû, î æöìëÿäÿí ÏÎÄÐÀÒ×Û-éà ÿëäÿ åäèëìèø ôèëèç

ìÿùñóëó èõðàæûíäàí âÿ/éàõóä ñàòûøûíäàí ÿëäÿ åòäèéè áöòöí âàðèäàòû Àçÿðáàéæàí

Ðåñïóáëèêàñûíäà âÿ éà îíóí ùöäóäëàðûíäàí êÿíàðäà ñÿðáÿñò ñóðÿòäÿ ñàõëàìàã, åëÿæÿ äÿ

áóíëàðûí ñÿðáÿñò ñÿðÿíæàì÷ûñû îëìàã ùöãóãó, Ïîäðàò÷ûíûí Ìÿ’äÿí-ôèëèç ÿìÿëèééàòëàðû èëÿ áàüëû

ôÿàëèééÿòäÿí ÿëäÿ åòäèéè áöòöí âàðèäàòû ñÿðáÿñò âÿ ãåéðè-ìÿùäóä ñóðÿòäÿ àïàðìàã ùöãóãó

âåðèëìÿñèíè òÿ’ìèí åäÿæÿêäèð;(h) to ensure the banking and currency exchange rights provided for in the Agreement, including

the granting to the Contractor of the right to freely retain, whether in Azerbaijan or elsewhere, and

dispose of all of the Contractor's proceeds from the export and/or sale of Mining Products and the

free and unfettered right of repatriation of all proceeds from the Contractor's activities in relation

to Mining Operations;(i)

Ùþêóìÿòÿ, îíóí íàçèðëèêëÿðèíÿ âÿ äåïàðòàìåíòëÿðèíÿ âÿ éà Àçÿðáàéæàí

Ðåñïóáëèêàñûíûí äèýÿð äþâëÿò îðãàíëàðûíà âåðèëÿí ùÿð ùàíñû ìÿõôè èíôîðìàñèéà âÿ éà ìÿ’óìàò

áàðÿäÿ ìÿõôèëèéèí ñàõëàíìàñûíû òÿ’ìèí åäÿæÿêäèð;(i) to ensure observance of confidentiality with regard to any confidential information or data

disclosed to the Government, its ministries and departments or other Azerbaijan State bodies;(j)

Ñàçèø Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïàðëàìåíòè òÿðÿôèíäÿí òÿñäèã îëóíäóãäàí ñîíðà

Àçÿðáàéæàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ãàíóíó îëóð âÿ ÿýÿð Ñàçèøèí ùÿð ùàíñû ìöääÿàëàðû Àçÿðáàéæàí

Ðåñïóáëèêàñûíûí ãöââÿäÿ îëàí ùÿð ùàíñû ãàíóíóíà (âÿ éà îíóí áèð ùèññÿñèíÿ) óéüóí ýÿëìÿçñÿ

Ñàçèøÿ öñòöíëöê âåðèëÿæÿêäèð.(j) to ensure that, upon approval by the Parliament of the Azerbaijan Republic of the Agreement,

the Agreement shall constitute a law of the Azerbaijan Republic and shall take precedence over

any law (or part thereof) of the Azerbaijan Republic which is inconsistent with or conflicts with

any of the provisions of the Agreement; and3.

ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí þçÿëëÿøäèðèëìÿñè, òÿ’äèéÿ èãòèäàðñûçëûãû, ëÿüâ îëóíìàñû, éåíèäÿí òÿøêèë

åäèëìÿñè âÿ éà ñòðóêòóðóíäà, éàõóä ùöãóãè âÿçèééÿòèíäÿ ùÿð ùàíñû áàøãà äÿéèøèêëèêëÿð áàø

âåðìÿñè Ùþêóìÿòèí áó ñÿíÿääÿí èðÿëè ýÿëÿí þùäÿëèêëÿðèíÿ òÿ’ñèð ýþñòÿðìÿìÿëèäèð. Ùþêóìÿò3.

The privatization, insolvency, liquidation, reorganization or any other change in the

structure or legal existence of AZERGYZIL shall not affect the obligations of the Government

hereunder. The Government shall, throughout the entire duration of the Agreement, ensure that thelxxiiiÑàçèøèí ãöââÿäÿ îëäóüó áöòöí ìöääÿò ÿðçèíäÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí Ñàçèøäÿí èðÿëè ýÿëÿí

ùöãóãëàðûíûí âÿ þùäÿëèêëÿðèíèí áó æöð þùäÿëèêëÿð ýþòöðìÿéÿ âÿ éåðèíÿ éåòèðìÿéÿ ãàäèð îëàí

îðãàíà âåðèëìÿñèíè ùþêìÿí òÿ’ìèí åòìÿëèäèð, ÿêñ òÿãäèðäÿ ÀÇßÐÃÛÇÛË-ûí Ñàçèøäÿí èðÿëè

ýÿëÿí áöòöí þùäÿëèêëÿðèíè Ùþêóìÿò þçö éåðèíÿ éåòèðìÿëèäèð.

4.

Áó Òÿ’ìèíàòëà Ïîäðàò÷û òÿðÿôÿ âåðèëÿí ùöãóãëàð âÿ ìÿíàôåëÿð îíóí ùÿð ùàíñû ùöãóãè

âàðèñè âÿ éà ìöëêèééÿò ùöãóãó âåðèëìèø äèýÿð øÿõñëÿð ö÷öí ùöãóãè ãöââÿéÿ ìàëèêäèð.rights and obligations of AZERGYZIL under the Agreement are always vested in and undertaken

by an entity authorized to and capable of performing such obligations, failing which the

Government itself shall perform directly all such obligations of AZERGYZIL under the

Agreement.

4.

The rights and interests accorded to a Contractor Party under this Guarantee shall ensure

for the benefit of any successor or assignee of such Contractor Party.5.

Áó Òÿ’ìèíàòäà èñòèôàäÿ îëóíàí âÿ Ñàçèøäÿ ìöÿééÿí åäèëÿí ñþçëÿð âÿ èôàäÿëÿð Ñàçèøäÿ

âåðèëÿí åéíè ìÿ’íàíû äàøûéûð.5.

Words and phrases used in this Guarantee and which are defined in the Agreement shall

have the same meaning as in the Agreement.6.

Áó Òÿ’ìèíàò òÿòáèã åäèëÿ áèëÿí ùöãóãóí Ñàçèøäÿ ýþñòÿðèëìèø ïðèíñèïëÿðèíÿ óéüóí

ñóðÿòäÿ òÿíçèìëÿíèð âÿ òÿôñèð îëóíóð.6.

This Guarantee shall be governed by and interpreted in accordance with the principles of

the applicable law provisions set out in the Agreement.ÉÓÕÀÐÛÄÀ ÄÅÉÈËßÍËßÐÈÍ ÒßÑÄÈÃÈ ÎËÀÐÀà ÙÞÊÓÌßÒÈÍ ñÿëàùèééÿòëè

íöìàéÿíäÿñè áó Òÿ’ìèíàòû âÿ áó Þùäÿëèêëÿðè 1997-æè èë ______________ àéûíûí _____-äà(äÿ)

Áàêû øÿùÿðèíäÿ èìçàëàìûøäûð.IN WITNESS WHEREOF the authorized representative of the Government has executed

this Guarantee and Undertaking in Baku on

, 1997.ÀÇßÐÁÀÉÆÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÙÞÊÓÌßÒÈÍÈÍ

àäûíäàí âÿ òàïøûðûüû èëÿFor and on behalf of______________________________________________________________________________________________________THE GOVERNMENT OF THE AZERBAIJAN REPUBLIClxxiv4-æö ßËÀÂßAPPENDIX 4ËÀÉÈÙß ÑÒÀÍÄÀÐÒËÀÐÛ Âß ÒÅÕÍÈÊÈ ØßÐÒËßÐDESIGN STANDARDS AND SPECIFICATIONSÌþâæóä ãóðüóëàðûí ìîäèôèêàñèéàñû ïðîãðàìëàðû ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ ãóðàøäûðûëàí éåíè ì’äÿí-ôèëèç

îáéåêòëÿðèíèí âÿ àâäàíëûüûíûí ùàìûñû Áåéíÿëõàëã Ìÿ’äÿí-ôèëèç ñÿíàéåñèíèí ìöàñèð ñòàíäàðòëàðû

öçðÿ ëàéèùÿëÿøäèðèëÿæÿêäèð.All new mining facilities and all new equipment added as part of a modification program to

existing facilities, will be designed in accordance with current International Mining Industry

Standards.Ùÿð Ìÿ’äÿí-ôèëèç éàòàüûíäàêû ìþâæóä ãóðüóëàð òèêèíòè çàìàíû òÿòáèã îëóíàí ñòàíäàðòëàð öçðÿ

ëàéèùÿëÿøäèðèëìèøäèð. Éåíè àâàäàíëûüûí òÿùëöêÿñèçëèéè ö÷öí Ïîäðàò÷ûíûí çÿðóðè ñàéäûüû

ùàëëàðäàí áàøãà, îíëàð Áåéíÿëõàëã Ìÿ’äÿí-ôèëèç ñÿíàéåñè ñòàíäàðòëàðûíà óéüóí îëàðàã

ìîäåðíëÿøäèðèëìÿéÿæÿêäèð.Existing facilities on each Mining Property were designed to the standards appropriate at the time

of their construction. They will not be modified to comply with International Mining Industry

Standards except where determined necessary by Contractor for the safe operation of new

equipment.Ëàéèùÿäÿ èñòèôàäÿ îëóíàí òåõíèêè øÿðòëÿð ìöàñèð ñòàíäàðòëàðà âÿ éà òàíûíìûø áåéíÿëõàëã

êîíñòðóêòîð òÿøêèëàòëàðûíûí âÿ àññîñèàñèéàëàðûíûí - îíëàðûí áÿ’çèëÿðè àøàüûäà ñàäàëàíûð - íÿøð

åòäèêëÿðè òþâñèéÿ ìÿêòóáëàðûíà ÿñàñëàíàæàãäûð.The design specifications used will be based on current standards and recommended practice as

published by recognized international engineering organizations and associations some of which

are listed below.Áó æöð áåéíÿëõàëã ñòàíäàðòëàðûí ÿñàñûíäà Ïîäðàò÷ûíûí èøëÿéèá ùàçûðëàäûüû ÿëàâÿ òÿëÿáëÿð äÿ

ëàéèùÿíèí òåõíèêè øÿðòëÿðèíÿ äàõèë åäèëÿ áèëÿð.The design specifications may also include additional requirements developed from these

international standards by Contractor.AIME -Àìåðèêà Ìÿ’äÿí-ôèëèç Ñÿíàéåñè Ìöùÿíäèñëÿðè ÈíñòèòóòóAIME-American Institute of Mining EngineersANSI -Àìåðèêà Ìèëëè Ñòàíäàðòëàð ÈíñòèòóòóANSI-American National Standards InstituteASME-Àìåðèêà Ìöùÿíäèñ-Ìåõàíèêëÿð ÆÿìèééÿòèASME-American Society of Mechanical EngineersASTM-Àìåðèêà Ñûíàãëàð âÿ Ìàòåðèàëëàð ÆÿìèééÿòèASTM -American Society for Testing and MaterialsBSIÁðèòàíèéà Ñòàíäàðòëàð ÈíñòèòóòóBSI-British Standards InstitutionÀâðîïà Íîðìàëëàøäûðìà ÊîìèññèéàñûCEN-European Committee for Normalization-CEN CIMM-Êàíàäà Ìÿäÿí âÿ Ìåòàëëóðýèéà Ñÿíàéåñè Ìöùÿíäèñëÿðè ÈíñòèòóòóCIMM -Canadian Institute of Mining and MetallurgyIEEE -Ìöùÿíäèñëÿð - Åëåêòðèêëÿð âÿ Åëåêòðîí÷óëàð Æÿìèééÿòè (ÀÁØ)IEEE-Institute of Electrical and Electronics Engineers (USA)IMM -Ìÿ’äÿí âÿ Ìåòàëëóðýèéà Ñÿíàéåñè Ìöùÿíäèñëÿðè Èíñòèòóòó (Ëîíäîí)IMM-Institute of Mining and Metallurgy (London)ISOÁåéíÿëõàëã Ñòàíäàðòëàøäûðìà ÒÿøêèëàòûISO-International Organization for Standardization-lxxv5-æè ßËÀÂßAPPENDIX 5ÁÅÉÍßËÕÀËà Ìß’ÄßÍ-ÔÈËÈÇ ÑßÍÀÉÅÑÈ ÑÒÀÍÄÀÐÒËÀÐÛINTERNATIONAL MINING INDUSTRY STANDARDSÁåéíÿëõàëã Ìÿ’äÿí-ôèëèç ñÿíàéåñè ñòàíäàðòëàðû åëÿ ïðàêòèêà, öñóëëàð, òåõíîëîýèéà âÿ

ôÿàëèééÿòäèð êè, Ìÿ’äÿí-ôèëèç ñÿíàéåñèíèí áöòöí ñàùÿëÿðèíäÿ âèæäàíëà ÷àëûøàí ìÿ’äÿí

îïåðàòîðëàðû òÿðÿôèíäÿí ùÿéàòà êå÷èðèëèð âÿ àøàüûäàêû òÿøêèëàòëàðûí öçâö îëàí, éàõóä îíëàðäàí

ùÿð ùàíñû áèðèíèí ïðèíñèïëÿðèíÿ ÿìÿë åäÿí, Ìÿ’äÿí-ôèëèç ñÿíàéåñèíèí òåõíèêè æÿùÿòäÿí ñÿðèøòÿëè

ìöòÿõÿññèñëÿðè òÿðÿôèíäÿí òÿòáèã îëóíàí âÿ ùàìûëûãëà ãÿáóë åäèëÿí éöêñÿê ñÿíàéå ñòàíäàðòëàðû

ñàéûëûð:International Mining Industry Standards are those practices, procedures, techniques and

activities carried out by prudent mining operators in all aspects of their mineral industry

activities and which are generally accepted as being of the highest industry standards by

technically competent mining professionals who are members of or adhere to the principles

of any of the following associations:IMM - Ìÿ’äÿí âÿ Ìåòàëëóðýèéà Ñÿíàéåñè Ìöùÿíäèñëÿðè Èíñòèòóòó (Ëîíäîí)IMM-Institute of Mining and Metallurgy (London)ÀusIMM - Àâñòðàëèéà Ìÿ’äÿí âÿ Ìåòàëëóðýèéà Ñÿíàéåñè ÈíñòèòóòóAusIMM-Australian Institute of Mining and MetallurgyAIME - Àìåðèêà Ìÿ’äÿí Ñÿíàéåñè ÈíñòèòóòóAIME-American Institute of Mining EngineersCIMM - Êàíàäà Ìÿ’äÿí âÿ Ìåòàëëóðýèéà Ñÿíàéåñè ÈíñòèòóòóCIMM -lxxviCanadian Institute of Mining and Metallurgylxxviilxxviiilxxixlxxx